Opleiding:
HBO
WO
Branche:
Overig
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Etten-Leur
Organisatie:
Inkoopbureau West-Brabant
Dienstverband:
Fulltime
Parttime

Directeur


STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT
Stichting Inkoopbureau West-Brabant is opgericht in 2002 door 10 kleine en middelgrote gemeenten, met als doel de inkoopfunctie van de gemeenten te professionaliseren. Inmiddels zijn zo’n 19 gemeenten en daaraan gelieerde organisaties in West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland bij het Inkoopbureau aangesloten en werken er zo’n 50 medewerkers.

Het inkoopbureau is succesvol en heeft ambitie. De ambitie om in Zuidwest Nederland hét toonaangevende instituut te zijn dat met de inzet en toewijding van professionele en integere medewerkers in elke inkoop-gerelateerde behoefte van haar deelnemers kan voorzien.

Om het succes te consolideren en deze ambitie blijvend te kunnen realiseren wordt nu gezocht naar een energieke en inspirerende directeur met verbindend vermogen, die het Inkoopbureau kan begeleiden in deze doorontwikkeling en deze nog nadrukkelijker op de kaart kan zetten als een uniek expertisecentrum.

energieke en inspirerende

DIRECTEUR
met verbindend vermogen
voor de doorontwikkeling van de organisatie

DE ORGANISATIE EN DE POSITIE VAN DE DIRECTEUR
De afgelopen pioniersfase is zeer succesvol geweest. Het Inkoopbureau wordt herkend als een organisatie van professionals, met een specifieke expertise, waarbij steeds meer organisaties in de regio zich willen aansluiten. Het Inkoopbureau is gegroeid in omvang, aanbod, kwaliteit en zelfbewustzijn.
Er staat een jong, gedreven en ambitieus team van hoog opgeleide en veelal taakvolwassen professionals. Professionals met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerkingsgerichtheid die trots zijn op hetgeen zij met elkaar hebben opgebouwd. Nieuwe medewerkers worden extern aangetrokken en intern opgeleid. Dit heeft geleid tot een interessante diversiteit van mensen met achtergronden uit zowel de publieke als private (commerciële) sector alsmede een inspirerende en krachtige bundeling van achtergronden, kennis en ervaring.
De dienstverlening heeft zich ontwikkeld van een meer uitvoerend naar een overwegend advieskarakter en het producten- en dienstenaanbod is verbreed. Zo heeft met name door de ontwikkelingen in het sociale domein de behoefte aan implementatie en professionalisering van contractmanagement een vlucht genomen. Dit heeft ook een boost gegeven aan het willen ontwikkelen van een verbreding van het algehele producten- en dienstenaanbod.

De organisatie kent een platte structuur. Naast de ruim 40 professionals in de rol van inkoopadviseur en contractmanager kent het Inkoopbureau een secretaresse, een team van leidinggevenden en een directeur. Één van de deelnemende gemeenten levert ondersteunende dienstverlening op het gebied van HR, financiën, huisvesting en ICT. De adviseurs werken op locatie van de deelnemers en zijn gekoppeld aan één of meerdere deelnemende organisaties. Om de week komt men samen op de centrale locatie in Etten-Leur om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en samen aan de organisatie te bouwen. Momenteel wordt nagedacht over een passende organisatiestructuur en meer gedifferentieerde rollen die passend zijn bij de dienstverlening en (door)groeiperspectief geven.

De directeur heeft de dagelijkse leiding over het Inkoopbureau en is algeheel eindverantwoordelijk. De directeur rapporteert aan het Dagelijks Bestuur van het Inkoopbureau. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door vijf afgevaardigden van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten deelnemers. De directeur neemt deel aan de vergaderingen van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur. Daarnaast heeft de directeur regelmatig contact met medewerkers op diverse niveaus van de aangesloten deelnemers en met vertegenwoordigers van andere externe organisaties die van belang zijn vanuit inkoop-, commercieel- of organisatieperspectief.

DE OPDRACHT
Naast de successen die zijn geboekt, heeft de afgelopen periode ook het nodige van de organisatie en de flexibiliteit van de medewerkers gevraagd. Het was een intensieve en dynamische periode. Er is hard gewerkt om - in een groeiomgeving waarin doorlopend nieuwe deelnemers toetraden, de organisatie uitbreidde en er managerial veel wisselingen van de wacht waren – de organisatie met haar succes op koers te houden. Inmiddels staat een meer volwassen organisatie met een duidelijk profiel. Met belangstelling wordt uitgekeken naar een directeur die het Inkoopbureau verder kan begeleiden bij het verankeren van het succes en de organisatie in stelling kan brengen zich door te ontwikkelen naar een krachtig en toonaangevend (inkoop)adviesbureau dat nóg steviger op de kaart staat. Het afgelopen jaar heeft een interim directeur de eerste ontwikkelingen in de steigers gezet. Voor de nieuwe directeur de uitdaging om het stokje vanaf hier over te nemen en samen met een energieke en ambitieuze club van mensen de doorontwikkeling te realiseren.

Voor de komende periode zijn de volgende 3 opdrachten geformuleerd:

a. Het realiseren van een goed ingerichte en efficiënte organisatie die aansluit op de dienstverlening;

b. Het consolideren en uitbreiden van de dienstverlening;

c. Het blijven innoveren van de dienstverlening.

NAAR EEN EFFICIENTE EN KLANTGEORIENTEERDE ORGANISATIE
Het inkoopbureau is de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft op een natuurlijke manier vorm gekregen. Om de ambitie te kunnen verwezenlijken is het van belang de interne organisatie verder te versterken door een passende organisatie-inrichting en een meer professionele, zakelijke bedrijfsvoering te realiseren. Onder leiding van een interim directeur zijn de eerste stappen gezet naar een aanpassing van de organisatiestructuur en het zó inrichten van processen en systemen dat medewerkers en klanten optimaal gefaciliteerd worden en in positie kunnen komen. Zo is er onder meer aandacht voor de juiste ICT (infra)structuur en ondersteuning. Ook wordt een professioneel HR beleid opgezet, waarbij het ontwikkelen, kunnen bieden van (groei)perspectief en (zo) behouden van personeel een belangrijk onderwerp van aandacht is.

Van de nieuwe directeur wordt verwacht de ingezette herinrichting verder vorm te geven, uiteindelijk resulterend in een efficiënte en klantgeoriënteerde organisatie met de juiste kaders en randvoorwaarden. Je stimuleert en initieert een professionele en bedrijfsmatige werkwijze en weet omzetdoelstellingen te realiseren. Hiertoe beschik je over kennis van en ervaring met brede bedrijfsvoering in de rol van manager/directeur, heb je tevens eerder succesvol een doorontwikkeling van een organisatie begeleid en begrijp je de dynamiek van veranderingen in organisaties. Je bent in staat een duidelijke visie te formuleren, zet koers en richting uit en bent beslis- en slagvaardig. Je toont hierbij een goede balans tussen zakelijkheid en mensgerichtheid. Je bent gericht op ontwikkeling en resultaat en hebt oprechte belangstelling voor wat mensen drijft. Je geeft ruimte aan professionaliteit van medewerkers en hebt uitstekende people management vaardigheden: je bent coachend, stimulerend en geeft vertrouwen.

HET CONSOLIDEREN EN UITBREIDEN VAN DE DIENSTVERLENING
Hoewel het Inkoopbureau inmiddels breed herkend wordt als partner op het gebied van inkoop, mag de organisatie verder aan extern profiel winnen. De uitdaging voor de komende periode is dan ook om het Inkoopbureau nog nadrukkelijker op de kaart te zetten als autoriteit op het gebied van inkoop en contractmanagement en om de dienstverlening verder te consolideren en uit te breiden. Een gecontroleerde groei van de portefeuille verstevigt bovendien de positie van het Inkoopbureau verder en geeft ook meer financiële ruimte/armslag om te kunnen blijven ontwikkelen. Om nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de aangesloten deelnemers en ook meer pro-actief en assertief (de waarde van) het Inkoopbureau onder de aandacht te brengen, is het van belang de relaties met de deelnemers verder te verstevigen. Het goed en zorgvuldig organiseren van accountmanagement en relatiebeheer is in dit verband complex én noodzakelijk voor het Inkoopbureau gezien haar brede stakeholderveld. Zowel medewerkers als directeur hebben veel contacten op diverse niveaus bij de aangesloten deelnemers. De eerste stappen richting het organiseren van helder accountmanagement en relatiebeheer zijn inmiddels gezet. Ook communicatie, profilering en ‘branding’ zijn hierbij onderwerpen.

De nieuwe directeur beschikt over een intrinsiek begrip van het dynamische en complexe stakeholderveld van een organisatie in een politiek-bestuurlijke context. Je hebt hiervoor ervaring opgedaan in of met complexe samenwerkingsverbanden die een vergelijkbaar stakeholderveld kennen, zoals een Gemeenschappelijke Regeling of een vergelijkbaar opererende (publiekrechtelijke) samenwerkingsvorm. Hiervoor wordt óók met interesse gekeken naar kandidaten die ervaring in de private (commerciële) sector hebben.

Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat deze als boegbeeld met trots en gezag het Inkoopbureau intern en extern vertegenwoordigt en de medewerkers coacht en stimuleert in hun eigen ambassadeurschap. Met enthousiasme en energie veranker je samen met de organisatie het account- en relatiebeheer en verstevig je de relatie met de deelnemers verder. Je bent een bruggenbouwer die overtuigend is en tegelijkertijd (met een kwinkslag) kan relativeren. Je begrijpt de kracht van communicatie en weet mensen en partijen te (ver)binden en te inspireren tot samenwerking. Je toont hierbij ondernemerschap, hebt flair en bent een netwerker pur sang.

HET BLIJVEN INNOVEREN VAN DE DIENSTVERLENING
Toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij alsmede in het vakgebied stellen nieuwe eisen aan het Inkoopbureau en haar medewerkers. Om blijvend als expertisecentrum en autoriteit op het gebied van inkoop erkend te worden en van meerwaarde te zijn voor de deelnemers, zal het Inkoopbureau continue focus en aandacht moeten houden voor innovatie alsmede de doorontwikkeling van haar dienstverlening. Zo wordt bijvoorbeeld het contractmanagement verder ontwikkeld en wordt geëxperimenteerd met innovatieve manieren van aanbesteden als Best Value. Ook begeleidt het Inkoopbureau haar deelnemers bij het vormgeven van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Van de directeur wordt niet verwacht dat deze de professionals op inkoopexpertise overtreft. De directeur wordt echter geacht op natuurlijke wijze in staat te zijn ruimte en voorwaarden te creëren waarbinnen de vereiste innovatie kan plaatsvinden. Gezocht wordt een directeur die voldoende affiniteit heeft met het werkveld van inkoop, aanbesteden en contractmanagement en het vermogen heeft om het inkoopproces te doorgronden, en met gezag als sparringpartner kan fungeren en die inspireert om buiten gebaande paden te denken.

Gezien de omvang van de organisatie wordt een directeur gezocht die in staat is om de vertaalslag te maken van strategie naar operatie en in de praktische uitvoering zelf ook ‘hands on’ is. De directeur heeft gezag en is een gesprekspartner die zich gemakkelijk beweegt tussen zowel medewerkers, het bestuur als het bredere stakeholderveld.

WAT NEEM JE MEE

  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • Ruime leidinggevende ervaring en ervaring met brede bedrijfsvoering;
  • Bewezen ervaring met het (door)ontwikkelen van een organisatie en van hoogopgeleide autonome professionals;
  • Ervaring met het functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving;
  • Ervaring in of met complexe samenwerkingsverbanden en een groot stakeholdersveld, zoals bijvoorbeeld een Gemeenschappelijke Regeling of een vergelijkbaar opererende (publiekrechtelijke) samenwerkingsvorm;
  • Aantoonbare affiniteit met het werkveld van inkoop, aanbesteden en contactmanagement;


Persoonskenmerken: Soepel communicator, verbindend, netwerker, ondernemer (ondernemerschap), klantgericht, zakelijk en empathisch, resultaatgericht en mensgericht, met gezag opererend, energiek en enthousiasmerend, overtuigingskracht, politiek-bestuurlijk sensitief, people manager.

De ideale kandidaat kan iemand zijn die ervaringen heeft opgedaan bij verschillende organisaties. Kandidaten met ervaring in de zakelijke dienstverlening (zoals bijvoorbeeld een adviesbureau) die een goed begrip hebben van de verhoudingen in het ambtelijk-bestuurlijk samenspel, worden ook van harte uitgenodigd te reageren.

WAT BIEDT HET INKOOPBUREAU
Het Inkoopbureau biedt je een eindverantwoordelijke positie in ambitieuze organisatie met veel potentie, in een dynamische omgeving. Dé uitdaging voor een energieke en inspirerende netwerker pur sang die weet te ontwikkelen in een complex speelveld.

Het Inkoopbureau volgt de CAO voor gemeentelijke organisaties. De functie van Directeur is ingedeeld in schaal 14. Dit betekent een maximum salaris van € 82.272,- bruto per jaar, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast heb je de beschikking over het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit wordt maandelijks opgebouwd en de hoogte ervan is afhankelijk van salaris en eventuele toeslagen. Het IKB (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof) bedraagt ruim 17% van het jaarsalaris. Je kunt het IKB aanwenden voor bepaalde doelen of laten uitbetalen, je kunt daar maandelijks keuzes in maken. Verder kent het Inkoopbureau een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling bij het algemeen pensioenfonds van Centraal Beheer.

DE PROCEDURE
Het inkoopbureau wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search.
Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot uiterlijk zaterdag 21 december 2019 sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503.

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij het Inkoopbureau vinden plaats op maandag 20 januari en een eventueel vervolggesprek op woensdag 22 januari 2020. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...