of 59244 LinkedIn
Vakgebied:
Overig overheid
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Strategisch adviseur Regie op eigen gegevens
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465574

Strategisch adviseur Regie op eigen gegevens

Strategisch adviseur Regie op eigen gegevens
(opdrachtnummer:19.077) 


Aanvullende informatie Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is 12-16 uur per week, de beoogde startdatum is/ligt rond 13 mei 2019. Dit betreft een nieuwe uitvraag.


Over VNG Realisatie VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.


Over het Kloosterhoeveberaad Door gemeentesecretarissen van de G4 en de 100.000+ gemeenten is met de manifestpartijen het initiatief genomen om de krachten te bundelen. Samen zijn deze organisaties het gezicht van de overheid naar inwoners en ondernemers. Niemand vraagt erom op allerlei verschillende manieren met al die verschillende organisaties te moeten communiceren. Maar mensen worden er op dit moment nog wel toe gedwongen. Door meer in gezamenlijkheid te opereren op het vlak van dienstverlening kan het beeld van de overheid naar inwoners en ondernemers veel eenduidiger worden dan het nu is. Randvoorwaarde daarvoor is dat we processen versimpelen, standaardiseren en samenwerken. Daarvoor spreekt het Kloosterhoeveberaad ook met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale Ombudsman en met het ministerie van BZK.

De gedachte is dat we door de schaal van de betrokken organisaties standaarden kunnen creëren voor dienstverlening en dat we daarbij, door gebruik te maken van de standaard digitale infrastructuur, een sprong in herkenbaarheid en functioneren kunnen maken.


Regie op eigen gegevens (de Blauwe Knop) Het project ‘Regie op gegevens met de Blauwe Knop’ beoogt om, in samenwerking met verschillende gemeenten en uitvoeringsorganisaties, inwoners te ondersteunen en voorzien van middelen om inzicht te krijgen in hun eigen gegevens. Hierbij gaat het om gegevens die de overheid heeft van iemand. In dit project is gestart met het verkrijgen van inzicht in financiële gegevens/ schuldeninformatie. De Blauwe Knop maakt het mogelijk voor mensen om hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites om deze vervolgens te gebruiken in bijvoorbeeld een hulpverleningstraject. De effecten van deze werkwijze worden momenteel in een pilot onderzocht. Als dit positief is, kan deze toepassing in een volgende fase toegankelijk worden voor meer gemeenten en manifestpartijen. Zo stelt de Blauwe Knop mensen in staat om daadwerkelijk regie te voeren over hun eigen gegevens, door bijvoorbeeld data direct beschikbaar te laten stellen voor gebruik door een andere instantie. Hierbij is het van belang dat waarden als veiligheid en privacy geborgd zijn. 

In een eerder project is een proof of concept van de Blauwe Knop onderzocht en beproefd. Doorontwikkeling van de Blauwe Knop is onderdeel van het project 'Regie op eigen gegevens met de Blauwe Knop’, net als de verkenning om deze gegevens duurzaam te ontsluiten via MijnOverheid. Daarnaast wordt in samenwerking met andere partijen (Rijk en manifestpartijen) verkend of deze gegevens via een afsprakenstelsel ontsloten kunnen worden.


Doel van de opdracht Als strategisch adviseur ondersteun je het projectteam en gemeenten bij het uitvoeren van het project ‘Regie op gegevens met de Blauwe Knop’. Je initieert en organiseert de betrokkenheid van gemeenten en de samenwerking met en tussen gemeenten. Je bent op het onderwerp ‘Regie op gegevens’ de linking pin met andere onderdelen van VNG en zoekt actief de samenwerking op. Ook ben je gesprekspartner in het landelijke programma Regie op gegevens. Je bent in staat verbindingen te leggen en sturing te geven en volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het thema Regie op gegevens. Je vertegenwoordigt het projectteam Regie op gegevens (met de Blauwe Knop)/ VNG Realisatie op relevante congressen en symposia. De strategisch adviseur Regie op gegevens rapporteert aan de programmanager ‘werken als één overheid’


Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Op expertniveau geven van advies over inhoud, proces, aanpak op het thema ‘Regie op eigen gegevens’ aan het projectteam Regie op gegevens Blauwe Knop, rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van Regie op gegevens bij gemeenten, landelijke overheid, etc.
Als expert een actieve rol vervullen in werkgroep(en) binnen het project ‘Regie op gegevens met de Blauwe Knop’. 
Als adviseur gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het zetten van stappen zetten m.b.t. regie op gegevens en dan specifiek de Blauwe Knop.
Helpen verspreiden van het verhaal van de pilot Regie op gegevens Blauwe Knop en enthousiasmeren van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden om aan te sluiten bij de pilot. 
Verbindingen leggen en aansluiten bij relevante bijeenkomsten en ontwikkelingen op dit thema, die worden geïnitieerd door het Rijk of uitvoeringsorganisaties.
Kennis- en ervaringsvereisten

Afgeronde WO opleiding;
WO werk- en denkniveau;
Aantoonbaar kennis van E-id ontwikkelingen (elektronische identiteit), regie op gegevens en informatiseringsvraagstukken bij de (gemeentelijke) overheid;
Kennis van afsprakenstelsels in digitale processen of beproeven van nieuwe systemen en manieren van werken op dit gebied op basis van ervaring;
Aantoonbaar kennis van privacy- en datawetgeving op dit gebied op basis van opleiding en/of ervaring;
Aantoonbaar kennis van het stelsel van basisregistraties (technisch, juridisch) op basis van ervaring;
Actuele kennis van dienstverleningsontwikkelingen (technisch, innovaties) binnen gemeenten;
Aantoonbaar recente werkervaring bij een gemeente of een organisatie van de landelijke overheid;
Ruime netwerkcontacten binnen de lokale overheid;
Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen.
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van 12-16 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.


Procedure U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 1 mei 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 7 mei, tussen 14.00-17.00 uur. 


Reageren? U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en Advies.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Strategisch adviseur Regie op eigen gegevens
(opdrachtnummer:19.077)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is 12-16 uur per week, de beoogde startdatum is/ligt rond 13 mei 2019. Dit betreft een nieuwe uitvraag.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over het Kloosterhoeveberaad
Door gemeentesecretarissen van de G4 en de 100.000+ gemeenten is met de manifestpartijen het initiatief genomen om de krachten te bundelen. Samen zijn deze organisaties het gezicht van de overheid naar inwoners en ondernemers. Niemand vraagt erom op allerlei verschillende manieren met al die verschillende organisaties te moeten communiceren. Maar mensen worden er op dit moment nog wel toe gedwongen. Door meer in gezamenlijkheid te opereren op het vlak van dienstverlening kan het beeld van de overheid naar inwoners en ondernemers veel eenduidiger worden dan het nu is. Randvoorwaarde daarvoor is dat we processen versimpelen, standaardiseren en samenwerken. Daarvoor spreekt het Kloosterhoeveberaad ook met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale Ombudsman en met het ministerie van BZK.

De gedachte is dat we door de schaal van de betrokken organisaties standaarden kunnen creëren voor dienstverlening en dat we daarbij, door gebruik te maken van de standaard digitale infrastructuur, een sprong in herkenbaarheid en functioneren kunnen maken.

Regie op eigen gegevens (de Blauwe Knop)
Het project ‘Regie op gegevens met de Blauwe Knop’ beoogt om, in samenwerking met verschillende gemeenten en uitvoeringsorganisaties, inwoners te ondersteunen en voorzien van middelen om inzicht te krijgen in hun eigen gegevens. Hierbij gaat het om gegevens die de overheid heeft van iemand. In dit project is gestart met het verkrijgen van inzicht in financiële gegevens/ schuldeninformatie. De Blauwe Knop maakt het mogelijk voor mensen om hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites om deze vervolgens te gebruiken in bijvoorbeeld een hulpverleningstraject. De effecten van deze werkwijze worden momenteel in een pilot onderzocht. Als dit positief is, kan deze toepassing in een volgende fase toegankelijk worden voor meer gemeenten en manifestpartijen. Zo stelt de Blauwe Knop mensen in staat om daadwerkelijk regie te voeren over hun eigen gegevens, door bijvoorbeeld data direct beschikbaar te laten stellen voor gebruik door een andere instantie. Hierbij is het van belang dat waarden als veiligheid en privacy geborgd zijn.

In een eerder project is een proof of concept van de Blauwe Knop onderzocht en beproefd. Doorontwikkeling van de Blauwe Knop is onderdeel van het project 'Regie op eigen gegevens met de Blauwe Knop’, net als de verkenning om deze gegevens duurzaam te ontsluiten via MijnOverheid. Daarnaast wordt in samenwerking met andere partijen (Rijk en manifestpartijen) verkend of deze gegevens via een afsprakenstelsel ontsloten kunnen worden.

Doel van de opdracht
Als strategisch adviseur ondersteun je het projectteam en gemeenten bij het uitvoeren van het project ‘Regie op gegevens met de Blauwe Knop’. Je initieert en organiseert de betrokkenheid van gemeenten en de samenwerking met en tussen gemeenten. Je bent op het onderwerp ‘Regie op gegevens’ de linking pin met andere onderdelen van VNG en zoekt actief de samenwerking op. Ook ben je gesprekspartner in het landelijke programma Regie op gegevens. Je bent in staat verbindingen te leggen en sturing te geven en volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het thema Regie op gegevens. Je vertegenwoordigt het projectteam Regie op gegevens (met de Blauwe Knop)/ VNG Realisatie op relevante congressen en symposia. De strategisch adviseur Regie op gegevens rapporteert aan de programmanager ‘werken als één overheid’

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Op expertniveau geven van advies over inhoud, proces, aanpak op het thema ‘Regie op eigen gegevens’ aan het projectteam Regie op gegevens Blauwe Knop, rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van Regie op gegevens bij gemeenten, landelijke overheid, etc.
 • Als expert een actieve rol vervullen in werkgroep(en) binnen het project ‘Regie op gegevens met de Blauwe Knop’.
 • Als adviseur gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het zetten van stappen zetten m.b.t. regie op gegevens en dan specifiek de Blauwe Knop.
 • Helpen verspreiden van het verhaal van de pilot Regie op gegevens Blauwe Knop en enthousiasmeren van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden om aan te sluiten bij de pilot.
 • Verbindingen leggen en aansluiten bij relevante bijeenkomsten en ontwikkelingen op dit thema, die worden geïnitieerd door het Rijk of uitvoeringsorganisaties.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Afgeronde WO opleiding;
 • WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbaar kennis van E-id ontwikkelingen (elektronische identiteit), regie op gegevens en informatiseringsvraagstukken bij de (gemeentelijke) overheid;
 • Kennis van afsprakenstelsels in digitale processen of beproeven van nieuwe systemen en manieren van werken op dit gebied op basis van ervaring;
 • Aantoonbaar kennis van privacy- en datawetgeving op dit gebied op basis van opleiding en/of ervaring;
 • Aantoonbaar kennis van het stelsel van basisregistraties (technisch, juridisch) op basis van ervaring;
 • Actuele kennis van dienstverleningsontwikkelingen (technisch, innovaties) binnen gemeenten;
 • Aantoonbaar recente werkervaring bij een gemeente of een organisatie van de landelijke overheid;
 • Ruime netwerkcontacten binnen de lokale overheid;
 • Ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van 12-16 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 1 mei 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 7 mei, tussen 14.00-17.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en Advies.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.