of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior Implementatie Adviseur GGI-Veilig (3x)
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466534

Senior Implementatie Adviseur GGI-Veilig (3x)

Tijdelijke opdracht: 

inhuur: Senior Implementatie Adviseur GGI-Veilig (3x)
(opdrachtnummer:19.131)

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Op deze offerteaanvraag is de conceptovereenkomst van toepassing, die als bijlage bij de offerteaanvraag beschikbaar is gesteld op CTM Solution. Verder zijn de ARVODI-2018 voorwaarden van toepassing. Eventuele afwijkingen op ARVODI-2018 worden benoemd in de overeenkomst. Voor zzp’ers hanteren we een standaard zzp-overeenkomst, afgeleid van ARVODI-2018.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 219123 (1) 219126 (2) is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst. 

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Implementatieondersteuning http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 5 september 2019. 

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.
 
Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)
Een van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen de VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een landelijke veilige, samenhangende digitale infrastructuur van en voor alle gemeenten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. De GGI bestaat uit landelijke infrastructurele componenten zoals een datanetwerk, actieve beveiliging van het digitale dataverkeer en diensten voor het makkelijk, betrouwbaar en veilig delen en uitwisselen van data. Ook de migratie van gemeenten naar het nieuwe internetprotocol IPv6 is een deelproject binnen GGI. ICT-leveranciers die hun applicaties kunnen als voldoen aan bepaalde voorwaarden ook gebruik maken van GGI.
GGI-Veilig is een van de onderdelen van de GGI die de gemeente ondersteunt bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur. Aan GGI-Veilig nemen ruim 330 gemeentelijke organisaties deel. GGI-Veilig bestaat uit een productfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. Via GGI-Veilig kunnen gemeenten onder meer actieve netwerk monitoring afnemen voor het bewaken van dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk.

De producten en diensten van het GGI-Veilig portfolio worden door de markt geleverd. In 2018/2019 is daarvoor een collectieve Europese aanbesteding uitgevoerd en zijn voor de verschillende onderdelen raamcontracten met meerdere marktpartijen afgesloten. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de grootschalige ingebruikname. Vanuit deze situatie zoekt het project GGI drie senior implementatie adviseurs voor GGI-Veilig. Meer informatie over GGI en GGI-Veilig is te vinden via https://www.vngrealisatie.nl/ggi .

Omschrijving van de opdracht
Als implementatieadviseur GGI-Veilig ben jij een sleutelfiguur in de realisatie van de doelstelling, het verhogen van de digitale weerbaarheid van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Als implementatie-adviseur is het jouw taak om deze organisaties te ondersteunen in het verhogen van de digitale weerbaarheid en het daarvoor optimaal inzetten van het GGI-Veilig producten en diensten portfolio. 
Je treedt op namens VNG en bent voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden een expert op het vlak van verhogen van de digitale weerbaarheid, informatiebeveiliging en het inzetten van het GGI-Veilig portfolio. Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen.   
Je voert deze functie met een hoge mate van zelfstandigheid uit in een complexe omgeving. Tegelijkertijd werk je soepel en nauw samen met experts de gemeentelijke GGI-Veilig kopgroep en mensen binnen het GGI-projectteam, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), het Servicecentrum gemeenten en de gecontracteerde leveranciers van GGI-Veilig. 
Je zoekt het gesprek op met CIO’s, CISO’s en het ICT-management en de ICT-professionals van de deelnemende organisaties en weet de verbinding te leggen tussen doelstellingen van gemeenten, het belang van informatiebeveiliging, de toe te passen beveiligingsmaatregelen en de optimale aanwending en inzet van gecontracteerde GGI-Veilig producten en diensten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Je ondersteunt +/- 100 gemeenten in jouw regio bij de implementatie van GGI-Veilig;
Je werkt vanuit de inspiratie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verhogen van de digitale weerbaarheid door te werken conform de BIO (de opvolger van de BIG en BIR) en aan de gerichte invoering en optimaal gebruik van gecontracteerde producten/diensten van GGI-Veilig;
Je adviseert als expert zelfstandig en leveranciersonafhankelijk (groepen van) gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over Informatiebeveiliging en GGI-Veilig zodat zij de voorbereidingen kunnen treffen voor een snelle en soepele verwerving, invoering en optimaal gebruik van het GGI-Veilig portfolio binnen de eigen ICT-processen en ICT-infrastructuur. Naast inhoudelijke advisering over operationele informatiebeveiliging op expertniveau betreft het ook advisering over kosten, baten, impact, mogelijkheden, aanpassingen van ICT-processen, planning, migratie en aanpak;
Het ondersteunen van gemeenten bij het plannen en opstellen van aanvragen van GGI-Veilig producten en diensten, inclusief de invoering en borging van deze producten/diensten;  
Het beantwoorden van BIG/BIO en GGI-Veilig gerelateerde vragen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
Het adviseren over de in te richten SIEM/SOC-processen en het  leveranciers- en contractmanagement bij gemeenten;
Het adviseren van het GGI-projectmanagement over de aanpak, de communicatie, het behalen van de resultaten, de prestaties van leveranciers, de uniformerings- en opschalingsvraagstukken en de samenhang met andere projecten en ontwikkelingen;
Deelnemen aan, en waar nodig organiseren van, overleggen en bijeenkomsten binnen VNG en met (groepen van) gemeenten.
Eisen
De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf. Het niet voldoen aan een of meerdere eisen betekent uitsluiting van verdere beoordeling van de inschrijving (knock-out). Het ontbreken van informatie of antwoorden, bijvoorbeeld door onjuiste of onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, is voor eigen risico van de inschrijver, en kan leiden tot uitsluiting.
In de eerste plaats worden de aanbiedingen beoordeeld op het voldoen aan de gestelde eisen, uurtarief en de overige gestelde vragen voor deze specifieke functie. Bij twijfel over de juistheid van antwoorden (in vergelijking met het cv) kan telefonisch contact worden opgenomen voor verificatie. Als voor een bepaald aspect uitdrukkelijk bewijs in het cv of de motivatie is gevraagd en dat bewijs ontbreekt (in de ogen van de beoordelaar), dan kan zonder verificatie worden besloten de offerte terzijde te leggen.

Kennis en expertise
Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen: KPN, Protinus, IT, Telindus-ISIT, Capgemini, BDO Advisory, Ordina en IT-Staffing
Minimaal afgeronde HBO of WO-opleiding met het bijbehorende werk- en denkniveau
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring blijkend uit 3 afgeronde opdrachten als expert / ICT-adviseur gericht op het verhogen van de digitale weerbaarheid, operationele informatiebeveiliging of ICT-security.
Ervaring in de implementatie en het in de praktijk toepassen van informatiebeveiligingsnormen: BIG, BIR, BIO of ISO27001/27002.  
Wensen
Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld. Beoordeling van onderstaande wensen vindt plaats via een puntensysteem waarbij 100 punten de hoogste score is. De behaalde score wordt vervolgens opgeteld bij de behaalde score voor de opgegeven prijs. Het resultaat bepaalt de eindscore. 

De score op de wensen telt voor 80% mee. Onderstaande vragen dienen naar waarheid te worden ingevuld. Het beantwoorden van de vragen gaat via CTM Solution. Als blijkt dat vragen niet naar waarheid zijn beantwoord om op die manier een hogere score te behalen, dan heeft VNG Realisatie het recht de aanbieder uit het DAS te verwijderen en/of de inschrijving terzijde te leggen. 
Uw aanbieding bestaat uit een CV, motivatie en de antwoorden zoals gegeven in CTM Solution.

Bij twijfel over de juistheid van antwoorden kan telefonisch contact worden opgenomen voor verificatie. Als voor een bepaald aspect uitdrukkelijk bewijs in het cv of de motivatie is gevraagd en dat bewijs ontbreekt (in de ogen van de beoordelaar), dan kan zonder verificatie worden besloten de offerte terzijde te leggen.

Ervaring met het inrichten van security operation centers (SOC’s) en SIEM oplossingen (Security Information en Event Management);
Ervaring in het analyseren van de behoefte en het opstellen van de eisen voor toelevering van  informatiebeveiligings-producten en diensten;
Kennis van de markt en het invoeren en toepassen van ICT-security producten/diensten;
Ervaring met lokale gemeentelijke ICT-infrastructuren en daarbinnen  de inzet van technische beveiligingsmaatregelen in het ICT-landschap en in operationele ICT-management processen;
Ervaring binnen digitalisering bij meerdere gemeenten;
Opleiding bij voorkeur in richting (ICT, Informatica, Cyber Security of Security Management of IT/EDP-Auditing) op minimaal HBO niveau.                     
Informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 32 uur per week. De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 27 augustus 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 4 september 2019, van 13:00 – 16:00 uur.

Gesprek 
Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend. 
In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek. 
Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. 

Als uit het gesprek blijkt dat aan één of meer eisen niet wordt voldaan, behoudt VNG (Realisatie) zich het recht voor om de kandidaat alsnog uit te sluiten van de verdere procedure en de betrokken aanbieder uit de database van het desbetreffende perceel te verwijderen. Indien een kandidaat wordt uitgesloten staat het de opdrachtgever vrij de eerstvolgende kandidaat uit te nodigen. 

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolution.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:

inhuur: Senior Implementatie Adviseur GGI-Veilig (3x)
(opdrachtnummer:19.131)


Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Op deze offerteaanvraag is de conceptovereenkomst van toepassing, die als bijlage bij de offerteaanvraag beschikbaar is gesteld op CTM Solution. Verder zijn de ARVODI-2018 voorwaarden van toepassing. Eventuele afwijkingen op ARVODI-2018 worden benoemd in de overeenkomst. Voor zzp’ers hanteren we een standaard zzp-overeenkomst, afgeleid van ARVODI-2018.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 219123 (1) 219126 (2) is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Implementatieondersteuning http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 5 september 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)
Een van de grotere projecten die in opdracht van gemeenten binnen de VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een landelijke veilige, samenhangende digitale infrastructuur van en voor alle gemeenten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. De GGI bestaat uit landelijke infrastructurele componenten zoals een datanetwerk, actieve beveiliging van het digitale dataverkeer en diensten voor het makkelijk, betrouwbaar en veilig delen en uitwisselen van data. Ook de migratie van gemeenten naar het nieuwe internetprotocol IPv6 is een deelproject binnen GGI. ICT-leveranciers die hun applicaties kunnen als voldoen aan bepaalde voorwaarden ook gebruik maken van GGI.
GGI-Veilig is een van de onderdelen van de GGI die de gemeente ondersteunt bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur. Aan GGI-Veilig nemen ruim 330 gemeentelijke organisaties deel. GGI-Veilig bestaat uit een productfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging. Via GGI-Veilig kunnen gemeenten onder meer actieve netwerk monitoring afnemen voor het bewaken van dataverkeer op het eigen bedrijfsnetwerk.

De producten en diensten van het GGI-Veilig portfolio worden door de markt geleverd. In 2018/2019 is daarvoor een collectieve Europese aanbesteding uitgevoerd en zijn voor de verschillende onderdelen raamcontracten met meerdere marktpartijen afgesloten. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de grootschalige ingebruikname. Vanuit deze situatie zoekt het project GGI drie senior implementatie adviseurs voor GGI-Veilig. Meer informatie over GGI en GGI-Veilig is te vinden via https://www.vngrealisatie.nl/ggi.

Omschrijving van de opdracht
Als implementatieadviseur GGI-Veilig ben jij een sleutelfiguur in de realisatie van de doelstelling, het verhogen van de digitale weerbaarheid van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Als implementatie-adviseur is het jouw taak om deze organisaties te ondersteunen in het verhogen van de digitale weerbaarheid en het daarvoor optimaal inzetten van het GGI-Veilig producten en diensten portfolio.
Je treedt op namens VNG en bent voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden een expert op het vlak van verhogen van de digitale weerbaarheid, informatiebeveiliging en het inzetten van het GGI-Veilig portfolio. Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen.  
Je voert deze functie met een hoge mate van zelfstandigheid uit in een complexe omgeving. Tegelijkertijd werk je soepel en nauw samen met experts de gemeentelijke GGI-Veilig kopgroep en mensen binnen het GGI-projectteam, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), het Servicecentrum gemeenten en de gecontracteerde leveranciers van GGI-Veilig.
Je zoekt het gesprek op met CIO’s, CISO’s en het ICT-management en de ICT-professionals van de deelnemende organisaties en weet de verbinding te leggen tussen doelstellingen van gemeenten, het belang van informatiebeveiliging, de toe te passen beveiligingsmaatregelen en de optimale aanwending en inzet van gecontracteerde GGI-Veilig producten en diensten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • Je ondersteunt +/- 100 gemeenten in jouw regio bij de implementatie van GGI-Veilig;
 • Je werkt vanuit de inspiratie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verhogen van de digitale weerbaarheid door te werken conform de BIO (de opvolger van de BIG en BIR) en aan de gerichte invoering en optimaal gebruik van gecontracteerde producten/diensten van GGI-Veilig;
 • Je adviseert als expert zelfstandig en leveranciersonafhankelijk (groepen van) gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over Informatiebeveiliging en GGI-Veilig zodat zij de voorbereidingen kunnen treffen voor een snelle en soepele verwerving, invoering en optimaal gebruik van het GGI-Veilig portfolio binnen de eigen ICT-processen en ICT-infrastructuur. Naast inhoudelijke advisering over operationele informatiebeveiliging op expertniveau betreft het ook advisering over kosten, baten, impact, mogelijkheden, aanpassingen van ICT-processen, planning, migratie en aanpak;
 • Het ondersteunen van gemeenten bij het plannen en opstellen van aanvragen van GGI-Veilig producten en diensten, inclusief de invoering en borging van deze producten/diensten; 
 • Het beantwoorden van BIG/BIO en GGI-Veilig gerelateerde vragen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • Het adviseren over de in te richten SIEM/SOC-processen en het  leveranciers- en contractmanagement bij gemeenten;
 • Het adviseren van het GGI-projectmanagement over de aanpak, de communicatie, het behalen van de resultaten, de prestaties van leveranciers, de uniformerings- en opschalingsvraagstukken en de samenhang met andere projecten en ontwikkelingen;
 • Deelnemen aan, en waar nodig organiseren van, overleggen en bijeenkomsten binnen VNG en met (groepen van) gemeenten.

Eisen
De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf. Het niet voldoen aan een of meerdere eisen betekent uitsluiting van verdere beoordeling van de inschrijving (knock-out). Het ontbreken van informatie of antwoorden, bijvoorbeeld door onjuiste of onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, is voor eigen risico van de inschrijver, en kan leiden tot uitsluiting.
In de eerste plaats worden de aanbiedingen beoordeeld op het voldoen aan de gestelde eisen, uurtarief en de overige gestelde vragen voor deze specifieke functie. Bij twijfel over de juistheid van antwoorden (in vergelijking met het cv) kan telefonisch contact worden opgenomen voor verificatie. Als voor een bepaald aspect uitdrukkelijk bewijs in het cv of de motivatie is gevraagd en dat bewijs ontbreekt (in de ogen van de beoordelaar), dan kan zonder verificatie worden besloten de offerte terzijde te leggen.

Kennis en expertise
Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:
 • Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen: KPN, Protinus, IT, Telindus-ISIT, Capgemini, BDO Advisory, Ordina en IT-Staffing
 • Minimaal afgeronde HBO of WO-opleiding met het bijbehorende werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring blijkend uit 3 afgeronde opdrachten als expert / ICT-adviseur gericht op het verhogen van de digitale weerbaarheid, operationele informatiebeveiliging of ICT-security.
 • Ervaring in de implementatie en het in de praktijk toepassen van informatiebeveiligingsnormen: BIG, BIR, BIO of ISO27001/27002.
 
Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld. Beoordeling van onderstaande wensen vindt plaats via een puntensysteem waarbij 100 punten de hoogste score is. De behaalde score wordt vervolgens opgeteld bij de behaalde score voor de opgegeven prijs. Het resultaat bepaalt de eindscore.

De score op de wensen telt voor 80% mee. Onderstaande vragen dienen naar waarheid te worden ingevuld. Het beantwoorden van de vragen gaat via CTM Solution. Als blijkt dat vragen niet naar waarheid zijn beantwoord om op die manier een hogere score te behalen, dan heeft VNG Realisatie het recht de aanbieder uit het DAS te verwijderen en/of de inschrijving terzijde te leggen.
Uw aanbieding bestaat uit een CV, motivatie en de antwoorden zoals gegeven in CTM Solution.

Bij twijfel over de juistheid van antwoorden kan telefonisch contact worden opgenomen voor verificatie. Als voor een bepaald aspect uitdrukkelijk bewijs in het cv of de motivatie is gevraagd en dat bewijs ontbreekt (in de ogen van de beoordelaar), dan kan zonder verificatie worden besloten de offerte terzijde te leggen.
 1. Ervaring met het inrichten van security operation centers (SOC’s) en SIEM oplossingen (Security Information en Event Management);
 2. Ervaring in het analyseren van de behoefte en het opstellen van de eisen voor toelevering van  informatiebeveiligings-producten en diensten;
 3. Kennis van de markt en het invoeren en toepassen van ICT-security producten/diensten;
 4. Ervaring met lokale gemeentelijke ICT-infrastructuren en daarbinnen  de inzet van technische beveiligingsmaatregelen in het ICT-landschap en in operationele ICT-management processen;
 5. Ervaring binnen digitalisering bij meerdere gemeenten;
 6. Opleiding bij voorkeur in richting (ICT, Informatica, Cyber Security of Security Management of IT/EDP-Auditing) op minimaal HBO niveau.
                   
Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 32 uur per week. De maximale vergoeding is 105 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 27 augustus 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 4 september 2019, van 13:00 – 16:00 uur.

Gesprek
Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.
In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.
Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Als uit het gesprek blijkt dat aan één of meer eisen niet wordt voldaan, behoudt VNG (Realisatie) zich het recht voor om de kandidaat alsnog uit te sluiten van de verdere procedure en de betrokken aanbieder uit de database van het desbetreffende perceel te verwijderen. Indien een kandidaat wordt uitgesloten staat het de opdrachtgever vrij de eerstvolgende kandidaat uit te nodigen.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 • Registreer op CTMsolution.nl
 • Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 • Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 • Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.