of 59190 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior adviseur regie en productontwikkeling Ketenbureau i-Sociaal
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
464936

Senior adviseur regie en productontwikkeling Ketenbureau i-Sociaal

Tijdelijke opdracht: Senior adviseur regie en productontwikkeling Ketenbureau i-Sociaal (opdrachtnummer:19.041) 

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van vier maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 36 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 maart 2019. 

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein
Het Ketenbureau, onderdeel van VNG Realisatie, is de uitvoeringsorganisatie van de Stuurgroep i-Sociaal Domein ten gunste van Gemeenten en Zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Hiervoor worden bepaalde voorzieningen beschikbaar gesteld (onder de noemer ISD keten): 

landelijke standaarden iWMO en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling
daarbij ondersteunende producten en instrumenten. Het K etenbureau voert hierover de regie. 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Op basis van actuele kennis van het netwerk binnen het sociaal domein, sparringpartner voor stakeholders in het WMO- en Jeugddomein;
Met een aantal collega’s verantwoordelijk voor de realisatie van de werkagenda, en de uitwerking van de lange termijn agenda;
Nieuwe informatiekundige behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van WMO en Jeugd onderzoeken en voorbereiden;
Analyseren van omgevingsveranderingen en deze door vertalen naar strategische adviezen;
voorbereiden besluitvorming van de Stuurgroep;
Leggen en onderhouden van contacten met alle relevante externe organisaties en netwerken. Je bent daarbij op zoek naar draagvlak, consensus en synergie;
Vragen en  behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van administratieve lastenverlichting vertalen naar gedragen oplossingen;
Vorm geven aan de strategische doorontwikkeling van de ondersteunende producten zoals de i-standaarden, de infrastructuur en de architectuur van de toekomst, onder andere door onderzoeksvragen te formuleren en hier vanuit een opdrachtgeversrol uitvoering aan te geven;
Monitoren van ontwikkelingen in de zorg, bepalen van de informatiekundige impact en zo nodig vertalen naar producten;
Regie voeren op de beheertaken van ketenpartners Zorginstituut Nederland, Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO. Dit omvat ook het maken van bindende werkafspraken met ketenpartners, zodat de uitvoering van de taken en processen in de ISD-keten structureel juist verlopen;
Structureel bijdragen aan bestuurlijk-inhoudelijke voorbereiding van overleggen met de Stuurgroep i-Sociaal Domein en andere bestuurlijke partners; 
Onderzoek doen naar en analyseren van achtergronden, deelvragen en positionering Ketenbureau met betrekking tot aanpalende beleidsontwikkelingen en ondersteuningsverzoeken;
Betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van een kennisinfrastructuur en het opbouwen en in standhouden van een kennisnetwerk met stakeholders op het gebied van WMO en Jeugd;
Signaleren en actief volgen van maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen bij met name lokale organisaties op het gebied van WMO en Jeugd;
Informeren en adviseren, mondeling en schriftelijk, van (groepen van) zorgaanbieders, gemeenten, ICT- leveranciers en klankbordgroepen;
Maken van businesscases voor grootschalige doorontwikkelingen op de ISD-keten.
Kennis- en ervaringsvereisten

Academisch werk- en denkniveau;
Actuele en relevante kennis van en ervaring in het Sociaal Domein;
Op de hoogte  van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de in de decentralisaties van de WMO en Jeugdwet;
Diepgaande kennis van de informatiekundige processen binnen het sociaal domein; 
Ervaring met het doorgronden van inhoud, proces, financiën en ontwikkeling van wettelijke kaders en de berichtstandaarden, de keteninfrastructuur en de bestaande kernproducten zoals de uitvoeringsvarianten binnen het Sociaal Domein; 
Kennis van de functionele, inhoudelijke, financiële en beleidsmatige aspecten van informatiekundige processen binnen het sociaal domein en de samenhang hiervan;
Kennis van het speelveld van gemeenten, aanbieders, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen; 
Aantoonbaar actuele kennis over en ruime ervaring met administratieve processen gericht op de WMO en de Jeugdwet bij zorgaanbieders, gemeenten en inkooporganisaties;
Inzicht in de achtergronden van administratieve lasten bij zowel zorgaanbieders en gemeenten bij de uitvoering van de WMO en Jeugd;
Aantoonbare ervaring als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau) op het gebied van WMO en of Jeugd in het realiseren van informatiekundige oplossingen binnen de  complexe politieke en bestuurlijke context van de decentralisatie van het sociaal domein;
Actuele ervaring met gemeentelijk inkoop(beleid) in het sociaal domein; 
Kennis van en ervaring als beleidsadviseur of manager met de operationalisering van inkoopbeleid naar administratieve processen op basis van i-standaarden;
Ervaring met de inrichting van contractmanagement op het gebied van ICT en bedrijfsvoering m.b.t. de WMO en de jeugdzorg; 
Kennis van de keteninfrastructuur en de berichtenstandaarden;
Aantoonbare ervaring op het gebied van software ontwikkeling;
Aantoonbare ervaring met procesontwikkeling en procesimplementatie binnen de overheid en de zorg;
Aantoonbare ervaring op een of meerdere van de volgende specialistische gebieden:
- Business Intelligence in het sociaal domein
- Financiën en accountancy in het sociaal domein
- Juridische kennis op het gebied van privacy en informatiebeveiliging
- Management en organisatieadvies.Doel van de opdracht Als Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling ben je samen met collega adviseurs  en het Hoofd Ketenbureau verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan het Ketenbureau op zowel organisatorisch-, strategisch- en inhoudelijk vlak.
Als team geef je uitvoering  aan de Werkagenda en de overige taken van het Ketenbureau. Je vervult een coördinerende rol voor het beheer en de (door) ontwikkeling van de i-standaarden en de infrastructuur. 
Bij de realisatie van de taken van het Ketenbureau pak je als team een sturende en verbindende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen, het initiëren van gedragen oplossingen en de realisatie hiervan.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 110 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 28 februari 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 28 februari 2019, tussen 14:00 – 17:00 uur in Utrecht. 


Reageren? U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Informatiemanagement en architectuur.
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1) Registreer op CTMsolutions.nl
2) Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
3) Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4) Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.


Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl . Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht: Senior adviseur regie en productontwikkeling Ketenbureau i-Sociaal (opdrachtnummer:19.041) 

Aanvullende informatie 
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van vier maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 36 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 maart 2019. 

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein
Het Ketenbureau, onderdeel van VNG Realisatie, is de uitvoeringsorganisatie van de Stuurgroep i-Sociaal Domein ten gunste van Gemeenten en Zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Hiervoor worden bepaalde voorzieningen beschikbaar gesteld (onder de noemer ISD keten): 
 • landelijke standaarden iWMO en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling
 • daarbij ondersteunende producten en instrumenten.
Het Ketenbureau voert hierover de regie. 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Op basis van actuele kennis van het netwerk binnen het sociaal domein, sparringpartner voor stakeholders in het WMO- en Jeugddomein;
 • Met een aantal collega’s verantwoordelijk voor de realisatie van de werkagenda, en de uitwerking van de lange termijn agenda;
 • Nieuwe informatiekundige behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van WMO en Jeugd onderzoeken en voorbereiden;
 • Analyseren van omgevingsveranderingen en deze door vertalen naar strategische adviezen;
 • voorbereiden besluitvorming van de Stuurgroep;
 • Leggen en onderhouden van contacten met alle relevante externe organisaties en netwerken. Je bent daarbij op zoek naar draagvlak, consensus en synergie;
 • Vragen en  behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van administratieve lastenverlichting vertalen naar gedragen oplossingen;
 • Vorm geven aan de strategische doorontwikkeling van de ondersteunende producten zoals de i-standaarden, de infrastructuur en de architectuur van de toekomst, onder andere door onderzoeksvragen te formuleren en hier vanuit een opdrachtgeversrol uitvoering aan te geven;
 • Monitoren van ontwikkelingen in de zorg, bepalen van de informatiekundige impact en zo nodig vertalen naar producten;
 • Regie voeren op de beheertaken van ketenpartners Zorginstituut Nederland, Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO. Dit omvat ook het maken van bindende werkafspraken met ketenpartners, zodat de uitvoering van de taken en processen in de ISD-keten structureel juist verlopen;
 • Structureel bijdragen aan bestuurlijk-inhoudelijke voorbereiding van overleggen met de Stuurgroep i-Sociaal Domein en andere bestuurlijke partners; 
 • Onderzoek doen naar en analyseren van achtergronden, deelvragen en positionering Ketenbureau met betrekking tot aanpalende beleidsontwikkelingen en ondersteuningsverzoeken;
 • Betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van een kennisinfrastructuur en het opbouwen en in standhouden van een kennisnetwerk met stakeholders op het gebied van WMO en Jeugd;
 • Signaleren en actief volgen van maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen bij met name lokale organisaties op het gebied van WMO en Jeugd;
 • Informeren en adviseren, mondeling en schriftelijk, van (groepen van) zorgaanbieders, gemeenten, ICT- leveranciers en klankbordgroepen;
 • Maken van businesscases voor grootschalige doorontwikkelingen op de ISD-keten.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Actuele en relevante kennis van en ervaring in het Sociaal Domein;
 • Op de hoogte  van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de in de decentralisaties van de WMO en Jeugdwet;
 • Diepgaande kennis van de informatiekundige processen binnen het sociaal domein; 
 • Ervaring met het doorgronden van inhoud, proces, financiën en ontwikkeling van wettelijke kaders en de berichtstandaarden, de keteninfrastructuur en de bestaande kernproducten zoals de uitvoeringsvarianten binnen het Sociaal Domein; 
 • Kennis van de functionele, inhoudelijke, financiële en beleidsmatige aspecten van informatiekundige processen binnen het sociaal domein en de samenhang hiervan;
 • Kennis van het speelveld van gemeenten, aanbieders, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen; 
 • Aantoonbaar actuele kennis over en ruime ervaring met administratieve processen gericht op de WMO en de Jeugdwet bij zorgaanbieders, gemeenten en inkooporganisaties;
 • Inzicht in de achtergronden van administratieve lasten bij zowel zorgaanbieders en gemeenten bij de uitvoering van de WMO en Jeugd;
 • Aantoonbare ervaring als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau) op het gebied van WMO en of Jeugd in het realiseren van informatiekundige oplossingen binnen de  complexe politieke en bestuurlijke context van de decentralisatie van het sociaal domein;
 • Actuele ervaring met gemeentelijk inkoop(beleid) in het sociaal domein; 
 • Kennis van en ervaring als beleidsadviseur of manager met de operationalisering van inkoopbeleid naar administratieve processen op basis van i-standaarden;
 • Ervaring met de inrichting van contractmanagement op het gebied van ICT en bedrijfsvoering m.b.t. de WMO en de jeugdzorg; 
 • Kennis van de keteninfrastructuur en de berichtenstandaarden;
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van software ontwikkeling;
 • Aantoonbare ervaring met procesontwikkeling en procesimplementatie binnen de overheid en de zorg;
 • Aantoonbare ervaring op een of meerdere van de volgende specialistische gebieden:
  - Business Intelligence in het sociaal domein
  - Financiën en accountancy in het sociaal domein
  - Juridische kennis op het gebied van privacy en informatiebeveiliging
  - Management en organisatieadvies.

Doel van de opdracht
Als Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling ben je samen met collega adviseurs  en het Hoofd Ketenbureau verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan het Ketenbureau op zowel organisatorisch-, strategisch- en inhoudelijk vlak.
Als team geef je uitvoering  aan de Werkagenda en de overige taken van het Ketenbureau. Je vervult een coördinerende rol voor het beheer en de (door) ontwikkeling van de i-standaarden en de infrastructuur. 
Bij de realisatie van de taken van het Ketenbureau pak je als team een sturende en verbindende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen, het initiëren van gedragen oplossingen en de realisatie hiervan.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 36 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 110 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 28 februari 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 28 februari 2019, tussen 14:00 – 17:00 uur in Utrecht. 

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Informatiemanagement en architectuur.
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1) Registreer op CTMsolutions.nl
2) Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
3) Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4) Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.
Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.