Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
HBO
Branche:
Overig
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime

Senior Adviseur Processen en Rapportage

Tijdelijke opdracht:
Senior Adviseur Processen en Rapportage

(opdrachtnummer:19.132) 

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op CTM Solution met aanbestedingsnummer 219243 is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en advies 
http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is 24 uur per week met indien nodig mogelijke uitbreiding tot 32 uur per week, de beoogde startdatum is medio september 2019.

Specificatie
1.1 Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een efficiëntere inzet van middelen.

1.2 Programmabureau
De uitvoerende werkzaamheden als “senior adviseur processen en rapportage” vallen onder het programmabureau van VNG Realisatie. Het programmabureau dat rechtstreeks valt onder de directie van VNG Realisatie, is relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling.
De volgende taken worden op dit moment uitgevoerd door het Programmabureau:

 • Toezien op de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering binnen VNG Realisatie. Doelstelling is om de medewerkers van VNG Realisatie zodanig te ontzorgen dat ze zich optimaal kunnen richten op hun belangrijkste taak de dienstverlening aan gemeenten.
 • Begeleiden van het proces jaarplannen en de daarbij behorende rapportages rondom de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
 • Ervoor zorgen dat op het juiste moment en op het juiste niveau de diverse plannen en rapportages worden opgesteld vanuit zowel organisatie van VNG Realisatie en in nauwe samenwerking met de organisatie van VNG.
 • Ondersteuning van directie m.b.t. advisering en signalering bij strategische en tactische processen, prioritering en voortgang interne en externe besluitvorming en zorgdragen voor informatieverstrekking.

Het programmabureau werkt voor alle basisteams in de VNG R-organisatie: Ketenbureau Sociaal Domein, Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis, Ontwikkelen Domeinen, Inkoop, Beheer en Infrastructuur, Veiligheid, Architectuur en Standaarden, Samen Organiseren en Strategie. Verder stemt de senior adviseur indien nodig het werk af met de Controller, HR en de portfoliomanager zowel binnen VNG Realisatie als bij de organisatieonderdelen van de VNG.

Omschrijving van de opdracht
Als medewerker processen en rapportage ga je aan de slag om alle aspecten die relevant zijn voor een goede bedrijfsvoering in kaart te brengen en deze vast te leggen op ons intranet. Daarbij doe je gevraagd- en ongevraagd voorstellen tot het verbeteren van de (interne) bedrijfsvoering. Daarnaast doe je er alles aan om de bedrijfsvoering an sich te verbeteren. Dit alles onder het motto “Zo werken wij bij VNG realisatie”.

Daarnaast krijg je een uitvoerende rol in het proces van de voortgangsrapportages GGU. Je zorgt er voor dat vanuit de organisatie tijdig input wordt geleverd en je vertaalt dit naar voortgangrapportages voor het management.
Verder draai je mee in het kernteam van de jaarplannen GGU en ondersteun je managers en medewerkers in het proces bij het opstellen van hun plannen en begroting. Dit doe je door o.a. het reviewen van hun plannen en begrotingen.
Al deze werkzaamheden voer je uit in nauwe samenwerking met en onder leiding van de kwaliteitsmanager van VNG Realisatie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het zelfstandig in kaart brengen van alle interne bedrijfsprocessen en bedrijfsinformatie;
 • Het publiceren van alle interne bedrijfsprocessen en bedrijfsinformatie en deze publiceren op het VNG R-intranet onder het motto: ‘Zo werken wij bij VNG Realisatie’;
 • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen ten behoeve van het verbeteren en professionaliseren van de interne bedrijfsvoering;
 • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen inzake de interne samenwerking;
 • Zelfstandig organiseren en coördineren van het proces van de voortgangsrapportage in Pepperflow;
 • Het vertalen van de input vanuit de organisatie vanuit Pepperflow naar een duidelijke- en goed leesbare rapportage;
 • Bijdrage leveren in het proces van de jaarplannen en jaarkaarten (aanjagen,  reviewen, ondersteunen managers).

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.
Kennis en expertise
Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde HBO opleiding met bijbehorend werk- en denkniveau;
 • Tenminste 3 jaar werkervaring als senior adviseur in een vergelijkbare rol;

Tenminste 3 jaar werkervaring met het in kaart brengen en reviewen van bedrijfsprocessen en informatie over de organisatie;

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het initiëren en ondersteunen verbetertrajecten binnen de organisatie 

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het beoordelen en analyseren van (aangeleverde) gegevens en informatie t.b.v. voortgangsrapportages 

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opstellen van (voortgangs)rapportages en/of op basis waarvan sturing vanuit het management kan plaats vinden 

De kandidaat is deskundig in het gebruik van en het benutten van alle mogelijkheden van de Microsoft Office pakketten
                
Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van 24 uur per week met indien nodig mogelijke uitbreiding tot 32 uur. De maximale vergoeding is 85 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 28 augustus 2019, 12:00 uur

De eerste gesprekken zijn op 3 september 2019, van 14.00 tot 17.00 uur.

Gesprek 

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.
In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.
Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. 

Reageren?

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

1)    Registreer op CTMsolution.nl
2)    Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
3)    Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4)    Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. 

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...