of 59212 LinkedIn
Vakgebied:
Wonen en verkeer,
Ruimte en milieu,
Juridisch
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Senior Adviseur Innovaties Omgevingswet
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465160

Senior Adviseur Innovaties Omgevingswet

Tijdelijke opdracht:
Senior Adviseur Innovaties Omgevingswet
(opdrachtnummer:19.057)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl . Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 april 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Innovatie, Impactanalyses & Implementatieondersteuning De unit Innovatie, Impactanalyse & Implementatieondersteuning (hierna Unit III) onderzoekt de gevolgen van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving voor gemeenten. De unit adviseert daarnaast het management van VNG Realisatie over
nieuwe opdrachten en projecten.
Daarnaast coördineert de Unit het accountmanagement van VNG Realisatie en richt zich op de relatie en feitelijke samenwerking met onze opdrachtgevers: de gemeenten. De unit organiseert en ondersteunt netwerken van gemeenten en streeft naar een eenduidige en innovatieve implementatie van het portfolio van VNG Realisatie. De zogenoemde roadmap brengt toekomstige ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op gemeenten en vormt de basis voor het werk van de unit.

Over het project Innovatie
Binnen het project Innovatie (onderdeel van de Unit) ondersteunt het team Versterken Innovatievermogen gemeenten en haar netwerk bij het samen organiseren van innovatieve werkwijzen en oplossingen. Dat gebeurt onder andere met behulp van www.depilotstarter.vng.nl , een website waarop gemeenten goede ideeën kunnen
 
plaatsen of vinden. Zo kunnen gemeenten samen doorontwikkelen en nieuwe oplossingen breed bruikbaar maken.

Over het programma 'Invoeren Omgevingswet'
Naast het ondersteunen van innovatieve initiatieven van gemeenten, voert het team Versterken Innovatievermogen voor het programma “Invoeren Omgevingswet” praktijkproeven en pilots uit. De beoogde kandidaat begeleidt zowel de 'algemene' innovatieve pilots als de pilots/praktijkproeven in het kader van dit programma, en brengt ze tot een afgesproken resultaat. Doel hiervan is om de bedachte oplossingen in de praktijk te testen, om innovatieve oplossingen te onderzoeken of om deze als alternatief of als aanvulling op ‘main-stream’-oplossingen te (doen) ontwikkelen.

Doel van de opdracht
De senior adviseur gaat zelfstandig en actief op zoek naar innovatieve werkwijzen met gebruik van nader te bepalen thema’s bij gemeenten, onderzoekt of die innovatieve werkwijzen verrijkt en verbreed kunnen worden naar andere gemeenten en zorgt voor deelname van gemeenten aan die verrijking en verbreding. Hiernaast begeleidt de senior adviseur praktijkproeven in de Omgevingswet. De communicatie rondom pilots en praktijkproeven en het formuleren van deelbare resultaten die gemeente-breed kunnen worden ingezet is hiervan een belangrijk onderdeel.

Concreet levert de senior adviseur de volgende zaken op:

Begeleiding van praktijkproeven in de Omgevingswet, bestaand uit: 

kader en doelstellingen bewaken;

opleveren van (tussen)resultaten bewaken en beheren, organiseren;
communicatie over voortgang en (deel)resultaten;
coördineren van afhankelijkheden met andere onderdelen en integraliteit.
Continue toevoer van nieuwe pilots binnen de Omgevingswet op de pilotstarter.
Verbreding van het aantal gemeenten dat meedoet aan deze pilots op de pilotstarter.
Inzicht in het brede veld van innovaties bij zowel gemeenten als partnerorganisaties in de Omgevingswet.
Goede samenwerking (zowel brengen als halen) met deze partnerorganisaties in de Omgevingswet;
Opleveren wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar potentiële invloed van gebruik
(nader te bepalen) innovatie in gemeentelijk veld inclusief afwegingskader;
Penvoering communicatie omtrent opzet, uitvoering en (deel)resultaten van pilots en praktijkproeven;
Individuele pilot-overstijgende activiteiten (bv. themabijeenkomst organiseren).
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Begeleiden van innovatieve pilots, vooral op het gebied van de Omgevingswet;
Begeleiden van praktijkproeven ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet en het testen van (landelijke voorzieningen) in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
Opvolgen van leads o.g.v. gemeentelijke innovaties binnen de Omgevingswet;
Concreet toeleiden van deze leads naar de pilotstarter voor het delen en doorontwikkelen met gemeenten;
Makelen en schakelen tussen de concrete pilots en de gemeenten en andere ontwikkelaars t.b.v. het samen doorontwikkelen;
Via het interne netwerk van VNG en VNG Realisatie bieden van tips en trucs die de doorontwikkeling verder helpen;
Onderhouden van strategisch contact (stakeholdermanagement) met relevante kennispartners binnen de Omgevingswet;
Organiseren – alleen of met anderen – van bijeenkomsten en events over innovatieve technologische onderwerpen.
Kennis- en ervaringsvereisten

WO werk- en denkniveau;
Aantoonbaar ervaring met het ontwikkelen van innovatieve initiatieven binnen het gemeentelijk domein als adviseur;
Aantoonbaar recente ( tenminste twee jaar) ervaring binnen de gemeentelijke overheid met het op gang brengen en (doen) uitvoeren van innovatieve pilots, praktijkproeven en innovatieve projecten in de rol van adviseur;
Aantoonbare ruime (3-5 jaar) ervaring met projectmanagement in meerdere,
landelijke (transitie)programma’s waaronder binnen het omgevingsdomein in de rol van adviseur;
Aantoonbaar ervaring met het opbouwen en onderhouden van een netwerk op bestuurlijk en ambtelijk (strategisch en tactisch) niveau in gemeenten van alle grootteklassen;
Aantoonbaar tenminste twee jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) met strategisch stakeholdermanagement binnen de overheid in de rol van adviseur;
Aantoonbaar ruime ervaring (tenminste 3 jaar, opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met projectmatig werken in of in samenwerking met gemeenten, in een landelijk (grootschalig) programma;
Aantoonbaar ervaring met de implementatie van ICT in het sociaal- en omgevingsdomein, waaronder de uitwisseling van gegevens tussen ketenpartijen in die domeinen en de totstandkoming en het gebruik van beleidsinformatie;
Aantoonbaar ervaring met het (mede) organiseren van grootschalige inhoudelijk gedreven evenementen, zoals congressen;
Aantoonbaar (door verschillende ervaringen bij verschillende organisaties) diepgaande kennis van het opereren van gemeentelijke organisaties;
Kennis van de werking van de informatievoorziening bij gemeentelijke organisaties;
Aantoonbaar (recente, van de laatste 5 jaar) kennis van innovatieve ontwikkelingen in informatievoorziening bij de overheid en bij gemeenten in het bijzonder;
Aantoonbaar kennis van de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuw in te voeren Omgevingswet, en de uitdagingen die dit met zich mee zal brengen in het gemeentelijk domein.
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
 
Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 25 maart 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op woensdag 27-3-2019, tussen 10.00-13.00

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en Advies.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

Registreer op CTMsolutions.nl
Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:
Senior Adviseur Innovaties Omgevingswet
(opdrachtnummer:19.057)

Aanvullende informatie

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl. Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 april 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Innovatie, Impactanalyses & Implementatieondersteuning De unit Innovatie, Impactanalyse & Implementatieondersteuning (hierna Unit III) onderzoekt de gevolgen van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving voor gemeenten. De unit adviseert daarnaast het management van VNG Realisatie over
nieuwe opdrachten en projecten.
Daarnaast coördineert de Unit het accountmanagement van VNG Realisatie en richt zich op de relatie en feitelijke samenwerking met onze opdrachtgevers: de gemeenten. De unit organiseert en ondersteunt netwerken van gemeenten en streeft naar een eenduidige en innovatieve implementatie van het portfolio van VNG Realisatie. De zogenoemde roadmap brengt toekomstige ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op gemeenten en vormt de basis voor het werk van de unit.

Over het project Innovatie
Binnen het project Innovatie (onderdeel van de Unit) ondersteunt het team Versterken Innovatievermogen gemeenten en haar netwerk bij het samen organiseren van innovatieve werkwijzen en oplossingen. Dat gebeurt onder andere met behulp van www.depilotstarter.vng.nl , een website waarop gemeenten goede ideeën kunnen
 
plaatsen of vinden. Zo kunnen gemeenten samen doorontwikkelen en nieuwe oplossingen breed bruikbaar maken.

Over het programma 'Invoeren Omgevingswet'
Naast het ondersteunen van innovatieve initiatieven van gemeenten, voert het team Versterken Innovatievermogen voor het programma “Invoeren Omgevingswet” praktijkproeven en pilots uit. De beoogde kandidaat begeleidt zowel de 'algemene' innovatieve pilots als de pilots/praktijkproeven in het kader van dit programma, en brengt ze tot een afgesproken resultaat. Doel hiervan is om de bedachte oplossingen in de praktijk te testen, om innovatieve oplossingen te onderzoeken of om deze als alternatief of als aanvulling op ‘main-stream’-oplossingen te (doen) ontwikkelen.

Doel van de opdracht
De senior adviseur gaat zelfstandig en actief op zoek naar innovatieve werkwijzen met gebruik van nader te bepalen thema’s bij gemeenten, onderzoekt of die innovatieve werkwijzen verrijkt en verbreed kunnen worden naar andere gemeenten en zorgt voor deelname van gemeenten aan die verrijking en verbreding. Hiernaast begeleidt de senior adviseur praktijkproeven in de Omgevingswet. De communicatie rondom pilots en praktijkproeven en het formuleren van deelbare resultaten die gemeente-breed kunnen worden ingezet is hiervan een belangrijk onderdeel.

Concreet levert de senior adviseur de volgende zaken op:
 • Begeleiding van praktijkproeven in de Omgevingswet, bestaand uit:
  • kader en doelstellingen bewaken;
  • opleveren van (tussen)resultaten bewaken en beheren, organiseren;
  • communicatie over voortgang en (deel)resultaten;
  • coördineren van afhankelijkheden met andere onderdelen en integraliteit.
 • Continue toevoer van nieuwe pilots binnen de Omgevingswet op de pilotstarter.
 • Verbreding van het aantal gemeenten dat meedoet aan deze pilots op de pilotstarter.
 • Inzicht in het brede veld van innovaties bij zowel gemeenten als partnerorganisaties in de Omgevingswet.
 • Goede samenwerking (zowel brengen als halen) met deze partnerorganisaties in de Omgevingswet;
 • Opleveren wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar potentiële invloed van gebruik
 • (nader te bepalen) innovatie in gemeentelijk veld inclusief afwegingskader;
 • Penvoering communicatie omtrent opzet, uitvoering en (deel)resultaten van pilots en praktijkproeven;
 • Individuele pilot-overstijgende activiteiten (bv. themabijeenkomst organiseren).

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Begeleiden van innovatieve pilots, vooral op het gebied van de Omgevingswet;
 • Begeleiden van praktijkproeven ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet en het testen van (landelijke voorzieningen) in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
 • Opvolgen van leads o.g.v. gemeentelijke innovaties binnen de Omgevingswet;
 • Concreet toeleiden van deze leads naar de pilotstarter voor het delen en doorontwikkelen met gemeenten;
 • Makelen en schakelen tussen de concrete pilots en de gemeenten en andere ontwikkelaars t.b.v. het samen doorontwikkelen;
 • Via het interne netwerk van VNG en VNG Realisatie bieden van tips en trucs die de doorontwikkeling verder helpen;
 • Onderhouden van strategisch contact (stakeholdermanagement) met relevante kennispartners binnen de Omgevingswet;
 • Organiseren – alleen of met anderen – van bijeenkomsten en events over innovatieve technologische onderwerpen.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbaar ervaring met het ontwikkelen van innovatieve initiatieven binnen het gemeentelijk domein als adviseur;
 • Aantoonbaar recente ( tenminste twee jaar) ervaring binnen de gemeentelijke overheid met het op gang brengen en (doen) uitvoeren van innovatieve pilots, praktijkproeven en innovatieve projecten in de rol van adviseur;
 • Aantoonbare ruime (3-5 jaar) ervaring met projectmanagement in meerdere,
 • landelijke (transitie)programma’s waaronder binnen het omgevingsdomein in de rol van adviseur;
 • Aantoonbaar ervaring met het opbouwen en onderhouden van een netwerk op bestuurlijk en ambtelijk (strategisch en tactisch) niveau in gemeenten van alle grootteklassen;
 • Aantoonbaar tenminste twee jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) met strategisch stakeholdermanagement binnen de overheid in de rol van adviseur;
 • Aantoonbaar ruime ervaring (tenminste 3 jaar, opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met projectmatig werken in of in samenwerking met gemeenten, in een landelijk (grootschalig) programma;
 • Aantoonbaar ervaring met de implementatie van ICT in het sociaal- en omgevingsdomein, waaronder de uitwisseling van gegevens tussen ketenpartijen in die domeinen en de totstandkoming en het gebruik van beleidsinformatie;
 • Aantoonbaar ervaring met het (mede) organiseren van grootschalige inhoudelijk gedreven evenementen, zoals congressen;
 • Aantoonbaar (door verschillende ervaringen bij verschillende organisaties) diepgaande kennis van het opereren van gemeentelijke organisaties;
 • Kennis van de werking van de informatievoorziening bij gemeentelijke organisaties;
 • Aantoonbaar (recente, van de laatste 5 jaar) kennis van innovatieve ontwikkelingen in informatievoorziening bij de overheid en bij gemeenten in het bijzonder;
 • Aantoonbaar kennis van de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuw in te voeren Omgevingswet, en de uitdagingen die dit met zich mee zal brengen in het gemeentelijk domein.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 100 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
 
Procedure

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 25 maart 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op woensdag 27-3-2019, tussen 10.00-13.00

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Beleidsontwikkeling en Advies.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 • Registreer op CTMsolutions.nl
 • Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 • Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 • Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.