Lid Raad van Toezicht met sociaal juridisch profiel

Opleidingsniveau WO, HBO
Contract Parttime, Tijdelijk / projectbasis
Niveau Ervaren
Branche Overig
Functiecategorieën Juridisch, Sociaal
Organisatie PublicSpirit namens Het Juridisch Loket

Voor het completeren van de Raad van Toezicht van Het Juridisch Loket zoeken wij kandidaten die aantoonbaar maatschappelijk betrokken zijn en zich verbonden voelen aan de missie van het Juridisch Loket. Ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk voor deze functie. U kunt reageren tot en met zondag 16 oktober aanstaande (ref.nr. 7822).

Gratis persoonlijk juridisch advies
Het Juridisch Loket is een onafhankelijke stichting, die gratis eerstelijns juridische hulpverlening verstrekt aan burgers die met juridische problemen worden geconfronteerd. Ruim 300 juridische professionals geven juridische informatie en adviezen aan burgers en verwijzen gericht naar externe deskundigen en organisaties als dit nodig is. In 2020 had het Juridisch Loket ruim 580.000 klantcontacten en de website 6,6 miljoen bezoekers.

Organisatie
In 30 vestigingen helpen deskundige juristen elke dag weer mensen met juridisch advies. Bij het Juridisch Loket werken circa 400 mensen, het merendeel in de vestigingen, een deel op het hoofd-kantoor in Utrecht. De Nederlandse vestiging van het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC) is ook ondergebracht bij het Juridisch Loket. Het ECC helpt bij het oplossen van grensover-schrijdende Europese consumentengeschillen. De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdig collegiaal bestuur. Dit bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Opgave
Het Juridisch Loket wacht de komende jaren een grote opgave om de organisatie toekomstbestendig te maken. In de stelselvernieuwing van de gesubsidieerde rechtsbijstand, geïnitieerd vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, vervult het Juridisch Loket een cruciale rol bij het versterken van de eerstelijns hulpverlenging en het verbeteren van de laagdrempelige toegang tot het recht.

De komende jaren zal de positie van het Juridisch Loket verder worden versterkt als eerste hulpverlener bij een juridische vraag. Daartoe is een programma opgezet, gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor Rechtsbijstand, de VNG en andere partnerorganisaties zet het Juridisch Loket zich de komende jaren in om de toegang tot het recht verder te verbeteren. Digitaal als het kan, fysiek als het nodig is. Hierbij zal steeds meer gekeken worden naar hoe het probleem van de rechtszoekende integraal kan worden opgelost. De samenwerking met dienstverleners in het sociale domein is hiervoor cruciaal. Het nieuwe stelsel komt proefondervindelijk en stap voor stap tot stand in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. In 2025 moet het nieuwe stelsel gereed zijn.

Het Juridisch Loket maakte de afgelopen jaren een transitie door. De stelselherziening, een bestuurswissel en de corona-crisis hebben de nodige impact gehad op de organisatie. De stelselherziening zal samen met de maatschappelijke opgaven ook de komende jaren nog veel veranderkracht van de organisatie vragen.

Relatie met ministerie van Justitie en Veiligheid
Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is het ministerie een belangrijke gesprekspartner voor de uitvoering van het gehele programma van de stelselvernieuwing rechtsbijstand. Samenwerking bij deze vernieuwing is cruciaal, tegelijkertijd dient dit de onafhankelijkheid van het Juridisch Loket niet in gevaar te brengen. De burger heeft recht op onafhankelijk juridisch advies, ook daar waar het juridische conflicten met de overheid betreft.

Meer informatie vindt u op juridischloket.nl.

Raad van Toezicht
De RvT van het Juridisch Loket vervult een aantal cruciale functies in de governance van de organisatie.

 • Toezichtfunctie: de RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van de bestuurder worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de organisatie. Tevens is aan de RvT de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten en reglementen, hierbij benoemt de RvT ook de externe accountant;
 • Advies- en klankbordfunctie: de RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval het bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen;
 • Externe ambassadeursrol: de RvT treedt in nauwe afstemming met het bestuur op als belangenbehartiger naar het maatschappelijke en politieke veld;
 • Werkgeversfunctie: de RvT benoemt en ontslaat de bestuurders, beoordeelt het functioneren van de bestuurders en stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.

De RvT schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie innemen en toegankelijk zijn. De RvT is actief en denkt graag constructief mee. Door de verschillende achtergronden, expertises en invalshoeken die de leden hebben opereren zij vanuit een breed perspectief.

De RvT komt mede afhankelijk van actualiteiten, circa zes maal per jaar bij elkaar. Verder is er binnen de governance-regels regelmatig contact met management, ondernemingsraad en stakeholders. De RvT bestaat nu uit vier personen; een voorzitter en drie leden en wil graag uitbreiden naar een RvT van vijf personen.

De RvT streeft hierbij nadrukkelijk naar het vergroten van de diversiteit. Zowel in kennis/ervaring als in gender en culturele achtergrond. Voor het completeren van de RvT zoeken wij dan ook een kandidaat die aantoonbaar maatschappelijk betrokken is. En zich verbonden voelt aan de missie van het Juridisch Loket.

Profiel – specifiek
Sociaal juridisch profiel
Voor dit profiel zoeken wij een energieke, teamgerichte kandidaat met een aantoonbare relevante achtergrond op het snijvlak van recht, mens en maatschappij. Bij voorkeur opgedaan in/bij de sociale advocatuur.

Specifiek:

 • inhoudelijke juridische kennis en ervaring binnen de rechtsbijstand en meer specifiek op het werkgebied van en/of de doelgroep van het Juridisch Loket;
 • duidelijke interesse in de ontwikkelingen binnen het juridisch vakgebied en (toekomstgerichte) dienstverlening, dit kunnen vertalen naar strategie en toepasbaarheid voor het Juridisch Loket;
 • maatschappelijk betrokken via werk of andere activiteiten.

Verder van belang is:

 • strategisch niveau en helicopterview;
 • goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
 • onafhankelijk, integer, kunnen denken vanuit het belang van de burger (zoals de vernieuwing van het stelsel);
 • verantwoordelijkheidsgevoel met een goede balans tussen betrokkenheid en distantie;
 • affiniteit met het sociaal domein en digitale ontwikkelingen en/of dienstverlening;
 • ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk voor deze functie.

Het is van belang dat de RvT van het Juridisch Loket is opgebouwd uit elkaar aanvullende personen op het gebied van diversiteit, kennis, ervaring en competenties.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond.

Benoeming
RvT-leden worden benoemd op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren
U wordt verzocht te reageren voor maandag 17 oktober aanstaande.

U kunt uw sollicitatie indienen via ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en cv indienen onder vermelding van vacaturenummer 7822. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 42 – 43
Shortlist presentatie : week 44
Selectiegesprekken bij ministerie van J en V : week 45
Voordrachtprocedure : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure, evenals een referentieonderzoek.