Voorzitter en lid Raad van ToezichtVeiligheidNL

Opleidingsniveau HBO, WO
Contract Tijdelijk / projectbasis, Parttime
Niveau Ervaren
Branche Overig
Functiecategorieën Bestuur en Management, Openbare orde en Veiligheid
Organisatie Public Spirit in opdracht van VeiligheidNL

FUNCTIEPROFIEL
Voorzitter en lid Raad van ToezichtVeiligheidNL

Organisatie
Stichting VeiligheidNL

VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie. Wij zetten ons in om het leven van mensen veilig(er) te maken. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is het resultaat van onderzoek, van wetenschap, van interventies en van gedrag. We werken samen met partners en professionals en samen strijden we voor maximale impact. Want veiligheid is niet per ongeluk.

VeiligheidNL is een onafhankelijke stichting met een vijfhoofdige Raad van Toezicht en één directeur-bestuurder. Het is een stichting met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) en zonder winstoogmerk. Het kantoor van VeiligheidNL is gevestigd in Amsterdam, waar zo’n 60 gedreven (vooral academische) professionals van veiligheid hun vak hebben gemaakt. De één als analist, die trends en patronen ontdekt in data. De ander als onderzoeker, die doorgraaft totdat duidelijk is wat een doelgroep beweegt, waarom en hoe ongevallen plaatsvinden en welke maatregelen tot veiliger gedrag leiden. Maar ook consultants die – samen met klanten en partners – effectieve oplossingen ontwerpen voor specifieke veiligheidsissues. Daarbij ondersteund door marketing- en communicatiespecialisten die precies weten wat mensen in beweging brengt.

Samen proberen we letsels te voorkomen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van omgevingsfactoren, het overbrengen van kennis of het stimuleren van veilig gedrag. Wij zetten ons in om letsel te voorkomen bij zoveel mogelijk mensen en organisaties. Zo wordt veel persoonlijk leed en hoge maatschappelijke kosten voorkomen.

Programma’s
Monitoring en onderzoek ligt aan de basis van alles wat VeiligheidNL doet. Er is sprake van landelijke monitoring (o.a. in 14 ziekenhuizen) waarmee VeiligheidNL continu informatie vergaart en analyses uitvoert. Naast deze monitoring en onderzoek beweegt VeiligheidNL zich op een aantal terreinen/programma’s:

 • kinderveiligheid;
 • valpreventie ouderen;
 • gehoorschadepreventie;
 • sportblessurepreventie;
 • verkeersveiligheid en;
 • productveiligheid.

Voor wie en met wie
VeiligheidNL werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers: op subsidiebasis voor ministeries, provincies, gemeenten en fondsen, maar ook voor andere opdrachtgevers in de private sector. Van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen we een instellingssubsidie en voeren we jaarlijks de onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten uit. Zo wordt gewerkt aan veiligheid en wordt het aantal letsels in Nederland omlaag gebracht.

Voor meer informatie, zie www.veiligheid.nl.

Samenstelling Raad van Toezicht VeiligheidNL
De samenstelling van de vijfhoofdige Raad van Toezicht (RvT) is zodanig dat er voldoende affiniteit is met de missie en positie van maatschappelijke instellingen in het algemeen en met de doelstellingen van VeiligheidNL in het bijzonder. Door een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines wordt een brede maatschappelijke binding, uitstraling en een functioneel netwerk nagestreefd.

Dit kan zich uiten op het terrein van netwerk, positie, expertise op het terrein van onderzoek, veiligheid, preventie, bedrijfskunde, ondernemerschap of marketing.

Idealiter zijn de leden van de RvT complementair aan elkaar wat betreft bovengenoemde kwalificaties.

De leden van de RvT opereren zonder last of ruggespraak en opereren zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de directeur/bestuurder onafhankelijk en voldoende kritisch. Als geheel houdt de RvT integraal toezicht op het beleid van de directeurbestuurder en fungeert de RvT tevens als adviseur en klankbord voor de directeurbestuurder.

Volgens de regels van ‘good governance’ heeft de RvT de algemene profielschets voor de RvT recent nog geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij is ook het advies van de directeur/ bestuurder betrokken. Dit heeft geleid tot onderstaande algemene profielschets.

Twee vacatures binnen de RvT
Vanwege het einde van de zittingstermijn van de voorzitter en een lid van de RvT van VeiligheidNL ontstaan er 2 vacatures:

- De voorzitter van de Raad van Toezicht met een bestuurlijk profiel, tevens lid van de remuneratiecommissie.

- Een lid van de Raad van Toezicht met een bedrijfseconomisch profiel, tevens lid van de auditcommissie.

Profiel leden RvT VeiligheidNL
Algemeen profiel voor leden van de RvT

 • Je bent maatschappelijk actief en hebt een relevant netwerk op strategisch/bestuurlijk niveau en bent in staat om actief bij te dragen aan de uitstraling en netwerkontwikkeling van VeiligheidNL.
 • Je hebt affiniteit met de missie en visie van VeiligheidNL en bent bereid je te verdiepen in de ontwikkelingen op het terrein van veiligheid en letselpreventie.
 • Je weet een juist evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en distantie, alsmede tussen organisatiebelang, individueel belang en maatschappelijk belang.
 • Je hebt het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en daad terzijde te staan en als klankbord te fungeren.
 • Je bent in staat om het beleid van VeiligheidNL en het functioneren van de directeur/ bestuurder kritisch te volgen en te toetsen en een oordeel te vormen over zaken die de directeur/bestuurder aan de RvT voorlegt.
 • Je kunt de complexiteit van een professionele organisatie als VeiligheidNL doorgronden.
 • Je opereert soepel in teamverband.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn voor jou vanzelfsprekend.
 • Tot slot: je bent voldoende beschikbaar om je rol als voorzitter of RvT-lid adequaat in te kunnen vullen.

Specifiek voor de voorzitter:

 • Je hebt ruime ervaring met en bent actief binnen het openbaar bestuur; als je lokaal bestuurder bent is dat een pré. Je hebt interesse en/of zicht op de spelers die publieke gezondheid vormgeven.
 • Je beschikt over ruime toezichthoudende ervaring: ervaring als voorzitter is meegenomen, maar niet noodzakelijk.
 • Je kunt het groepsproces op professionele wijze leiden en zit vergaderingen efficiënt en effectief voor, in een open sfeer waarin iedereen kan participeren.
 • Een heldere rolverdeling tussen RvT enerzijds en directeur/bestuurder anderzijds is voor jou vanzelfsprekend.
 • Onder jouw leiding wordt er op een plezierige en open manier samengewerkt, passend bij de cultuur van VeiligheidNL.

Specifiek voor het lid met bedrijfseconomisch profiel:

 • Je beschikt over een bedrijfseconomisch profiel en ondernemerschap is een van je kwaliteiten. Je bent creatief, ziet kansen en hebt ervaring met acquisitie.
 • Als je kennis hebt van marketing en van publiek-private samenwerking is dat een pré.
 • Je bent in staat om de goede vragen te stellen over de producten in de planning-encontrol-cyclus van VeiligheidNL.

Vergoeding
Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een eventuele tweede termijn wordt zorgvuldig afgewogen en is geen automatisme.
Gemiddeld vergadert de RvT 4x per jaar. Het lid van de RvT met het bedrijfseconomisch profiel is tevens lid van de auditcommissie en dient naast de 4 reguliere RvT-vergaderingen rekening te houden met 2 vergaderingen van de auditcommissie.

Je ontvangt een vacatiegeld van € 410,-- per bijgewoonde vergadering. Voor de voorzitter geldt een vergoeding van € 615,-- per vergadering.

Meer informatie
PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Miriam Oosterwijk, directeur PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 4459124. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren
Je kunt reageren tot en met zondag 5 juni aanstaande. 
Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je motivatiebrief en cv (onder vermelding van vacaturenummer 7743) indienen. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Planning
Publicatie: : 14 mei 2022
Reactietermijn : 3 weken (t/m 5 juni)
Voorselectiegesprekken door PublicSpirit : week 23, 24
Bespreken shortlist met selectiecommissie : week 24, woensdag 15 juni
Selectiegesprekken : week 27, vrijdag 8 juli
Benoeming : per 1 september 2022