of 59318 LinkedIn
Vakgebied:
ICT
Opleiding:
hbo
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Projectondersteuner Project Machtigen
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
466455

Projectondersteuner Project Machtigen

Tijdelijke opdracht: 
Projectondersteuner Project Machtigen
(opdrachtnummer 19.125)


Aanvullende informatie Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl .
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 16 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 9 september 2019. 


Over VNG Realisatie VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. 


Over het basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur Het basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur houdt zich bezig met gezamenlijke inkoop, het organiseren van de participatie in landelijke digitale infrastructuur en het tactisch beheer van diverse objecten, zoals contracten, voorzieningen en standaarden.
Het team Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) maakt onderdeel uit van dit basisteam. Team GDI houdt zich bezig met het meerjarig nemen van (tactische) invloed op de (door)ontwikkeling van bouwstenen van de digitale overheid, met als doel beter bruikbare bouwstenen en een eenvoudige en kosten-efficiënte invoering of toepassing daarvan. 


Doel van de opdracht De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, persoonlijke toegangsdiensten, basisregistraties en geo-informatie. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Team GDI van VNG Realisatie geeft samen met gemeenten invulling aan de regievoering vanuit gemeenten op de (door)ontwikkeling van deze componenten.

Er is steeds meer behoefte aan een overzichtelijke voorziening voor digitaal machtigen, zowel voor burgers en bedrijven als voor overheidsorganisaties waarmee anderen namens een burger of bedrijf digitaal zaken kunnen doen. Het afgelopen jaar is door een programma Machtigen bij Logius, in opdracht van het ministerie van BZK, gewerkt aan nieuwe functionaliteit voor digitaal machtigen. Er wordt een stelsel van voorzieningen ontwikkeld met informatie over machtigingen of wettelijke vertegenwoordiging die op een eenduidige manier en via verschillende kanalen te gebruiken is voor zowel personen en bedrijven als voor overheidsorganisaties. Het huidige DigiD Machtigen gaat hierin op.
V
anuit VNG Realisatie worden wensen en eisen vanuit gemeenten ingebracht in dit traject. Daarnaast is met een aantal gemeenten een traject gestart waarin onderzocht wordt hoe intergemeentelijk consistentie kan ontstaan in de presentatie van diensten, processen en communicatie naar inwoners en bedrijven bij het gebruik van de digitale machtigingsvoorziening.


In september start VNG Realisatie samen met het programma Machtigen bij Logius met de voorbereidingen voor een pilot bij gemeenten in het gebruik van de voorziening. De daadwerkelijke praktijkbeproeving zal begin 2020 plaatsvinden. 


De projectondersteuner helpt de projectleider in de voorbereidingsfase bij het organiseren van de benodigde activiteiten, onderhoudt contact met gemeenten, hun softwareleveranciers en met Logius. Ook begeleid de projectondersteuner de uitvoering van de pilot en helpt in een door VNG realisatie uit te voeren impactanalyse om noodzakelijke vervolgstappen en ondersteuningsproducten voor brede uitrol naar gemeenten te definiëren en eventueel mede te ontwikkelen. Een en ander vindt plaats in afstemming met de themacoördinator Identiteits- en toegangsdiensten en VNG Beleid en wordt vastgelegd in een voorstel/plan van aanpak voor zowel de pilot als een eventueel vervolgtraject.


Parallel hieraan participeert de projectondersteuner daar waar nodig in de reeds bestaande overlegstructuren rondom het onderwerp machtigen. Tevens ondersteunt de projectondersteuner bij de noodzakelijke afstemming met betrekking tot de pilot met andere onderdelen binnen VNG Realisatie. De projectondersteuner legt verantwoording af de projectleider Machtigen bij VNG Realisatie.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Ondersteuning projectleider Machtigen bij het opstellen van projectplan, managen en evalueren van de pilot. Activiteiten zijn bijvoorbeeld:
-    Ondersteunen van de projectmanager bij het opstellen van een risicoanalyse welke door de Informatie Beveiligingsdienst bij de VNG Realisatie uitgevoerd zal worden;
-    Ondersteunen van een traject van het KCD binnen VNG voor een klantreis met gemeenten en bewindvoerders in samenwerking met Logius en de Raad voor de rechtspraak;
Is aanwezig bij een deel van de overleggen met betrekking tot het Machtigenvraagstuk en coördineert samen met de projectleider de benodigde expertise in de verschillende andere overleggen met betrekking tot de pilot; 
Onderhoudt contacten met verschillende betrokken partijen in de (voorbereiding van de) pilot en voert operationele activiteiten met hen uit, dan wel houdt hen op de hoogte van relevante ontwikkelingen;
Bespreekt wekelijks de voortgang en de resultaten van de activiteiten met de projectleider.Kennis- en ervaringsvereisten

Afgeronde Hbo-opleiding met bijbehorend werk- en denkniveau; 
Aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als projectondersteuner zowel uitvoerend als inhoudelijk (blijkend uit het CV); 
Aantoonbaar 3 jaar werkervaring als projectondersteuner op het gebied van digitale overheid (blijkend uit het CV);
Aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als adviseur of projectondersteuner binnen de overheid of in landelijke projecten die zich richten op de overheid, opgedaan in de afgelopen 5 jaar (blijkend uit het CV);
Actuele en ruime kennis van (ontwikkelingen) in de gemeentelijke informatievoorziening is een pre.
Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 16 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 65 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. 


Procedure U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 2 september 2019, 12.00 uur. 
De eerste gesprekken zijn op 5 september 2019, tussen 13.00-16.00 uur. 


Reageren? U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Secretariële en Projectondersteuning.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1)    Registreer op CTMsolution.nl
2)    Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
3)    Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4)    Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht:
Projectondersteuner Project Machtigen
(opdrachtnummer 19.125)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.
Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 16 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 9 september 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Over het basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur
Het basisteam Inkoop, Beheer en Infrastructuur houdt zich bezig met gezamenlijke inkoop, het organiseren van de participatie in landelijke digitale infrastructuur en het tactisch beheer van diverse objecten, zoals contracten, voorzieningen en standaarden.
Het team Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) maakt onderdeel uit van dit basisteam. Team GDI houdt zich bezig met het meerjarig nemen van (tactische) invloed op de (door)ontwikkeling van bouwstenen van de digitale overheid, met als doel beter bruikbare bouwstenen en een eenvoudige en kosten-efficiënte invoering of toepassing daarvan.

Doel van de opdracht
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, persoonlijke toegangsdiensten, basisregistraties en geo-informatie. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Team GDI van VNG Realisatie geeft samen met gemeenten invulling aan de regievoering vanuit gemeenten op de (door)ontwikkeling van deze componenten.

Er is steeds meer behoefte aan een overzichtelijke voorziening voor digitaal machtigen, zowel voor burgers en bedrijven als voor overheidsorganisaties waarmee anderen namens een burger of bedrijf digitaal zaken kunnen doen. Het afgelopen jaar is door een programma Machtigen bij Logius, in opdracht van het ministerie van BZK, gewerkt aan nieuwe functionaliteit voor digitaal machtigen. Er wordt een stelsel van voorzieningen ontwikkeld met informatie over machtigingen of wettelijke vertegenwoordiging die op een eenduidige manier en via verschillende kanalen te gebruiken is voor zowel personen en bedrijven als voor overheidsorganisaties. Het huidige DigiD Machtigen gaat hierin op.
V
anuit VNG Realisatie worden wensen en eisen vanuit gemeenten ingebracht in dit traject. Daarnaast is met een aantal gemeenten een traject gestart waarin onderzocht wordt hoe intergemeentelijk consistentie kan ontstaan in de presentatie van diensten, processen en communicatie naar inwoners en bedrijven bij het gebruik van de digitale machtigingsvoorziening.

In september start VNG Realisatie samen met het programma Machtigen bij Logius met de voorbereidingen voor een pilot bij gemeenten in het gebruik van de voorziening. De daadwerkelijke praktijkbeproeving zal begin 2020 plaatsvinden.

De projectondersteuner helpt de projectleider in de voorbereidingsfase bij het organiseren van de benodigde activiteiten, onderhoudt contact met gemeenten, hun softwareleveranciers en met Logius. Ook begeleid de projectondersteuner de uitvoering van de pilot en helpt in een door VNG realisatie uit te voeren impactanalyse om noodzakelijke vervolgstappen en ondersteuningsproducten voor brede uitrol naar gemeenten te definiëren en eventueel mede te ontwikkelen. Een en ander vindt plaats in afstemming met de themacoördinator Identiteits- en toegangsdiensten en VNG Beleid en wordt vastgelegd in een voorstel/plan van aanpak voor zowel de pilot als een eventueel vervolgtraject.

Parallel hieraan participeert de projectondersteuner daar waar nodig in de reeds bestaande overlegstructuren rondom het onderwerp machtigen. Tevens ondersteunt de projectondersteuner bij de noodzakelijke afstemming met betrekking tot de pilot met andere onderdelen binnen VNG Realisatie. De projectondersteuner legt verantwoording af de projectleider Machtigen bij VNG Realisatie.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Ondersteuning projectleider Machtigen bij het opstellen van projectplan, managen en evalueren van de pilot. Activiteiten zijn bijvoorbeeld:
  -    Ondersteunen van de projectmanager bij het opstellen van een risicoanalyse welke door de Informatie Beveiligingsdienst bij de VNG Realisatie uitgevoerd zal worden;
  -    Ondersteunen van een traject van het KCD binnen VNG voor een klantreis met gemeenten en bewindvoerders in samenwerking met Logius en de Raad voor de rechtspraak;
 • Is aanwezig bij een deel van de overleggen met betrekking tot het Machtigenvraagstuk en coördineert samen met de projectleider de benodigde expertise in de verschillende andere overleggen met betrekking tot de pilot;
 • Onderhoudt contacten met verschillende betrokken partijen in de (voorbereiding van de) pilot en voert operationele activiteiten met hen uit, dan wel houdt hen op de hoogte van relevante ontwikkelingen;
 • Bespreekt wekelijks de voortgang en de resultaten van de activiteiten met de projectleider.

Kennis- en ervaringsvereisten
 • Afgeronde Hbo-opleiding met bijbehorend werk- en denkniveau;
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als projectondersteuner zowel uitvoerend als inhoudelijk (blijkend uit het CV);
 • Aantoonbaar 3 jaar werkervaring als projectondersteuner op het gebied van digitale overheid (blijkend uit het CV);
 • Aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als adviseur of projectondersteuner binnen de overheid of in landelijke projecten die zich richten op de overheid, opgedaan in de afgelopen 5 jaar (blijkend uit het CV);
 • Actuele en ruime kennis van (ontwikkelingen) in de gemeentelijke informatievoorziening is een pre.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 16 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 65 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 2 september 2019, 12.00 uur.
De eerste gesprekken zijn op 5 september 2019, tussen 13.00-16.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het vakgebied Secretariële en Projectondersteuning.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
1)    Registreer op CTMsolution.nl
2)    Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
3)    Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
4)    Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.