Regeringscommissaris Omgevingswet

Opleidingsniveau WO
Contract Parttime
Niveau Directie
Branche Omgevingsdienst, Rijksoverheid
Functiecategorieën Bestuur en Management, Milieu
Organisatie Ministerie BZK

We zoeken een regeringscommissaris Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de huidige 26 wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het stelsel van de Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Deze regels gaan over de gebouwde omgeving (woningen, bedrijven, infrastructuur en erfgoed), maar ook over de natuurlijke omgeving (water, bodem, lucht en natuur). Ze zijn gericht op een duurzame ontwikkeling van Nederland.

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere snellere besluitvorming. Dit geeft de mogelijkheid tot een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, waarbij naast het Rijk, vooral de medeoverheden een belangrijke rol spelen bij de uitvoering. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Voor de goede werking van de Omgevingswet is het van belang om ook het stelsel zelf te borgen en benutten. Ter ondersteuning van deze stelselverantwoordelijkheid zal een regeringscommissaris Omgevingswet worden benoemd.

Wat gaat de regeringscommissaris doen?

De regeringscommissaris ondersteunt bij het bewaken en borgen van de consistentie, kwaliteit en integriteit van het wettelijk stelsel van de Omgevingswet. Hij/zij bevordert dat de potentie van het wettelijk stelsel optimaal wordt benut.

Ook doet hij/zij voorstellen voor de doorontwikkeling van het stelsel.

De regeringscommissaris houdt met nadruk verbinding met de uitvoeringspraktijk, dat is van belang voor de goede werking van het stelsel voor de uitvoeringspraktijk. Daartoe onder-steunt de regeringscommissaris de stelselverantwoordelijke minister, de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij/zij vervult een professioneel juridische rol, vergelijkbaar met de regeringscommissaris die was ingesteld voor de Algemene wet bestuursrecht. De regeringscommissaris Omgevingswet wordt niet ingesteld om beleidsdoelen te promoten. Wel legt hij of zij verbanden met (nieuwe) maatschappelijke behoeften en opgaven, opgedane ervaringen in de praktijk, en resultaten van monitoring en evaluatie. Dit met het oog op een goede werking van het wettelijke stelsel.

Het profiel van de nieuwe regeringscommissaris

De regeringscommissaris is een ervaren jurist: iemand die gezag geniet op het terrein van het omgevingsrecht of het bestuursrecht, gevoel heeft voor beleids- en politieke processen en aantoonbare affiniteit heeft met de (decentrale) uitvoeringspraktijk. Hij/zij moet het gedachtegoed van het wettelijk stelsel kunnen vertalen naar concrete handelings-
perspectieven of toepassingsmogelijkheden.

We zoeken iemand die op een inspirerende manier inhoud kan geven aan de rol van regeringscommissaris. Iemand die diverse partijen en disciplines weet te bereiken, kan schakelen tussen diverse rollen (visionair, tegendenker, verbinder),
verschillende adviezen kan geven (korte of langere termijn, reflectief, praktisch) en actief verbinding zoekt met de diverse partijen, zodat zijn/haar handelen is toegesneden op het onderwerp en maximaal effect sorteert. Hij/zij moet benader-baar en verbindend zijn, gericht op de relatie en uiteraard politiek sensitief.

Kortom, voor de borging en verdere ontwikkeling van het stelsel van de Omgevingswet zoeken we een regerings-commissaris Omgevingswet die:

 • onafhankelijk en deskundig, gevraagd en ongevraagd, adviseert over belangrijke ontwikkelingen voor het wettelijke stelsel;
 • de belangrijke ontwikkelingen ook signaleert, agendeert en voorstellen doet voor de goede werking, eenheid of doorontwikkeling van het wettelijke stelsel;
 • verbinding houdt met de uitvoeringspraktijk; en
 • een verbindende schakel vormt tussen bestuur, wetenschap, uitvoeringspraktijk en rechterlijke macht.

Werkzaamheden

Voorbeelden van werkzaamheden binnen de taak van de regeringscommissaris zijn het geven van advies en het doen van voorstellen over:

 • belangrijke juridische ontwikkelingen (in internationale wet- en regelgeving, jurisprudentie, verhouding met aanpalende wetgeving, algemeen bestuursrecht, etc.);
 • stelselvragen, bijvoorbeeld over instrumentkeuze bij de ontwikkeling van omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving (tijdens de ambtelijke voorbereiding, bij consultatie of advisering, parlementaire fase etc.);
 • een samenhangend en toekomstgericht wetgevingsbeleid met het oog op het ‘bij de tijd houden van’ en verder ontwikkelen van het wettelijke stelsel, waaronder het agenderen van onderwerpen voor wijziging of aanvulling van het wettelijke stelsel;
 • ontwikkelingen in de uitvoering van het wettelijke stelsel op centraal en decentraal niveau, met inbegrip van experimenten;
 • de verwerking van de uitkomsten van (onderdelen van)
  de wettelijke evaluatie of reflectieverslagen van de onafhankelijke Evaluatiecommissie Omgevingswet.

Ook behoren daarbij het leveren van bijdragen in literatuur en vakcongressen en het stimuleren van kennisontwikkeling binnen het rechtsgebied door het leggen van verbinding met onderwijs en onderzoek.

Competenties

 • Academisch werk- en denkniveau (jurist).
 • Maatschappelijk betrokken: oog voor verschillende maatschappelijke geledingen en trends.
 • Communicatief vaardig: in staat om innovatieve ideeën goed te verwoorden en in discussie te brengen.
 • Nieuwsgierig: staat open voor nieuwe inzichten en argumenten in de loop van een discussie.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Verbindend en benaderbaar.
 • Overtuigingskracht.
 • Onafhankelijke oordeelsvorming.

Benoeming en vergoeding

De benoeming geldt voor een termijn van vijf jaar, voor 1 dag per week (0,2 fte).

De regeringscommissaris Omgevingswet zal worden ingeschaald in schaal 18.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie geven over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met
Miriam Oosterwijk, directeur PublicSpirit.

Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij Diana de Groot, projectassistente. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 033 4459050. U kunt PublicSpirit uiteraard ook e-mailen via info@publicspirit.nl.

Reageren

Indien u interesse heeft, wordt u verzocht te reageren uiterlijk op 18 juni 2023.

Uw reactie kunt u indienen via onze website. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen (onder vermelding van vacaturenummer 7713).

Indien uw reactie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail.

Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met PublicSpirit op te nemen.

Planning

Sluiting reactietermijn : 18 juni 2023

Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 25-27

Shortlist presentatie : week 35

Selectiegesprekken bij BZK : week 36

Voordracht en benoeming ministerraad : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure, evenals een referentieonderzoek.