of 59147 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Provincie
Provincie:
Gelderland
Functie:
lid RvC
Plaats:
Arnhem
Organisatie:
Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463098

lid RvC

Context en opgaven
 Tien Veluwse gemeenten (gezamenlijk 50% aandeelhouder) en de provincie Gelderland (50% aandeelhouder) willen een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV (OMVV) oprichten. In oktober 2018 hebben de betrokken besturen daartoe definitief besloten, nadat eerder dit jaar de tien gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid waren wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het oprichten en deelnemen in deze onderneming. De samenwerking en oprichting is bekrachtigd in een Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken. 
 
 De onderneming wordt een verbonden partij van de provincie Gelderland en tien gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde,  Oldebroek en Putten. In Nederland zal vergeefs worden gezocht naar een vergelijkbare onderneming. Het is uitvinden en pionieren. De toekomstig directeur van de onderneming is onderdeel van een keten en een waardevolle schakel bij het vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe en daarmee het oplossen van een belangrijke maatschappelijke opgave. De onderneming zal geheel marktconform moeten opereren en moeten voldoen aan het staatssteunrecht. De besloten vennootschap krijgt bij de oprichting een instructie van de aandeelhouder(s) mee, waaraan de Raad van Commissarissen en directeur zich dienen te conformeren. 
 
 Van de te benoemen leden van de Raad van Commissarissen zal in verband met het opstarten van de onderneming verwacht worden dat zij - direct na de benoeming en in goed overleg en afstemming met de aandeelhouders - diverse werkzaamheden en activiteiten met voortvarendheid oppakken en uitvoeren. Het gaat dan om zaken als:

 De onderneming operationeel krijgen mede door inrichting van de noodzakelijke werkgeversfunctie.
 Adviseren ter vervolmaking van de statuten en instructies voor de onderneming ten behoeve van besluitvorming in de vergadering van aandeelhouders.
 Het selecteren en doen van een voordracht voor benoeming van de directeur in een vergadering van aandeelhouders.
 En alle overige noodzakelijke activiteiten verband houdende met een startende onderneming. 
 De verwachte meerwaarde van deze nieuwe onderneming is groot, maar moet in de toekomst nog worden aangetoond. De resultaten van de onderneming zullen twee jaar na oprichting in 2021 breed (inhoudelijk en financieel) worden geëvalueerd. Ook de mate van marktfalen en staatsteunrechtelijke aspecten vragen daarbij aandacht. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de onderneming in de nu voorgestelde of een aangepaste vorm  gecontinueerd. Het is echter ook mogelijk dat - op basis van de evaluatie of op basis van veranderende marktomstandigheden - de onderneming wordt beëindigd. Om die reden kan het bij een beëindigen tot de taken van de directeur behoren de opheffing van de vennootschap af te wikkelen. De Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en de ontwerp-statuten zijn beschikbaar, evenals een toelichtende notitie over de OMVV.
 
 Voor de nog op te richten besloten vennootschap Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken wordt een Raad van Commissarissen ingesteld, bestaande uit een voorzitter en twee leden. 
 
De Raad van Commissarissen
 De Raad als geheel is onafhankelijk, deskundig en verbindend en vertegenwoordigt visie, kennis en ervaring op de volgende gebieden:
 
 1.  Kennis van en ervaring in het openbaar bestuur en/of bedrijven met publieke aandeelhouders.
 2.  Bedrijfseconomische-, financiële en/of juridische achtergrond op directie-/bestuurlijk niveau.
 3.  Kennis van staatssteunrecht en gevolgen voor opereren van de onderneming.
 4.  Ervaring in of met recreatiesector en vakantieparken zonder actuele binding met marktpartijen.
 5.  Actuele kennis en netwerken in de recreatiesector, ruimtelijke ordening en vastgoed-, gebieds- en projectontwikkeling en financiële arrangementen.
 6.  Ervaring met het opstarten van een onderneming.
 
De verdeling van deze ervaringen en deskundigheden wordt nader bepaald aan de hand van de achtergronden van de kandidaten die in beeld komen.
 Voor de leden geldt dat zij bij voorkeur ervaring hebben als commissaris van één of meer Nederlandse vennootschap(pen). Voor de voorzitter geldt daarbij de eis van ervaring als voorzitter van een Raad van Commissarissen.
 De leden dienen onafhankelijk te zijn. Dat houdt in dat de leden niet direct of indirect gelieerd mogen zijn aan een van de deelnemende gemeenten of provincie Gelderland en geen belang of aandelenpakket in een recreatieonderneming of een daaraan gelieerde onderneming mogen hebben.
 Naast de toezichthoudende taak staat de Raad van Commissarissen het bestuur (verder directeur genoemd) van de BV als adviseur ter zijde. Als adviseur denkt de Raad inhoudelijk mee over nader te bepalen thema’s. 
 
 Teamcompetenties

Het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden van de RvC en ten opzichte van de directeur.
 Een open oog voor de belangen van OMVV en de verschillende stakeholders.
 Affiniteit met de missie, visie, en commitment op hetgeen in de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en de ontwerp-statuten van Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV is opgenomen.
 Ervaring met en vaardigheden in het toezicht houden op bestuurlijke processen en het toetsen van beleid.
 Oog voor de positie en belangen van OMVV en haar stakeholders.
 Bewustzijn van maatschappelijke ontwikkelingen.
 Kennis en gevoel voor de relatie op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.
 Affiniteit met een onderneming met publieke aandeelhouders.
 Een sociale antenne/gevoel voor de intermenselijke dynamiek.
 Bewezen maatschappelijk succes.
 Analytisch en kritisch, maar ook pragmatisch en oplossingsgericht.
 Voldoende tijd beschikbaar hebben om zijn/haar taak naar behoren te vervullen.
 Bereidheid om periodiek te worden beoordeeld. 
Voorzittersprofiel
De voorzitter draagt zorg voor de organisatie van het toezichthouden en bedenkt, binnen de statutaire kaders en in samenspraak met de overige leden van de Raad, de wijze waarop het toezicht zal worden uitgevoerd. Vervolgens ziet hij/zij toe op de implementatie van het gekozen systeem en bestuurt, in samenspraak met de Raad en waar nodig de directeur, de informatievoorziening. Bewaakt de formele besluitvorming en de kwaliteit van de genomen besluiten. Bewaakt de adviserende rol van de Raad en voorkomt dat de Raad zich mengt in het bereik van de directeur en de dagelijkse gang van zaken. De voorzitter is verantwoordelijk voor de werkgeverstaken van de Raad van Commissarissen en draagt zorg voor de verantwoording van de Raad en de jaarlijkse zelfevaluatie. 
 
 Functie-eisen 

Bindende persoonlijkheid die bevordert dat alle geledingen binnen de statutaire kaders hun rol kunnen spelen.
 Beschikt over/onderhoudt een voor de onderneming relevant netwerk.
 Een gesprekspartner voor de directeur.
 De attitude van een kritisch bestuurlijk toezichthouder en niet de ambitie om de organisatie zelf te leiden. 
 Een onafhankelijke opstelling.
 Teamspeler.
 Beschikbaarheid van ongeveer 1 dag per maand voor het voorzitterschap. In aanvang kan dat intensiever zijn in verband met de oprichting en de voorbereidende activiteiten in het kader van het opstarten van de OMVV. 
 Het is voorzien dat de beoogd voorzitter van de raad van commissarissen van OMVV als eerste (statutair) directeur van OMVV zal optreden. De eerste directeur van OMVV zal vanuit die rol naast de leden van de Raad van Commissarissen zitting nemen in de selectiecommissie die de opvolgende directeur zal selecteren. De door de selectiecommissie geselecteerde directeur zal worden benoemd als nieuwe directeur. De eerste directeur zal ontslag verleend krijgen en gedechargeerd worden voor het door hem gevoerde beleid én benoemd worden tot lid van de raad van commissarissen met de titel van voorzitter. 
 
 In de eerste algemene vergadering van aandeelhouders van OMVV zal worden besloten tot benoeming van twee leden in de raad van commissarissen van OMVV en zal een van hen de titel van plaatsvervangend voorzitter worden toegekend. Deze eerste algemene vergadering zal daartoe worden opgeroepen door de reeds genoemde eerste directeur van OMVV.
 
 Onverenigbaarheden
Tot commissaris kan niet worden benoemd:

 Een lid van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad van een van de gemeenten die betrokken zijn bij de vennootschap.
 Een lid van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Gelderland.
 Een bestuurder of commissaris van een directe of indirecte aandeelhouder van de OMVV
 Een persoon wiens echtgenote, geregistreerde partner of wiens nazaten tot in de tweede graad een van de vorengenoemde functies verricht.
 Een persoon die een arbeidsverhouding heeft met een marktpartij in de recreatiesector. 
Vergoeding
 Binnen de kaders  van de Wet Normering Topinkomens geldt voor de leden van de Raad van Commissarissen een jaarlijkse vergoeding van € 5.000. Voor de voorzitter geldt een vergoeding van € 6.000. Hierbij is rekening gehouden met de inspanningen die samenhangen met bovengenoemde opgaven. Als blijkt dat de werkzaamheden van de leden van de Raad in de opstartfase van de onderneming niet proportioneel zijn, zal een passende (incidentele) aanvullende vergoeding beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is een vergoeding voor gemaakte onkosten van toepassing, zoals reiskosten en kosten voor het bijwonen van symposia.

 De benoeming zal in eerste aanleg voor 3 jaar zijn, waarbij in het tweede jaar van de onderneming een brede inhoudelijke en financiële evaluatie wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan één maal besloten worden tot een herbenoeming voor maximaal 4 jaar waarbij vroegtijdig een schema van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.
 
 Procedure
 De search en selectie voor deze functies wordt begeleid door PublicSpirit. Zij draagt potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit twee leden, zijnde vertegenwoordigers van de deelnemende overheden (gemeenten en provincie). De selectiecommissie doet een enkelvoudige voordracht voor benoeming van de voorzitter en de twee leden van de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 
 
 Een integriteitsonderzoek en het opvragen van referenties maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Dit betekent dat kandidaten voorafgaand aan de voordracht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen en worden onderworpen aan een risicoanalyse door een extern bureau. 
 
 Vóór de voordracht en benoeming van de Raad van Commissarissen zal bovendien een gezamenlijke bijeenkomst van de drie geselecteerde kandidaten plaatsvinden om te toetsen op complementariteit en onderlinge chemie.
 
 De werving van de directeur van de vennootschap wordt gelijktijdig opgestart met de werving van de leden van de Raad van Commissarissen. De selectie en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen zal met voorrang en voorafgaande aan de selectie van de directeur worden afgerond in december 2018. De selectie van de directeur wordt overgelaten aan de Raad van Commissarissen. Dat is nu voorzien in januari 2019. Deze procedure wordt afgerond met de benoeming van de directeur - op voordracht van de Raad van Commissarissen - in een vergadering van aandeelhouders in februari 2019.
 
 Solliciteren
 Uw sollicitatie kunt u tot en met uiterlijk 11 november 2018 indienen via onze website https://www.publicspirit.nl/voorzitter-en-twee-leden-rvc-ontwikkelingsmaatschappij-vitale-vakantieparken-bv-i-o-arnhem . Vanuit de vacature op de website kunt u klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een CV indienen.  Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. 
 
 Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6550.
 
 De vacature is opengesteld op 20 oktober 2018.
 U kunt reageren tot en met 11 november 2018.
 In week 47 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. 
In week 48 draagt PublicSpirit potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek. 
 
 De 1e en 2e ronde selectiegesprekken vindt plaats in week 49.
Een integriteits- en referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure.
U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.
 
 Meer informatie
 PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met senior consultant, mevrouw mr. Miriam Oosterwijk. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers. 
 
 Er is nadere achtergrondinformatie beschikbaar: de brochure Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV), de samenwerkingsovereenkomst OMVV, de ontwerp investeringsinstructie OMVV en de ontwerp statuten OMVV/oprichting BV. Deze kunt u opvragen bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers.
 
 Zowel Miriam Oosterwijk als Inge Kuipers zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl
Context en opgaven
Tien Veluwse gemeenten (gezamenlijk 50% aandeelhouder) en de provincie Gelderland (50% aandeelhouder) willen een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV (OMVV) oprichten. In oktober 2018 hebben de betrokken besturen daartoe definitief besloten, nadat eerder dit jaar de tien gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid waren wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het oprichten en deelnemen in deze onderneming. De samenwerking en oprichting is bekrachtigd in een Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken.

De onderneming wordt een verbonden partij van de provincie Gelderland en tien gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde,  Oldebroek en Putten. In Nederland zal vergeefs worden gezocht naar een vergelijkbare onderneming. Het is uitvinden en pionieren. De toekomstig directeur van de onderneming is onderdeel van een keten en een waardevolle schakel bij het vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe en daarmee het oplossen van een belangrijke maatschappelijke opgave. De onderneming zal geheel marktconform moeten opereren en moeten voldoen aan het staatssteunrecht. De besloten vennootschap krijgt bij de oprichting een instructie van de aandeelhouder(s) mee, waaraan de Raad van Commissarissen en directeur zich dienen te conformeren.

Van de te benoemen leden van de Raad van Commissarissen zal in verband met het opstarten van de onderneming verwacht worden dat zij - direct na de benoeming en in goed overleg en afstemming met de aandeelhouders - diverse werkzaamheden en activiteiten met voortvarendheid oppakken en uitvoeren. Het gaat dan om zaken als:
 • De onderneming operationeel krijgen mede door inrichting van de noodzakelijke werkgeversfunctie.
 • Adviseren ter vervolmaking van de statuten en instructies voor de onderneming ten behoeve van besluitvorming in de vergadering van aandeelhouders.
 • Het selecteren en doen van een voordracht voor benoeming van de directeur in een vergadering van aandeelhouders.
 • En alle overige noodzakelijke activiteiten verband houdende met een startende onderneming.

De verwachte meerwaarde van deze nieuwe onderneming is groot, maar moet in de toekomst nog worden aangetoond. De resultaten van de onderneming zullen twee jaar na oprichting in 2021 breed (inhoudelijk en financieel) worden geëvalueerd. Ook de mate van marktfalen en staatsteunrechtelijke aspecten vragen daarbij aandacht. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de onderneming in de nu voorgestelde of een aangepaste vorm  gecontinueerd. Het is echter ook mogelijk dat - op basis van de evaluatie of op basis van veranderende marktomstandigheden - de onderneming wordt beëindigd. Om die reden kan het bij een beëindigen tot de taken van de directeur behoren de opheffing van de vennootschap af te wikkelen. De Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en de ontwerp-statuten zijn beschikbaar, evenals een toelichtende notitie over de OMVV.

Voor de nog op te richten besloten vennootschap Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken wordt een Raad van Commissarissen ingesteld, bestaande uit een voorzitter en twee leden.

De Raad van Commissarissen
De Raad als geheel is onafhankelijk, deskundig en verbindend en vertegenwoordigt visie, kennis en ervaring op de volgende gebieden:

1.  Kennis van en ervaring in het openbaar bestuur en/of bedrijven met publieke aandeelhouders.
2.  Bedrijfseconomische-, financiële en/of juridische achtergrond op directie-/bestuurlijk niveau.
3.  Kennis van staatssteunrecht en gevolgen voor opereren van de onderneming.
4.  Ervaring in of met recreatiesector en vakantieparken zonder actuele binding met marktpartijen.
5.  Actuele kennis en netwerken in de recreatiesector, ruimtelijke ordening en vastgoed-, gebieds- en projectontwikkeling en financiële arrangementen.
6.  Ervaring met het opstarten van een onderneming.

De verdeling van deze ervaringen en deskundigheden wordt nader bepaald aan de hand van de achtergronden van de kandidaten die in beeld komen.
Voor de leden geldt dat zij bij voorkeur ervaring hebben als commissaris van één of meer Nederlandse vennootschap(pen). Voor de voorzitter geldt daarbij de eis van ervaring als voorzitter van een Raad van Commissarissen.
De leden dienen onafhankelijk te zijn. Dat houdt in dat de leden niet direct of indirect gelieerd mogen zijn aan een van de deelnemende gemeenten of provincie Gelderland en geen belang of aandelenpakket in een recreatieonderneming of een daaraan gelieerde onderneming mogen hebben.
Naast de toezichthoudende taak staat de Raad van Commissarissen het bestuur (verder directeur genoemd) van de BV als adviseur ter zijde. Als adviseur denkt de Raad inhoudelijk mee over nader te bepalen thema’s.

Teamcompetenties
 • Het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden van de RvC en ten opzichte van de directeur.
 • Een open oog voor de belangen van OMVV en de verschillende stakeholders.
 • Affiniteit met de missie, visie, en commitment op hetgeen in de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en de ontwerp-statuten van Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV is opgenomen.
 • Ervaring met en vaardigheden in het toezicht houden op bestuurlijke processen en het toetsen van beleid.
 • Oog voor de positie en belangen van OMVV en haar stakeholders.
 • Bewustzijn van maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Kennis en gevoel voor de relatie op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.
 • Affiniteit met een onderneming met publieke aandeelhouders.
 • Een sociale antenne/gevoel voor de intermenselijke dynamiek.
 • Bewezen maatschappelijk succes.
 • Analytisch en kritisch, maar ook pragmatisch en oplossingsgericht.
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben om zijn/haar taak naar behoren te vervullen.
 • Bereidheid om periodiek te worden beoordeeld.

Voorzittersprofiel
De voorzitter draagt zorg voor de organisatie van het toezichthouden en bedenkt, binnen de statutaire kaders en in samenspraak met de overige leden van de Raad, de wijze waarop het toezicht zal worden uitgevoerd. Vervolgens ziet hij/zij toe op de implementatie van het gekozen systeem en bestuurt, in samenspraak met de Raad en waar nodig de directeur, de informatievoorziening. Bewaakt de formele besluitvorming en de kwaliteit van de genomen besluiten. Bewaakt de adviserende rol van de Raad en voorkomt dat de Raad zich mengt in het bereik van de directeur en de dagelijkse gang van zaken. De voorzitter is verantwoordelijk voor de werkgeverstaken van de Raad van Commissarissen en draagt zorg voor de verantwoording van de Raad en de jaarlijkse zelfevaluatie.

Functie-eisen 
 • Bindende persoonlijkheid die bevordert dat alle geledingen binnen de statutaire kaders hun rol kunnen spelen.
 • Beschikt over/onderhoudt een voor de onderneming relevant netwerk.
 • Een gesprekspartner voor de directeur.
 • De attitude van een kritisch bestuurlijk toezichthouder en niet de ambitie om de organisatie zelf te leiden.
 • Een onafhankelijke opstelling.
 • Teamspeler.
 • Beschikbaarheid van ongeveer 1 dag per maand voor het voorzitterschap. In aanvang kan dat intensiever zijn in verband met de oprichting en de voorbereidende activiteiten in het kader van het opstarten van de OMVV.

Het is voorzien dat de beoogd voorzitter van de raad van commissarissen van OMVV als eerste (statutair) directeur van OMVV zal optreden. De eerste directeur van OMVV zal vanuit die rol naast de leden van de Raad van Commissarissen zitting nemen in de selectiecommissie die de opvolgende directeur zal selecteren. De door de selectiecommissie geselecteerde directeur zal worden benoemd als nieuwe directeur. De eerste directeur zal ontslag verleend krijgen en gedechargeerd worden voor het door hem gevoerde beleid én benoemd worden tot lid van de raad van commissarissen met de titel van voorzitter.

In de eerste algemene vergadering van aandeelhouders van OMVV zal worden besloten tot benoeming van twee leden in de raad van commissarissen van OMVV en zal een van hen de titel van plaatsvervangend voorzitter worden toegekend. Deze eerste algemene vergadering zal daartoe worden opgeroepen door de reeds genoemde eerste directeur van OMVV.

Onverenigbaarheden
Tot commissaris kan niet worden benoemd:
 • Een lid van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad van een van de gemeenten die betrokken zijn bij de vennootschap.
 • Een lid van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Gelderland.
 • Een bestuurder of commissaris van een directe of indirecte aandeelhouder van de OMVV
 • Een persoon wiens echtgenote, geregistreerde partner of wiens nazaten tot in de tweede graad een van de vorengenoemde functies verricht.
 • Een persoon die een arbeidsverhouding heeft met een marktpartij in de recreatiesector.

Vergoeding
Binnen de kaders  van de Wet Normering Topinkomens geldt voor de leden van de Raad van Commissarissen een jaarlijkse vergoeding van € 5.000. Voor de voorzitter geldt een vergoeding van € 6.000. Hierbij is rekening gehouden met de inspanningen die samenhangen met bovengenoemde opgaven. Als blijkt dat de werkzaamheden van de leden van de Raad in de opstartfase van de onderneming niet proportioneel zijn, zal een passende (incidentele) aanvullende vergoeding beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is een vergoeding voor gemaakte onkosten van toepassing, zoals reiskosten en kosten voor het bijwonen van symposia.

De benoeming zal in eerste aanleg voor 3 jaar zijn, waarbij in het tweede jaar van de onderneming een brede inhoudelijke en financiële evaluatie wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan één maal besloten worden tot een herbenoeming voor maximaal 4 jaar waarbij vroegtijdig een schema van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.

Procedure
De search en selectie voor deze functies wordt begeleid door PublicSpirit. Zij draagt potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit twee leden, zijnde vertegenwoordigers van de deelnemende overheden (gemeenten en provincie). De selectiecommissie doet een enkelvoudige voordracht voor benoeming van de voorzitter en de twee leden van de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Een integriteitsonderzoek en het opvragen van referenties maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Dit betekent dat kandidaten voorafgaand aan de voordracht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen en worden onderworpen aan een risicoanalyse door een extern bureau.

Vóór de voordracht en benoeming van de Raad van Commissarissen zal bovendien een gezamenlijke bijeenkomst van de drie geselecteerde kandidaten plaatsvinden om te toetsen op complementariteit en onderlinge chemie.

De werving van de directeur van de vennootschap wordt gelijktijdig opgestart met de werving van de leden van de Raad van Commissarissen. De selectie en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen zal met voorrang en voorafgaande aan de selectie van de directeur worden afgerond in december 2018. De selectie van de directeur wordt overgelaten aan de Raad van Commissarissen. Dat is nu voorzien in januari 2019. Deze procedure wordt afgerond met de benoeming van de directeur - op voordracht van de Raad van Commissarissen - in een vergadering van aandeelhouders in februari 2019.

Solliciteren
Uw sollicitatie kunt u tot en met uiterlijk 11 november 2018 indienen via onze website https://www.publicspirit.nl/voorzitter-en-twee-leden-rvc-ontwikkelingsmaatschappij-vitale-vakantieparken-bv-i-o-arnhem. Vanuit de vacature op de website kunt u klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een CV indienen.  Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6550.

De vacature is opengesteld op 20 oktober 2018.
U kunt reageren tot en met 11 november 2018.
In week 47 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.
In week 48 draagt PublicSpirit potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De 1e en 2e ronde selectiegesprekken vindt plaats in week 49.
Een integriteits- en referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure.
U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.

Meer informatie
PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met senior consultant, mevrouw mr. Miriam Oosterwijk. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers.

Er is nadere achtergrondinformatie beschikbaar: de brochure Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV), de samenwerkingsovereenkomst OMVV, de ontwerp investeringsinstructie OMVV en de ontwerp statuten OMVV/oprichting BV. Deze kunt u opvragen bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers.

Zowel Miriam Oosterwijk als Inge Kuipers zijn bereikbaar via telefoonnummer 033-445 9124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl

Overige vacatures