of 59212 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Drenthe
Functie:
Griffier
Plaats:
Meppel
Organisatie:
Necker van Naem voor de gemeente Meppel
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465313

Griffier

Aanleiding voor de vacature
In verband met het vertrek van de griffier zoekt de gemeente Meppel een nieuwe griffier.
In dit document worden de context, het functieprofiel en de planning van de werving- en selectieprocedure vastgelegd.


Gemeente Meppel De gemeente Meppel (met als slogan: ‘Meppel diep geluk’) ligt in de provincie Drenthe en telt ruim 33.000 inwoners. Naast de kern Meppel kent de gemeente het dorp Nijeveen en diverse buurtschappen. Meppel heeft een oppervlakte van 58 km2. De gemeente grenst in het noorden aan Westerveld, in het westen aan Steenwijkerland, in het oosten aan De Wolden in het zuiden aan Staphorst.


Meppel is dynamisch en ambitieus, beschikt over een zeer hoog voorzieningenniveau, huisvest veel ondernemingen en biedt een prettig woonklimaat. Meppel is uitstekend bereikbaar via zowel weg, spoor als water (met de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland), heeft een levendige binnenstad met een historisch karakter en een mooi buitengebied met agrarische bedrijvigheid.


Er is altijd wat te doen en voor ieder wat wils. Voorbeelden van de vele evenementen zijn het Grachtenfestival, Puppet International en de Donderdag Meppeldagen.


Voor onderwijs, zorg, werkgelegenheid, cultuur en ontspanning bedient Meppel niet alleen haar eigen inwoners maar de gemeente heeft ook een duidelijke centrumfunctie met een gastvrije en gezellige sfeer. In het bijzonder is te noemen dat Meppel de enige internationale PABO van Nederland heeft (NHL Stenden). Dit alles maakt de gemeente Meppel tot een bijzondere plek voor haar inwoners en voor vele anderen uit de regio en daarbuiten.


Vanzelfsprekend zijn deze kwaliteiten zeker niet: er is veel werk aan de winkel om kansen te benutten en opgaven aan te pakken. Typisch voor de Meppelers is hun trots en eigenzinnigheid: we gaan het doen en zijn daarbij zelfbewust en eigenwijs! 
De gemeenteraad van Meppel
Sinds de raadsverkiezingen in 2018 is de raad, onder voorzitterschap van de burgemeester, als volgt samengesteld (23 raadsleden):

Sterk Meppel: 6 zetels
VVD: 5 zetels
CDA: 4 zetels
ChristenUnie: 2 zetels
SP: 2 zetels:
PvdA: 2 zetels
D66: 1 zetel
GroenLinks: 1 zetel
Op 27 maart 2018 is aan de (nieuwe) gemeenteraad het Overdrachtsdocument gemeenteraad aangeboden. Dit document was opgesteld door de fractievoorzitters van de oude gemeenteraad en bedoeld om de nieuwe gemeenteraad een aantal punten mee te geven. Omdat de daarin genoemde aanbevelingen actueel zijn en een goed beeld geven van de zaken waarmee de huidige gemeenteraad bezig is dan wel aan de slag wil gaan, volgt een korte opsomming:

Denk als gemeenteraad na over het huidige vergadermodel
Investeer in de nieuwe (verbindende) rol van de gemeenteraad
Geef werkgroepen een duidelijke opdracht
Blijf investeren in de werkgeverscommissie
Wees als gemeenteraad zichtbaar
Formuleer competenties voor de vacatures in de gemeenteraad
Maak keuzes en durf los te laten


Griffie van Meppel In Meppel is er naast een fulltime griffier, een raadsadviseur/plaatsvervangend griffier (1 fte) en een griffiemedewerker (0,67 fte). De totale griffieformatie bedraagt 2,67 fte.


In de raadsvergadering van 8/9 november 2018 heeft de raad kennis genomen van het Griffieplan 2018-2019 – Veranderend samenspel. Hierin staan de geplande doelen en werkzaamheden van de griffie en de gemeenteraad in het nieuwe politieke jaar.


College van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie van Meppel Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De coalitie wordt gevormd door Sterk Meppel, de VVD en het CDA.


De ambtelijke organisatie heeft een open en meedenkende houding. De organisatie is laagdrempelig met medewerkers met één been in de samenleving en het andere been in de organisatie. Er wordt opgavegericht gewerkt, zoekend naar ruimte om op een creatieve manier vragen op te lossen. Dit betekent dat medewerkers denken vanuit mogelijkheden, waarbij gemaakte afspraken worden nagekomen. Kwaliteit staat daarbij centraal. Voor de dienstverlening aan inwoners en bedrijven geldt dat de basishouding is: kijken wat kan, niet kijken naar wat niet kan.
Meer informatie over Meppel is te vinden op: www.meppel.nl .
 

Functieprofiel

Meppel zoekt een krachtige en rolbewuste griffier met een goed werkende politieke antenne, iemand, die mee kan bouwen (vernieuwen, professionaliseren) aan de verdere ontwikkeling van de gemeenteraad. Een griffier die primair gericht is op mensen en verbinding kan maken, maar ook de taken verricht die uitgevoerd moeten worden, die op de achtergrond functioneert, maar er niet voor terugdeinst om op de voorgrond te treden als dat in het belang van de raad is!


Taken van de griffier De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, bij de uitoefening van rechten en de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die ondersteunend zijn aan het proces.


Omdat de primaire griffietaken (verzorgen van zaken rondom de vergaderingen) op orde zijn, heeft de raad de wens om meer aandacht te besteden aan het professionaliseren van de raad en (strategische) advisering van de raad, raadsleden en duo-raadsleden. Concreet vraagt dit van de griffier:

een visie op en bijdragen aan het veranderend samenspel tussen de raad en inwoners (nieuwe vormen en behoeften aan participatie)
adviseren over het gerichter positioneren van de gemeenteraad
opzetten van een raadscommunicatiebeleid
organiseren van de verbinding van de gemeenteraad in de regio en regionale samenwerkingsverbanden (onder andere de regio Zwolle en in de provincie Drenthe) en daarbij waar nodig/mogelijk een voortrekkersrol vervullen
ervoor zorgen dat de gemeenteraad beter zicht krijgt op de (grote) onderwerpen die door het college aan de gemeenteraad voor behandeling worden aangeboden
structurele aandacht voor integriteit
een goede rol van de gemeenteraad in de voorbereiding van de Omgevingswet
verbeteringen in de vergaderstructuur De griffier denkt mee en adviseert over de hierboven genoemde onderwerpen, zowel in faciliterende en organisatorische zin, als strategisch. Hij/zij weet welke (toekomstige) ontwikkelingen in de gemeente voor de raad van belang zijn/worden (volgt relevante trends en ontwikkelingen), en weet die te vertalen naar informatie en voorstellen voor de raad. De griffier participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen.


Specifieke aandacht heeft de griffier voor de positie van de gemeente in regionale samenwerking. Meppel maakt deel uit van de netwerken binnen en met de provincie Drenthe, maar is ook gericht op de regio Zwolle. Hierbij is sprake van verschillende deelnemers, met eigen dynamieken en uitdagingen. Omdat Meppel met één been in de regio Zwolle en één been in de provincie Drenthe staat en daardoor een unieke plek inneemt, vraagt dit van de griffier dat hij/zij dit begrijpt. De griffier moet daarop kunnen anticiperen, kunnen schakelen, verschillende belangen doorzien en indien nodig acteren (zonder daarbij de raad voor de voeten te lopen).


De griffier is een sparringpartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert hem en reflecteert. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in en is scherp op de positie van de raad. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie en weet de daar aanwezige kennis en capaciteiten goed te benutten. De griffier draagt bij een goede onderlinge samenwerking, houdt daarbij het belang van de raad voor ogen, maar is zacht op de relatie.


Profiel kandidaat Meppel zoekt een griffier die zich wil verbinden aan Meppel en voor Meppel wil gaan. Dat wil zeggen dat hij/zij geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente, haar inwoners, cultuur en gebruiken.


Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die begrijpt hoe die context werkt en die er plezier aan beleeft om in die context zijn/haar bijdrage te leveren (soms luisterend, afwachtend, soms stevig en gezaghebbend). De griffier opereert onafhankelijk en strategisch: hij/zij doorziet complexe processen, heeft een proactieve houding, denkt mee en vooruit, speelt in op ontwikkelingen, is flexibel, neemt waar mogelijk het voortouw en geeft subtiel sturing aan veranderingsprocessen.


De griffier heeft een opvatting over de rol van de raad in het (veranderende) samenspel met de samenleving, maar ook binnen het stadhuis, en heeft helder wat zijn/haar toegevoegde waarde daarbij is. Hij/zij is een extraverte persoonlijkheid, die op de voorgrond kan treden waar dit kan en nodig is (met name in de communicatie met inwoners om de zichtbaarheid van de raad te vergroten), maar die tegelijkertijd dienstbaar en ondersteunend is. De griffier is in staat om de raad verder te brengen in ontwikkeling en professionalisering.


Qua persoon is de griffier een sympathieke man/vrouw, iemand die diplomatiek en met tact communiceert. Anderzijds staat de griffier ook stevig in zijn/haar schoenen en kan zo nodig tegengas geven. De griffier krijgt de ruimte om een eigen invulling aan het griffierschap te geven. Hij/zij staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren.


Binnen de griffie weet de griffier medewerkers te inspireren, zodanig dat samen in een goede sfeer wordt gewerkt aan een optimale dienstverlening. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt (hands on-mentaliteit) en welke werkzaamheden hij/zij aan zijn/haar medewerkers kan overlaten. Hij/zij is bereid om waar nodig uitvoerende taken zelf op te pakken.


Competenties
Politiek bestuurlijke sensitiviteit
Omschrijving: heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.


Gedragsindicatoren:

Weet wat er leeft, ook als er sprake is van impliciete zaken, en is zich daarbij bewust van de eigen rol.
Kent de behoeften, weet waar politiek-bestuurlijke gevoeligheden liggen, doorziet complexe processen en speelt daarop in.
Kan variëren in gedrag en werkstijl als de politiek-bestuurlijke context dat nodig maakt (soms gas bijgeven, soms achteroverleunen).
Heeft een eigen visie op de positie van de raad en weet daarop in houding en gedrag aan te sluiten door, onafhankelijk, de belangen naar voren te brengen.
Stelt zich, in het belang van de raad, onafhankelijk op ten opzichte van actoren in het bestuurlijk-ambtelijke samenspel binnen de gemeente.


Deskundig Omschrijving: is bekwaam en vaardig als griffier en weet dit effectief toe te passen en over te dragen.


Gedragsindicatoren:

Is bekend met de werkzaamheden die een griffier moet uitvoeren en heeft een visie op de ontwikkeling van het griffierschap
Is bekend met de regelingen die voor de gemeenteraad van toepassing zijn
Is nieuwsgierig naar maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de raad en de rol van de griffier en weet hiervoor ook zijn/haar netwerk te benutten
Kan goed plannen en organiseren
Kan ontwikkelingen vertalen naar praktische toepassing in Meppel en weet die vertaling zowel mondeling als schriftelijk goed voor de bühne te brengen
Is vaardig met digitale systemen (ten behoeve van de raad) en kent praktische digitale toepassingen
Heeft een visie op ontwikkeling en professionalisering van de raad, het veranderend samenspel met inwoners, de positie van de raad in regionale samenwerking en acteert krachtig en rolbewust
Weet de raad mee te nemen en te adviseren over doorontwikkeling van de vergaderstructuur
Heeft ideeën over de ontwikkeling van raadscommunicatiebeleid en weet die helder over te brengen
Kan over nieuwe ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, meedenken over de rol en positie van de raad


Communicatief Omschrijving: kan procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken.


Gedragsindicatoren:

Kan zich inleven in de cultuur en de omgangsvormen van anderen en stemt daar de communicatie op af: luistert, begrijpt; helpt, geeft tips en aanwijzingen, adviseert, denkt mee, is sparringpartner of gesprekspartner, schakelt soepel bij weerstand of onverwachte omstandigheden
Is in staat een goede werkrelatie op te bouwen met de partners in de driehoek en de medewerkers van de ambtelijke organisatie
Bouwt extern goede relaties op en onderhoudt deze actief
Kan complexe procedures en ideeën zowel mondeling als schriftelijk in begrijpelijke taal uitleggen
Kan inspelen op verschillende handel- en communicatiewijzen van gesprekspartners
Is in staat om te overtuigen en te enthousiasmeren
Heeft een open houding, is inlevend en invoelend en communiceert verbindend


Vernieuwingsgericht Omschrijving: in staat om voor Meppel passende vernieuwingen met betrekking tot het functioneren van de raad en de griffie te bedenken en daarover met overtuiging te adviseren


Gedragsindicatoren:

Denkt out-of-the-box en komt met voor Meppel toepasbare ideeën voor vernieuwing
Kan vooruit denken en ziet kansen
Bedenkt waar in de toekomst behoefte aan is
Kan ideeën voor vernieuwing succesvol overbrengen
Kent de balans tussen vernieuwen en beheren
Weet te prikkelen, te inspireren, te verleiden, maar houdt oog voor de gemeenschappelijke deler en daarmee de haalbaarheid van ideeën


Functie-eisen

Academisch werk- en denkniveau
Ervaring als griffier of plaatsvervangend griffier is een pré, maar de selectiecommissie staat open voor andere relevante ervaring
Arbeidsvoorwaarden en procedure

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gehonoreerd in schaal 12 van de CAR-UWO. Het salaris bedraagt maximaal € 5520,- bruto per maand, inclusief emolumenten, op basis van een fulltime dienstverband.
Er vindt een tijdelijke aanstelling plaats voor één jaar, die bij goed functioneren vervolgens omgezet kan worden in een vaste aanstelling. 


Procedure De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.


Na een eerste selectie van de brieven op 9 april 2019 worden gesprekken gevoerd. De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 16 april 2019 (middag/avond). De tweede gespreksronde is gepland op donderdag 18 april 2019 (avond). De gesprekken worden gevoerd door de selectiecommissie, bestaande uit vier raadsleden en adviseurs (burgemeester, gemeentesecretaris, griffiemedewerker(s)). De selectiecommissie wordt ondersteund door de adviseurs van Necker van Naem en de gemeente.


Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure. Een integriteitsonderzoek en referentiecheck zijn onderdeel van de procedure. Voor aanstelling is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.


De benoeming van de nieuwe griffier is voorzien in de raadsvergadering van 25 april 2019.


Solliciteren of meer informatie Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marijke van de Plasse, adviseur bij Necker van Naem, via 06-55808139. Solliciteren kan van 15 tot en met 31 maart 2019 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitaties@necker.nl onder vermelding van ‘vacature griffier Meppel’.
Aanleiding voor de vacature
In verband met het vertrek van de griffier zoekt de gemeente Meppel een nieuwe griffier.
In dit document worden de context, het functieprofiel en de planning van de werving- en selectieprocedure vastgelegd.

Gemeente Meppel
De gemeente Meppel (met als slogan: ‘Meppel diep geluk’) ligt in de provincie Drenthe en telt ruim 33.000 inwoners. Naast de kern Meppel kent de gemeente het dorp Nijeveen en diverse buurtschappen. Meppel heeft een oppervlakte van 58 km2. De gemeente grenst in het noorden aan Westerveld, in het westen aan Steenwijkerland, in het oosten aan De Wolden in het zuiden aan Staphorst.

Meppel is dynamisch en ambitieus, beschikt over een zeer hoog voorzieningenniveau, huisvest veel ondernemingen en biedt een prettig woonklimaat. Meppel is uitstekend bereikbaar via zowel weg, spoor als water (met de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland), heeft een levendige binnenstad met een historisch karakter en een mooi buitengebied met agrarische bedrijvigheid.

Er is altijd wat te doen en voor ieder wat wils. Voorbeelden van de vele evenementen zijn het Grachtenfestival, Puppet International en de Donderdag Meppeldagen.

Voor onderwijs, zorg, werkgelegenheid, cultuur en ontspanning bedient Meppel niet alleen haar eigen inwoners maar de gemeente heeft ook een duidelijke centrumfunctie met een gastvrije en gezellige sfeer. In het bijzonder is te noemen dat Meppel de enige internationale PABO van Nederland heeft (NHL Stenden). Dit alles maakt de gemeente Meppel tot een bijzondere plek voor haar inwoners en voor vele anderen uit de regio en daarbuiten.

Vanzelfsprekend zijn deze kwaliteiten zeker niet: er is veel werk aan de winkel om kansen te benutten en opgaven aan te pakken. Typisch voor de Meppelers is hun trots en eigenzinnigheid: we gaan het doen en zijn daarbij zelfbewust en eigenwijs!

De gemeenteraad van Meppel
Sinds de raadsverkiezingen in 2018 is de raad, onder voorzitterschap van de burgemeester, als volgt samengesteld (23 raadsleden):
 • Sterk Meppel: 6 zetels
 • VVD: 5 zetels
 • CDA: 4 zetels
 • ChristenUnie: 2 zetels
 • SP: 2 zetels:
 • PvdA: 2 zetels
 • D66: 1 zetel
 • GroenLinks: 1 zetel

Op 27 maart 2018 is aan de (nieuwe) gemeenteraad het Overdrachtsdocument gemeenteraad aangeboden. Dit document was opgesteld door de fractievoorzitters van de oude gemeenteraad en bedoeld om de nieuwe gemeenteraad een aantal punten mee te geven. Omdat de daarin genoemde aanbevelingen actueel zijn en een goed beeld geven van de zaken waarmee de huidige gemeenteraad bezig is dan wel aan de slag wil gaan, volgt een korte opsomming:
 • Denk als gemeenteraad na over het huidige vergadermodel
 • Investeer in de nieuwe (verbindende) rol van de gemeenteraad
 • Geef werkgroepen een duidelijke opdracht
 • Blijf investeren in de werkgeverscommissie
 • Wees als gemeenteraad zichtbaar
 • Formuleer competenties voor de vacatures in de gemeenteraad
 • Maak keuzes en durf los te laten

Griffie van Meppel
In Meppel is er naast een fulltime griffier, een raadsadviseur/plaatsvervangend griffier (1 fte) en een griffiemedewerker (0,67 fte). De totale griffieformatie bedraagt 2,67 fte.

In de raadsvergadering van 8/9 november 2018 heeft de raad kennis genomen van het Griffieplan 2018-2019 – Veranderend samenspel. Hierin staan de geplande doelen en werkzaamheden van de griffie en de gemeenteraad in het nieuwe politieke jaar.

College van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie van Meppel
Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De coalitie wordt gevormd door Sterk Meppel, de VVD en het CDA.

De ambtelijke organisatie heeft een open en meedenkende houding. De organisatie is laagdrempelig met medewerkers met één been in de samenleving en het andere been in de organisatie. Er wordt opgavegericht gewerkt, zoekend naar ruimte om op een creatieve manier vragen op te lossen. Dit betekent dat medewerkers denken vanuit mogelijkheden, waarbij gemaakte afspraken worden nagekomen. Kwaliteit staat daarbij centraal. Voor de dienstverlening aan inwoners en bedrijven geldt dat de basishouding is: kijken wat kan, niet kijken naar wat niet kan.

Meer informatie over Meppel is te vinden op: www.meppel.nl .


Functieprofiel

Meppel zoekt een krachtige en rolbewuste griffier met een goed werkende politieke antenne, iemand, die mee kan bouwen (vernieuwen, professionaliseren) aan de verdere ontwikkeling van de gemeenteraad. Een griffier die primair gericht is op mensen en verbinding kan maken, maar ook de taken verricht die uitgevoerd moeten worden, die op de achtergrond functioneert, maar er niet voor terugdeinst om op de voorgrond te treden als dat in het belang van de raad is!

Taken van de griffier
De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, bij de uitoefening van rechten en de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die ondersteunend zijn aan het proces.

Omdat de primaire griffietaken (verzorgen van zaken rondom de vergaderingen) op orde zijn, heeft de raad de wens om meer aandacht te besteden aan het professionaliseren van de raad en (strategische) advisering van de raad, raadsleden en duo-raadsleden. Concreet vraagt dit van de griffier:
 • een visie op en bijdragen aan het veranderend samenspel tussen de raad en inwoners (nieuwe vormen en behoeften aan participatie)
 • adviseren over het gerichter positioneren van de gemeenteraad
 • opzetten van een raadscommunicatiebeleid
 • organiseren van de verbinding van de gemeenteraad in de regio en regionale samenwerkingsverbanden (onder andere de regio Zwolle en in de provincie Drenthe) en daarbij waar nodig/mogelijk een voortrekkersrol vervullen
 • ervoor zorgen dat de gemeenteraad beter zicht krijgt op de (grote) onderwerpen die door het college aan de gemeenteraad voor behandeling worden aangeboden
 • structurele aandacht voor integriteit
 • een goede rol van de gemeenteraad in de voorbereiding van de Omgevingswet
 • verbeteringen in de vergaderstructuur
De griffier denkt mee en adviseert over de hierboven genoemde onderwerpen, zowel in faciliterende en organisatorische zin, als strategisch. Hij/zij weet welke (toekomstige) ontwikkelingen in de gemeente voor de raad van belang zijn/worden (volgt relevante trends en ontwikkelingen), en weet die te vertalen naar informatie en voorstellen voor de raad. De griffier participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen.

Specifieke aandacht heeft de griffier voor de positie van de gemeente in regionale samenwerking. Meppel maakt deel uit van de netwerken binnen en met de provincie Drenthe, maar is ook gericht op de regio Zwolle. Hierbij is sprake van verschillende deelnemers, met eigen dynamieken en uitdagingen. Omdat Meppel met één been in de regio Zwolle en één been in de provincie Drenthe staat en daardoor een unieke plek inneemt, vraagt dit van de griffier dat hij/zij dit begrijpt. De griffier moet daarop kunnen anticiperen, kunnen schakelen, verschillende belangen doorzien en indien nodig acteren (zonder daarbij de raad voor de voeten te lopen).

De griffier is een sparringpartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert hem en reflecteert. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in en is scherp op de positie van de raad. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie en weet de daar aanwezige kennis en capaciteiten goed te benutten. De griffier draagt bij een goede onderlinge samenwerking, houdt daarbij het belang van de raad voor ogen, maar is zacht op de relatie.

Profiel kandidaat
Meppel zoekt een griffier die zich wil verbinden aan Meppel en voor Meppel wil gaan. Dat wil zeggen dat hij/zij geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente, haar inwoners, cultuur en gebruiken.

Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die begrijpt hoe die context werkt en die er plezier aan beleeft om in die context zijn/haar bijdrage te leveren (soms luisterend, afwachtend, soms stevig en gezaghebbend). De griffier opereert onafhankelijk en strategisch: hij/zij doorziet complexe processen, heeft een proactieve houding, denkt mee en vooruit, speelt in op ontwikkelingen, is flexibel, neemt waar mogelijk het voortouw en geeft subtiel sturing aan veranderingsprocessen.

De griffier heeft een opvatting over de rol van de raad in het (veranderende) samenspel met de samenleving, maar ook binnen het stadhuis, en heeft helder wat zijn/haar toegevoegde waarde daarbij is. Hij/zij is een extraverte persoonlijkheid, die op de voorgrond kan treden waar dit kan en nodig is (met name in de communicatie met inwoners om de zichtbaarheid van de raad te vergroten), maar die tegelijkertijd dienstbaar en ondersteunend is. De griffier is in staat om de raad verder te brengen in ontwikkeling en professionalisering.

Qua persoon is de griffier een sympathieke man/vrouw, iemand die diplomatiek en met tact communiceert. Anderzijds staat de griffier ook stevig in zijn/haar schoenen en kan zo nodig tegengas geven. De griffier krijgt de ruimte om een eigen invulling aan het griffierschap te geven. Hij/zij staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren.

Binnen de griffie weet de griffier medewerkers te inspireren, zodanig dat samen in een goede sfeer wordt gewerkt aan een optimale dienstverlening. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt (hands on-mentaliteit) en welke werkzaamheden hij/zij aan zijn/haar medewerkers kan overlaten. Hij/zij is bereid om waar nodig uitvoerende taken zelf op te pakken.

Competenties

Politiek bestuurlijke sensitiviteit
Omschrijving: heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.

Gedragsindicatoren:
 • Weet wat er leeft, ook als er sprake is van impliciete zaken, en is zich daarbij bewust van de eigen rol.
 • Kent de behoeften, weet waar politiek-bestuurlijke gevoeligheden liggen, doorziet complexe processen en speelt daarop in.
 • Kan variëren in gedrag en werkstijl als de politiek-bestuurlijke context dat nodig maakt (soms gas bijgeven, soms achteroverleunen).
 • Heeft een eigen visie op de positie van de raad en weet daarop in houding en gedrag aan te sluiten door, onafhankelijk, de belangen naar voren te brengen.
 • Stelt zich, in het belang van de raad, onafhankelijk op ten opzichte van actoren in het bestuurlijk-ambtelijke samenspel binnen de gemeente.

Deskundig
Omschrijving: is bekwaam en vaardig als griffier en weet dit effectief toe te passen en over te dragen.

Gedragsindicatoren:
 • Is bekend met de werkzaamheden die een griffier moet uitvoeren en heeft een visie op de ontwikkeling van het griffierschap
 • Is bekend met de regelingen die voor de gemeenteraad van toepassing zijn
 • Is nieuwsgierig naar maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de raad en de rol van de griffier en weet hiervoor ook zijn/haar netwerk te benutten
 • Kan goed plannen en organiseren
 • Kan ontwikkelingen vertalen naar praktische toepassing in Meppel en weet die vertaling zowel mondeling als schriftelijk goed voor de bühne te brengen
 • Is vaardig met digitale systemen (ten behoeve van de raad) en kent praktische digitale toepassingen
 • Heeft een visie op ontwikkeling en professionalisering van de raad, het veranderend samenspel met inwoners, de positie van de raad in regionale samenwerking en acteert krachtig en rolbewust
 • Weet de raad mee te nemen en te adviseren over doorontwikkeling van de vergaderstructuur
 • Heeft ideeën over de ontwikkeling van raadscommunicatiebeleid en weet die helder over te brengen
 • Kan over nieuwe ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, meedenken over de rol en positie van de raad

Communicatief
Omschrijving: kan procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken.

Gedragsindicatoren:
 • Kan zich inleven in de cultuur en de omgangsvormen van anderen en stemt daar de communicatie op af: luistert, begrijpt; helpt, geeft tips en aanwijzingen, adviseert, denkt mee, is sparringpartner of gesprekspartner, schakelt soepel bij weerstand of onverwachte omstandigheden
 • Is in staat een goede werkrelatie op te bouwen met de partners in de driehoek en de medewerkers van de ambtelijke organisatie
 • Bouwt extern goede relaties op en onderhoudt deze actief
 • Kan complexe procedures en ideeën zowel mondeling als schriftelijk in begrijpelijke taal uitleggen
 • Kan inspelen op verschillende handel- en communicatiewijzen van gesprekspartners
 • Is in staat om te overtuigen en te enthousiasmeren
 • Heeft een open houding, is inlevend en invoelend en communiceert verbindend

Vernieuwingsgericht
Omschrijving: in staat om voor Meppel passende vernieuwingen met betrekking tot het functioneren van de raad en de griffie te bedenken en daarover met overtuiging te adviseren

Gedragsindicatoren:
 • Denkt out-of-the-box en komt met voor Meppel toepasbare ideeën voor vernieuwing
 • Kan vooruit denken en ziet kansen
 • Bedenkt waar in de toekomst behoefte aan is
 • Kan ideeën voor vernieuwing succesvol overbrengen
 • Kent de balans tussen vernieuwen en beheren
 • Weet te prikkelen, te inspireren, te verleiden, maar houdt oog voor de gemeenschappelijke deler en daarmee de haalbaarheid van ideeën

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ervaring als griffier of plaatsvervangend griffier is een pré, maar de selectiecommissie staat open voor andere relevante ervaring

Arbeidsvoorwaarden en procedure

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in schaal 12 van de CAR-UWO. Het salaris bedraagt maximaal € 5520,- bruto per maand, inclusief emolumenten, op basis van een fulltime dienstverband.
Er vindt een tijdelijke aanstelling plaats voor één jaar, die bij goed functioneren vervolgens omgezet kan worden in een vaste aanstelling.

Procedure
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Na een eerste selectie van de brieven op 9 april 2019 worden gesprekken gevoerd. De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 16 april 2019 (middag/avond). De tweede gespreksronde is gepland op donderdag 18 april 2019 (avond). De gesprekken worden gevoerd door de selectiecommissie, bestaande uit vier raadsleden en adviseurs (burgemeester, gemeentesecretaris, griffiemedewerker(s)). De selectiecommissie wordt ondersteund door de adviseurs van Necker van Naem en de gemeente.

Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure. Een integriteitsonderzoek en referentiecheck zijn onderdeel van de procedure. Voor aanstelling is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.

De benoeming van de nieuwe griffier is voorzien in de raadsvergadering van 25 april 2019.

Solliciteren of meer informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marijke van de Plasse, adviseur bij Necker van Naem, via 06-55808139. Solliciteren kan van 15 tot en met 31 maart 2019 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitaties@necker.nl onder vermelding van ‘vacature griffier Meppel’.