of 59244 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Overijssel
Functie:
Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
Plaats:
Hardenberg
Organisatie:
Castanho namens Gemeente Hardenberg
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465587

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Hardenberg

Hardenberg, biedt ruimte en verbindt
Hardenberg is een grote en sterke plattelandsgemeente die volop ruimte biedt om te wonen, te werken en te leven. Meer dan 60.000 inwoners ervaren elke dag hoe plezierig dat is. Volop bedrijvigheid, maar ook prachtige natuur om tot rust te komen. De gemeente Hardenberg heeft een regionale functie die we samen met onze partners willen benutten en verder willen versterken.

We zijn uitgegroeid tot een vitale plattelandsgemeente die een grote bijdrage levert aan de omliggende economie. De landelijke structuur van ons gebied gecombineerd met de twee krachtige stedelijke kernen Hardenberg en Dedemsvaart zorgt voor samenhang, synergie en dynamiek. Binnen onze provincie Overijssel heeft Hardenberg de status van “streekcentrum”, een bijzondere positie tussen de stedelijke netwerken en overige steden en dorpen in de provincie. Dit biedt ons extra mogelijkheden voor woningbouw, voorzieningen en werkgelegenheid. Terecht, want liggend aan de as richting Zwolle en grenzend aan Twente, Drenthe en Duitsland vormen wij een krachtig knooppunt in de noordoosthoek van ons land.

Ons motto is “de kracht van gewoon doen!” Hiermee bereiken we veel en doen we er toe! We zijn de meest toegankelijke gemeente van Nederland. We hebben een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving op menselijke maat. Toeristisch en recreatief hebben we veel te bieden en economisch gezien behoren we tot de kopgroep van Overijssel.

Wij willen onze regionale positie nog meer benutten en versterken. Dit doen we door samenwerking met andere partners te zoeken. We gaan voor een duurzaam Hardenberg, waar het goed toeven is en waar iedereen meedoet. Wij geven vanuit een samenhangende benadering ruimte aan initiatieven en willen nog meer verbindingen leggen tussen het sociale en fysieke domein.

De organisatie; een nieuwe start
Tot 1 januari 2019 hadden wij samen met de gemeente Ommen één gemeenschappelijke organisatie. Door het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling is de ambtelijke fusie tussen Hardenberg en Ommen geëindigd. Beide gemeenten hebben een nieuwe organisatie opgebouwd en ingericht. Per 1 januari 2019 heeft de zelfstandige organisatie van de gemeente Hardenberg met ruim 550 medewerkers een nieuwe start gemaakt.
Wij blijven de komende tijd op diverse terreinen nog producten en diensten leveren voor de gemeente Ommen. Hiervoor zijn dienstverleningsovereenkomsten (dvo) en tijdelijke uitvoeringscontracten (tuc) afgesloten.

Wij werken aan een flexibele organisatie die haar taken efficiënt en effectief uitvoert. Die in verbinding staat met het bestuur en de omgeving. Die soepel en slagvaardig in kan spelen op ontwikkelingen en kansen en denkt in mogelijkheden. Wij gaan uit van de kracht van onze medewerkers, die professioneel samenwerken. Optimalisering van onze dienstverlening, de blik naar buiten, opgavegericht en integraal werken zijn voor ons de uitgangspunten.
 
Volop uitdagingen
Wij staan de komende jaren voor genoeg mooie uitdagingen. Wij willen een sterke gemeente blijven, die haar regionale positie en kwaliteiten verder benut en versterkt. Onze inwoners moeten deel zijn van een vitale en veilige samenleving, met goede voorzieningen, voldoende werkgelegenheid en uitstekende verbindingen. Wij willen voorop lopen in digitale dienstverlening, zonder het persoonlijke contact uit het oog te verliezen. We willen het bestuur faciliteren om haar ambities te realiseren.

Dat vraagt om specifieke kwaliteiten, zoals een organisatie en medewerkers die goed toegerust zijn om haar traditionele overheidstaken goed uit te voeren op een manier die past bij de verwachtingen. Die de basis op orde heeft, maar die ook zelfbewust en professioneel om kan gaan met nieuwe ontwikkelingen en hier snel en adequaat op in kan spelen.

We willen verdere invulling geven aan onze veranderende rol als overheid. Wij bepalen niet meer altijd wat er gebeurt. In sommige situaties zijn we een van de spelers. Wij trekken ons niet terug, maar sluiten juist vraaggericht aan bij initiatieven uit de samenleving. We laten initiatieven ontstaan van onderop, benutten die door deze aan te jagen en te faciliteren in plaats van te initiëren. Om dit te kunnen moeten we weten wat er leeft in de samenleving en welke veranderingen zich daarin voordoen.
We gaan voor een samenhangende benadering, leggen verbindingen en bevorderen en stimuleren onderlinge samenwerking.

Maar er zijn meer uitdagingen, zoals digitalisering en big data, de invoering van de Omgevingswet, energietransitie en duurzaamheid. Hoewel de drie decentralisaties achter de rug zijn, staat de transformatie van het sociale domein nog in de kinderschoenen.

Daarnaast hebben we ook nog te maken met de gevolgen van de ontvlechting en willen we een goede en betrouwbare dienstverlening leveren aan de gemeente Ommen. Dat vraagt nog meer om een organisatie die in control is en de basis op orde heeft.

Wij willen de opgaven en uitdagingen aanpakken met daadkrachtige, betrokken en zelfbewuste medewerkers die initiatief nemen, gedeeld leiderschap te ontwikkelen, integraal te werken en nog meer in verbinding te staan en samen te werken met onze partners en stakeholders en zich daartoe uitgedaagd weten door het bestuur en management.

De functie
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur verwachten we wel wat van je!
Om aan onze uitdagingen te kunnen voldoen, heeft de doorontwikkeling van de organisatie absolute prioriteit. Ingegeven door de nieuwe start van de organisatie hebben wij een visie op de verdere ontwikkeling van de organisatie opgesteld. De belangrijkste speerpunten voor de komende periode zijn:
  • Het herijken van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel
  • Concernsturing
  • Het op orde krijgen van de bedrijfsvoering
  • Het invullen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
  • Het doorbreken van verkokering
  • Persoonlijk leiderschap

Daarnaast willen we op onze eigen manier invulling geven aan de veranderende relatie tussen de binnen- en de buitenwereld en de bestuurlijke vernieuwing. We verwachten dat je samen met het bestuur en de organisatie de buitenwereld naar binnen haalt. Uiteraard weet je dit te vertalen naar wat dit van het bestuur en de organisatie vraagt en zorgt ervoor dat we hierin concrete resultaten gaan behalen.

Een andere belangrijke opdracht is ervoor te zorgen dat ook de dienstverlening aan onze buurgemeente Ommen goed verloopt. Voor een aantal taakgebieden, zoals het openbaar gebied, onderdelen van het sociaal domein en van de bedrijfsvoering hebben we langjarige dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Ommen afgesloten. Ten aanzien van Publieksdienstverlening, Samen Doen teams, Financiën, Inkoop, Verzekeringen, Belastingen en de Personeels- en salarisadministratie verzorgen we de dienstverlening voor één of twee jaar.

Uiteraard ben je ook eerste adviseur van ons ambitieuze college en zorg je samen met een actieve loco-secretaris ervoor dat het bestuurlijk ambtelijk samenspel op een soepele manier verloopt. Als gemeentesecretaris kun je als zelfstandig adviseur, vanuit de verschillende rollen schakelen en ben je adviseur op de grotere onderwerpen, zoals bestuurlijke vernieuwing.

Vanwege onze bijzondere geografische ligging, verwachten we van je dat je letterlijk en figuurlijk over onze grenzen heen kijkt en verbindingen maakt met relevante partners en partijen.
In onze aanpak focussen we ons op zaken die ons echt verder helpen en die bij ons passen. We sluiten zoveel mogelijk aan op natuurlijke momenten. Wat goed is en werkt, behouden we. Het gaat ons niet om het model, maar meer om wat we er mee kunnen.
 
Samen met de directeur Bedrijfsvoering geef je leiding aan de organisatie en ben je verantwoordelijk voor het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Functie eisen en persoonskenmerken
Je bent het boegbeeld van de organisatie en bent je bewust van je voorbeeldfunctie. Je hebt een heldere visie op de veranderende rol en positie van de lokale overheid en van daaruit wil je onze gemeente en organisatie echt verder helpen. Dat doe je door vanuit een heldere koers, realistische doelen te stellen en ervoor te zorgen dat deze worden gehaald. Daarbij ben je gericht op samenwerking en overzie je het speelveld, de onderlinge samenhang en zorg je voor verbinding. Je bent bestuurlijk sensitief en in staat om vanuit verschillende rollen te schakelen, strategisch te opereren en je netwerkfunctie te vervullen. Van nature ben je een verbinder en een bruggenbouwer, zowel in- als extern. Je bent bekend met en hebt affiniteit met ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen en hebt een uitstekende bestuurlijk-politieke antenne.

Je bent een stevige persoonlijkheid met het nodige charisma en natuurlijk gezag.  Uiteraard heb je oog voor je omgeving, ben je empathisch en toegankelijk. Je geeft vertrouwen en weet mensen mee te krijgen. Je bent betrouwbaar en transparant. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt!

Je hebt lef, durft veranderingen in gang te zetten en nieuwe werkwijzen te introduceren. Je bent inspirerend, prikkelend en stimulerend. Je denkt vanuit mogelijkheden, weet kansen te creëren en resultaten te behalen. Je werkt vanuit de principes van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en bent in staat om te delegeren.

Je hebt een reële kijk op jezelf. Je kunt relativeren en hebt de nodige humor. Je bent energiek, sportief en staat open voor je eigen ontwikkeling.

Je bent een stevige gesprekspartner met meerjarige directie-ervaring in een politiek-bestuurlijke context. Ervaring als gemeentesecretaris is een pré. Je hebt aantoonbare ervaring met organisatieverandering en veranderprocessen. Je hebt kennis van inhoudelijke taakgebieden, sturingsinstrumenten en bedrijfsvoering en hebt een academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden en procedure
De werving en selectie wordt begeleid door Castanho. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Het salaris bedraagt maximaal € 110.894,- bruto per jaar (functieschaal 16), inclusief een individueel keuzebudget. Daarnaast krijg je voldoende ruimte om je te ontwikkelen.

Castanho verricht de voorselectie en doet op basis daarvan een voordracht van kandidaten. Een delegatie van het college van Burgemeester en wethouders, directie/management en de Ondernemingsraad is betrokken bij de selectie. Er is een selectiecommissie en een adviescommissie. De gespreksrondes zijn gepland op 13 en 22 mei 2019. Het college van B&W neemt een benoemingsbesluit voor 1 juni 2019.

Solliciteren of meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. Je kunt reageren tot en met 26 april 2019 via www.castanho.nl/vacatures. Als je je CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van je sollicitatie. Spoedig na de responsperiode, informeren wij je over het vervolg van de procedure.

Solliciteer