of 59185 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
Plaats:
's-Hertogenbosch
Organisatie:
Castanho namens Gemeente 's-Hertogenbosch
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463747

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

 Gemeentesecretaris/algemeen directeur
 Gemeente ’s-Hertogenbosch

 Innovatieve, inspirerende en betrokken collega met een heldere kijk oCasp de veranderende wereld. 
 Bekijk hier waar ‘s-Hertogenbosch naar op zoek is.
  
 Over ’s-Hertogenbosch, een prachtige stad met een sterke identiteit 
 Met ruim 153.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch de dynamische hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar gezichtsbepalende cultuurhistorie en Bourgondische levendigheid. Of het nu gaat om de positie als bestuurlijk centrum, de combinatie van historische binnenstad en moderne bedrijvigheid of de vitale wijken en authentieke dorpen, de Bosschenaar is trots op de gemeente. Ook de vele grote en kleine evenementen en het unieke Oeteldonkse carnaval dragen bij aan dit gevoel. Een gemeente met een sterke identiteit. Een ontmoetings- en netwerkstad bij uitstek. 
  
 De gemeente ’s-Hertogenbosch is een gemeente die constant op zoek is naar vernieuwende oplossingen en innovatieve ideeën. Daarbij staat voorop dat de gemeente altijd in gesprek is met inwoners waarbij overheidsparticipatie als uitgangspunt geldt. Een sterke en sociale gemeente waarin inwoners zich kunnen ontplooien en daardoor zoveel als mogelijk de kans krijgen mee te doen. Bovendien is ‘s-Hertogenbosch een inclusieve gemeente, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen.
  
 Ook als ICT-stad groeit ’s-Hertogenbosch snel. Met de komst van JADS, heeft de gemeente de eerste universiteit voor Data Science van Nederland. Tel daarbij de opleidingen van Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, het Koning Willem I College op. En de verschillende hotspots voor digitale bedrijven, zoals De Gruyterfabriek, De Jamfabriek en De Grasso. Het ecosysteem van talentontwikkeling en ondernemerschap in ICT en Data Science wordt verder ontwikkeld. Met Open Ondernemen wil de gemeente ’s-Hertogenbosch het ondernemersklimaat verder verbeteren. Dat gebeurt door ondernemers te verbinden en te faciliteren. En door te investeren in onder andere veelbelovende start-ups en innovatie in een van de speerpuntsectoren. Als centrumgemeente levert de gemeente een bijdrage om de regio nog steviger op de kaart te zetten. www.’s-Hertogenbosch.nl http://www.’s-Hertogenbosch.nl
  
 Het bestuur, #073 #samen #duurzaam #vernieuwend
 VVD, D66, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang vormen het college van 
 ’s-Hertogenbosch. Het college hanteert het begrip ‘voorsturing’; zij sturen beleidsprocessen vanaf het begin aan. Een concept collegebesluit komt tot stand in coproductie tussen de ambtelijke organisatie en de betrokken portefeuillehouder. Essentieel in deze manier van werken is de leidende rol van de portefeuillehouder én de samenwerking met de organisatie. De bestuurders accepteren en respecteren de ambtelijke professionaliteit en onafhankelijke adviesrol en bieden daartoe de ruimte.
  
 Het bestuursakkoord met de titel “#073 #samen #duurzaam #vernieuwend“ is in gesprek met inwoners ontstaan en bestaat uit 11 aandachtsvelden. Hedendaagse onderwerpen vragen om meer samenwerking en resultaten. Want maatschappelijke opgaven worden steeds complexer. Onder andere op klimaat gebied (energie transitie en klimaat adaptatie), het sociaal domein en de nieuwe Omgevingswet. Vernieuwende oplossingen zijn nodig. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden binnen en buiten de gemeente zijn hierbij onmisbaar. Betere aansluiting bij de samenleving vraagt om overheidsparticipatie. Ook is soms een meer actieve, sturende rol van de gemeente nodig. Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken moeten vooral duurzaam zijn. De groene draden van dit bestuursakkoord en deze bestuursperiode zijn dan ook samenwerken, duurzaamheid en vernieuwing. De bestuursstijl biedt ruimte voor maatschappelijke initiatieven en er wordt lef getoond om te experimenteren. 
  
 De organisatie, vrij bijzonder, bijzonder vrij
 De gemeente zet in op het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Dat komt onder andere tot uiting in de zes sectoren, waar naast ca. 1500 ambtenaren 
 (ca. 1350 fte) en flexibele schil ook ca. 980 SW medewerkers en ca. 550 mensen vanuit de Participatiewet werkzaam zijn.
  
 De sectoren zijn met elkaar verbonden via dwarsverbanden in de vorm van programma’s, projecten, gebiedsvisies en coördinatieplatforms. Leidinggevenden sturen op integraliteit en collegialiteit en zijn daarnaast verantwoordelijk voor een specifiek taakgebied, sector of afdeling. De organisatie kent geen concernstaf. 
 Alle staffuncties zijn ondergebracht in de sectoren. De directeuren van de zes sectoren vormen samen met de gemeentesecretaris het Algemeen Management Team (AMT). 
 De sectoren zijn: Stadsontwikkeling, Weener XL, Stadsbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Middelen en Dienstverlening en Bestuurs- en Algemene Zaken. Het AMT vergadert wekelijks over de grote thema’s en de voortgang van ingezette processen.
  
 De samenleving verandert constant en de gemeente ‘s-Hertogenbosch beweegt mee. Er wordt behouden wat sterk is en er wordt geleidelijk en samen met de medewerkers aan vernieuwing gewerkt. Organisch ontwikkelen is het credo. Het in 2018 aangepaste bedrijfsconcept annex besturingsfilosofie ‘Het Bossche Werken’ geeft in hoge mate sturing en houvast aan het handelen van medewerkers en leidinggevenden. Integraal werken en het concept van de lerende organisatie staan als een paal boven water. Medewerkers en leidinggevenden vertrouwen op hun vakmanschap, zijn daarop aanspreekbaar en leggen er verantwoording over af. 
  
 Werken vanuit vertrouwen, resultaatgerichtheid, en de verantwoordelijkheid laag in de organisatie zijn begrippen die de organisatie kenmerken. Ook maatwerk, creativiteit en innovatie typeren de organisatie. De medewerkers groeien van regisseur naar procesbegeleider en naar meer samen ontwikkelen met de stad. Op al deze fronten wordt geleerd en zijn vervolgstappen nodig.
  
 De basis voor de organisatieontwikkeling en ijkpunt voor de beslissingen die worden genomen, bestaan uit vijf inhoudelijke opgaven en vijf opgaven voor het te ontwikkelen gedrags- en houdingrepertoire van leidinggevenden en medewerkers. Deze opgaven zijn opgenomen in de ontwikkelnota ‘Dienstbaar en van betekenis’. 
 Ondanks dat deze opgaven nog steeds actueel zijn, wordt van de nieuwe gemeentesecretaris verwacht op basis van de huidige tijdsgeest en het nieuwe bestuursakkoord deze opgaven waar nodig te actualiseren.
  
 De opgave voor de gemeentesecretaris/algemeen directeur
 Er worden mooie resultaten bereikt in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bestuur en medewerkers zijn trots op de organisatie. Voor de gemeentesecretaris zijn een viertal specifieke opgaven te benoemen:

 Samen: bevordert de samenhang, samenwerking en integraliteit op organisatieniveau en tussen bestuur en organisatie;
 Concernopgaven: duidt en definieert samen met collega’s en bestuur de concernopgaven en neemt mensen mee in deze ontwikkelingen, denk hierbij aan thema’s als duurzaamheid, digitalisering, innovatie, interne mobiliteit, loopbaanontwikkeling en omgevingswet. De gemeentesecretaris zorgt voor inspiratie, verbinding en energie om aan deze thema’s te werken en geeft hierin zelf en samen met het AMT het voorbeeld;
 Flexibiliteit en souplesse: bevordert de wendbaarheid van de organisatie zodat men snel in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen en perspectieven, dit mede in het licht van de ontwikkeling naar een data gedreven organisatie;
 Positionering: draagt zorg voor het blijvend positioneren van de gemeente in de regio, maar ook in landelijke netwerken.  
 De functie
 De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. Samen met de zes directeuren is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie, de inrichting ervan, het management, de medewerkers, de bedrijfsmiddelen, de werkprocessen en een effectieve bedrijfsvoering. De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college van B&W. Hij/zij zorgt ervoor dat een advies aan het college voldoet aan de eisen voor goede besluitvorming. Ook ziet de gemeentesecretaris toe op een tijdige, adequate en efficiënte uitvoering van genomen bestuursbesluiten. De rol van WOR-bestuurder van de groepsondernemingsraad (vijf sectoren) wordt thans ingevuld door de directeur Bestuurs- en Algemene Zaken. De directeur Weener XL is WOR-bestuurder van de Weener XL (zesde sector). De gemeentesecretaris investeert in een goed functionerende driehoek met burgemeester en griffier.
  
 Het profiel
 Als belangrijkste schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie werkt de gemeentesecretaris voor de Bossche samenleving. Verbindend en resultaatgericht. Een moderne en authentieke leider met affiniteit voor samen, duurzaam en vernieuwing. Gedreven door de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. Op basis van de keuzes die het bestuur maakt adviseert de gemeentesecretaris over de strategische richting van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarbij houdt deze steeds de blik gericht op de bewoners, bezoekers, bedrijven, organisaties en instanties. Wij zoeken een verbinder met een heldere kijk op de veranderende wereld. Een authentiek leider met een hoogontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit. Met de vaardigheid om aan de innovatie-opgaven en de digitale transformatie verder invulling te geven. Iemand die gedreven is in organisatieontwikkeling, om in de veranderende wereld relevant en effectief te blijven. 
  
 Eigenschappen die van belang zijn:
 De spin in het web en rolvast
 Verbinder tussen het bestuur, de samenleving en de ambtelijke organisatie. 
 Als strategisch adviseur en sparringpartner van het college vertaalt de gemeentesecretaris de ambities van het bestuur in hoogwaardige en uitvoerbare plannen waarbij een krachtige positionering van het bestuur van belang is. Is in staat om het onderlinge verkeer tussen raad, bestuur en ambtelijke organisatie op een hoger niveau te brengen. Is rolvast en spreekt anderen aan op hun rolvastheid. Is sensitief en voelt aan wat op welk moment nodig is. Geeft richting op basis van een strategische visie. Stelt goed geformuleerde vragen aan complexe netwerken van professionals, die samen met de juiste antwoorden komen. 
  
 Collegiaal manager
 Is samen met de zes directeuren verantwoordelijk voor de opgaven van de totale organisatie. Stuurt op integraliteit en collegialiteit. Werkt vanuit eigen verantwoordelijkheid en niet vanuit hiërarchie. Is een inspirerend en toegankelijk boegbeeld van de organisatie. Heeft oog voor kwaliteiten van anderen, stuurt op resultaat en geeft leiding als het erom spant. Laat door open te communiceren anderen uitgroeien tot zelfstandige professionals. Een leiderschap dat ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en professioneel samenspel vergroot. 
  
 Vernieuwer
 Staat open voor oplossingsrichtingen die passen bij de huidige maatschappelijke opgaven. Durft nieuwe werkwijzen de organisatie in te brengen en bevordert experimenten ten gunste van innovatief denken en doen. Heeft lef en leert van minder geslaagde pogingen. Prikkelt anderen tot lef en vernieuwing. Laat hierin het goede voorbeeld zien en spreekt aan op houding en gedrag om verbeteringen te bereiken.
 
 Externe oriëntatie
 Is vanuit de gemeente verbonden in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden. Die strekken zich uit van de direct omliggende gemeenten in de Meierij, de provincie, de regio Noordoost-Brabant, het samenwerkingsverband BrabantStad, de G40, tot aan de VNG. Opereert in de samenwerkingsverbanden als constructieve partner. Is een netwerker pur sang. Denkt in kansen en mogelijkheden en zoekt verbindingen.
  
 Positieve grondhouding
 Werkt hard in een ontspannen en opgewekte sfeer. Heeft een positieve grondhouding. Is gemotiveerd, integer, verantwoordelijk, initiatiefrijk en teamgericht. Is waarden gedreven en communiceert open, direct en informeel. Geeft het goede voorbeeld. Kan relativeren.
  
 Hart voor ‘s-Hertogenbosch
 Stelt zich bij alles steeds de vraag ‘Wat is het beste voor ‘s-Hertogenbosch?’ en draagt dit uit. Voelt zich thuis in de Bourgondische en gezellige cultuur van de stad.
  
 Functie-eisen
 We zoeken een kandidaat met ruime managementervaring (bij voorkeur als eindverantwoordelijke). Beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en sensitiviteit en heeft ervaring in een complexe politiek bestuurlijke context. De kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau en strategische denkkracht en heeft ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie. Heeft ruime kennis van bedrijfsvoering en van sturing van complexe organisaties en is zich bewust van de veranderende rol en positie van de gemeente. Is omgevingsgericht en daadkrachtig. Is zich bewust van de rol en positie van medezeggenschap. Beschikt over voor de functie relevante netwerken of bouwt deze op en onderhoudt ze. 
  
 Persoonskenmerken
 Onafhankelijk, toegankelijk, resultaatgericht, reflectief, omgevingsbewust en duidelijk.
  
 Procedure en condities
 ‘s-Hertogenbosch biedt een aanstelling in schaal 18. Het maximum bruto maandsalaris is € 9.553,- exclusief Individueel Keuze Budget van 17,05% op basis van een fulltime aanstelling. 
  
 De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Castanho verricht de voorselectie en voert selectiegesprekken met enkele kandidaten. Daarna vindt er een voordracht plaats aan de opdrachtgever en hebben een selectie- en een adviescommissie gesprekken met enkele kandidaten. College van B & W, een afvaardiging van het AMT, medezeggenschap en andere betrokkenen hebben een rol tijdens de selectieprocedure.

 De gesprekrondes bij ’s-Hertogenbosch zijn gepland op woensdag 20 februari de hele dag en op maandag 25 februari.
 Het College van B & W neemt een benoemingsbesluit medio maart 2019.
 Kandidaat start zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden.
 Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.  
 Solliciteren of meer informatie?
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin,
 telnr. 06-20303256. U kunt reageren tot maandag 28 januari 2019 via www.castanho.nl/vacatures . Als u uw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button , ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na de responsperiode, informeren wij u over het vervolg van de procedure.

Direct solliciteren
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
Gemeente ’s-Hertogenbosch


Innovatieve, inspirerende en betrokken collega met een heldere kijk oCasp de veranderende wereld.
Bekijk hier waar ‘s-Hertogenbosch naar op zoek is.
 
Over ’s-Hertogenbosch, een prachtige stad met een sterke identiteit
Met ruim 153.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch de dynamische hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. Een gemeente waar mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar gezichtsbepalende cultuurhistorie en Bourgondische levendigheid. Of het nu gaat om de positie als bestuurlijk centrum, de combinatie van historische binnenstad en moderne bedrijvigheid of de vitale wijken en authentieke dorpen, de Bosschenaar is trots op de gemeente. Ook de vele grote en kleine evenementen en het unieke Oeteldonkse carnaval dragen bij aan dit gevoel. Een gemeente met een sterke identiteit. Een ontmoetings- en netwerkstad bij uitstek.
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch is een gemeente die constant op zoek is naar vernieuwende oplossingen en innovatieve ideeën. Daarbij staat voorop dat de gemeente altijd in gesprek is met inwoners waarbij overheidsparticipatie als uitgangspunt geldt. Een sterke en sociale gemeente waarin inwoners zich kunnen ontplooien en daardoor zoveel als mogelijk de kans krijgen mee te doen. Bovendien is ‘s-Hertogenbosch een inclusieve gemeente, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen.
 
Ook als ICT-stad groeit ’s-Hertogenbosch snel. Met de komst van JADS, heeft de gemeente de eerste universiteit voor Data Science van Nederland. Tel daarbij de opleidingen van Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, het Koning Willem I College op. En de verschillende hotspots voor digitale bedrijven, zoals De Gruyterfabriek, De Jamfabriek en De Grasso. Het ecosysteem van talentontwikkeling en ondernemerschap in ICT en Data Science wordt verder ontwikkeld. Met Open Ondernemen wil de gemeente ’s-Hertogenbosch het ondernemersklimaat verder verbeteren. Dat gebeurt door ondernemers te verbinden en te faciliteren. En door te investeren in onder andere veelbelovende start-ups en innovatie in een van de speerpuntsectoren. Als centrumgemeente levert de gemeente een bijdrage om de regio nog steviger op de kaart te zetten. www.’s-Hertogenbosch.nlhttp://www.’s-Hertogenbosch.nl
 
Het bestuur, #073 #samen #duurzaam #vernieuwend
VVD, D66, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang vormen het college van
’s-Hertogenbosch. Het college hanteert het begrip ‘voorsturing’; zij sturen beleidsprocessen vanaf het begin aan. Een concept collegebesluit komt tot stand in coproductie tussen de ambtelijke organisatie en de betrokken portefeuillehouder. Essentieel in deze manier van werken is de leidende rol van de portefeuillehouder én de samenwerking met de organisatie. De bestuurders accepteren en respecteren de ambtelijke professionaliteit en onafhankelijke adviesrol en bieden daartoe de ruimte.
 
Het bestuursakkoord met de titel “#073 #samen #duurzaam #vernieuwend“ is in gesprek met inwoners ontstaan en bestaat uit 11 aandachtsvelden. Hedendaagse onderwerpen vragen om meer samenwerking en resultaten. Want maatschappelijke opgaven worden steeds complexer. Onder andere op klimaat gebied (energie transitie en klimaat adaptatie), het sociaal domein en de nieuwe Omgevingswet. Vernieuwende oplossingen zijn nodig. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden binnen en buiten de gemeente zijn hierbij onmisbaar. Betere aansluiting bij de samenleving vraagt om overheidsparticipatie. Ook is soms een meer actieve, sturende rol van de gemeente nodig. Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken moeten vooral duurzaam zijn. De groene draden van dit bestuursakkoord en deze bestuursperiode zijn dan ook samenwerken, duurzaamheid en vernieuwing. De bestuursstijl biedt ruimte voor maatschappelijke initiatieven en er wordt lef getoond om te experimenteren.
 
De organisatie, vrij bijzonder, bijzonder vrij
De gemeente zet in op het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Dat komt onder andere tot uiting in de zes sectoren, waar naast ca. 1500 ambtenaren
(ca. 1350 fte) en flexibele schil ook ca. 980 SW medewerkers en ca. 550 mensen vanuit de Participatiewet werkzaam zijn.
 
De sectoren zijn met elkaar verbonden via dwarsverbanden in de vorm van programma’s, projecten, gebiedsvisies en coördinatieplatforms. Leidinggevenden sturen op integraliteit en collegialiteit en zijn daarnaast verantwoordelijk voor een specifiek taakgebied, sector of afdeling. De organisatie kent geen concernstaf.
Alle staffuncties zijn ondergebracht in de sectoren. De directeuren van de zes sectoren vormen samen met de gemeentesecretaris het Algemeen Management Team (AMT).
De sectoren zijn: Stadsontwikkeling, Weener XL, Stadsbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Middelen en Dienstverlening en Bestuurs- en Algemene Zaken. Het AMT vergadert wekelijks over de grote thema’s en de voortgang van ingezette processen.
 
De samenleving verandert constant en de gemeente ‘s-Hertogenbosch beweegt mee. Er wordt behouden wat sterk is en er wordt geleidelijk en samen met de medewerkers aan vernieuwing gewerkt. Organisch ontwikkelen is het credo. Het in 2018 aangepaste bedrijfsconcept annex besturingsfilosofie ‘Het Bossche Werken’ geeft in hoge mate sturing en houvast aan het handelen van medewerkers en leidinggevenden. Integraal werken en het concept van de lerende organisatie staan als een paal boven water. Medewerkers en leidinggevenden vertrouwen op hun vakmanschap, zijn daarop aanspreekbaar en leggen er verantwoording over af.
 
Werken vanuit vertrouwen, resultaatgerichtheid, en de verantwoordelijkheid laag in de organisatie zijn begrippen die de organisatie kenmerken. Ook maatwerk, creativiteit en innovatie typeren de organisatie. De medewerkers groeien van regisseur naar procesbegeleider en naar meer samen ontwikkelen met de stad. Op al deze fronten wordt geleerd en zijn vervolgstappen nodig.
 
De basis voor de organisatieontwikkeling en ijkpunt voor de beslissingen die worden genomen, bestaan uit vijf inhoudelijke opgaven en vijf opgaven voor het te ontwikkelen gedrags- en houdingrepertoire van leidinggevenden en medewerkers. Deze opgaven zijn opgenomen in de ontwikkelnota ‘Dienstbaar en van betekenis’.
Ondanks dat deze opgaven nog steeds actueel zijn, wordt van de nieuwe gemeentesecretaris verwacht op basis van de huidige tijdsgeest en het nieuwe bestuursakkoord deze opgaven waar nodig te actualiseren.
 
De opgave voor de gemeentesecretaris/algemeen directeur
Er worden mooie resultaten bereikt in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bestuur en medewerkers zijn trots op de organisatie. Voor de gemeentesecretaris zijn een viertal specifieke opgaven te benoemen:
  • Samen: bevordert de samenhang, samenwerking en integraliteit op organisatieniveau en tussen bestuur en organisatie;
  • Concernopgaven: duidt en definieert samen met collega’s en bestuur de concernopgaven en neemt mensen mee in deze ontwikkelingen, denk hierbij aan thema’s als duurzaamheid, digitalisering, innovatie, interne mobiliteit, loopbaanontwikkeling en omgevingswet. De gemeentesecretaris zorgt voor inspiratie, verbinding en energie om aan deze thema’s te werken en geeft hierin zelf en samen met het AMT het voorbeeld;
  • Flexibiliteit en souplesse: bevordert de wendbaarheid van de organisatie zodat men snel in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen en perspectieven, dit mede in het licht van de ontwikkeling naar een data gedreven organisatie;
  • Positionering: draagt zorg voor het blijvend positioneren van de gemeente in de regio, maar ook in landelijke netwerken.
 
De functie
De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. Samen met de zes directeuren is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie, de inrichting ervan, het management, de medewerkers, de bedrijfsmiddelen, de werkprocessen en een effectieve bedrijfsvoering. De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college van B&W. Hij/zij zorgt ervoor dat een advies aan het college voldoet aan de eisen voor goede besluitvorming. Ook ziet de gemeentesecretaris toe op een tijdige, adequate en efficiënte uitvoering van genomen bestuursbesluiten. De rol van WOR-bestuurder van de groepsondernemingsraad (vijf sectoren) wordt thans ingevuld door de directeur Bestuurs- en Algemene Zaken. De directeur Weener XL is WOR-bestuurder van de Weener XL (zesde sector). De gemeentesecretaris investeert in een goed functionerende driehoek met burgemeester en griffier.
 
Het profiel
Als belangrijkste schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie werkt de gemeentesecretaris voor de Bossche samenleving. Verbindend en resultaatgericht. Een moderne en authentieke leider met affiniteit voor samen, duurzaam en vernieuwing. Gedreven door de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. Op basis van de keuzes die het bestuur maakt adviseert de gemeentesecretaris over de strategische richting van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarbij houdt deze steeds de blik gericht op de bewoners, bezoekers, bedrijven, organisaties en instanties. Wij zoeken een verbinder met een heldere kijk op de veranderende wereld. Een authentiek leider met een hoogontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit. Met de vaardigheid om aan de innovatie-opgaven en de digitale transformatie verder invulling te geven. Iemand die gedreven is in organisatieontwikkeling, om in de veranderende wereld relevant en effectief te blijven.
 
Eigenschappen die van belang zijn:
De spin in het web en rolvast
Verbinder tussen het bestuur, de samenleving en de ambtelijke organisatie.
Als strategisch adviseur en sparringpartner van het college vertaalt de gemeentesecretaris de ambities van het bestuur in hoogwaardige en uitvoerbare plannen waarbij een krachtige positionering van het bestuur van belang is. Is in staat om het onderlinge verkeer tussen raad, bestuur en ambtelijke organisatie op een hoger niveau te brengen. Is rolvast en spreekt anderen aan op hun rolvastheid. Is sensitief en voelt aan wat op welk moment nodig is. Geeft richting op basis van een strategische visie. Stelt goed geformuleerde vragen aan complexe netwerken van professionals, die samen met de juiste antwoorden komen.
 
Collegiaal manager
Is samen met de zes directeuren verantwoordelijk voor de opgaven van de totale organisatie. Stuurt op integraliteit en collegialiteit. Werkt vanuit eigen verantwoordelijkheid en niet vanuit hiërarchie. Is een inspirerend en toegankelijk boegbeeld van de organisatie. Heeft oog voor kwaliteiten van anderen, stuurt op resultaat en geeft leiding als het erom spant. Laat door open te communiceren anderen uitgroeien tot zelfstandige professionals. Een leiderschap dat ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en professioneel samenspel vergroot.
 
Vernieuwer
Staat open voor oplossingsrichtingen die passen bij de huidige maatschappelijke opgaven. Durft nieuwe werkwijzen de organisatie in te brengen en bevordert experimenten ten gunste van innovatief denken en doen. Heeft lef en leert van minder geslaagde pogingen. Prikkelt anderen tot lef en vernieuwing. Laat hierin het goede voorbeeld zien en spreekt aan op houding en gedrag om verbeteringen te bereiken.

Externe oriëntatie
Is vanuit de gemeente verbonden in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden. Die strekken zich uit van de direct omliggende gemeenten in de Meierij, de provincie, de regio Noordoost-Brabant, het samenwerkingsverband BrabantStad, de G40, tot aan de VNG. Opereert in de samenwerkingsverbanden als constructieve partner. Is een netwerker pur sang. Denkt in kansen en mogelijkheden en zoekt verbindingen.
 
Positieve grondhouding
Werkt hard in een ontspannen en opgewekte sfeer. Heeft een positieve grondhouding. Is gemotiveerd, integer, verantwoordelijk, initiatiefrijk en teamgericht. Is waarden gedreven en communiceert open, direct en informeel. Geeft het goede voorbeeld. Kan relativeren.
 
Hart voor ‘s-Hertogenbosch
Stelt zich bij alles steeds de vraag ‘Wat is het beste voor ‘s-Hertogenbosch?’ en draagt dit uit. Voelt zich thuis in de Bourgondische en gezellige cultuur van de stad.
 
Functie-eisen
We zoeken een kandidaat met ruime managementervaring (bij voorkeur als eindverantwoordelijke). Beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en sensitiviteit en heeft ervaring in een complexe politiek bestuurlijke context. De kandidaat beschikt over academisch werk- en denkniveau en strategische denkkracht en heeft ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie. Heeft ruime kennis van bedrijfsvoering en van sturing van complexe organisaties en is zich bewust van de veranderende rol en positie van de gemeente. Is omgevingsgericht en daadkrachtig. Is zich bewust van de rol en positie van medezeggenschap. Beschikt over voor de functie relevante netwerken of bouwt deze op en onderhoudt ze.
 
Persoonskenmerken
Onafhankelijk, toegankelijk, resultaatgericht, reflectief, omgevingsbewust en duidelijk.
 
Procedure en condities
‘s-Hertogenbosch biedt een aanstelling in schaal 18. Het maximum bruto maandsalaris is € 9.553,- exclusief Individueel Keuze Budget van 17,05% op basis van een fulltime aanstelling.
 
De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Castanho verricht de voorselectie en voert selectiegesprekken met enkele kandidaten. Daarna vindt er een voordracht plaats aan de opdrachtgever en hebben een selectie- en een adviescommissie gesprekken met enkele kandidaten. College van B & W, een afvaardiging van het AMT, medezeggenschap en andere betrokkenen hebben een rol tijdens de selectieprocedure.
  • De gesprekrondes bij ’s-Hertogenbosch zijn gepland op woensdag 20 februari de hele dag en op maandag 25 februari.
  • Het College van B & W neemt een benoemingsbesluit medio maart 2019.
  • Kandidaat start zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden.
  • Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.
 
Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin,
telnr. 06-20303256. U kunt reageren tot maandag 28 januari 2019 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na de responsperiode, informeren wij u over het vervolg van de procedure.

Direct solliciteren