Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Stolwijk
Organisatie:
Galan Groep namens Gemeente Krimpenerwaard
Dienstverband:
Fulltime

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur


1 Gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard is een gemeente met ruim 55.500 inwoners, bestaande uit elf kernen en een oppervlakte van ruim 164 km². Een gemeente die staat voor ruimte, rust en groen met een hoog voorzieningenniveau. De gemeente wil zich stevig positioneren in de regio en een sterke verbinding aangaan met de omgeving. Dit betekent dat zij de samenwerking zoekt met inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, buurgemeenten en medeoverheden.

De gemeente bevindt zich in het groene hart van de Randstad, naast de stadsregio Rotterdam. De centrale ligging, het landelijke karakter en de nabijheid van grootstedelijke voorzieningen maakt de Krimpenerwaard aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. Het gebied kenmerkt zich door water en het veenweide- en natuurlandschap. Daarnaast herbergt het archeologische en cultuurhistorische waarden zoals beschermde stads- en dorpsgezichten.

De gemeente kan getypeerd worden als een vitale, ondernemende en betrokken samenleving waar de menselijke maat en schaal centraal staan. Diversiteit, kleinschaligheid en sterk verenigingsleven maken de Krimpenerwaard tot een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Zie ook: www.krimpenerwaard.nl

2 De organisatie

De gemeente Krimpenerwaard is op 1 januari 2015 ontstaan na een herindeling. De ambtelijke organisatie vormt een eenheid en bestaat op dit moment uit 9 afdelingen, verdeelt over verschillende werklocaties. De organisatie wordt aangestuurd door de directie en de afdelingsmanagers. Samen met de concerncontroller vormen zij het managementoverleg. De belangrijke kenmerken van het organisatiemodel zijn een platte organisatiestructuur en integraal management. Verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk bij de medewerkers belegd.

De gemeente is snel volwassen geworden. Na vijf jaar is het tijd de balans op te maken en aan de hand daarvan keuzes te maken over het verder versterken van de organisatie en haar mensen op het gebied van betrokkenheid, werkplezier, vakmanschap en het bieden van ruimte aan de professional.

De mensen

In de organisatie werken 420 medewerkers. Over het algemeen zijn dat nuchtere mensen, die van aanpakken weten en in hoge mate zelfstandig functioneren. De rol van de afdelingsmanagers is om hun medewerkers zo taakvolwassen mogelijk te laten functioneren. Dat doen ze door medewerkers te stimuleren, te motiveren en te faciliteren.

3 De functie

De gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt samen met zijn/haar mededirecteur het directieteam. De directie verdeelt in onderling overleg haar taken. De algemeen directeur is voorzitter van het directieteam en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de directie en de organisatie.

De directie is verantwoordelijk voor het algehele functioneren van de ambtelijke organisatie, in relatie tot de medewerkers, het bestuur en de maatschappelijke omgeving. De directie draagt zorg voor de bedrijfsvoering van de totale organisatie en stemt het strategisch beleid en de (complexe) projecten af op organisatieniveau. Verder is de directie verantwoordelijk voor de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen. Daarnaast adviseert de directie over complexe en strategisch vraagstukken op bestuurlijk en concern breed niveau met een grote politieke en maatschappelijke impact.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur neemt deel aan het driehoeksoverleg met de burgemeester en de griffier en draagt bij aan de samenwerking tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie.

De functionaris

Wij zijn op zoek naar een gemeentesecretaris/algemeen directeur die leiding geeft aan een organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van het op orde brengen van de basis. Inmiddels zet de organisatie de eerste stappen in de richting van een wendbare organisatie. Dat wil zeggen een organisatie die zich continu, snel en effectief weet aan te passen aan veranderingen in de samenleving, veranderende klantbehoefte en de toenemende digitalisering. Een organisatie die midden in de samenleving staat, initiatieven omhelst en aanjaagt en zodoende stimuleert dat iedereen mee kan doen.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur weet je mensen in beweging te krijgen door richting te geven aan dit proces. Dat vraagt dat je wendbaarheid weet te verbinden met de visie/ambities van het college en dat vervolgens weer weet te vertalen naar de organisatie in een manier van denken en werken. Daarbij is je opdracht het uitbouwen en versterken van de daadkracht van de organisatie (besluitvorming, aansturing, projectmatig werken en efficiency). Door focus te houden op de gemeentelijke doelen borg je de rust in de organisatie.

Je weet een goede balans te vinden tussen het functioneren als eerste adviseur van het college en de aansturing van de organisatie. Je stuurt op hoofdlijnen en vertrouwt op de professionaliteit van managers en medewerkers. Verantwoordelijkheden leg je zo laag mogelijk in de organisatie, je bevordert eigenaarschap en samenhang tussen disciplines. De basis van leiderschap is voor jou een combinatie van loslaten en verbinden.

Loslaten door vooral te sturen op vertrouwen waardoor managers en medewerkers bewegingsruimte ervaren en het beste van zichzelf kunnen geven.

Je draagt proactief een cultuur uit waarin mensen elkaar in een veilige werkomgeving aanspreken op houding en gedrag.

Je bent zowel in- als extern een verbinder met doorzettingskracht. Een netwerker die door een goed netwerk ‘het buiten naar binnen haalt’ en ‘het binnen naar buiten brengt’. Als zodanig onderken je het belang van het verbinden van de verschillende management overleggen in de organisatie. Je bent een partner voor de afdelingsmanagers en programmamanagers. Een goede samenwerking met hen beschouw je als een belangrijke voorwaarde voor het succes van de organisatie.

Je bent zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar. Je bent een mensenmens met gevoel voor humor en een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je weet anderen te enthousiasmeren en te inspireren.

De Ondernemingsraad verwacht een bestuurder die samen met hen gaat werken aan de ontwikkeling van de organisatie. Je bent je bewust van de rol en positie van de medezeggenschap en investeert daarom in een gedegen en vertrouwenwekkende relatie met de Ondernemingsraad.

4 Functie-eisen

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne
  • Ervaring als (algemeen) directeur
  • Oog voor innovatie op organisatieniveau en ervaring met organisatieontwikkeling
  • Omgevingssensitief
  • Netwerker
  • Impact (toegevoegde waarde, zelfbewust, neemt verantwoordelijkheid)
  • Uitgebreid gedragsrepertoire en natuurlijke stijlflexibiliteit, gecombineerd met flair en zelfreflectie
  • Affiniteit met bedrijfsvoering

5 Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in salarisschaal 16. De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing.

6 Procedure

De gemeente Krimpenerwaard laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via digitale werving op Intermediair.nl (‘Topbaan’) en BinnenlandsBestuur.nl (‘Spotlight’), het plaatsen van een teaser op de voorpagina van het NRC Handelsblad alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de gemeente Krimpenerwaard over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Krimpenerwaard besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

De planning kent de volgende tijdbalk:

21 maart 2020 – Start mediawerving en search

4 april – Sluiting reactietermijn

Week 15 en 16 – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn

Week 17 – Kandidaatpresentatie

Week 18 en week 19 – Meivakantie

Week 20 – Selectiegesprek eerste ronde met selectiecommissie

Week 21 – Eventueel assessment

Week 22 – Selectiegesprek met adviescommissie en verdiepend vervolggesprek met selectiecommissie

Week 23 – Arbeidsvoorwaardengesprek en aanstelling

7 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-6948000.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...