Vakgebied:
Bestuur en Organisatie
Opleiding:
WO
Branche:
Gemeente
Functie:
Bestuur en Management
Plaats:
Ede
Organisatie:
Castanho namens de gemeente Ede
Dienstverband:
Fulltime

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

energieke en zichtbare leider en adviseur die koers houdt en verbindt

Gemeente Ede

De gemeente Ede, traditie met innoveren, in het hart van de regio Food Valley. Ede telt nu bijna 114.000 inwoners en groeit door naar 120.000 inwoners in 2025. Zorg voor elkaar kenmerkt de inwoners, zowel in de dorpen als in de stad. Ede is volop in ontwikkeling. Belangrijke speerpunten zijn Food en het World Food Center, duurzaamheid, een levendig centrum, de realisatie van een nieuw station en de nieuwe woon-, werk- en leefwijk Veluwse Poort. Nationale parels als het Kröller-Müller Museum en Het Nationale Park De Hoge Veluwe zorgen voor een grote stroom bezoekers en recreanten.

 

Het in 2018 gevormde College B & W heeft naast de burgemeester vijf wethouders. ChristenUnie, CDA, Gemeente Belangen, VVD en Groen Links zijn in dit College vertegenwoordigd. Het bestuursakkoord ‘Ruimte voor Ede’ laat zien dat de gemeente de komende vier jaar inzet op: ‘Prettig wonen en leven in Ede’, ‘Duurzaamheid & natuur’ en ‘Food, Landbouw en WFC’. www.ede.nl

De opgave

De gemeente Ede wil veel beter samenwerken - over de grenzen van afdelingen heen - om de opgaven van de stad en dorpen te kunnen realiseren. Dit vraagt om een beweging te maken naar meer opgaven-, vraag- en ketengericht denken en werken. Zo wil de gemeente aan kracht winnen om blijvend te voldoen aan de eisen die de samenleving, partners en het bestuur van de organisatie vragen.

Onlangs is de topstructuur van Ede gewijzigd. In de ontwikkeling naar een organisatie die opgaven integraal en opgavegericht oppakt, vervult de concerndirectie een sleutelrol. Zij stuurt aan op een manier die meer passend is bij een flexibel en transparant werkende organisatie. De concerndirectie is verantwoordelijk voor de verandering, verbinding en samenhang, kijkt van buiten naar binnen, over grenzen heen en draagt bij aan:

 1. Eenheid van beleid: is leidend in de ontwikkeling van het gemeentelijk brede strategische beleid en de realisatie van bestuurlijke ambities en opgaven;
 2. Doelmatig beheer: zorgt voor het samenhangend functioneren van de organisatie kaderstelling en control op het gebied van de bedrijfsvoering;
 3. Effectief samenwerken: bevordert de bestuurlijk- ambtelijke samenwerking en de samenwerking en afstemming tussen managementlagen, organisatieonderdelen, werkvelden en (externe) stakeholders.

Elke concerndirecteur is sparringpartner van 12-14 afdelingsmanagers en draagt zorg voor een aantal opgaven. De concerndirecteur vormt een team met de andere directieleden, heeft aanvullende en uitwisselbare kwaliteiten en is sterk gericht op het professionele samenspel. De organisatiecultuur verandert naar één waar afspreken, uitspreken en elkaar aanspreken op verbeterpunten dagelijks onderdeel is van de samenwerking. De concerndirectie verbindt door inspirerend, mensgericht en resultaatgericht leiding te geven in de nieuwe netwerkorganisatie. En door eigenaarschap uitdrukkelijk neer te leggen waar het hoort.

Opdracht voor de gemeentesecretaris/algemeen directeur

Wij zijn op zoek naar een inspirerende en communicatieve leider die soepel is in het leggen van relaties. Iemand die in staat is om de ingezette organisatieontwikkeling verder te brengen en te leiden. Een kandidaat die oog heeft voor en stuurt op de ambities van het bestuur en bewaakt dat de door hen geformuleerde doelen gerealiseerd worden. Die prioriteiten stelt of prioriteiten laat maken door de bestuurders. Die aanspreekt op houding en gedrag, toegankelijk is en de rug recht houdt indien nodig. Die alert is op rolvastheid, posities en verantwoordelijkheden en intervenieert indien nodig. En bovenal iemand die ervoor zorgt dat medewerkers met trots in Ede werken om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn en welbevinden van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

Het takenpakket van de gemeentesecretaris/algemeen directeur

 • De gemeentesecretaris is strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Vertaalt de ambities van de politiek en bestuur naar realisatie. Functioneert binnen een context van de politiek bestuurlijke omgeving en de gemeentelijke organisatie. Anticipeert op ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving. Spiegelt de bestuurders.
 • Leidt als gemeentesecretaris/algemeen directeur de gemeentelijke organisatie. Is voorzitter van de concerndirectie en inspirator en verbinder. Inspireert medewerkers en zorgt er als werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren en het beste van zichzelf kunnen laten zien. Is een teamspeler die zichtbaar is in de organisatie. Is eindverantwoordelijk voor optimale bedrijfsvoering en resultaten en verdiept de in gang gezette organisatieontwikkeling.
 • Is bestuurder in de zin van de WOR en investeert in een constructieve en op samenwerking gerichte dialoog met de leden van de ondernemingsraad.
 • De gemeentesecretaris vervult een actieve rol in de Foodvalley samen met de andere gemeenten in de regio.

Het profiel van de gemeentesecretaris /algemeen directeur

Verbinder

De gemeentesecretaris vormt het hart van de organisatie. Een verbinder tussen inwoners, bestuur en ambtelijke organisatie. Die oog heeft voor de specifieke opgaven van Ede. We zoeken een verbinder die werkt vanuit de visie op de organisatie, die actief in contact is met de collega’s, bestuur en met de omgeving. Een leider die ruimte geeft aan professionele medewerkers.

Leiderschap en boegbeeld

De gemeentesecretaris toont leiderschap en is zichtbaar. Staat midden in de samenleving en is een strategische partner van het bestuur en de samenleving. Vanuit de combinatie coachend leiderschap (gericht op het stimuleren en faciliteren van medewerkers) en sturen vanuit het (bestuurlijk en organisatorisch) kader ontstaat bewegingsruimte waarin medewerkers de verantwoordelijkheid ervaren zelf invulling te geven aan hun werk. Dit is uiteraard niet vrijblijvend want de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening staan altijd voorop. Bij het gewenste leiderschap hoort ook feedback geven en ontvangen en tegenspraak organiseren. Delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden zit in de genen van de kandidaat.

Het gewenste voorbeeldgedrag is: openheid, duidelijkheid, toegankelijkheid en betrokkenheid. Binnen de concerndirectie stimuleert de gemeentesecretaris gedeeld leiderschap.

Visionair en politiek-bestuurlijk sensitief

De gemeentesecretaris is contextgericht, goed geïnformeerd over maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen (regionaal en landelijk) en weet deze kennis effectief te benutten. Weegt af welke netwerken relevant zijn om zelf te onderhouden en welke anderen kunnen onderhouden. Heeft een visie op de rol van de overheid en op de ontwikkeling naar participatie van inwoners en betrokkenen. Mede vanuit deze visie krijgen de portefeuillehouders en de burgemeester optimale ondersteuning bij complexe en politiek gevoelige dossiers en draagt de kandidaat zorg voor het collectief van het college. Heeft een sterk ontwikkelde antenne voor politiek-bestuurlijke (college, Raad) en maatschappelijke vragen. De kandidaat handelt daarnaar en neemt initiatief indien nodig. Daarnaast investeert de kandidaat in een goed functionerende driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.

Organisatie-verbeteraar

De kandidaat heeft ruime ervaring met processen van organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan. De kandidaat kan inspireren om vernieuwing en verbetering in te zetten. Kan verwachtingen helder formuleren en mensen daarin meenemen. De kandidaat combineert mensgerichte eigenschappen (contact maken en mensen boeien en binden) met zakelijke eigenschappen (doelen formuleren en monitoren). Kan luisteren en is sensitief.

Besluitvaardig en communicatief

Voor een goede invulling van deze verantwoordelijkheden staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur vóór en achter de gemeentelijke organisatie en is vaardig in het balanceren tussen de ambities van het college en de middelen (mensen en geld) waarmee deze gerealiseerd kunnen worden. De gemeentesecretaris is in staat om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en hierover helder en verbindend te communiceren met bestuur, omgeving en ambtelijke organisatie. Stimuleert een cultuur van aanspreken op houding en gedrag en geeft zelf het goede voorbeeld. Investeert in een goede en constructieve relatie met de Ondernemingsraad vanuit de rol van WOR-bestuurder.

Functie-eisen

 • De kandidaat heeft ruime managementervaring, bij voorkeur als eindverantwoordelijke en bij voorkeur als (loco) gemeentesecretaris.
 • Beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en heeft ervaring in een complexe politiek bestuurlijke context.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau, strategische denkkracht en een managementstijl die past bij de gewenste leiderschap bij de gemeente Ede.
 • De kandidaat heeft ervaring met organisatieontwikkeling, implementatie en heeft op dit gebied aantoonbare resultaten geboekt.
 • Heeft kennis van bedrijfsvoering en van sturing van complexe organisaties en is zich bewust van de veranderende rol en positie van de gemeente.
 • Is omgevingsgericht, innovatief en stabiel. Heeft zelfreflectie en is open.
 • Is zich bewust van de rol en positie van medezeggenschap en investeert in een gedegen en vertrouwenwekkende relatie met de ondernemingsraad.
 • Beschikt over relevante netwerken of bouwt deze op en onderhoudt ze.
 • Wij vragen de kandidaat zich te committeren aan de visie en beoogde doorontwikkeling van de Ede.

Persoonskenmerken

Onafhankelijk, betrokken, omgevingsbewust, relativerend, toegankelijk en open.

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie wordt gehonoreerd in schaal 17 met een maximaal salaris van €122.158,- bruto per jaar (incl. IKB) op basis van een fulltime dienstverband.
 • Het Individueel Keuze Budget met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en levenslooptoelage is een vrij besteedbaar budget van circa 17,05 % van je bruto jaarsalaris.

Procedure en informatie

Leden van het College van B & W, Ondernemingsraad en directie/management, maken deel uit van de selectie- en adviescommissie, ondersteund door de adviseur van Castanho. Castanho verricht de eerste selectie voor de opdrachtgever. Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. De gesprekken in Ede vinden plaats op 7 en 16 oktober 2019.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telefoonnummer

06-20303256. U kunt solliciteren tot maandag 16 september 2019 via www.castanho.nl/vacatures. Als u uw CV en motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek.

Solliciteren op deze functie


Solliciteren
Loading...