Lid Rekenkamer

Opleidingsniveau WO
Contract Tijdelijk / projectbasis
Niveau Leidinggevend
Branche Gemeente
Functiecategorieën Financiën en Economie
Organisatie Gemeente Utrecht

Profielschets lid Rekenkamer Utrecht

 

De Rekenkamer Utrecht heeft een vacature voor een nieuw lid. Voor deze inspirerende nevenfunctie zoeken wij een kandidaat/iemand die er plezier in heeft om de bestuurlijke boodschap uit ons onderzoek te halen en dit te presenteren aan de gemeenteraad. Wij streven naar een divers en gemengd team, bruisend en jong van geest. Een team dat daarmee past bij de Utrechtse gemeenteraad. De rekenkamer is onafhankelijk en gezagsvol. Wij onderzoeken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door onze professionele onderzoeksstaf.

 

Je rol als lid van de rekenkamer

Als lid van de rekenkamer maak je deel uit van een collegiaal bestuur. We verwachten dat je samen met de andere leden – en in overleg met de staf – het jaarplan en het onderzoeksprogramma vaststelt en besluit over de uitvoering van de onderzoeken. In je rol als lid begeleid je een of meer onderzoeken, waarbij je overlegt met de projectleider en de onderzoeker(s).

De rekenkamer vergadert één keer per 4 tot 6 weken op donderdag, de dag waarop meestal ook de Gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen.

Je bent in staat de rekenkamer extern te vertegenwoordigen en de onderzoeksresultaten te presenteren en zo nodig te verdedigen. Je werkt graag samen in een team en hecht veel waarde aan een goed contact met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, griffie en de ambtelijke organisatie.

 

Wat is de Rekenkamer Utrecht?

Een onafhankelijk orgaan van de gemeente Utrecht met een bestuur dat bestaat uit drie leden: twee leden en één lid-voorzitter (collegiaal bestuur). De rekenkamer ondersteunt met haar onderzoeken, conclusies en aanbevelingen de controlerende taak van de gemeenteraad en draagt bij aan het versterken van de publieke verantwoording.

 

Hoe werkt de rekenkamer?

De rekenkamer doet onderzoek naar het door de gemeente gevoerde bestuur: is dat doelmatig, doeltreffend en rechtmatig? (artikel 182 Gemeentewet). De rekenkamer doet dat op eigen initiatief, maar soms ook op verzoek van de gemeenteraad. Aan de raad worden de bevindingen, conclusies en aanbevelingen ook gerapporteerd. Goede communicatie met de raad is dan ook een belangrijke succesfactor voor het optreden van de rekenkamer.

 Een stafbureau, geleid door de secretaris, ondersteunt de Rekenkamer (5 á 6 personen). De stafmedewerkers, allen onderzoekers met een academisch niveau, voeren het onderzoek uit.

 

Bij de uitvoering van het onderzoek staat kwaliteit voorop, inclusief een zorgvuldig wederhoor. De uitkomsten kunnen daarna met gezag worden gepubliceerd.

 

De afgelopen jaren publiceerde de rekenkamer rapporten over:

 • een veelheid aan onderwerpen in het sociaal domein;
 • grote projecten (zoals de Uithoflijn);
 • informatieveiligheid;
 • de energietransitie;
 • economisch beleid.

Momenteel doet de Rekenkamer onderzoek naar wonen en inwonerparticipatie.

 

Profiel lid rekenkamer

Wij streven naar een – qua achtergrond, kennis en ervaringsdeskundigheid – divers en gemengd team. Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Kandidaten met een migratieachtergrond nodigen we nadrukkelijk uit te reageren.

 

De ideale kandidaat:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • beschikt over bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • heeft affiniteit met gemeentebestuur en met Utrecht;
 • kan onderzoeksresultaten vertalen in een politiek-bestuurlijke boodschap;
 • heeft er plezier in om deze boodschap te presenteren in de raad en aan het college;
 • heeft ervaring met (het begeleiden van) beleidsonderzoek;
 • beschikt over een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische houding;
 • is bereid als eenheid op te treden ('collegiaal bestuur');
 • kan gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar zijn (fluctuerend en flexibel).

 

Wie niet?
In Artikel 81f van de Gemeentewet staat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamer. Tot die functies behoren bijvoorbeeld ambtenaren van de betreffende gemeente. De gemeenteraad heeft hier de volgende aanvullende eisen bij.

Een lid van de Rekenkamer Utrecht:

 • heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of de gemeenteraad van de gemeente Utrecht of anderszins een politieke functie binnen de gemeente Utrecht uitgeoefend;
 • is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Utrecht.

 

Een lid van de Rekenkamer heeft geen zakelijke banden met de gemeente Utrecht, behalve het lidmaatschap van de Rekenkamer. In de selectieprocedure sluiten we kandidaten die werken bij een onderzoeks- en/of adviesbureau niet bij voorbaat uit. Wel letten we scherp op mogelijke belangenverstrengeling en de bereidheid bij de kandidaten daarvoor een oplossing te vinden.

 

Vergoeding

Een lid van Rekenkamer ontvangt een vergoeding (bruto) voor de werkzaamheden. Deze wordt afgeleid van de vergoeding voor raadsleden en bedraagt op dit moment € 870,66 per maand. Daarnaast ontvangt een lid een vaste onkostenvergoeding; deze bedraagt op dit moment € 73,31 bruto per maand.

 

Selectie

De selectiecommissie bestaat uit twee leden en de secretaris van de Rekenkamer Utrecht, en een raadslid van de Commissie Personeelszorg Raadsfunctionarissen (CPR) van de Utrechtse gemeenteraad.

Selectiegesprekken (1e ronde, 2e ronde) zijn gepland op vrijdag 11 en vrijdag 18 november.

 

Benoeming

Leden van de Rekenkamer Utrecht worden benoemd door de gemeenteraad. Het betreft een benoeming voor zes jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming, eveneens voor zes jaar. Wij streven naar een benoeming in de raadsvergadering van 1 december 2022.

 

Informatie

Voor meer informatie over de Rekenkamer Utrecht, zie de website https://www.utrecht.nl/rekenkamer Of neem contact op met Gerth Molenaar (secretaris, tel: 06 – 4975 4300) of Paul Venhoeven (voorzitter, tel: 06 – 5120 6179)