Voorzitter en Leden Adviescommissies

Opleidingsniveau WO
Contract Parttime
Niveau Ervaren
Branche Gemeente
Functiecategorieën Juridisch, Bestuur en Management
Organisatie Gemeente Oosterhout

Plaatsvervangend voorzitter/lid voor de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht en een voorzitter en drie leden voor de Adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid

  Algemene informatie
  De commissies zijn onafhankelijk en adviseren het desbetreffende bestuursorgaan over de te nemen beslissingen op bezwaar. De Adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid adviseert over besluiten op grond van het sociaal domein (m.n. Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). De Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht behandelt alle overige bezwaren (m.n. omgevingsrecht, handhaving, openbare orde, Wet openbaarheid van bestuur, subsidies, verkeer en Wet voorkeursrecht gemeenten), met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen, de Wet waardering onroerende zaken en maatwerkvoorzieningen voor beschermd wonen en opvang.

  In verband met de beëindiging van de benoemingsperiode van diverse leden ontstaan de bovenvermelde vacatures.

  Werkwijze van de commissie
  De Adviescommissie Awb bestaat uit één voorzitter, één plaatsvervangend voorzitter/lid en vier leden, de Adviescommissie sociale zekerheid uit één voorzitter, één plaatsvervangend voorzitter/lid en (minimaal) drie leden.

  De Adviescommissie Awb vergadert gemiddeld eenmaal per maand, voor de Adviescommissie sociale zekerheid worden in principe twee vergaderingen per maand gepland. De commissies vergaderen allebei met twee leden (in wisselende samenstelling) en een voorzitter. De hoorzittingen vinden plaats op donderdagavonden in het stadhuis van Oosterhout. Op verzoek van belanghebbenden of op initiatief van de commissie kan het horen plaatsvinden door middel van een tweezijdig communicatiemiddel. De bezwaardossiers worden op dit moment nog op papier beschikbaar gesteld, een overgang naar digitaal werken wordt bekeken.

  De commissie wordt bij haar werk ondersteund door het ambtelijk secretariaat. Het secretariaat van beide commissies is ondergebracht bij het cluster Juridische zaken van het team Advies Bedrijfsvoering. De commissies hebben ieder een vaste secretaris en aangewezen plaatsvervangers.

  Uw profiel

  • een juridische achtergrond op universitair niveau of door (arbeids)ervaring verworven gelijkwaardig niveau;
  • actuele kennis van het algemeen bestuursrecht;
  • ruime, actuele juridische kennis en aantoonbare ervaring met minstens één beleidsveld waarop de bezwaarschriften overwegend betrekking hebben (Sociaal Domein / Ruimtelijk Omgevingsrecht, overig);
  • een brede belangstelling voor mens en maatschappij en een kritische en burgergerichte houding;
  • kennis van en inzicht in het functioneren van het (lokale) openbaar bestuur;
  • ervaring op het gebied van advisering aan bestuursorganen;
  • het vermogen tot de kern van de zaak door te dringen;
  • een oplossingsgerichte instelling bij de behandeling van bezwaren;
  • goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • als voorzitter heeft u tevens aantoonbare ervaring in het voorzitten van vergaderingen waarin tegengestelde belangen een sterke rol kunnen spelen;
  • als voorzitter heeft u verder de overtuigingskracht om met gezag deze rol te vervullen.

  U bent niet werkzaam voor de gemeente Oosterhout noch heeft u anderszins zakelijke banden met de gemeente. Verder maakt u geen deel uit van de plaatselijke advocatuur of van de rechterlijke macht binnen de sector Bestuursrecht in het arrondissement Zeeland – West-Brabant.

  Vergoeding
  De leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen een vergoeding welke gebaseerd is op de vergoeding zoals bedoeld in artikel 6a, eerste lid sub c van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (thans € 311,-). De vergoeding voor de fungerend voorzitter bedraagt 100% van het betreffende bedrag, die voor een lid 85%. Deze vergoeding is inclusief voorbereiding, raadkamer en meelezen van de conceptadviezen. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

  Sollicitatie
  Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande functies? Solliciteer dan uiterlijk 15 juli 2022 via onderstaand sollicitatieformulier.

  Geef duidelijk aan naar welke functie(s) uw voorkeur uitgaat.

  Na een schriftelijke selectieronde worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

  De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de periode augustus/september 2022. Meld u s.v.p. een eventuele afwezigheidsperiode bij uw sollicitatie.

  Inlichtingen
  Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de secretarissen van de commissies, Lisa van der Maden voor de Adviescommissie Awb (06-43250581) of Franz Wolf voor de Adviescommissie sociale zekerheid (06-52366244).