Programmaleider ondermijning De Kempen

Opleidingsniveau HBO, WO
Contract Fulltime
Niveau Ervaren, Starter
Branche Gemeente
Functiecategorieën Bestuur en Management
Organisatie Gemeente Best

Voor basisteam De Kempen is de vacature Basisteam Programmaleider (BTPL) uitgezet in de zoektocht naar een geschikte kandidaat voor deze functie. De voorzitter en vicevoorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ondermijning (BOO) hebben in opdracht van het voltallige BOO de taak en functie van de BTPL duidelijker omschreven. Het doel is gericht om meer continuïteit te verkrijgen in de aanpak van ondermijning voor basisteam De Kempen.

Een aantal persoonlijke en functionele aspecten die voor de uitoefening van de functie van BTPL in basisteam De Kempen van belang worden geacht zijn, dat de BTPL:

 • Meer een verbindende/netwerkende functie vervult dan een inhoudelijk/operationele functie;
 • Extravert opereert met politiek/bestuurlijke sensitiviteit, met een stevige advisering en leden van het BOO een spiegel voorhoudt;
 • Grenzen aangeeft en tegenstand/weerstand biedt;
 • Ten alle tijden het overzicht behoudt en resultaatgericht te werk gaat;
 • Samenwerkingsgericht is op bestuurlijk/ambtelijk niveau, Taskforce-RIEC, Kempen Interventie Team, enz.

Functieleidraad Basisteamprogrammaleider Ondermijning Oost-Brabant
Ga jij altijd actief op zoek naar kansen en mogelijkheden, is samenwerken je op het lijf geschreven en kan jij als centrale ‘spelverdeler’ in een complex politiek-bestuurlijk speelveld standvastig doch sensitief opereren, strategische lijnen uitzetten en vanuit de centrale positie voortgang bewaken en zo nodig doorbraken forceren? Dan is de functie van basisteamproject Ondermijning Oost-Brabant wellicht een leuke uitdaging voor jou!

Basisteam Programmaleider Ondermijning Oost-Brabant voor basisteam De Kempen
(36 uur per week (1,0 fte))

Algemeen
De Integraal Basisteam Programmaleider voor Basisteam De Kempen is “ontkleurd” trekker van de integrale aanpak Ondermijning Oost-Brabant. Hij/zij wordt daarin gestuurd door de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ondermijning (BOO). Hij/zij zet samen met bovengenoemde partners in op (een) slimme (mix aan) interventies, strafrechtelijk, fiscaal, bestuurlijk of ‘out of the box’ en werkt aan het vergroten van de bestuurlijke- en maatschappelijke weerbaarheid. “Ontkleurd” wil zeggen dat de integrale, maatschappelijke doelstelling voorop staat; hij/zij handelt vanuit een helicopterview, los van de individuele belangen van de verschillende partners. Basisteam De Kempen bestaat uit de volgende 8 gemeenten: Waalre, Veldhoven, Oirschot, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk, politie, OM en Belastingdienst.

Positie

 • De basisteamprogrammaleider is opdrachtnemer van het BOO voor het programma ondermijning in het basisteam. Hij/zij rapporteert aan het BOO en is aanspreekbaar op acties en resultaten in het basisteam. Het BOO is een bestuurlijk overleg dat bestaat uit burgemeesters van de 8 Kempengemeenten, de gebiedsofficier van Justitie, de teamchef van politie en de manager van de belastingdienst.
 • De basisteamprogrammaleider is, binnen het kader van de opdracht, aanspreek- en overlegpunt voor de leden van het BOO, waaronder te verstaan: de burgemeester(s), resp. de (betrokken) gemeentesecretaris(sen), de gebiedsofficier van Justitie, de teamchef van politie en het hoofd/manager Fraudeteam van de Belastingdienst.
 • De basisteamprogrammaleider is 'linking pin' naar het regionale niveau.
 • De basisteamprogrammaleider is, als voorzitter van het Ambtelijk Vooroverleg Ondermijning (AVO), opdrachtgever voor casus-/projectleiders binnen het programmakader van het teamgebied.
 • De basisteamprogrammaleider staat in goede verbinding met de Teamcoördinator van het Kempen Interventieteam (KIT).

Rol
De rol van de basisteamprogrammaleider ondermijning is die van adviseur, stuurman, verbinder en opdrachtnemer:

Je adviseert het BOO over de wijze waarop de gemeenten in basisteam de Kempen in samenwerking met politie, OM, Belastingdienst en de Taskforce-RIEC, ondermijning in de Kempen zo adequaat mogelijk aan kunnen pakken. Daarbij zoek je naar innovatieve mogelijkheden, geef je duiding aan en verbindt je tussen de aanpak van ondermijning op het niveau van de regio, het basisteam en de lokale gemeente. Je adviseert het bestuur en ketenpartners over slimme inzet van capaciteit. Je stimuleert samenwerking (zowel ambtelijk als bestuurlijk) en fungeert als aanjager van een basisteam brede aanpak van ondermijning. Verder werk je ook regionaal samen met andere basisteamprogrammaleiders Ondermijning in Oost-Brabant.

Taken
Uit de rol en de daarbij behorende verantwoordelijkheden vloeien de volgende taken voort voor de basisteamprogrammaleider:

 • Zit het ambtelijk voorbereidingsoverleg (AVO) en het vooroverleg BOO de Kempen voor, is secretaris en adviseur van het BOO;
 • Draagt zorg voor afstemming en integrale advisering, voert hiertoe overleg met meerdere disciplines en partijen;
 • Zorgt voor draagvlak voor besluiten en de uitvoering daarvan;
 • Legt en onderhoudt de verbinding tussen de verschillende bestuurlijke niveaus;
 • Initieert en stimuleert het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid in het teamgebied;
 • Stuurt de ontkleurd project-/casusleiders aan en coacht deze op de aanpak van casuïstiek;
 • Stimuleert de integrale doekracht en integraliteit van interventies en acties;
 • Bewaakt de voortgang van – en het tempo in de aanpak van - alle in de opdracht(en) begrepen casuïstiek;
 • Adviseert het management van de betrokken partners met betrekking tot de aanpak van ondermijning en de hiervoor benodigde randvoorwaarden (incl. weerbaarheid);
 • Stimuleert innovatie in de aanpak en creatieve interventies;
 • Bouwt een effectief netwerk van partners binnen en buiten de regio.

Wat kun jij van ons verwachten?

 • Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Daarna kan deze omgezet worden naar een contract voor onbepaalde tijd.
 • (Indien mogelijk) word je vanuit je eigen organisatie op detacheringsbasis tewerkgesteld bij de gemeente Best.
 • De salariëring is gebaseerd op schaal 12 CAO Gemeenten en bedraagt maximaal € 6.103,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Afhankelijk van ervaring vindt salarisinpassing zo mogelijk in aanloopschaal 11 plaats.
 • Daarnaast heb je recht op een Individueel keuzebudget van 17,05 % van je salaris.
 • Je krijgt de beschikking over een smartphone van het werk, die onder voorbehoud ook privé gebruikt mag worden.
 • Naast een prettige, informele werkomgeving bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, vergoeding woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.
 • We bieden je de ruimte en middelen voor opleidingsmogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling. Je maakt hier samen met je leidinggevende afspraken over.

Interesse in deze functie?
Je kunt je sollicitatie richten aan de heer M. Delhez, voorzitter van Basisteam De Kempen. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 9 oktober 2022, via de website www.werkeninzuidoostbrabant.nl

Voor informatie over de functie is in eerste instantie informatie verkrijgbaar bij Peter Knoops, Programmaleider Ondermijning, tel.nr. 06-13734059.

Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Wilfried van Beckum, P&O-adviseur, gemeente Best, tel.nr. 14 0499.