of 59147 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Provincie
Provincie:
Gelderland
Functie:
Directeur
Plaats:
Arnhem
Organisatie:
Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463097

Directeur

Context en opgaven
 Tien Veluwse gemeenten (gezamenlijk 50% aandeelhouder) en de provincie Gelderland (50% aandeelhouder) willen een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV (OMVV) oprichten. In oktober 2018 hebben de betrokken besturen daartoe definitief besloten, nadat eerder dit jaar de tien gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid waren wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het oprichten en deelnemen in deze onderneming. De samenwerking en oprichting is bekrachtigd in een Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken. 
 
 De onderneming wordt een verbonden partij van de provincie Gelderland en tien gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, -, Oldebroek en Putten. In Nederland zal vergeefs worden gezocht naar een vergelijkbare onderneming. Het is uitvinden en pionieren. De toekomstig directeur van de onderneming is onderdeel van een keten en een waardevolle schakel bij het vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe en daarmee het oplossen van een belangrijke maatschappelijke opgave. De onderneming zal geheel marktconform moeten opereren en moeten voldoen aan het staatssteunrecht. De besloten vennootschap krijgt bij de oprichting een instructie van de aandeelhouder(s) mee, waaraan de directeur zich dient te conformeren. De ideale kandidaat is iemand met vernieuwende ideeën, oplossingsgericht en met focus op resultaat. Een persoon die tevens bereid is een verantwoord risico te nemen zonder gegarandeerd perspectief. Dat laatste ook door de vooralsnog tijdelijke invulling van deze functie.
 
 Van de te benoemen directeur zal in verband met het opstarten van de onderneming verwacht worden - direct na de benoeming en in goed overleg en afstemming met de ook nog voor deze onderneming te benoemen leden van de Raad van Commissarissen - diverse werkzaamheden en activiteiten met voortvarendheid op te pakken en uit te voeren. Het gaat dan om zaken als:

 De vennootschap operationeel krijgen, zoals het inrichten van de onderneming en organiseren van de bemensing, bedrijfsvoering en huisvesting.
 Het opstellen van een jaarplan met begroting.
 Het in overleg met gemeenten en anders stakeholders komen tot een werkportefeuille.
 Het daadwerkelijk actief bijdragen aan lokale revitaliserings- en herontwikkelingsprojecten van vakantieparken.
 ·  Positionering in het werkgebied van de onderneming. 
 De verwachte meerwaarde van deze nieuwe onderneming is groot, maar moet in de toekomst nog worden aangetoond. De resultaten van de onderneming zullen twee jaar na oprichting in 2021 breed (inhoudelijk en financieel) worden geëvalueerd. Ook de mate van marktfalen en staatsteunrechtelijke aspecten vragen daarbij aandacht. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de onderneming in de nu voorgestelde of een aangepaste vorm gecontinueerd. Het is echter ook mogelijk dat - op basis van de evaluatie of op basis van veranderende marktomstandigheden - de onderneming wordt beëindigd. Om die reden kan het bij een beëindigen tot de taken van de directeur behoren de opheffing van de vennootschap af te wikkelen. De Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en  ontwerp-staturen zijn  beschikbaar, evenals een toelichtende notitie over de OMVV.
 
 Voor de nog op te richten Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV zoeken wij een directeur, tevens enig bestuurder (tijdelijk/interim voor de duur van 2 jaar).
 
Functie-eisen directeur

 Ervaring in een eindverantwoordelijke functie in gebieds- en vastgoedontwikkeling.
 Ervaring met het opzetten en besturen van een onderneming in de volle breedte.
 Ruime kennis van de markt voor vastgoed en vakantieparken en project- en gebiedsontwikkeling.
 Ruime praktische ervaring met planvorming en –uitvoering, aan- en verkoop van vastgoed.
 Kennis van staatssteunregels en gevolgen voor uitvoering.
 Affiniteit met werken met openbaar bestuur en publieke aandeelhouders.
 Maatschappelijk betrokken en de beschikking over een voor de functie relevant netwerk.
 Communicatief vaardig in de taal die eigenaren, ondernemers en bestuurders waarderen en begrijpen.
 Samenwerkingsgericht als onderdeel van een keten. 
 Competenties 

 Doel- en resultaatgericht
 Hands-on mentaliteit (geen bureaubaan!)
 Leider
 Pionier
 Samenwerken 
 Onverenigbaarheden voor de directeur
 Tot directeur kan niet worden benoemd:

 Een lid van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad van een van de gemeenten die betrokken zijn bij deze onderneming.
 Een lid van gedeputeerde of Provinciale Staten van Gelderland.
 Een bestuurder van een andere vennootschap Een bestuurder of commissaris van een directe of indirecte aandeelhouder van OMVV.
 Een persoon wiens echtgenote, geregistreerde partner of wiens nazaten tot in de tweede graad een van de vorengenoemde functies verricht.
Een persoon die een conflicterende arbeidsverhouding heeft met een marktpartij in de sector vakantieparken. 
 Procedure
 De search en selectie voor de functie van directeur wordt begeleid door PublicSpirit. Zij draagt potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit de nog te benoemen drie leden van de Raad van Commissarissen. Een bestuurlijke adviescommissie met twee vertegenwoordigers vanuit gemeenten en provincie wordt geconsulteerd voorafgaande aan de definitieve voordracht. Daarna doet de Raad van Commissarissen een enkelvoudige voordracht voor benoeming van de directeur aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
 
 Een integriteitsonderzoek/risicoanalyse en het opvragen van referenties maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Resultaten hiervan zullen worden ter beschikking gesteld en besproken met de selectiecommissie en de bestuurlijke adviescommissie. Kandidaten zullen voorafgaand aan de voordracht door de Raad van Commissarissen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. 
 
 De werving van de drie leden van Raad van Commissarissen van de vennootschap wordt gelijktijdig opgestart met de werving van de directeur. De selectie en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en eerste statutair directeur (beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen) zal met voorrang en voorafgaande aan de selectie van de directeur worden afgerond in december 2018.
 
 De daadwerkelijke selectie van de directeur wordt overgelaten aan de Raad van Commissarissen en statutair directeur (beoogd voorzitter van Raad van Commissarissen). Dat is nu voorzien in januari 2019. Met de benoeming van de directeur - op voordracht van de Raad van Commissarissen - in een vergadering van aandeelhouders begin 2019 wordt de procedure afgerond.
 
 Arbeidsvoorwaarden
 Bij voorkeur komt de directeur in dienst van de vennootschap. Er wordt geworven voor een éénhoofdige directie voor maximaal 2 jaar bij de OMVV, met een optie tot verlenging. Afhankelijk van de evaluatie van de onderneming in 2021 is een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd niet uitgesloten. 
 
 Afhankelijk van de ervaring en expertise bedraagt het maandsalaris maximaal € 6.586,33 exclusief toeslagen (bij een volledige werkweek). 
 
 Conform een eerdere inschatting van de ureninzet voor deze opgave betreft het in beginsel een aanstelling voor 0,6 fte. Hier geldt echter dat we gezien de intensieve opstart- en ontwikkelfase van de OMVV in overleg met de nog te benoemen Raad van Commissarissen ook een (tijdelijke) verruiming van de aanstelling bespreekbaar vinden. Daarbij kunnen we ons voorstellen dat gedurende het eerste jaar een aanstelling van 0,8 fte mogelijk is. 
 
 Bij zeer goede kandidaten is er eventueel de mogelijkheid tot inhuur op basis van uurtarief. In dat geval zal de Raad van Commissarissen handelen passend binnen Aanbestedingswetgeving en Wet normering topinkomens (WNT).
 
 De definitieve arbeidsverhouding en honorering van de directeur zal op voorstel van de Raad van Commissarissen bij de benoeming in de aandeelhoudersvergadering worden vastgesteld.
 
 In het geval de onderneming positief wordt geëvalueerd in 2021 wordt door de Raad van Commissarissen bezien of en op welke wijze de functie van directeur zal worden gecontinueerd. 
 
 Solliciteren 
 Uw sollicitatie kunt u tot en met uiterlijk 18 november 2018 indienen via onze website . Vanuit de vacature op de website kunt u klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een CV indienen.  Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. 
 
 Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6583.
 
 De vacature is opengesteld op 20 oktober 2018.
 U kunt reageren tot 18 november 2018.
 Eind december/begin januari 2019 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. 
 
 In week 4 (januari 2019) draagt PublicSpirit potentieel geschikte kandidaten voor aan de Raad van Commissarissen. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek. 
 
 De 1e en 2e ronde selectiegesprekken vinden plaats in week 5.
Een integriteits- en referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure.
U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.
 
Meer informatie
 PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met senior consultant, mevrouw mr. Miriam Oosterwijk. 
 
 Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers. 
 
 Er is nadere achtergrondinformatie beschikbaar: de brochure Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV), de samenwerkingsovereenkomst OMVV, de ontwerp investeringsinstructie OMVV en de ontwerp statuten OMVV/oprichting BV. Deze kunt u opvragen bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers.
 
 Zowel Miriam Oosterwijk als Inge Kuipers zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl .
Context en opgaven
Tien Veluwse gemeenten (gezamenlijk 50% aandeelhouder) en de provincie Gelderland (50% aandeelhouder) willen een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV (OMVV) oprichten. In oktober 2018 hebben de betrokken besturen daartoe definitief besloten, nadat eerder dit jaar de tien gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid waren wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het oprichten en deelnemen in deze onderneming. De samenwerking en oprichting is bekrachtigd in een Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken.

De onderneming wordt een verbonden partij van de provincie Gelderland en tien gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, -, Oldebroek en Putten. In Nederland zal vergeefs worden gezocht naar een vergelijkbare onderneming. Het is uitvinden en pionieren. De toekomstig directeur van de onderneming is onderdeel van een keten en een waardevolle schakel bij het vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe en daarmee het oplossen van een belangrijke maatschappelijke opgave. De onderneming zal geheel marktconform moeten opereren en moeten voldoen aan het staatssteunrecht. De besloten vennootschap krijgt bij de oprichting een instructie van de aandeelhouder(s) mee, waaraan de directeur zich dient te conformeren. De ideale kandidaat is iemand met vernieuwende ideeën, oplossingsgericht en met focus op resultaat. Een persoon die tevens bereid is een verantwoord risico te nemen zonder gegarandeerd perspectief. Dat laatste ook door de vooralsnog tijdelijke invulling van deze functie.

Van de te benoemen directeur zal in verband met het opstarten van de onderneming verwacht worden - direct na de benoeming en in goed overleg en afstemming met de ook nog voor deze onderneming te benoemen leden van de Raad van Commissarissen - diverse werkzaamheden en activiteiten met voortvarendheid op te pakken en uit te voeren. Het gaat dan om zaken als:
 • De vennootschap operationeel krijgen, zoals het inrichten van de onderneming en organiseren van de bemensing, bedrijfsvoering en huisvesting.
 • Het opstellen van een jaarplan met begroting.
 • Het in overleg met gemeenten en anders stakeholders komen tot een werkportefeuille.
 • Het daadwerkelijk actief bijdragen aan lokale revitaliserings- en herontwikkelingsprojecten van vakantieparken.
 • ·  Positionering in het werkgebied van de onderneming.

De verwachte meerwaarde van deze nieuwe onderneming is groot, maar moet in de toekomst nog worden aangetoond. De resultaten van de onderneming zullen twee jaar na oprichting in 2021 breed (inhoudelijk en financieel) worden geëvalueerd. Ook de mate van marktfalen en staatsteunrechtelijke aspecten vragen daarbij aandacht. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de onderneming in de nu voorgestelde of een aangepaste vorm gecontinueerd. Het is echter ook mogelijk dat - op basis van de evaluatie of op basis van veranderende marktomstandigheden - de onderneming wordt beëindigd. Om die reden kan het bij een beëindigen tot de taken van de directeur behoren de opheffing van de vennootschap af te wikkelen. De Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en  ontwerp-staturen zijn  beschikbaar, evenals een toelichtende notitie over de OMVV.

Voor de nog op te richten Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV zoeken wij een directeur, tevens enig bestuurder (tijdelijk/interim voor de duur van 2 jaar).

Functie-eisen directeur
 • Ervaring in een eindverantwoordelijke functie in gebieds- en vastgoedontwikkeling.
 • Ervaring met het opzetten en besturen van een onderneming in de volle breedte.
 • Ruime kennis van de markt voor vastgoed en vakantieparken en project- en gebiedsontwikkeling.
 • Ruime praktische ervaring met planvorming en –uitvoering, aan- en verkoop van vastgoed.
 • Kennis van staatssteunregels en gevolgen voor uitvoering.
 • Affiniteit met werken met openbaar bestuur en publieke aandeelhouders.
 • Maatschappelijk betrokken en de beschikking over een voor de functie relevant netwerk.
 • Communicatief vaardig in de taal die eigenaren, ondernemers en bestuurders waarderen en begrijpen.
 • Samenwerkingsgericht als onderdeel van een keten.

Competenties 
 • Doel- en resultaatgericht
 • Hands-on mentaliteit (geen bureaubaan!)
 • Leider
 • Pionier
 • Samenwerken

Onverenigbaarheden voor de directeur
Tot directeur kan niet worden benoemd:
 • Een lid van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad van een van de gemeenten die betrokken zijn bij deze onderneming.
 • Een lid van gedeputeerde of Provinciale Staten van Gelderland.
 • Een bestuurder van een andere vennootschap Een bestuurder of commissaris van een directe of indirecte aandeelhouder van OMVV.
 • Een persoon wiens echtgenote, geregistreerde partner of wiens nazaten tot in de tweede graad een van de vorengenoemde functies verricht.
 • Een persoon die een conflicterende arbeidsverhouding heeft met een marktpartij in de sector vakantieparken.

Procedure
De search en selectie voor de functie van directeur wordt begeleid door PublicSpirit. Zij draagt potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit de nog te benoemen drie leden van de Raad van Commissarissen. Een bestuurlijke adviescommissie met twee vertegenwoordigers vanuit gemeenten en provincie wordt geconsulteerd voorafgaande aan de definitieve voordracht. Daarna doet de Raad van Commissarissen een enkelvoudige voordracht voor benoeming van de directeur aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Een integriteitsonderzoek/risicoanalyse en het opvragen van referenties maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Resultaten hiervan zullen worden ter beschikking gesteld en besproken met de selectiecommissie en de bestuurlijke adviescommissie. Kandidaten zullen voorafgaand aan de voordracht door de Raad van Commissarissen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

De werving van de drie leden van Raad van Commissarissen van de vennootschap wordt gelijktijdig opgestart met de werving van de directeur. De selectie en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en eerste statutair directeur (beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen) zal met voorrang en voorafgaande aan de selectie van de directeur worden afgerond in december 2018.

De daadwerkelijke selectie van de directeur wordt overgelaten aan de Raad van Commissarissen en statutair directeur (beoogd voorzitter van Raad van Commissarissen). Dat is nu voorzien in januari 2019. Met de benoeming van de directeur - op voordracht van de Raad van Commissarissen - in een vergadering van aandeelhouders begin 2019 wordt de procedure afgerond.

Arbeidsvoorwaarden
Bij voorkeur komt de directeur in dienst van de vennootschap. Er wordt geworven voor een éénhoofdige directie voor maximaal 2 jaar bij de OMVV, met een optie tot verlenging. Afhankelijk van de evaluatie van de onderneming in 2021 is een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd niet uitgesloten.

Afhankelijk van de ervaring en expertise bedraagt het maandsalaris maximaal € 6.586,33 exclusief toeslagen (bij een volledige werkweek).

Conform een eerdere inschatting van de ureninzet voor deze opgave betreft het in beginsel een aanstelling voor 0,6 fte. Hier geldt echter dat we gezien de intensieve opstart- en ontwikkelfase van de OMVV in overleg met de nog te benoemen Raad van Commissarissen ook een (tijdelijke) verruiming van de aanstelling bespreekbaar vinden. Daarbij kunnen we ons voorstellen dat gedurende het eerste jaar een aanstelling van 0,8 fte mogelijk is.

Bij zeer goede kandidaten is er eventueel de mogelijkheid tot inhuur op basis van uurtarief. In dat geval zal de Raad van Commissarissen handelen passend binnen Aanbestedingswetgeving en Wet normering topinkomens (WNT).

De definitieve arbeidsverhouding en honorering van de directeur zal op voorstel van de Raad van Commissarissen bij de benoeming in de aandeelhoudersvergadering worden vastgesteld.

In het geval de onderneming positief wordt geëvalueerd in 2021 wordt door de Raad van Commissarissen bezien of en op welke wijze de functie van directeur zal worden gecontinueerd.

Solliciteren
Uw sollicitatie kunt u tot en met uiterlijk 18 november 2018 indienen via onze website. Vanuit de vacature op de website kunt u klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een CV indienen.  Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw mr. Miriam Oosterwijk, onder vermelding van vacaturenummer 6583.

De vacature is opengesteld op 20 oktober 2018.
U kunt reageren tot 18 november 2018.
Eind december/begin januari 2019 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.

In week 4 (januari 2019) draagt PublicSpirit potentieel geschikte kandidaten voor aan de Raad van Commissarissen. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De 1e en 2e ronde selectiegesprekken vinden plaats in week 5.
Een integriteits- en referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure.
U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.

Meer informatie
PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met senior consultant, mevrouw mr. Miriam Oosterwijk.

Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers.

Er is nadere achtergrondinformatie beschikbaar: de brochure Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV), de samenwerkingsovereenkomst OMVV, de ontwerp investeringsinstructie OMVV en de ontwerp statuten OMVV/oprichting BV. Deze kunt u opvragen bij projectassistente mevrouw Inge Kuipers.

Zowel Miriam Oosterwijk als Inge Kuipers zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Overige vacatures