of 59130 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Overijssel
Functie:
Concerndirecteur
Plaats:
Enschede
Organisatie:
Gemeente Enschede
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
462926

Concerndirecteur

 Concerndirecteur
 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede is op zoek naar een inspirerende, lef tonende, naar buiten gerichte, generalistische concerndirecteur met veel gevoel voor financiële en HR - aangelegenheden.
  
 Plaats in de organisatie - Concerndirectie
 Samen met de algemeen directeur/gemeentesecretaris vormen de drie concerndirecteuren de concerndirectie. Er bestaat één vacature voor concerndirecteur.
  
 De afgelopen maanden is bezien in hoeverre het nieuwe besturingsmodel is geïmplementeerd. De conclusies zijn helder: De organisatie heeft lange tijd verkokerd gewerkt in programma’s en met een daardoor verkokerd directeurenberaad. De verkokering is nog steeds aanwezig in de organisatie. In de ontwikkeling naar een organisatie die opgaven integraal en opdrachtgericht oppakt, vervult de directie een sleutelrol. Er is een sterke roep om een directie die echt laat zien ‘wat voor organisatie de gemeente Enschede wil zijn’.
  
 De ‘oude’ werking van het directeurenberaad moet transformeren naar een concerndirectie die meer passend is bij een flexibel en transparant werkende organisatie. De nieuwe concerndirectie moet deze rol gaan waar maken. Niet alleen transformeren in naam, maar in stijl en team. Het is zaak te zorgen voor een heldere rol/portefeuilleverdeling in de concerndirectie die het concern-denken en opgavegericht werken ondersteunt.
  
 De nieuwe directie gaat bewust aan de slag met haar eigen stijl; te herkennen aan de kernwaarden: openheid, duidelijkheid en benaderbaarheid. De directeuren vervullen gelijkwaardige rollen, samen zetten zij in op concern breed werken, vervullen actief opdrachtgeverschap richting de 2e managementlaag en geven gerichte aandacht (maakt dingen mogelijk) aan de vernieuwing en vernieuwers van de organisatie.
  
 
 De concerndirectie moet een team zijn, willen zij effectief zijn. Kennis, vaardigheden en competenties dienen ten opzichte van elkaar meerwaarde te hebben. De huidige gemeentesecretaris is ad interim aanwezig. Zijn opdracht luidt als volgt:

 Tempo brengen in ‘Enschede ontwikkelt’ en de implementatie van het vastgestelde Bestuurs- en Management Concept;
 Realiseren van de gevraagde financiële taakstellingen;
 Definitief inrichten van de ambtelijke top van de organisatie. 
 De huidige interim gemeentesecretaris is volop bezig met deze opdracht en zal in het voorjaar plaats maken voor een definitieve kandidaat/kandidate.
  
 Voor een goed beeld van het profiel van de concerndirecteur is het verstandig het profiel van een nieuwe gemeentesecretaris te schetsen. Zo ontstaat een beeld van het nieuwe team. In de bijlage 2 is het concept profiel voor een nieuwe gemeentesecretaris opgenomen.
  
 De Aandachtsgebieden
 De huidige concerndirectie bestaat op dit moment, naast de gemeentesecretaris, uit een tweetal concerndirecteuren. De bedoeling is om de ‘traditionele’ indeling (Sociaal, Fysiek, Bedrijfsvoering, Voorzitter (HR, extern, strategie)) te laten vallen. De concerndirectie verdeelt de aandachtsgebieden in het licht van de kwaliteiten van eenieder.
  
 Voor de ontwikkelopgave van de gemeente Enschede is brede steun bij management en bij aanjagers in de organisatie. Om koers vast te houden en wind in de zeilen te houden is het zaak het eigenaarschap vanuit het gedachtengoed van het BMC te vergroten. De concerndirecteuren werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van de gemeente Enschede. Afdelingen werken opgavegericht, dwars door de organisatie. De concerndirectie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Ze voeren regie op voortgang van de resultaten en sturen op de bedoeling en de kwaliteit.
  
 Verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Ontwikkeling van, voor en door medewerkers vormt de basis voor het continu verbeteren in de lerende organisatie die Enschede is. De afgelopen periode is de huidige stand van zaken geëvalueerd. Dit evaluatierapport zal voor kandidaten die door gaan in de procedure beschikbaar worden gesteld.
  
 De volgende aanbevelingen zijn gedaan:

 Vorm een concerndirectie nieuwe stijl
 Werk aan kleine stappen en houd koers vast
 Verbreed de verandering
 Committeer aan vernieuwing en aanjagers
 Investeer in managementontwikkeling
 Laat sturing en opdrachtgeverschap zien 
 De concerndirectie heeft daarbij tot taak het volgende te bevorderen:

 Herkenbaar werken met inwoners, ondernemers en instellingen;
 Continu werken aan verbetering, zonder perfectie na te streven;
 ‘Rust’ weten te bewaren in de organisatie, waar continu veranderen aan de orde van de dag is;
 Sturen op het concern door helder verbindingen te leggen tussen werkvelden, collega’s in netwerken;
 Leiderschap dat ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en professioneel samenspelen vergroot;
 Permanente ontwikkeling van de organisatie met aandacht voor nieuwe instroom van jongeren en het voortdurend ontwikkelen van alle medewerkers. 
 Vanzelfsprekend gaat eigenaarschap over de betrokkenheid van de gehele organisatie. Maar het vormen van breed eigenaarschap start bij ‘het tonen van leiderschap’. Daarin ligt in eerste instantie een belangrijke rol voor concerndirectie en management. Gekozen wordt niet voor een grote transformatie ineens, maar om kleine stappen te maken in een continu veranderingsproces. Dat vraagt om uithoudingsvermogen. Zoals in het evaluatierapport wordt benoemd: ‘kleine behapbare stappen (small wins) zijn lastig vooruit te plannen en moet je willen zien en erkennen. Dit vraagt leiderschap en alertheid op het zien van de vernieuwing, tijdig faciliteren en creëren van randvoorwaarden, zonder te vervallen in planning & control’.
  
 Een belangrijke stap in de inrichting van de concerndirectie is het standpunt dat één van de concerndirecteuren het aandachtsgebied, HR en Managementontwikkeling oppakt, daarnaast heeft hij/zij een goed gevoel voor Financiën. Hij/Zij geeft samen met het management invulling aan leiderschap & managementontwikkeling. Met een managementprofiel en een programma voor leiderschapsontwikkeling kan meer richting worden gegeven aan het gewenste leiderschapsprofiel in de organisatie en de juiste managers op de juiste plek. De andere concerndirecteuren zijn portefeuillehouder op het ‘versterken van de verandering’ en ‘verbreden van de verandering’.
  
 Concreet betekent dit dat op dit moment wordt gezocht naar een concerndirecteur met een generalistisch profiel die een brede ervaring heeft in gemeentelijke organisaties. Die niet specifiek een profiel heeft in de sociale en/of fysieke hoek alleen, maar veel breder ook een profiel kan invullen op het terrein van verandermanagement, HR en Financiën.
  
 Ten aanzien van dit laatste geldt dat de concerndirectie het aandachtsgebied bedrijfsvoering wil splitsen zodat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het directieteam wordt benadrukt. Een generalist met een open blik naar buiten. Die de externe wereld kan binnenhalen en een netwerker pur sang is.
  
 Portefeuilles en aandachtsgebieden kunnen dus in de loop der tijd wijzigen. Na benoeming van de nieuwe concerndirecteur en de nieuwe gemeentesecretaris wordt de aansturing van de organisatieonderdelen (her)verdeeld. Daarbij wordt gekeken naar affiniteit, kennis en ervaring van de concerndirecteuren. Dit gebeurt in afstemming met het college en de uitvoeringsmanagers.
 
 Functie-eisen 

academisch werk- en denkniveau;
 leidinggevende ervaring in een grotere overheid- of maatschappelijke organisatie in een complexe omgeving;
 ervaring met organisatieverandering en met politiek/bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
 Persoonlijkheidsprofiel
 Een gedreven professional met een overtuigende persoonlijkheid. Een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht. Die de filosofie van het anders werken en organiseren met verve uit kan dragen. Verder stuurt de directeur op de voortgang van doelen en resultaten, zonder dat het een negatief effect heeft op het eigenaarschap van de medewerkers die daaraan werken. U bent een toegankelijk gesprekspartner en kunt reflecteren op het eigen functioneren en hebt integriteit hoog in het vaandel staan.
 
 Bedrijfsprofiel Gemeente Enschede
  
 De Gemeente
 Enschede is een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Het is de stad met de meeste startups, waar bluetooth is uitgevonden, thuisbezorgd.nl en booking.com zijn opgericht. Met de universiteit Twente, Hogeschool Saxion, het Medisch Spectrum Twente, het Roessingh en het kennispark Twente toonaangevend in onderwijs en science. In Enschede werd al vroeg geëxperimenteerd met de samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid in wijkteams. Samen met bewoners zijn wijken als Roombeek en recentelijk Boddenkampsingel vormgegeven. De stad heeft meer dan eens de prijs voor groenste stad gekregen en was twee keer sportstad. Voor Enschede, een stad die ontwikkelt, is het niet meer dan logisch om over de grens te zoeken naar kansen voor onder meer onze werkzoekende inwoners. Die ambitie delen wij met onze Duitse partners. De aantrekkelijke en aansprekende binnenstad met tal van buitenlandse retailers die via en vanuit Enschede de Nederlandse markt willen veroveren maakt het plaatje compleet. We werken samen met onze partners aan werkgelegenheid, duurzaamheid, goed onderwijs, een mooi cultureel aanbod en bereikbaarheid van Twente. En ook sporten speelt een belangrijke rol in onze samenleving.
 De organisatie gemeente Enschede werkt voor de inwoners van Enschede, Boekelo, Glanerbrug en Lonneker. De stad met haar dorpen heeft ruim 160.000 inwoners en een samenwerkingsgebied dat loopt van Zwolle – Apeldoorn – Nijmegen tot Münster – Osnabrück. Ook internationaal is er een bloeiende samenwerking met het Chinese Dalian en het Amerikaanse Palo Alto.
  
 De organisatie
 De gemeente Enschede heeft de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om de organisatie mee te laten bewegen met de ontwikkelingen en wensen in de samenleving, in te kunnen spelen op bezuinigingen en rolverschuivingen in het publieke domein.
 Van de periode 2011-nu is een duidelijke rode draad te herkennen in de gewenste koers van de organisatie om de samenleving en haar opgaven meer centraal te stellen; vergroten van flexibiliteit van de organisatie en haar professionals, loskomen van hiërarchie en structuren, meer opgavegericht werken, kwaliteit van de professional voorop, leren door te doen, en de krimp van budgetten in deze ontwikkeling als continue factor. ‘Enschede ontwikkelt’ is een beweging waarin vele activiteiten plaats vinden. Het nieuwe bestuurs- en managementconcept  is daarvan een onderdeel dat de gewenste samenwerking en normen beschrijft. Maar ook de Enschedese School, LEAN, pilots en leerervaringen behoren tot ‘Enschede ontwikkelt’.
  
 Eind 2017 is de visie op de organisatie geformaliseerd met het vaststellen van het bestuurs- en managementconcept (BMC) en het organisatiebesluit.  Dit is het resultaat van een intensief voorbereiding- en samenwerkingstraject van de concerndirectie en uitvoeringsmanagers. In de vastgestelde visie is bepaald wat voor een organisatie de gemeente Enschede wil zijn en hoe ze wil werken. Dit document is als bijlage bijgevoegd. De gemeente stapt zoveel mogelijk af van vaste structuren. Immers, wie er nodig zijn om samen te werken is een veel relevantere vraag dan bij welke afdeling een opgave ‘hoort’.
  
 Bij de Gemeente Enschede werken ruim 1800 medewerkers (op een formatie van 1350 fte).
  
 Samenwerking door structuren los te laten
 Een belangrijke rol in de nieuwe manier van werken ligt bij de concerndirectie. Zij is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de gehele gemeentelijke organisatie. De concerndirectie bestaat uit een algemeen directeur en drie concerndirecteuren met elk eigen, nader vast te stellen aandachtsgebieden. De rol van algemeen directeur wordt ingevuld door de gemeentesecretaris. Deze geeft leiding aan de concerndirectie, is eerste adviseur van B&W en eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. 
  
 De concerndirectie faciliteert het integraal samenwerken binnen de organisatie. Om resultaten in de samenleving te halen, zorgt de concerndirectie ervoor dat de juiste taken en organisatieonderdelen worden gebundeld, of juist ontkoppeld. De organisatie blijft hierdoor in verandering.
  
 Ruimte en vertrouwen voor de professional
 In Enschede is afgesproken dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd. Dat voorkomt onnodig managen. Bij alle professionals faciliteert de gemeente eigenaarschap. Professionals moeten de ruimte en het vertrouwen krijgen om invulling aan hun rol te geven.
 Dit komt ook terug in de vier Enschede waarden, die beschrijven hoe men met elkaar omgaat:

 Vertrouwen - We maken heldere afspraken, weten wat we aan elkaar hebben, geven op een moderne manier invulling aan opdrachtgever- en opdrachtnemersrol. We houden van aanpakken, zijn pragmatisch en durven te vertrouwen op elkaars professionaliteit.
 Verbinden - We zoeken elkaar op en zorgen voor de verbinding. We doen het samen. We laten pas los als we weten dat een ander het ‘vast’ heeft. We zijn attent naar elkaar, vertonen eigenaarschap, hebben oog voor wat de ander nodig heeft.
 Vrij zijn - We zoeken naar vernieuwing, verbetering, en zijn daarin creatief. We evalueren om beter te worden en kijken vooruit. We denken vrij en spreken vrij uit. We nodigen elkaar uit vrij te zijn, op kansen gericht.
 Voorbeeld geven - We dragen in alles wat we doen bij aan een lerende organisatie. We geven elkaar feedback en vragen daarom. De stijl van leidinggeven is coachend en stimulerend. 
 De lerende, toekomstbestendige organisatie De gemeente Enschede heeft haar ambitie als volgt omschreven:
 “We zijn doeners in Enschede. Betrokken en bevlogen bij onze stad, onze dorpen, ons werk en onze directe collega’s. We spelen snel in op veranderingen, nieuwe taken, kansen, bezuinigingen, wij gaan aan de slag. Het tekent de flexibele organisatie die de gemeente Enschede wil zijn. We vinden dat de complexiteit van een veranderende samenleving vraagt om een andere overheid. Een overheid die de inwoner centraal stelt, niet de gemeentelijke praktijk. Die met de samenleving kan meebewegen.
  
 Een ambitie die zich laat vangen in de volgende omschrijving: We werken niet ‘met’ of ‘voor’ de samenleving, maar ‘als’ de samenleving. Het denken in wij en zij laten we los. Dat vergt een lenige bureaucratie, die variatie in beleid omarmt, niet denkt in hokjes of problemen en wil bijdragen aan verbetering van de dienstverlening.
 Bij alles wat we doen staan de inwoners, ondernemers en instellingen van Enschede centraal. Dat vraagt een open houding naar de samenleving: burgers, partners en ook naar onze collega’s. Hierin blijven we leren en ons ontwikkelen. We willen, moeten een lerende organisatie zijn. Alleen dan kunnen we blijvend deel uitmaken van een samenleving die constant in verandering is. Dat betekent dat onze medewerkers altijd bereid zijn te leren, maar ook dat leren een centrale rol in de organisatiecultuur inneemt. Nieuwe (digitale) werkomgevingen waar collega’s elkaar ontmoeten, sparren en ideeën en vragen uitwisselen zijn nodig - maar het vereist ook een nieuwe mindset. Onze professionals vragen meer ruimte voor zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. We redden het alleen met intrinsiek gemotiveerde medewerkers die zich richten op de opgave in onze Enschedese samenleving. Persoonlijk leiderschap is de sleutel voor verandering.”  
  
 De ontwikkelorganisaties, strategische staf en ondersteunende eenheden verlenen diensten aan de stad op een hoog niveau. Eenieder houdt vanuit zijn of haar rol in de gaten of de  organisatie wel aan de bedoeling blijven voldoen. Dat is: een betrouwbare en mensgerichte overheid zijn, die zo efficiënt mogelijk en vanuit de benadering van de samenleving werkt, om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.
  
 Politieke opgave
 In juli is een nieuw College geïnstalleerd, bestaande uit de partijen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie. Het coalitieakkoord 2018-2022 draagt de titel ‘Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk’ en is op de website te vinden. www.enschede.nl .
  
 De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl .
Concerndirecteur
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede is op zoek naar een inspirerende, lef tonende, naar buiten gerichte, generalistische concerndirecteur met veel gevoel voor financiële en HR - aangelegenheden.
 
Plaats in de organisatie - Concerndirectie
Samen met de algemeen directeur/gemeentesecretaris vormen de drie concerndirecteuren de concerndirectie. Er bestaat één vacature voor concerndirecteur.
 
De afgelopen maanden is bezien in hoeverre het nieuwe besturingsmodel is geïmplementeerd. De conclusies zijn helder: De organisatie heeft lange tijd verkokerd gewerkt in programma’s en met een daardoor verkokerd directeurenberaad. De verkokering is nog steeds aanwezig in de organisatie. In de ontwikkeling naar een organisatie die opgaven integraal en opdrachtgericht oppakt, vervult de directie een sleutelrol. Er is een sterke roep om een directie die echt laat zien ‘wat voor organisatie de gemeente Enschede wil zijn’.
 
De ‘oude’ werking van het directeurenberaad moet transformeren naar een concerndirectie die meer passend is bij een flexibel en transparant werkende organisatie. De nieuwe concerndirectie moet deze rol gaan waar maken. Niet alleen transformeren in naam, maar in stijl en team. Het is zaak te zorgen voor een heldere rol/portefeuilleverdeling in de concerndirectie die het concern-denken en opgavegericht werken ondersteunt.
 
De nieuwe directie gaat bewust aan de slag met haar eigen stijl; te herkennen aan de kernwaarden: openheid, duidelijkheid en benaderbaarheid. De directeuren vervullen gelijkwaardige rollen, samen zetten zij in op concern breed werken, vervullen actief opdrachtgeverschap richting de 2e managementlaag en geven gerichte aandacht (maakt dingen mogelijk) aan de vernieuwing en vernieuwers van de organisatie.
 

De concerndirectie moet een team zijn, willen zij effectief zijn. Kennis, vaardigheden en competenties dienen ten opzichte van elkaar meerwaarde te hebben. De huidige gemeentesecretaris is ad interim aanwezig. Zijn opdracht luidt als volgt:
 • Tempo brengen in ‘Enschede ontwikkelt’ en de implementatie van het vastgestelde Bestuurs- en Management Concept;
 • Realiseren van de gevraagde financiële taakstellingen;
 • Definitief inrichten van de ambtelijke top van de organisatie.

De huidige interim gemeentesecretaris is volop bezig met deze opdracht en zal in het voorjaar plaats maken voor een definitieve kandidaat/kandidate.
 
Voor een goed beeld van het profiel van de concerndirecteur is het verstandig het profiel van een nieuwe gemeentesecretaris te schetsen. Zo ontstaat een beeld van het nieuwe team. In de bijlage 2 is het concept profiel voor een nieuwe gemeentesecretaris opgenomen.
 
De Aandachtsgebieden
De huidige concerndirectie bestaat op dit moment, naast de gemeentesecretaris, uit een tweetal concerndirecteuren. De bedoeling is om de ‘traditionele’ indeling (Sociaal, Fysiek, Bedrijfsvoering, Voorzitter (HR, extern, strategie)) te laten vallen. De concerndirectie verdeelt de aandachtsgebieden in het licht van de kwaliteiten van eenieder.
 
Voor de ontwikkelopgave van de gemeente Enschede is brede steun bij management en bij aanjagers in de organisatie. Om koers vast te houden en wind in de zeilen te houden is het zaak het eigenaarschap vanuit het gedachtengoed van het BMC te vergroten. De concerndirecteuren werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van de gemeente Enschede. Afdelingen werken opgavegericht, dwars door de organisatie. De concerndirectie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. Ze voeren regie op voortgang van de resultaten en sturen op de bedoeling en de kwaliteit.
 
Verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Ontwikkeling van, voor en door medewerkers vormt de basis voor het continu verbeteren in de lerende organisatie die Enschede is. De afgelopen periode is de huidige stand van zaken geëvalueerd. Dit evaluatierapport zal voor kandidaten die door gaan in de procedure beschikbaar worden gesteld.
 
De volgende aanbevelingen zijn gedaan:
 • Vorm een concerndirectie nieuwe stijl
 • Werk aan kleine stappen en houd koers vast
 • Verbreed de verandering
 • Committeer aan vernieuwing en aanjagers
 • Investeer in managementontwikkeling
 • Laat sturing en opdrachtgeverschap zien

De concerndirectie heeft daarbij tot taak het volgende te bevorderen:
 • Herkenbaar werken met inwoners, ondernemers en instellingen;
 • Continu werken aan verbetering, zonder perfectie na te streven;
 • ‘Rust’ weten te bewaren in de organisatie, waar continu veranderen aan de orde van de dag is;
 • Sturen op het concern door helder verbindingen te leggen tussen werkvelden, collega’s in netwerken;
 • Leiderschap dat ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en professioneel samenspelen vergroot;
 • Permanente ontwikkeling van de organisatie met aandacht voor nieuwe instroom van jongeren en het voortdurend ontwikkelen van alle medewerkers.

Vanzelfsprekend gaat eigenaarschap over de betrokkenheid van de gehele organisatie. Maar het vormen van breed eigenaarschap start bij ‘het tonen van leiderschap’. Daarin ligt in eerste instantie een belangrijke rol voor concerndirectie en management. Gekozen wordt niet voor een grote transformatie ineens, maar om kleine stappen te maken in een continu veranderingsproces. Dat vraagt om uithoudingsvermogen. Zoals in het evaluatierapport wordt benoemd: ‘kleine behapbare stappen (small wins) zijn lastig vooruit te plannen en moet je willen zien en erkennen. Dit vraagt leiderschap en alertheid op het zien van de vernieuwing, tijdig faciliteren en creëren van randvoorwaarden, zonder te vervallen in planning & control’.
 
Een belangrijke stap in de inrichting van de concerndirectie is het standpunt dat één van de concerndirecteuren het aandachtsgebied, HR en Managementontwikkeling oppakt, daarnaast heeft hij/zij een goed gevoel voor Financiën. Hij/Zij geeft samen met het management invulling aan leiderschap & managementontwikkeling. Met een managementprofiel en een programma voor leiderschapsontwikkeling kan meer richting worden gegeven aan het gewenste leiderschapsprofiel in de organisatie en de juiste managers op de juiste plek. De andere concerndirecteuren zijn portefeuillehouder op het ‘versterken van de verandering’ en ‘verbreden van de verandering’.
 
Concreet betekent dit dat op dit moment wordt gezocht naar een concerndirecteur met een generalistisch profiel die een brede ervaring heeft in gemeentelijke organisaties. Die niet specifiek een profiel heeft in de sociale en/of fysieke hoek alleen, maar veel breder ook een profiel kan invullen op het terrein van verandermanagement, HR en Financiën.
 
Ten aanzien van dit laatste geldt dat de concerndirectie het aandachtsgebied bedrijfsvoering wil splitsen zodat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het directieteam wordt benadrukt. Een generalist met een open blik naar buiten. Die de externe wereld kan binnenhalen en een netwerker pur sang is.
 
Portefeuilles en aandachtsgebieden kunnen dus in de loop der tijd wijzigen. Na benoeming van de nieuwe concerndirecteur en de nieuwe gemeentesecretaris wordt de aansturing van de organisatieonderdelen (her)verdeeld. Daarbij wordt gekeken naar affiniteit, kennis en ervaring van de concerndirecteuren. Dit gebeurt in afstemming met het college en de uitvoeringsmanagers.

Functie-eisen
 • academisch werk- en denkniveau;
 • leidinggevende ervaring in een grotere overheid- of maatschappelijke organisatie in een complexe omgeving;
 • ervaring met organisatieverandering en met politiek/bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Persoonlijkheidsprofiel
Een gedreven professional met een overtuigende persoonlijkheid. Een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht. Die de filosofie van het anders werken en organiseren met verve uit kan dragen. Verder stuurt de directeur op de voortgang van doelen en resultaten, zonder dat het een negatief effect heeft op het eigenaarschap van de medewerkers die daaraan werken. U bent een toegankelijk gesprekspartner en kunt reflecteren op het eigen functioneren en hebt integriteit hoog in het vaandel staan.

Bedrijfsprofiel Gemeente Enschede
 
De Gemeente
Enschede is een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Het is de stad met de meeste startups, waar bluetooth is uitgevonden, thuisbezorgd.nl en booking.com zijn opgericht. Met de universiteit Twente, Hogeschool Saxion, het Medisch Spectrum Twente, het Roessingh en het kennispark Twente toonaangevend in onderwijs en science. In Enschede werd al vroeg geëxperimenteerd met de samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid in wijkteams. Samen met bewoners zijn wijken als Roombeek en recentelijk Boddenkampsingel vormgegeven. De stad heeft meer dan eens de prijs voor groenste stad gekregen en was twee keer sportstad. Voor Enschede, een stad die ontwikkelt, is het niet meer dan logisch om over de grens te zoeken naar kansen voor onder meer onze werkzoekende inwoners. Die ambitie delen wij met onze Duitse partners. De aantrekkelijke en aansprekende binnenstad met tal van buitenlandse retailers die via en vanuit Enschede de Nederlandse markt willen veroveren maakt het plaatje compleet. We werken samen met onze partners aan werkgelegenheid, duurzaamheid, goed onderwijs, een mooi cultureel aanbod en bereikbaarheid van Twente. En ook sporten speelt een belangrijke rol in onze samenleving.
De organisatie gemeente Enschede werkt voor de inwoners van Enschede, Boekelo, Glanerbrug en Lonneker. De stad met haar dorpen heeft ruim 160.000 inwoners en een samenwerkingsgebied dat loopt van Zwolle – Apeldoorn – Nijmegen tot Münster – Osnabrück. Ook internationaal is er een bloeiende samenwerking met het Chinese Dalian en het Amerikaanse Palo Alto.
 
De organisatie
De gemeente Enschede heeft de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om de organisatie mee te laten bewegen met de ontwikkelingen en wensen in de samenleving, in te kunnen spelen op bezuinigingen en rolverschuivingen in het publieke domein.
Van de periode 2011-nu is een duidelijke rode draad te herkennen in de gewenste koers van de organisatie om de samenleving en haar opgaven meer centraal te stellen; vergroten van flexibiliteit van de organisatie en haar professionals, loskomen van hiërarchie en structuren, meer opgavegericht werken, kwaliteit van de professional voorop, leren door te doen, en de krimp van budgetten in deze ontwikkeling als continue factor. ‘Enschede ontwikkelt’ is een beweging waarin vele activiteiten plaats vinden. Het nieuwe bestuurs- en managementconcept  is daarvan een onderdeel dat de gewenste samenwerking en normen beschrijft. Maar ook de Enschedese School, LEAN, pilots en leerervaringen behoren tot ‘Enschede ontwikkelt’.
 
Eind 2017 is de visie op de organisatie geformaliseerd met het vaststellen van het bestuurs- en managementconcept (BMC) en het organisatiebesluit.  Dit is het resultaat van een intensief voorbereiding- en samenwerkingstraject van de concerndirectie en uitvoeringsmanagers. In de vastgestelde visie is bepaald wat voor een organisatie de gemeente Enschede wil zijn en hoe ze wil werken. Dit document is als bijlage bijgevoegd. De gemeente stapt zoveel mogelijk af van vaste structuren. Immers, wie er nodig zijn om samen te werken is een veel relevantere vraag dan bij welke afdeling een opgave ‘hoort’.
 
Bij de Gemeente Enschede werken ruim 1800 medewerkers (op een formatie van 1350 fte).
 
Samenwerking door structuren los te laten
Een belangrijke rol in de nieuwe manier van werken ligt bij de concerndirectie. Zij is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de gehele gemeentelijke organisatie. De concerndirectie bestaat uit een algemeen directeur en drie concerndirecteuren met elk eigen, nader vast te stellen aandachtsgebieden. De rol van algemeen directeur wordt ingevuld door de gemeentesecretaris. Deze geeft leiding aan de concerndirectie, is eerste adviseur van B&W en eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.
 
De concerndirectie faciliteert het integraal samenwerken binnen de organisatie. Om resultaten in de samenleving te halen, zorgt de concerndirectie ervoor dat de juiste taken en organisatieonderdelen worden gebundeld, of juist ontkoppeld. De organisatie blijft hierdoor in verandering.
 
Ruimte en vertrouwen voor de professional
In Enschede is afgesproken dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd. Dat voorkomt onnodig managen. Bij alle professionals faciliteert de gemeente eigenaarschap. Professionals moeten de ruimte en het vertrouwen krijgen om invulling aan hun rol te geven.
Dit komt ook terug in de vier Enschede waarden, die beschrijven hoe men met elkaar omgaat:
 1. Vertrouwen - We maken heldere afspraken, weten wat we aan elkaar hebben, geven op een moderne manier invulling aan opdrachtgever- en opdrachtnemersrol. We houden van aanpakken, zijn pragmatisch en durven te vertrouwen op elkaars professionaliteit.
 2. Verbinden - We zoeken elkaar op en zorgen voor de verbinding. We doen het samen. We laten pas los als we weten dat een ander het ‘vast’ heeft. We zijn attent naar elkaar, vertonen eigenaarschap, hebben oog voor wat de ander nodig heeft.
 3. Vrij zijn - We zoeken naar vernieuwing, verbetering, en zijn daarin creatief. We evalueren om beter te worden en kijken vooruit. We denken vrij en spreken vrij uit. We nodigen elkaar uit vrij te zijn, op kansen gericht.
 4. Voorbeeld geven - We dragen in alles wat we doen bij aan een lerende organisatie. We geven elkaar feedback en vragen daarom. De stijl van leidinggeven is coachend en stimulerend.

De lerende, toekomstbestendige organisatie De gemeente Enschede heeft haar ambitie als volgt omschreven:
“We zijn doeners in Enschede. Betrokken en bevlogen bij onze stad, onze dorpen, ons werk en onze directe collega’s. We spelen snel in op veranderingen, nieuwe taken, kansen, bezuinigingen, wij gaan aan de slag. Het tekent de flexibele organisatie die de gemeente Enschede wil zijn. We vinden dat de complexiteit van een veranderende samenleving vraagt om een andere overheid. Een overheid die de inwoner centraal stelt, niet de gemeentelijke praktijk. Die met de samenleving kan meebewegen.
 
Een ambitie die zich laat vangen in de volgende omschrijving: We werken niet ‘met’ of ‘voor’ de samenleving, maar ‘als’ de samenleving. Het denken in wij en zij laten we los. Dat vergt een lenige bureaucratie, die variatie in beleid omarmt, niet denkt in hokjes of problemen en wil bijdragen aan verbetering van de dienstverlening.
Bij alles wat we doen staan de inwoners, ondernemers en instellingen van Enschede centraal. Dat vraagt een open houding naar de samenleving: burgers, partners en ook naar onze collega’s. Hierin blijven we leren en ons ontwikkelen. We willen, moeten een lerende organisatie zijn. Alleen dan kunnen we blijvend deel uitmaken van een samenleving die constant in verandering is. Dat betekent dat onze medewerkers altijd bereid zijn te leren, maar ook dat leren een centrale rol in de organisatiecultuur inneemt. Nieuwe (digitale) werkomgevingen waar collega’s elkaar ontmoeten, sparren en ideeën en vragen uitwisselen zijn nodig - maar het vereist ook een nieuwe mindset. Onze professionals vragen meer ruimte voor zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. We redden het alleen met intrinsiek gemotiveerde medewerkers die zich richten op de opgave in onze Enschedese samenleving. Persoonlijk leiderschap is de sleutel voor verandering.” 
 
De ontwikkelorganisaties, strategische staf en ondersteunende eenheden verlenen diensten aan de stad op een hoog niveau. Eenieder houdt vanuit zijn of haar rol in de gaten of de  organisatie wel aan de bedoeling blijven voldoen. Dat is: een betrouwbare en mensgerichte overheid zijn, die zo efficiënt mogelijk en vanuit de benadering van de samenleving werkt, om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.
 
Politieke opgave
In juli is een nieuw College geïnstalleerd, bestaande uit de partijen Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie. Het coalitieakkoord 2018-2022 draagt de titel ‘Trots, Lef, Bouwen, Kansrijk’ en is op de website te vinden. www.enschede.nl.
 
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.