Voorzitter

Opleidingsniveau WO
Contract Parttime
Niveau Directie
Branche Rijksoverheid
Functiecategorieën Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Milieu
Organisatie Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam

Rotterdam The Hague Airport is in grootte de derde burgerluchthaven van Nederland. De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) is hét overlegplatform waar luchtvaartsector en omgeving met elkaar spreken over het gebruik van de luchthaven. Belangrijk onderwerp is daarbij de beperking van hinder. Zo heeft de CRO in 2019 besloten om zelf de regie te nemen over het programma hinder beperkende maatregelen. Daarnaast wordt de agenda gevuld met een heel scala aan andere onderwerpen die direct of indirect met de luchthaven te maken hebben, zoals het nieuwe Luchthavenbesluit, de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening. De onafhankelijk voorzitter van de CRO wordt benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.


over de functie:

Op dit moment wordt de CRO voorgezeten door een voorzitter ad interim. Zijn benoeming eindigt uiterlijk op 31 december 2023. De CRO is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter, die in staat is om binnen de context van het ingewikkelde en maatschappelijk gevoelige luchtvaartdossier op ontspannen maar effectieve wijze leiding te geven aan het structureel overleg van betrokkenen bij Rotterdam The Hague Airport. In de Luchtvaartnota 2020-2050 heeft het kabinet aangekondigd de rol van de CRO’s te willen versterken. Dit is inmiddels in gang gezet en een van de taken van de nieuwe voorzitter is om hier verder invulling aan te geven. Kandidaten voor de functie moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de CRO en passen binnen het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde profiel.

De benoeming is voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze eerste termijn is eventuele herbenoeming mogelijk voor een tweede en tevens laatste termijn van vier jaar. De voorzitter ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding van ongeveer € 10.000 per jaar (plus reis- en verblijfkosten).

Klik HIER voor de profielschets.


over de procedure:

Denkt u dat u een geschikte kandidaat bent voor deze functie, en heeft u zin om u de komende vier jaar in te zetten voor een constructief overleg van partijen die betrokken zijn bij Rotterdam The Hague Airport? Stuur dan uiterlijk 24 september 2023 een mail met uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar de secretaris van de CRO, dhr. E.R. Struch. Het mailadres is: er.struch@pzh.nl.

Het is de bedoeling dat de CRO medio november 2023 besluit om één kandidaat voor te dragen voor benoeming. Vervolgens zal met deze kandidaat nog een gesprek worden gevoerd door een afvaardiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarna deze bij een positieve beoordeling intern zal worden voorgedragen voor benoeming door de Minister.

Voor nadere informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met dhr. Struch op telefoonnummer 06 - 55 19 07 59.


over de CRO:

De CRO luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Volgens de Wet luchtvaart is de taak van de commissie om door overleg tussen betrokkenen “een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet” aan hun belangen. In de CRO zitten aan tafel vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en omwonenden, luchthaven, luchtverkeersleiding, grote en kleine luchtvaart, bedrijfsleven en milieuorganisaties. De CRO komt vier keer per jaar in een openbare vergadering plenair bijeen. Minimaal één keer per jaar is er een bredere (CRO+) bijeenkomst met gemeenten uit de wijde omgeving die niet vertegenwoordigd zijn in de CRO maar wel door de luchthaven worden geraakt. Daarnaast kent de CRO werkgroepen en nemen individuele leden in hun rol als lid van de CRO deel aan diverse participatietrajecten en activiteiten buiten de CRO. Ook organiseert de CRO regelmatig informatie- en discussieavonden met omwonenden. Kijk voor meer informatie op de website van de CRO: www.cro-rotterdam.nl.