of 59179 LinkedIn
Vakgebied:
ICT,
Financiën en economie
Opleiding:
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Architect GDI-regie
Plaats:
Den Haag
Organisatie:
VNG Realisatie
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
463707

Architect GDI-regie

 Tijdelijke opdracht: Architect GDI-regie 
(opdrachtnummer:19.004) 

 Aanvullende informatie 
 Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
 Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

 Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 februari 2019. 

 Over VNG Realisatie
 VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

 Over unit Infrastructuur en Collectieve Inkoop
 De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise.
  
 Team GDI-regie is onderdeel van deze unit.

 Doel van de opdracht
 De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan.
  
 Deze verregaande (financiële) verplichtingen, de toenemende afhankelijkheid van GDI-componenten en de noodzaak meer sturing te geven op de invoering en het gebruik van GDI-componenten, maken dat het van cruciaal belang is dat gemeenten zowel op strategisch/bestuurlijk als op tactisch/uitvoerend niveau effectief invloed nemen op de GDI. Binnen het team GDI-regie van VNG Realisatie geeft de Coördinerend Architect samen met gemeentelijk vertegenwoordigers concreet invulling aan deze regierol ten aanzien van de relatie tot andere ontwikkelingen op het vlak van informatie-uitwisseling, zoals GGI en Common Ground en de relatie tot de toepassing van de GDI-bouwstenen in primaire proces van de gemeenten en in relatie tot andere organisaties, zoals UWV, verzekeringsmaatschappijen, scholen en vele andere organisaties. De programmamanager is verantwoordelijk voor de verbindende functie op dit onderwerp binnen de VNG-organisatie en in relatie tot het gemeentelijk werkveld, departementen en tal van al dan niet publieke uitvoeringsorganisaties. 
  
 Het gaat daarbij onder meer om de volgende (niet uitputtende) activiteiten:

 Het verder vormgeven van een architectuurvisie op de samenhang en verbinding tussen de generieke bouwstenen van de digitale overheid (ook GDI genoemd) in relatie tot Common Ground, GGI, de Enterprise Architectuur van de Overheid en andere ontwikkelingen en de  samenwerking daarbij met andere onderdelen van VNG-Realisatie, gemeenten en de directie informatiesamenleving van VNG en het doorvertalen daarvan in de inrichting van tactische regievoering bij departementen en uitvoeringsorganisaties.
 Het vertalen van eisen en wensen vanuit strategische en tactische ontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk binnen het gemeentelijk werkveld naar een strategische en tactische doorontwikkel-agenda vanuit gemeenten ten aanzien van de architectuur van de digitale overheid in relatie tot andere ontwikkelingen. Daarbij zorgdragen voor een goede afstemming met het team Architectuur bij VNG-Realisatie en de directie Informatiesamenleving bij VNG.
 Het samen met vertegenwoordigers binnen het gemeentelijk werkveld monitoren en beïnvloeden van de ontwikkelingen op het gebied van Architectuur. De coördinerend architect legt verantwoording af aan de teamcoördinator GDI-regie.

 Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 Het leveren van bijdragen aan de strategische en tactische beleidsvorming rondom de ontwikkelingen m.b.t. architectuur door VNG beleid;
 Deelname aan een deel van de strategische en tactische overleggen rondom Architectuur en het informeren van de vertegenwoordigers in de andere strategische en tactische overleggen over relevante ontwikkelingen en standpunten;
 Het verder uitbouwen en onderhouden van een strategische en tactische regierol op het vlak van architectuur binnen VNG Realisatie en het gemeentelijk werkveld ten behoeve van gerichte doorontwikkeling van dit onderwerp en het nemen van structurele invloed op een goede samenhang tussen de verschillende architecturen die een rol spelen bij de informatie-uitwisseling binnen gemeenten, tussen gemeenten en met andere organisaties;
 Het gestructureerd (doen) volgen van en het proactief beïnvloeden van ontwikkelingen rond de architectuur van de generieke digitale infrastructuur en dit vertalen in een meerjarige architectuurvisie die richting geeft en die behulpzaam is voor het handelen door gemeenten en hun leveranciers;
 Het opstellen van voorstellen voor uit te voeren projecten, zodat besluitvormende gremia beslissingen kunnen nemen over de opstart, faseovergangen en afronding van projecten als onderdeel van het behalen van de strategische doelstellingen van de architectuur, en het (doen) verzorgen van de begeleiding en de sturing van het procesverloop van de besluitvorming;
 Het aansturen en/of het beïnvloeden van projectleiders die uitvoering geven aan de realisatie van de architectuur binnen VNG, gemeenten, leveranciers;
 Operationeel verantwoordelijk voor het opleveren van onderdelen van (jaar)plannen en maandelijkse voortgangsrapportages ten aanzien van de dossiers Identificatie&Authenticatie- en Toegangsdiensten en het zorgen voor tijdige beschikbaarheid van benodigde expertise;
 Het ontwikkelen en onderhouden van een (strategisch, tactisch en operationeel) relatienetwerk binnen gemeenten, gemeentelijke koepelverenigingen, medeoverheden en beheerorganisaties.  
 Kennis- en ervaringsvereisten

 Wetenschappelijke opleiding; WO werk- en denkniveau?
 Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als architect in een interbestuurlijke omgeving waarin meerdere organisaties zijn betrokken en/of complexe omgevingen binnen een collectief gemeentelijke context, opgedaan in de afgelopen 7 jaar;
 Aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider of adviseur op het gebied van de architectuur van de bouwstenen van digitale overheid en zijn voorgangers (zoals GDI en e-overheid) in de afgelopen 7 jaar; 
 Aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring binnen een gemeentelijke overheid of in landelijke projecten die zich richten op de gemeentelijke overheid in de afgelopen 7 jaar;
 Aantoonbaar actueel netwerk binnen digitale overheid betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke (koepel)organisaties (blijkend uit relevante projectervaringen in de afgelopen 5 jaar);
 Aantoonbare (in een gesprek) actuele kennis van de ontwikkelingen op het vlak van de digitale overheid. 
 Vergoeding en meer informatie
 Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 110 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

 Procedure
 U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 24 januari 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 29 januari 9.00-12.00 uur. 

 Reageren?
 U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
 Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied  Informatiemanagement en architectuur.

 De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1Registreer op CTMsolutions.nl
 Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.  
 Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl .
 
 Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.
Tijdelijke opdracht: Architect GDI-regie
(opdrachtnummer:19.004)

Aanvullende informatie
Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform www.CTMsolution.nl.
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van twee maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden. De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is/ ligt rond 1 februari 2019.

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over unit Infrastructuur en Collectieve Inkoop
De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise.
 
Team GDI-regie is onderdeel van deze unit.

Doel van de opdracht
De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan.
 
Deze verregaande (financiële) verplichtingen, de toenemende afhankelijkheid van GDI-componenten en de noodzaak meer sturing te geven op de invoering en het gebruik van GDI-componenten, maken dat het van cruciaal belang is dat gemeenten zowel op strategisch/bestuurlijk als op tactisch/uitvoerend niveau effectief invloed nemen op de GDI. Binnen het team GDI-regie van VNG Realisatie geeft de Coördinerend Architect samen met gemeentelijk vertegenwoordigers concreet invulling aan deze regierol ten aanzien van de relatie tot andere ontwikkelingen op het vlak van informatie-uitwisseling, zoals GGI en Common Ground en de relatie tot de toepassing van de GDI-bouwstenen in primaire proces van de gemeenten en in relatie tot andere organisaties, zoals UWV, verzekeringsmaatschappijen, scholen en vele andere organisaties. De programmamanager is verantwoordelijk voor de verbindende functie op dit onderwerp binnen de VNG-organisatie en in relatie tot het gemeentelijk werkveld, departementen en tal van al dan niet publieke uitvoeringsorganisaties.
 
Het gaat daarbij onder meer om de volgende (niet uitputtende) activiteiten:
 1. Het verder vormgeven van een architectuurvisie op de samenhang en verbinding tussen de generieke bouwstenen van de digitale overheid (ook GDI genoemd) in relatie tot Common Ground, GGI, de Enterprise Architectuur van de Overheid en andere ontwikkelingen en de  samenwerking daarbij met andere onderdelen van VNG-Realisatie, gemeenten en de directie informatiesamenleving van VNG en het doorvertalen daarvan in de inrichting van tactische regievoering bij departementen en uitvoeringsorganisaties.
 2. Het vertalen van eisen en wensen vanuit strategische en tactische ontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk binnen het gemeentelijk werkveld naar een strategische en tactische doorontwikkel-agenda vanuit gemeenten ten aanzien van de architectuur van de digitale overheid in relatie tot andere ontwikkelingen. Daarbij zorgdragen voor een goede afstemming met het team Architectuur bij VNG-Realisatie en de directie Informatiesamenleving bij VNG.
 3. Het samen met vertegenwoordigers binnen het gemeentelijk werkveld monitoren en beïnvloeden van de ontwikkelingen op het gebied van Architectuur.
De coördinerend architect legt verantwoording af aan de teamcoördinator GDI-regie.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 • Het leveren van bijdragen aan de strategische en tactische beleidsvorming rondom de ontwikkelingen m.b.t. architectuur door VNG beleid;
 • Deelname aan een deel van de strategische en tactische overleggen rondom Architectuur en het informeren van de vertegenwoordigers in de andere strategische en tactische overleggen over relevante ontwikkelingen en standpunten;
 • Het verder uitbouwen en onderhouden van een strategische en tactische regierol op het vlak van architectuur binnen VNG Realisatie en het gemeentelijk werkveld ten behoeve van gerichte doorontwikkeling van dit onderwerp en het nemen van structurele invloed op een goede samenhang tussen de verschillende architecturen die een rol spelen bij de informatie-uitwisseling binnen gemeenten, tussen gemeenten en met andere organisaties;
 • Het gestructureerd (doen) volgen van en het proactief beïnvloeden van ontwikkelingen rond de architectuur van de generieke digitale infrastructuur en dit vertalen in een meerjarige architectuurvisie die richting geeft en die behulpzaam is voor het handelen door gemeenten en hun leveranciers;
 • Het opstellen van voorstellen voor uit te voeren projecten, zodat besluitvormende gremia beslissingen kunnen nemen over de opstart, faseovergangen en afronding van projecten als onderdeel van het behalen van de strategische doelstellingen van de architectuur, en het (doen) verzorgen van de begeleiding en de sturing van het procesverloop van de besluitvorming;
 • Het aansturen en/of het beïnvloeden van projectleiders die uitvoering geven aan de realisatie van de architectuur binnen VNG, gemeenten, leveranciers;
 • Operationeel verantwoordelijk voor het opleveren van onderdelen van (jaar)plannen en maandelijkse voortgangsrapportages ten aanzien van de dossiers Identificatie&Authenticatie- en Toegangsdiensten en het zorgen voor tijdige beschikbaarheid van benodigde expertise;
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een (strategisch, tactisch en operationeel) relatienetwerk binnen gemeenten, gemeentelijke koepelverenigingen, medeoverheden en beheerorganisaties.
 
Kennis- en ervaringsvereisten
 • Wetenschappelijke opleiding; WO werk- en denkniveau?
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als architect in een interbestuurlijke omgeving waarin meerdere organisaties zijn betrokken en/of complexe omgevingen binnen een collectief gemeentelijke context, opgedaan in de afgelopen 7 jaar;
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider of adviseur op het gebied van de architectuur van de bouwstenen van digitale overheid en zijn voorgangers (zoals GDI en e-overheid) in de afgelopen 7 jaar;
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring binnen een gemeentelijke overheid of in landelijke projecten die zich richten op de gemeentelijke overheid in de afgelopen 7 jaar;
 • Aantoonbaar actueel netwerk binnen digitale overheid betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke (koepel)organisaties (blijkend uit relevante projectervaringen in de afgelopen 5 jaar);
 • Aantoonbare (in een gesprek) actuele kennis van de ontwikkelingen op het vlak van de digitale overheid.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor met een initiële periode tot van drie maanden  met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens voor maximaal drie maanden). De maximale vergoeding is 110 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Procedure
U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 24 januari 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 29 januari 9.00-12.00 uur.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie
Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied  Informatiemanagement en architectuur.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:
 1. 1Registreer op CTMsolutions.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na kwalificatie is afgerond, wordt de opdracht aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.
 
Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.