of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Limburg
Functie:
Afdelingsmanager Sociaal
Plaats:
Beekdaelen
Organisatie:
Gemeente Beekdaelen
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
459321

Afdelingsmanager Sociaal

 Gemeente Beekdaelen
 
Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen tot één nieuwe gemeente: Beekdaelen. Het jaar 2018 staat in het teken van de voorbereiding op die fusie.
  
 De drie gemeenten zijn vergelijkbaar qua aard, karakter, identiteit en opgaven. Als zelfstandige gemeenten wisten zij elkaar al goed te vinden als het gaat om elkaar versterken, opereren vanuit gelijkwaardigheid en samenwerken. Door nu te gaan fuseren, ontstaat een sterke, nieuwe gemeente van ruim 36.000 inwoners die op een kwalitatief goede en krachtige manier de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan vormgeven. Een nieuwe, aantrekkelijke en groene gemeente waarin leven en werken in het landschap centraal staat. Een nieuwe gemeente die voorbereid is op een toekomst, waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden neergelegd. Een nieuwe gemeente die als grootste plattelandsgemeente van Zuid-Limburg, de groene long vormt tussen de verstedelijkte gebieden in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. Een nieuwe gemeente die vanuit een sterkere positie in de regio een rol van betekenis kan spelen.
  
 De vier speerpunten van de fusie zijn:
 • het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners;
 • het verminderen van de kwetsbaarheid;
 • het realiseren van efficiencyvoordelen;
 • het benutten van strategische voordelen van samenwerking in de regio.
  
 Een grotere gemeente kan betere kwaliteit leveren, is minder kwetsbaar, kan kosten besparen en biedt op allerlei gebieden extra kansen. Kortweg worden dit de 4 K’s van de herindeling genoemd:  Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen.
  
 Overeenkomstig het plan van aanpak herindeling is inmiddels de beoogd gemeentesecretaris geselecteerd voor de gemeente Beekdaelen. De beoogd gemeentesecretaris is tot 1 januari 2019 projectleider van de herindeling en wordt na deze datum benoemd als de nieuwe gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Beekdaelen.
  
 Binnen de hoofdstructuur worden twee managementlagen onderscheiden: de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier afdelingsmanagers, voor de afdelingen Ruimte, Sociaal, Publieksdiensten en Bedrijfsvoering. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eindverantwoordelijk, het managementteam neemt gezamenlijk besluiten op organisatieniveau. 
 Binnen de vier afdelingen worden eenheden gevormd (teams) op basis van soortgelijke, vakinhoudelijke werkprocessen. Er is geen derde leidinggevende laag. 
  
Als lid van het Managementteam
 De gemeentesecretaris en de vier Afdelingsmanagers vormen gezamenlijk het gemeentelijk Managementteam (MT).
 Het MT draagt zorg voor de bedrijfsvoering van de totale organisatie en stemt het strategisch beleid en de (complexe) projecten af op organisatieniveau. Het MT signaleert externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie. 
 Het MT draagt bij aan de integrale advisering aan het college en de ondersteuning van het college bij het nemen van beslissingen. Daarnaast wordt gezorgd voor de tijdige en correcte uitvoering van de beslissingen die zijn genomen door het college.
  
 Als lid van het MT draagt de Afdelingsmanager bij aan:

 Het tijdig onderkennen en bespreken van nieuwe ontwikkelingen en de vertaling.
 Het tot stand brengen van een goede, tijdige coördinatie in de beleidsvoorbereiding- en uitvoering en de planning hiervan.
 De afstemming van en de advisering over het middelenbeheer van de totale organisatie.
 Het zorgen voor de doeltreffende coördinatie van activiteiten en noodzakelijke samenhang tussen de afdelingen onderling en in relatie tot het bestuur.
 Het beheersen (control) van de activiteiten in de organisatie op basis van tussentijdse informatie over de voortgang, bijsturen van activiteiten, resultaten en middelen.   Achteraf wordt aangegeven op welke wijze maatschappelijke effecten wel/niet zijn
   gerealiseerd en welke middelen daarvoor zijn ingezet.
  
 Als Afdelingsmanager 
 De Afdelingsmanager is lid van het MT. De Afdelingsmanager is als manager eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van zijn/haar afdeling. De Afdelingsmanager heeft voldoende affiniteit met het vakgebied en met de inhoud van het werk op de afdeling. 
  
 Belangrijke elementen in de functie van de Afdelingsmanager zijn:

 Het begeleiden en implementeren van zelforganisatie bij de teams binnen de afdeling.
 Het leidinggeven aan (teams van) medewerkers van de afdeling en verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsvoering conform de principes van integraal werken.
 Verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsmanagement en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers van de afdeling conform de principes van situationeel leiderschap.
 Het volgen van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het terrein van de afdeling en de implementatie hiervan in de organisatie.
 Integrale onderlinge afstemming van de diverse onderdelen van de afdeling en de afstemming met onderdelen van de andere afdelingen (gemeentebrede processen).
 Overleg met en het bijstaan van de wethouder(s) en/of burgemeester.
 De manager rapporteert aan het college, ondersteunt het college en geeft bestuurlijk advies aan het college.   
 Afdelingsmanager Sociaal
 De afdeling Sociaal zet in op zorg, vitaliteit, gezondheid en participatie en op vernieuwende arrangementen. 
 De Afdelingsmanager Sociaal geeft integraal leiding aan een sector die overwegend ontwikkelend van aard is, op een terrein van overheidszorg.
 Bij deze afdeling is sprake van een langetermijnperspectief en hoge politieke organisatorische, economisch en/of sociaal maatschappelijke impact.  
 Het betreft een functie die in HR21 is omschreven als ‘strategisch manager I’ (schaal 14).
 
De Afdelingsmanager Sociaal:  

 is medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen;
 is medeverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie;
 geeft integraal leiding aan een organisatieonderdeel dat overwegend ontwikkelend van aard is, op een breed terrein van overheidszorg;
 heeft langetermijnperspectief en hoge politieke, organisatorische, economische en/of sociaal-maatschappelijke impact.  
Profiel
 Leiderschap(stijl)
 In de aansturing van de organisatie wordt situationeel leiderschap gevraagd dat qua stijl past bij een gefuseerde ambtelijke organisatie en bij de taken, gedrag, competenties, kennis en ambities van medewerkers. De stijl van leidinggeven kan wisselen en beslaat het spectrum van verbinden, inspireren, stimuleren, delegeren, coachen en instrueren. Van leidinggevenden verwachten we deze vaardigheden en het vermogen om deze situationeel in te zetten. De leidinggevenden hebben affiniteit met het vakgebied waar zij verantwoordelijk voor zijn. 
  
 Dit betekent dat zij geen vakspecialist hoeven te zijn. Zij verstaan de kunst van het loslaten en het geven van vertrouwen. Wel hebben zij interesse in het vakgebied en het vermogen om zich de vakinhoud en werkprocessen snel en goed eigen te maken.
  
 De stijl van leidinggeven biedt ruimte aan medewerkers om verantwoordelijkheid te krijgen en beslissingen te nemen. Centraal daarbij staat zelforganisatie. De (teams van) medewerkers zijn steeds meer en beter in staat om zelf de aansturing te verzorgen en om beslissingen te nemen. Dit betekent dat de leidinggevende zich heel nadrukkelijk richt op de zelforganisatie van teams van medewerkers en daar een rol in heeft. Tevens richten de leidinggevenden zich op de ontwikkeling van de organisatie (veranderkundig), de realisatie van visies/beleid, zijn betrokken bij (groepen van) medewerkers, sturen op resultaat en proces en weten talenten en competenties van (groepen van) medewerkers te benutten. 
  
 Andere belangrijke aandachtspunten zijn: sturen op resultaat en proces, integraal werken, verantwoordelijkheden laag in de organisatie, programmamanagement.
  
 Hierbij past een coachende rol met:

 vertrouwen in de medewerkers;
 creëren van condities;
 klankbord voor medewerkers bij het oplossen van dilemma’s;
 het juiste voorbeeldgedrag.  
Functie-eisen
 Ervaring: 

 Gemeentelijke ervaring 
 Leidinggevende ervaring (aan mensen en/of projecten en programma’s)  
 Opleiding:

 HBO/WO werk- en denkniveau
 relevante HBO/WO-opleiding  
 Kennis:

 Voor de afdeling relevante inhoudelijke kennis.
 Voldoende affiniteit met de aandachtsgebieden van de afdeling, om adequaat gesprekspartner te zijn van bestuurders, medewerkers en externe samenwerkingspartners.
 Kennis van gemeentelijke besluitvormingsprocessen.  
 Competenties:

 Denken: Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, (Zelf)reflectie, Integriteit.
 Voelen: Coachen, Loslaten, Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, (anderen in hun kracht zetten).
 Kracht: Authentiek, Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht. 
Procedure
 
De selectiecommissie (op grond van artikel 4.2 van het sociaal statuut) bestaat uit:  

 de beoogd gemeentesecretaris;
 één van de burgemeesters;
 één lid van de BOR;
 externe werving- en selectieconsultant.  
 De procedure is opengesteld op 11 april 2018 en wordt begeleid door PublicSpirit.
U kunt solliciteren via de website van PublicSpirit:
https://www.publicspirit.nl/afdelingsmanager-sociaal-beekdaelen/
 
U kunt uiterlijk reageren tot 24 april 2018.  
 Reacties die wij na die datum ontvangen, worden niet meer in de procedure betrokken.
  
 In de weken 17 en 18 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. 
 Op 9 mei 2018 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten aan de gemeente Beekdaelen gepresenteerd.
 Op 22 mei 2018 vindt de eerste selectieronde plaats.
 Op 29 mei 2018 vindt de tweede selectieronde plaats.
  
 Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Gemeente Beekdaelen

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen tot één nieuwe gemeente: Beekdaelen. Het jaar 2018 staat in het teken van de voorbereiding op die fusie.
 
De drie gemeenten zijn vergelijkbaar qua aard, karakter, identiteit en opgaven. Als zelfstandige gemeenten wisten zij elkaar al goed te vinden als het gaat om elkaar versterken, opereren vanuit gelijkwaardigheid en samenwerken. Door nu te gaan fuseren, ontstaat een sterke, nieuwe gemeente van ruim 36.000 inwoners die op een kwalitatief goede en krachtige manier de dienstverlening voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan vormgeven. Een nieuwe, aantrekkelijke en groene gemeente waarin leven en werken in het landschap centraal staat. Een nieuwe gemeente die voorbereid is op een toekomst, waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden neergelegd. Een nieuwe gemeente die als grootste plattelandsgemeente van Zuid-Limburg, de groene long vormt tussen de verstedelijkte gebieden in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. Een nieuwe gemeente die vanuit een sterkere positie in de regio een rol van betekenis kan spelen.
 
De vier speerpunten van de fusie zijn:
• het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners;
• het verminderen van de kwetsbaarheid;
• het realiseren van efficiencyvoordelen;
• het benutten van strategische voordelen van samenwerking in de regio.
 
Een grotere gemeente kan betere kwaliteit leveren, is minder kwetsbaar, kan kosten besparen en biedt op allerlei gebieden extra kansen. Kortweg worden dit de 4 K’s van de herindeling genoemd:  Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen.
 
Overeenkomstig het plan van aanpak herindeling is inmiddels de beoogd gemeentesecretaris geselecteerd voor de gemeente Beekdaelen. De beoogd gemeentesecretaris is tot 1 januari 2019 projectleider van de herindeling en wordt na deze datum benoemd als de nieuwe gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Beekdaelen.
 
Binnen de hoofdstructuur worden twee managementlagen onderscheiden: de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier afdelingsmanagers, voor de afdelingen Ruimte, Sociaal, Publieksdiensten en Bedrijfsvoering.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eindverantwoordelijk, het managementteam neemt gezamenlijk besluiten op organisatieniveau.
Binnen de vier afdelingen worden eenheden gevormd (teams) op basis van soortgelijke, vakinhoudelijke werkprocessen. Er is geen derde leidinggevende laag.
 
Als lid van het Managementteam

De gemeentesecretaris en de vier Afdelingsmanagers vormen gezamenlijk het gemeentelijk Managementteam (MT).
Het MT draagt zorg voor de bedrijfsvoering van de totale organisatie en stemt het strategisch beleid en de (complexe) projecten af op organisatieniveau. Het MT signaleert externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie.
Het MT draagt bij aan de integrale advisering aan het college en de ondersteuning van het college bij het nemen van beslissingen. Daarnaast wordt gezorgd voor de tijdige en correcte uitvoering van de beslissingen die zijn genomen door het college.
 
Als lid van het MT draagt de Afdelingsmanager bij aan:
 • Het tijdig onderkennen en bespreken van nieuwe ontwikkelingen en de vertaling.
 • Het tot stand brengen van een goede, tijdige coördinatie in de beleidsvoorbereiding- en uitvoering en de planning hiervan.
 • De afstemming van en de advisering over het middelenbeheer van de totale organisatie.
 • Het zorgen voor de doeltreffende coördinatie van activiteiten en noodzakelijke samenhang tussen de afdelingen onderling en in relatie tot het bestuur.
 • Het beheersen (control) van de activiteiten in de organisatie op basis van tussentijdse informatie over de voortgang, bijsturen van activiteiten, resultaten en middelen.
  Achteraf wordt aangegeven op welke wijze maatschappelijke effecten wel/niet zijn
  gerealiseerd en welke middelen daarvoor zijn ingezet.
 
Als Afdelingsmanager
De Afdelingsmanager is lid van het MT. De Afdelingsmanager is als manager eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van zijn/haar afdeling. De Afdelingsmanager heeft voldoende affiniteit met het vakgebied en met de inhoud van het werk op de afdeling.
 
Belangrijke elementen in de functie van de Afdelingsmanager zijn:
 • Het begeleiden en implementeren van zelforganisatie bij de teams binnen de afdeling.
 • Het leidinggeven aan (teams van) medewerkers van de afdeling en verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsvoering conform de principes van integraal werken.
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsmanagement en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers van de afdeling conform de principes van situationeel leiderschap.
 • Het volgen van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het terrein van de afdeling en de implementatie hiervan in de organisatie.
 • Integrale onderlinge afstemming van de diverse onderdelen van de afdeling en de afstemming met onderdelen van de andere afdelingen (gemeentebrede processen).
 • Overleg met en het bijstaan van de wethouder(s) en/of burgemeester.
 • De manager rapporteert aan het college, ondersteunt het college en geeft bestuurlijk advies aan het college.
 
Afdelingsmanager Sociaal
De afdeling Sociaal zet in op zorg, vitaliteit, gezondheid en participatie en op vernieuwende arrangementen.
De Afdelingsmanager Sociaal geeft integraal leiding aan een sector die overwegend ontwikkelend van aard is, op een terrein van overheidszorg.
Bij deze afdeling is sprake van een langetermijnperspectief en hoge politieke organisatorische, economisch en/of sociaal maatschappelijke impact. 
Het betreft een functie die in HR21 is omschreven als ‘strategisch manager I’ (schaal 14).

De Afdelingsmanager Sociaal: 
 • is medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen;
 • is medeverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie;
 • geeft integraal leiding aan een organisatieonderdeel dat overwegend ontwikkelend van aard is, op een breed terrein van overheidszorg;
 • heeft langetermijnperspectief en hoge politieke, organisatorische, economische en/of sociaal-maatschappelijke impact.
 
Profiel
Leiderschap(stijl)
In de aansturing van de organisatie wordt situationeel leiderschap gevraagd dat qua stijl past bij een gefuseerde ambtelijke organisatie en bij de taken, gedrag, competenties, kennis en ambities van medewerkers. De stijl van leidinggeven kan wisselen en beslaat het spectrum van verbinden, inspireren, stimuleren, delegeren, coachen en instrueren. Van leidinggevenden verwachten we deze vaardigheden en het vermogen om deze situationeel in te zetten. De leidinggevenden hebben affiniteit met het vakgebied waar zij verantwoordelijk voor zijn.
 
Dit betekent dat zij geen vakspecialist hoeven te zijn. Zij verstaan de kunst van het loslaten en het geven van vertrouwen. Wel hebben zij interesse in het vakgebied en het vermogen om zich de vakinhoud en werkprocessen snel en goed eigen te maken.
 
De stijl van leidinggeven biedt ruimte aan medewerkers om verantwoordelijkheid te krijgen en beslissingen te nemen. Centraal daarbij staat zelforganisatie. De (teams van) medewerkers zijn steeds meer en beter in staat om zelf de aansturing te verzorgen en om beslissingen te nemen. Dit betekent dat de leidinggevende zich heel nadrukkelijk richt op de zelforganisatie van teams van medewerkers en daar een rol in heeft. Tevens richten de leidinggevenden zich op de ontwikkeling van de organisatie (veranderkundig), de realisatie van visies/beleid, zijn betrokken bij (groepen van) medewerkers, sturen op resultaat en proces en weten talenten en competenties van (groepen van) medewerkers te benutten.
 
Andere belangrijke aandachtspunten zijn: sturen op resultaat en proces, integraal werken, verantwoordelijkheden laag in de organisatie, programmamanagement.
 
Hierbij past een coachende rol met:
 • vertrouwen in de medewerkers;
 • creëren van condities;
 • klankbord voor medewerkers bij het oplossen van dilemma’s;
 • het juiste voorbeeldgedrag.
 
Functie-eisen
Ervaring:
 • Gemeentelijke ervaring
 • Leidinggevende ervaring (aan mensen en/of projecten en programma’s)
 
Opleiding:
 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • relevante HBO/WO-opleiding
 
Kennis:
 • Voor de afdeling relevante inhoudelijke kennis.
 • Voldoende affiniteit met de aandachtsgebieden van de afdeling, om adequaat gesprekspartner te zijn van bestuurders, medewerkers en externe samenwerkingspartners.
 • Kennis van gemeentelijke besluitvormingsprocessen.
 
Competenties:
 • Denken: Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, (Zelf)reflectie, Integriteit.
 • Voelen: Coachen, Loslaten, Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, (anderen in hun kracht zetten).
 • Kracht: Authentiek, Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht.

Procedure

De selectiecommissie (op grond van artikel 4.2 van het sociaal statuut) bestaat uit: 
 • de beoogd gemeentesecretaris;
 • één van de burgemeesters;
 • één lid van de BOR;
 • externe werving- en selectieconsultant.
 
De procedure is opengesteld op 11 april 2018 en wordt begeleid door PublicSpirit.
U kunt solliciteren via de website van PublicSpirit:
https://www.publicspirit.nl/afdelingsmanager-sociaal-beekdaelen/

U kunt uiterlijk reageren tot 24 april 2018.  
Reacties die wij na die datum ontvangen, worden niet meer in de procedure betrokken.
 
In de weken 17 en 18 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.
Op 9 mei 2018 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten aan de gemeente Beekdaelen gepresenteerd.
Op 22 mei 2018 vindt de eerste selectieronde plaats.
Op 29 mei 2018 vindt de tweede selectieronde plaats.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.