of 59244 LinkedIn
Vakgebied:
Financiën en economie
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Afdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt
Plaats:
Tilburg
Organisatie:
Gemeente Tilburg
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
465606

Afdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt

Gemeente Tilburg

De Gemeente

“Tilburg wordt beter met de tijd” zingt Guus Meeuwis en dat is herkenbaar en zichtbaar. Inwoners voelen zich veiliger in de stad en hun buurt, waar burgerinitiatieven toenemen en veel Tilburgers vrijwilliger of mantelzorger zijn. Kinderen doen mee en mensen met schulden worden proactief en innovatief geholpen. Tilburg is trots op Koningsoord in Berkel-Enschot, de Campus 013 en het Wagnerplein dat nu echt een huiskamer is voor de wijk Tilburg Noord. Ook is Tilburg trots op de Spoorzone en icoon Lochal, Piushaven en de mooie binnenstad. Bovenal is Tilburg trots op hoe inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente met elkaar samenwerken. Een samenwerking die ook effect heeft op het leven van de mensen in de stad. “De schoonheid zit van binnen, in de mensen, in het rauwe.”

Kortom een stad met meer dan 217.000 inwoners met vele kwaliteiten, maar ook met grote stedelijke ambities waarvan de coalitiepartijen D66, GroenLinks, VVD en CDA samen met de andere politieke partijen in het bestuursakkoord 2018-2022 de belangrijkste uitgangspunten hebben geformuleerd. In dit programma is helder verwoord welke koers en resultaten het bestuur de komende jaren kiest. Zodat nog meer Tilburgers gezond en gelukkig zijn. 

Het DNA van Tilburg is dat er altijd reuring is, ze laagdrempelig is, innovatief, met dorpse kwaliteiten. De stad is rauw en tegendraads en heeft een eigenstandige positie in Brabant. Ze heeft niet echt directe relaties met andere steden, dat maakt de stad eigenzinnig.  

Er zijn drie in het oog springende ambities; de Inclusieve Stad, de Duurzame Stad en de Vitale Stad. De komende jaren werkt Tilburg hieraan met alle partners en inwoners.

De opgave van de Vitale Stad is dat die veilig, groen, schoon en opgeruimd is, met plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Samen met bewoners werkt Tilburg eraan om straten, buurten, parken en bossen beter te onderhouden en beheren. Waar nodig wordt de openbare ruimte aantrekkelijker en sociaal veilig, zodat kinderen kunnen spelen in natuurlijke speeltuinen, jong en oud prettig kunnen wandelen en er een uitdagende groene omgeving is om te recreëren. 

De Vitale Stad is ook een stad waar je je brood kan verdienen met werk dat bij je past. De economie van Tilburg zal daarvoor op volle toeren moeten draaien en zekerheid bieden voor de toekomst. Tilburg maakt onderdeel uit van de ‘zijde-route’. Een distributie stad van producten uit China naar Europa. Waar Tilburg vroeger een industriestad was, heeft ze inmiddels jaren een logistieke functie. Zo is Tilburg-Waalwijk uitgeroepen tot logistieke hotspot van het jaar door Logistiek.NL. Voor de toekomst is de wens om het economische profiel van Tilburg te versterken met kennisintensieve diensten en kantoren (smart logistics) alsook door het optimaliseren van de zakelijke dienstverlening. Zodat Tilburgers kunnen profiteren van de banengroei in de stad en de regio, bedrijven zich hier vestigen en bijdragen aan die duurzame economische groei. De Vitale Stad is de stevige basis voor de inclusieve en duurzame stad. Nieuwe bedrijven zullen duurzaamheid hoog in hun vaandel moeten hebben. Want een duurzame economie is ook een circulaire economie waar grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt.

Als onderwijs- en kennisstad heeft Tilburg een stevige basis om de stedelijke (kennis)economie verder uit te bouwen. Door experimenteren/innovatie labs wordt kennis opgedaan om maatschappelijke problemen aan te pakken. Kennis die – in de samenwerking tussen universiteit, hogescholen, bedrijfsleven en overheid – de stedelijke (kennis)economie wordt gestimuleerd en versterkt.

Honderdduizenden mensen genieten jaarlijks van de Tilburgse kunst en cultuur. Op onverwachte nieuwe plekken in de stad zijn particuliere initiatieven gegroeid met hun eigen betekenis voor kunst en cultuur. Naast de vele festivals die de stad rijk is en die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Tilburg. Het museumkwartier verdient de komende jaren aandacht en vraagt een eigen strategie.

In tien jaar tijd is Tilburg erin geslaagd om van de top 4 meest onveilige steden te zakken naar een 22e plaats. De aandacht voor veiligheid zal er altijd zijn, in de directe omgeving (huis, wijk) en in de openbare ruimte. Daarom blijft Tilburg aandacht houden voor ondermijning en vroeg-signalering en blijft ze investeren in preventieve en repressieve maatregelen.

Met de omgevingswet in het vooruitzicht en diverse stedelijke ontwikkelingen binnen handbereik zijn er tal van gebiedsopgaven zoals Koningsplein/Stadskwartier, de Knoop TiU Campus/Kennisas, het Museumkwartier en de Knoop Kemperbaan/Zorgcluster Leijpark. Het doel is om deze ontwikkelingen in samenhang te brengen evenals de lopende gebiedsontwikkelingen als kernwinkelgebied, Spoorzone, Stappegoor en Stadsparken. In de omgevingsvisie zijn al deze ontwikkelingen beschreven die in de stad de afgelopen jaren zijn gestart. Het Meerjarenprogramma geeft sturing en orde aan al die lopende projecten, zodat de relatie arbeidsmarkt, economie en de bebouwde omgeving beter op elkaar zijn afgestemd.

De organisatie
Bij de gemeente Tilburg werken 1.900 professionals in negentien afdelingen nauw samen in een netwerkorganisatie. De organisatie sluit steeds meer aan bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. De lijnen zijn kort, de sfeer toegankelijk. Gewoon mouwen opstropen en aan de slag om slimme oplossingen te bedenken, want de gemeente Tilburg loopt graag voorop. Daadkracht, vernieuwing en verbinding; dat is typisch Tilburgs. Binnen de gemeentegrenzen, maar ook vaak daarbuiten in het Hart van Brabant en binnen Brabantstad.

De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om de organisatie mee te laten bewegen met de ontwikkelingen en wensen in de samenleving. En in te kunnen spelen op bezuinigingen en rolverschuivingen in het publieke domein. De vraag van de inwoners en bedrijven staat centraal. Daar is Tilburg permanent mee bezig. Dat betekent dat de organisatie zich steeds opnieuw aanpast aan veranderingen in de samenleving en de wensen van de inwoners. De ambitie is hoog, met oog voor openheid en resultaat, waar met plezier en trots gewerkt wordt.

In de netwerkorganisatie is iedereen rondom de opgave georganiseerd. Het gaat om het samenspel waarin ieder een eigenstandige rol heeft. De concerndirecteur heeft de verantwoordelijkheid voor het resultaat bij de afdelingshoofden belegd. Door ruimte te geven, en situationeel bij te sturen, is er vrijheid en zijn er ontplooiingskansen voor de afdelingshoofden. De integrale verantwoordelijkheid ligt dan ook bij hen, zowel voor de beleidsontwikkeling – de uitvoering alsook de ondersteuning. In het samenspel met de afdelingshoofden, is de concerndirecteur de opdrachtgever van opgaves, en geeft zij/hij sturing aan het concern en geeft leiding aan enkele afdelingshoofden.  

De concerndirectie is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de gehele gemeentelijke organisatie. De concerndirectie bestaat uit een algemeen directeur en vier concerndirecteuren met elk een eigen aandachtsgebied. De rol van algemeen directeur wordt ingevuld door de gemeentesecretaris. Deze geeft leiding aan de concerndirectie, is eerste adviseur van B&W en eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. 

De concerndirecteur heeft vier rollen: 

de interactie met de stad; weten wat er speelt en dit vertalen naar de opgaves.  
de interactie met het bestuur en de politiek; een goede tandem zijn met de portefeuillehouder, samen optrekken in de wijken en samen zichtbaar zijn in de stad, sparringpartner – kritisch adviseur.
lid van het Concerndirectie-team; een collegiale directie met ruimte voor elkaars kwaliteiten en inzetbaarheid, en staan voor het grotere geheel.
opdrachtgever voor concernopgaven.
De concerndirectie opereert als een eigenstandig collegiaal team, waar een aantal opgaves – keten en transformatie opgaves – bij elkaar komen. Dit zijn opgaves van belang voor de stad, boven afdelingen uitstijgend, en belangrijk voor de organisatie – doorontwikkeling van de netwerkorganisatie. In het concernplan staan deze opgaves beschreven vanuit de kernwaarden; verbinden, daadkrachtig en innovatief. Waarbij drie focuspunten gelden; evenwicht in de wijk- en het stadsgezicht, data gestuurd beleid – verbinding met partijen in de stad, het clusteren van informatie en het vergroten van realisatie & uitvoeringskracht.


Vacature: Afdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt

Het Directieteam van de gemeente Tilburg is op zoek naar een vakman/-vrouw, een coach, een teamspeler met passie voor de stad, die vernieuwing brengt en visie heeft op economische en arbeidsmarktontwikkelingen en het organiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid.


AFDELINGSHOOFD ECONOMIE & ARBEIDSMARKT


Het afdelingshoofd werkt nauw samen met het College, de directeur Vitale Stad, de vijf afdelingshoofden; Vastgoed, Ruimte, Werk en Inkomen, Sociaal en Programma -, Project- & Interimmanagement; en de programmamanager Vastgoed die als ambtelijk opdrachtgever functioneert. 
De drie teammanagers, procesmanager en drie strategen (de staf van het afdelingshoofd) opereren zelfstandig. Het is een collegiaal team, waar oog is voor de mens: ‘als er een probleem is – lossen we het samen op en klaren samen de klus’. Het afdelingshoofd is resultaat- en budgetverantwoordelijk. Is een integraal manager, waarbij hij/zij goede relaties onderhoudt met de andere afdelingen. Het afdelingshoofd werkt vanuit vertrouwen, heeft oog voor economie en arbeidsmarkt, kan het gehele speelveld overzien van kwetsbare burgers tot innovatieve ondernemers en zorgt ook dat deze actief betrokken worden. Hij/zij onderhoudt, samen met relevante collega's, goede contacten met de ketenpartners zoals onderwijsorganisaties, het bedrijfsleven, andere overheden en gemeenschappelijke regelingen.

Het afdelingshoofd is een coach die zijn/haar teamleden aanmoedigt en ondersteunt bij het ontwikkelen van hun talenten en hun prestaties. Hij/zij geeft ruimte, is beschikbaar als teamleden hem/haar nodig hebben. Hij/zij is geen micromanager. Hij/zij voelt zich uitgedaagd, neemt verantwoordelijkheid en soms een gecalculeerd risico. De belangen van de afdeling worden via het afdelingshoofd vertegenwoordigd zonder dat dit ten koste gaat van de verbinding met andere afdelingen. Het nieuwe afdelingshoofd is zeer goed in staat te prioriteren en de verwachtingen te managen richting directie en college.

Het afdelingshoofd heeft oog voor de ontwikkelingsfase van de stad en de organisatie. Hij/zij draagt zorg voor een werkomgeving waarin veilig, eerlijk en met vertrouwen en plezier gewerkt kan worden. De verantwoordelijkheid wordt zo laag mogelijk in de afdeling gelegd en eigenaarschap wordt gestimuleerd. Er is ruimte om te experimenteren, fouten te maken, vrijer te bewegen, te leren en beter te worden. 

Het afdelingshoofd heeft kennis van de behoeften in de stad, oog voor wat er in de stad speelt en is aanspreekbaar voor het lokale bedrijfsleven. Hij/zij kan meebewegen met de veranderende maatschappelijke en economische ontwikkelingen en is een zeer begenadigd netwerker. Hij/zij is presenteert zich als boegbeeld van Tilburg, en kan het verhaal van en over de stad buiten vertellen. 

Functie-eisen en ervaring

academisch denk- en werkniveau;
strategische en analytische vaardigheden en resultaat gedreven;
een vakman/vrouw die kennis heeft van duurzame economische stedelijke ontwikkelingen, kennisintensieve diensten en creatieve industrie en arbeidsmarktvraagstukken;
ervaring met het organiseren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven om behoud en groei van werkgelegenheid in stad en regio te stimuleren t.b.v. de beoogde duurzame economische groei;
ervaring in/met de overheid of een (maatschappelijke) onderneming, een goede adviseur is van het college; 
ervaring met (het initiëren van) samenwerking op bestuurlijk niveau met (keten)partners, kent het krachtenveld, heeft een uitstekende externe antenne en een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
geeft coachend leiding, geeft teamleden vrijheid en ruimte waardoor ze zich maximaal ontplooien;
weet de ‘rust’ te bewaren in een organisatie waar continu veranderen aan de orde van de dag is; 
stuurt mee op het concern door helder verbindingen te leggen tussen werkvelden, collega’s, bestuur en in netwerken; 
heeft een leiderschapsstijl die ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en professioneel samenspelen vergroot; 
streeft naar permanente ontwikkeling en het leveren van een significatie bijdrage aan de netwerkorganisatie;
heeft passie voor de stad, begrijpt haar dynamiek en weet deze te verbinden aan de opgaves en presenteert deze met verve.
Kerncompetenties

Persoonlijk leiderschap
Overtuigingskracht
Weerstand kunnen bieden
Delegatievermogen
Strategische visie
Bindend vermogen en implementatiekracht
Inspirerend, empathisch en bevlogen
Ondernemend en doortastend
Netwerkvermogen
Persoonlijkheidsprofiel
Een gedreven professional met een overtuigende persoonlijkheid, die met veel passie naar buiten treedt en in contact komt met de stad. Een inspirator, die spiegelt, stimuleert en coacht. Een aansprekend boegbeeld van Tilburg. Hij/zij is een toegankelijk gesprekspartner, kan reflecteren op het eigen functioneren, is een teamspeler, investeert in zijn/haar teamgenoten en houdt van en bouwt aan een goede sfeer. 


Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl .
Gemeente Tilburg

De Gemeente


“Tilburg wordt beter met de tijd” zingt Guus Meeuwis en dat is herkenbaar en zichtbaar. Inwoners voelen zich veiliger in de stad en hun buurt, waar burgerinitiatieven toenemen en veel Tilburgers vrijwilliger of mantelzorger zijn. Kinderen doen mee en mensen met schulden worden proactief en innovatief geholpen. Tilburg is trots op Koningsoord in Berkel-Enschot, de Campus 013 en het Wagnerplein dat nu echt een huiskamer is voor de wijk Tilburg Noord. Ook is Tilburg trots op de Spoorzone en icoon Lochal, Piushaven en de mooie binnenstad. Bovenal is Tilburg trots op hoe inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente met elkaar samenwerken. Een samenwerking die ook effect heeft op het leven van de mensen in de stad. “De schoonheid zit van binnen, in de mensen, in het rauwe.”

Kortom een stad met meer dan 217.000 inwoners met vele kwaliteiten, maar ook met grote stedelijke ambities waarvan de coalitiepartijen D66, GroenLinks, VVD en CDA samen met de andere politieke partijen in het bestuursakkoord 2018-2022 de belangrijkste uitgangspunten hebben geformuleerd. In dit programma is helder verwoord welke koers en resultaten het bestuur de komende jaren kiest. Zodat nog meer Tilburgers gezond en gelukkig zijn.

Het DNA van Tilburg is dat er altijd reuring is, ze laagdrempelig is, innovatief, met dorpse kwaliteiten. De stad is rauw en tegendraads en heeft een eigenstandige positie in Brabant. Ze heeft niet echt directe relaties met andere steden, dat maakt de stad eigenzinnig. 

Er zijn drie in het oog springende ambities; de Inclusieve Stad, de Duurzame Stad en de Vitale Stad. De komende jaren werkt Tilburg hieraan met alle partners en inwoners.

De opgave van de Vitale Stad is dat die veilig, groen, schoon en opgeruimd is, met plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Samen met bewoners werkt Tilburg eraan om straten, buurten, parken en bossen beter te onderhouden en beheren. Waar nodig wordt de openbare ruimte aantrekkelijker en sociaal veilig, zodat kinderen kunnen spelen in natuurlijke speeltuinen, jong en oud prettig kunnen wandelen en er een uitdagende groene omgeving is om te recreëren.

De Vitale Stad is ook een stad waar je je brood kan verdienen met werk dat bij je past. De economie van Tilburg zal daarvoor op volle toeren moeten draaien en zekerheid bieden voor de toekomst. Tilburg maakt onderdeel uit van de ‘zijde-route’. Een distributie stad van producten uit China naar Europa. Waar Tilburg vroeger een industriestad was, heeft ze inmiddels jaren een logistieke functie. Zo is Tilburg-Waalwijk uitgeroepen tot logistieke hotspot van het jaar door Logistiek.NL. Voor de toekomst is de wens om het economische profiel van Tilburg te versterken met kennisintensieve diensten en kantoren (smart logistics) alsook door het optimaliseren van de zakelijke dienstverlening. Zodat Tilburgers kunnen profiteren van de banengroei in de stad en de regio, bedrijven zich hier vestigen en bijdragen aan die duurzame economische groei. De Vitale Stad is de stevige basis voor de inclusieve en duurzame stad. Nieuwe bedrijven zullen duurzaamheid hoog in hun vaandel moeten hebben. Want een duurzame economie is ook een circulaire economie waar grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt.

Als onderwijs- en kennisstad heeft Tilburg een stevige basis om de stedelijke (kennis)economie verder uit te bouwen. Door experimenteren/innovatie labs wordt kennis opgedaan om maatschappelijke problemen aan te pakken. Kennis die – in de samenwerking tussen universiteit, hogescholen, bedrijfsleven en overheid – de stedelijke (kennis)economie wordt gestimuleerd en versterkt.

Honderdduizenden mensen genieten jaarlijks van de Tilburgse kunst en cultuur. Op onverwachte nieuwe plekken in de stad zijn particuliere initiatieven gegroeid met hun eigen betekenis voor kunst en cultuur. Naast de vele festivals die de stad rijk is en die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Tilburg. Het museumkwartier verdient de komende jaren aandacht en vraagt een eigen strategie.

In tien jaar tijd is Tilburg erin geslaagd om van de top 4 meest onveilige steden te zakken naar een 22e plaats. De aandacht voor veiligheid zal er altijd zijn, in de directe omgeving (huis, wijk) en in de openbare ruimte. Daarom blijft Tilburg aandacht houden voor ondermijning en vroeg-signalering en blijft ze investeren in preventieve en repressieve maatregelen.

Met de omgevingswet in het vooruitzicht en diverse stedelijke ontwikkelingen binnen handbereik zijn er tal van gebiedsopgaven zoals Koningsplein/Stadskwartier, de Knoop TiU Campus/Kennisas, het Museumkwartier en de Knoop Kemperbaan/Zorgcluster Leijpark. Het doel is om deze ontwikkelingen in samenhang te brengen evenals de lopende gebiedsontwikkelingen als kernwinkelgebied, Spoorzone, Stappegoor en Stadsparken. In de omgevingsvisie zijn al deze ontwikkelingen beschreven die in de stad de afgelopen jaren zijn gestart. Het Meerjarenprogramma geeft sturing en orde aan al die lopende projecten, zodat de relatie arbeidsmarkt, economie en de bebouwde omgeving beter op elkaar zijn afgestemd.

De organisatie
Bij de gemeente Tilburg werken 1.900 professionals in negentien afdelingen nauw samen in een netwerkorganisatie. De organisatie sluit steeds meer aan bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. De lijnen zijn kort, de sfeer toegankelijk. Gewoon mouwen opstropen en aan de slag om slimme oplossingen te bedenken, want de gemeente Tilburg loopt graag voorop. Daadkracht, vernieuwing en verbinding; dat is typisch Tilburgs. Binnen de gemeentegrenzen, maar ook vaak daarbuiten in het Hart van Brabant en binnen Brabantstad.

De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om de organisatie mee te laten bewegen met de ontwikkelingen en wensen in de samenleving. En in te kunnen spelen op bezuinigingen en rolverschuivingen in het publieke domein. De vraag van de inwoners en bedrijven staat centraal. Daar is Tilburg permanent mee bezig. Dat betekent dat de organisatie zich steeds opnieuw aanpast aan veranderingen in de samenleving en de wensen van de inwoners. De ambitie is hoog, met oog voor openheid en resultaat, waar met plezier en trots gewerkt wordt.

In de netwerkorganisatie is iedereen rondom de opgave georganiseerd. Het gaat om het samenspel waarin ieder een eigenstandige rol heeft. De concerndirecteur heeft de verantwoordelijkheid voor het resultaat bij de afdelingshoofden belegd. Door ruimte te geven, en situationeel bij te sturen, is er vrijheid en zijn er ontplooiingskansen voor de afdelingshoofden. De integrale verantwoordelijkheid ligt dan ook bij hen, zowel voor de beleidsontwikkeling – de uitvoering alsook de ondersteuning. In het samenspel met de afdelingshoofden, is de concerndirecteur de opdrachtgever van opgaves, en geeft zij/hij sturing aan het concern en geeft leiding aan enkele afdelingshoofden. 

De concerndirectie is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de gehele gemeentelijke organisatie. De concerndirectie bestaat uit een algemeen directeur en vier concerndirecteuren met elk een eigen aandachtsgebied. De rol van algemeen directeur wordt ingevuld door de gemeentesecretaris. Deze geeft leiding aan de concerndirectie, is eerste adviseur van B&W en eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

De concerndirecteur heeft vier rollen:
 • de interactie met de stad; weten wat er speelt en dit vertalen naar de opgaves. 
 • de interactie met het bestuur en de politiek; een goede tandem zijn met de portefeuillehouder, samen optrekken in de wijken en samen zichtbaar zijn in de stad, sparringpartner – kritisch adviseur.
 • lid van het Concerndirectie-team; een collegiale directie met ruimte voor elkaars kwaliteiten en inzetbaarheid, en staan voor het grotere geheel.
 • opdrachtgever voor concernopgaven.

De concerndirectie opereert als een eigenstandig collegiaal team, waar een aantal opgaves – keten en transformatie opgaves – bij elkaar komen. Dit zijn opgaves van belang voor de stad, boven afdelingen uitstijgend, en belangrijk voor de organisatie – doorontwikkeling van de netwerkorganisatie. In het concernplan staan deze opgaves beschreven vanuit de kernwaarden; verbinden, daadkrachtig en innovatief. Waarbij drie focuspunten gelden; evenwicht in de wijk- en het stadsgezicht, data gestuurd beleid – verbinding met partijen in de stad, het clusteren van informatie en het vergroten van realisatie & uitvoeringskracht.


Vacature: Afdelingshoofd Economie & Arbeidsmarkt

Het Directieteam van de gemeente Tilburg is op zoek naar een vakman/-vrouw, een coach, een teamspeler met passie voor de stad, die vernieuwing brengt en visie heeft op economische en arbeidsmarktontwikkelingen en het organiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid.

AFDELINGSHOOFD ECONOMIE & ARBEIDSMARKT

Het afdelingshoofd werkt nauw samen met het College, de directeur Vitale Stad, de vijf afdelingshoofden; Vastgoed, Ruimte, Werk en Inkomen, Sociaal en Programma -, Project- & Interimmanagement; en de programmamanager Vastgoed die als ambtelijk opdrachtgever functioneert.

De drie teammanagers, procesmanager en drie strategen (de staf van het afdelingshoofd) opereren zelfstandig. Het is een collegiaal team, waar oog is voor de mens: ‘als er een probleem is – lossen we het samen op en klaren samen de klus’. Het afdelingshoofd is resultaat- en budgetverantwoordelijk. Is een integraal manager, waarbij hij/zij goede relaties onderhoudt met de andere afdelingen. Het afdelingshoofd werkt vanuit vertrouwen, heeft oog voor economie en arbeidsmarkt, kan het gehele speelveld overzien van kwetsbare burgers tot innovatieve ondernemers en zorgt ook dat deze actief betrokken worden. Hij/zij onderhoudt, samen met relevante collega's, goede contacten met de ketenpartners zoals onderwijsorganisaties, het bedrijfsleven, andere overheden en gemeenschappelijke regelingen.

Het afdelingshoofd is een coach die zijn/haar teamleden aanmoedigt en ondersteunt bij het ontwikkelen van hun talenten en hun prestaties. Hij/zij geeft ruimte, is beschikbaar als teamleden hem/haar nodig hebben. Hij/zij is geen micromanager. Hij/zij voelt zich uitgedaagd, neemt verantwoordelijkheid en soms een gecalculeerd risico. De belangen van de afdeling worden via het afdelingshoofd vertegenwoordigd zonder dat dit ten koste gaat van de verbinding met andere afdelingen. Het nieuwe afdelingshoofd is zeer goed in staat te prioriteren en de verwachtingen te managen richting directie en college.

Het afdelingshoofd heeft oog voor de ontwikkelingsfase van de stad en de organisatie. Hij/zij draagt zorg voor een werkomgeving waarin veilig, eerlijk en met vertrouwen en plezier gewerkt kan worden. De verantwoordelijkheid wordt zo laag mogelijk in de afdeling gelegd en eigenaarschap wordt gestimuleerd. Er is ruimte om te experimenteren, fouten te maken, vrijer te bewegen, te leren en beter te worden.

Het afdelingshoofd heeft kennis van de behoeften in de stad, oog voor wat er in de stad speelt en is aanspreekbaar voor het lokale bedrijfsleven. Hij/zij kan meebewegen met de veranderende maatschappelijke en economische ontwikkelingen en is een zeer begenadigd netwerker. Hij/zij is presenteert zich als boegbeeld van Tilburg, en kan het verhaal van en over de stad buiten vertellen.

Functie-eisen en ervaring
 • academisch denk- en werkniveau;
 • strategische en analytische vaardigheden en resultaat gedreven;
 • een vakman/vrouw die kennis heeft van duurzame economische stedelijke ontwikkelingen, kennisintensieve diensten en creatieve industrie en arbeidsmarktvraagstukken;
 • ervaring met het organiseren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven om behoud en groei van werkgelegenheid in stad en regio te stimuleren t.b.v. de beoogde duurzame economische groei;
 • ervaring in/met de overheid of een (maatschappelijke) onderneming, een goede adviseur is van het college;
 • ervaring met (het initiëren van) samenwerking op bestuurlijk niveau met (keten)partners, kent het krachtenveld, heeft een uitstekende externe antenne en een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
 • geeft coachend leiding, geeft teamleden vrijheid en ruimte waardoor ze zich maximaal ontplooien;
 • weet de ‘rust’ te bewaren in een organisatie waar continu veranderen aan de orde van de dag is;
 • stuurt mee op het concern door helder verbindingen te leggen tussen werkvelden, collega’s, bestuur en in netwerken;
 • heeft een leiderschapsstijl die ruimte geeft, verantwoordelijkheden laag legt en professioneel samenspelen vergroot;
 • streeft naar permanente ontwikkeling en het leveren van een significatie bijdrage aan de netwerkorganisatie;
 • heeft passie voor de stad, begrijpt haar dynamiek en weet deze te verbinden aan de opgaves en presenteert deze met verve.

Kerncompetenties
 • Persoonlijk leiderschap
 • Overtuigingskracht
 • Weerstand kunnen bieden
 • Delegatievermogen
 • Strategische visie
 • Bindend vermogen en implementatiekracht
 • Inspirerend, empathisch en bevlogen
 • Ondernemend en doortastend
 • Netwerkvermogen

Persoonlijkheidsprofiel
Een gedreven professional met een overtuigende persoonlijkheid, die met veel passie naar buiten treedt en in contact komt met de stad. Een inspirator, die spiegelt, stimuleert en coacht. Een aansprekend boegbeeld van Tilburg. Hij/zij is een toegankelijk gesprekspartner, kan reflecteren op het eigen functioneren, is een teamspeler, investeert in zijn/haar teamgenoten en houdt van en bouwt aan een goede sfeer.


Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.


Overige vacatures