of 59130 LinkedIn

Nieuwe betekenis voor stedenbanden

Henk Kool 1 reactie

In een tijd van globalisering en digitalisering lijken stedenbanden en jumelages relicten uit een oud, vooral bestuurlijk en cultureel verleden. Toch functioneren sommige van dit soort mondiale verbanden uitstekend, zij het onder een ander gesternte. Ook nieuwe relaties ontstaan, vooral vanwege de economische betekenis ervan. Samenwerking op basis van een nauwkeurige analyse en een op uitvoering en resultaatgerichte benadering zijn daarbij hoekstenen voor succes.

Onlangs ondertekenden de CPAFFC (de overkoepelende Chinese associatie van vriendschapsverenigingen) en de Vereniging Nederland China (VNC) een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. Op het oog niets bijzonders. Het wemelt immers van allerlei vormen van delegaties, initiatieven, convenanten, Memorandum Of Understanding ‘s (MOU’s), en begeleidende ondertekeningsceremonieën van documenten van velerlei aard, vorm en inhoud waar het gaat om het aangaan of versterken van internationale betrekkingen. Zeker speelt wereldmacht China daarbij een belangrijke rol voor ons land. De CPAFFC speelt hierin een belangrijke rol, het is de adviseur van de Chinese regering en participeert in buitenlandse missies.

Bij gememoreerde overeenkomst was niet alleen sprake van een concrete aanleiding en een over en weer breed gedragen doel, maar ook van een serieuze aanloop. Dat moet ook wel. Enerzijds gaat het om het managen van verwachtingen over en weer, anderzijds gaat het om een prestigieus initiatief - een grote conferentie die in september In Den Haag zal plaats hebben met als doel een meer economische invulling van bestaande en nieuwe stedenbanden – dat bij gebleken succes afwisselend in China en ons land herhaald zal worden. Alle investeringen, inspanningen en ervaringen voor deze eerste bijeenkomst zullen dus gebruikt worden voor vervolgsessies, een reden te meer voor een strakke, taakstellende organisatie. Een relatief lange aanloop ter voorbereiding was dan ook noodzakelijk. Het gaat immers ergens over: hoe kan meer rendement worden gehaald uit de wederzijdse provinciale- en gemeentelijke relaties. Dat heeft dus niets te maken met het uitwisselen van culturele, folkloristische dan wel politiek gekleurde - en vaak eenmalige – activiteiten.

Maar niet alleen dat. Er is – in dit geval – ook alle medewerking en draagvlak nodig om een dergelijk initiatief mogelijk te maken. Het is verheugend dat vanuit ons land ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de provincies geïnitieerd door de provincie Zuid-Holland ook meedoen. Daarbij zij aangetekend dat zo’n conferentie natuurlijk nooit een doel maar een middel moet zijn om daadwerkelijk samen te werken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. In dit geval is enerzijds gekozen voor een thematische invulling van het programma met issues als gezondheidszorg, wederzijdse internationalisering van het midden- en kleinbedrijf, agribusiness, duurzame ontwikkeling en innovatie – die uitstekend samenvallen met het topsectorenbeleid van het kabinet. Maar ze blijken ook te passen in het nieuwe beleid van de huidige Chinese machtshebbers. China bouwt een netwerk van wegen, havens, spoorwegen en energieprojecten ter waarde van meer dan $1.000 miljard.

Al deze infrastructuur is verbonden met de rest van de wereld en leidt terug naar het land. Het project heet 'One Belt, One Road', maar de Chinezen zelf verwijzen naar de 'New Silk Route', die 65% van de wereldbevolking en een kwart van het wereldwijde bbp rechtstreeks met China verbindt. Het streven van China de oude zijderoute nieuw leven in te blazen en de economische betekenis die dat voor Nederland zowel over land als over zee voor Nederland kan hebben, moge duidelijk zijn. Historisch en geografisch is ons land voor China niet alleen het eindpunt maar ook het startpunt van deze oorspronkelijke handelsroute die nu – ook door de nieuwe samenwerking – een impuls zal krijgen. En daarmee krijgen stedenbanden of jumelages een geheel nieuwe en belangrijke betekenis.

Henk Kool, voorzitter van de Vereniging Nederland China en oud-wethouder Den Haag

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Stedenbanden zijn alleen maar slimme mogelijkheden voor bestuurders om door de gemeente betaalde snoepreisjes te kunnen maken.