sociaal / Partnerbijdrage

Financiering en berichtenverkeer | Coronavirus

Financiering en berichtenverkeer | Coronavirus. Financiële onzekerheid bij zorgaanbieders vanwege het coronavirus betekent een risico voor zorgcontinuïteit

28 mei 2020

Twee maanden geleden alweer brak het coronavirus in alle hevigheid uit. We houden ons aan de maatregelen van de ‘intelligente lockdown’ en ‘social distancing’. Ondertussen vragen we ons af hoe groot de impact van het coronavirus op de Nederlandse economie gaat zijn. En wat te denken van de impact op het sociaal domein?

Financiële onzekerheid bij zorgaanbieders vanwege het coronavirus betekent een risico voor zorgcontinuïteit. Sinds het begin van de crisis worden dan ook veel inspanningen verricht om de negatieve financiële gevolgen voor zorgaanbieders te beperken en zorgcontinuïteit te waarborgen. 

Reflectie voor gemeenten

Het Rijk en de VNG spraken maatregelen af voor meerkosten, alternatieve manieren van zorglevering en voorkoming van liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders (zie ook blog “Zorg continuïteit en kosteninzicht | Corona”). Gemeenten en zorgaanbieders moeten op korte termijn uitvoering geven aan deze maatregelen. Van gemeenten vraagt dit om reflectie op bijvoorbeeld:

1. Optimaal georganiseerd ”omzetgarantie” proces (tot 1 juli a.s.)

Om liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders te voorkomen is landelijk afgesproken dat de financiering van omzet tot 1 juli a.s. doorloopt. Het administratieve proces dat hier tot 1 juli a.s. bij komt kijken, moet op hele korte termijn en gedegen worden georganiseerd. 

2. Beschikbaarheid van de juiste capaciteit 

Een kwalitatieve uitvoering van de maatregelen en het bespoedigen van de doorlooptijd is mogelijk. Hiervoor moeten betrokken medewerkers de juiste kennis hebben én over mogelijkheden beschikken om ontwikkelingen van maatregelen te monitoren.

3. Naleving van landelijke afspraken waar mogelijk

Eenduidig werken beperkt de administratieve lasten in de zorgketen. De landelijke afspraken zijn er dan ook op gericht om eenduidigheid te creëren. Het niet naleven ervan bezorgt met name zorgaanbieders die regionaal of landelijk opereren extra administratieve belasting vanwege diversiteit in uitvoering.

4. Gebruik van het iJw/iWmo berichtenverkeer

Hanteer zoveel mogelijk de regulieren processen en het berichtenverkeer bij alternatieve levering of uitbreiding van zorg vanwege het coronavirus. Om administratieve last te beperken werkte het Ketenbureau i-Sociaal Domein drie landelijke scenario’s uit voor berichtenverkeer gebruik vanwege het coronavirus (zie hier antwoorden op veel gestelde vragen).

5. Zicht op meerkosten 

Het Rijk vergoed meerkosten die zorgaanbieders vanwege het coronavirus maken. Er is nog geen landelijke eenduidigheid over het wat en hoe van deze meerkosten. Gemaakte meerkosten door zorgaanbieders zijn vaak niet te herleiden naar een specifieke gemeente. Maak als gemeente dan ook nu al regionaal afspraken. En spreek af op welke manier de meerkosten straks regionaal en per gemeenten inzichtelijk zijn, bijvoorbeeld via een online dashboard.

Grip, lastenbeperking en inzicht

Heeft uw gemeente bovenstaande punten optimaal georganiseerd en vastgelegd ? Dan heeft uw gemeente beter grip op de extra zorginzet en- kosten vanwege het coronavirus. Ook beperkt uw gemeente met  de eenduidige werkwijze de administratieve lasten voor uw zorgaanbieders zo veel als mogelijk. En uw gemeente kan de verschillende maatregelen afzonderlijk rapporteren, regionaal inzicht en onderbouwing voor controle/ verantwoording genereren.

Wilt u meer weten over het optimaliseren van administratieve processen of de inzet van het berichtenverkeer? Wij gaan graag met u in gesprek.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.