sociaal / Partnerbijdrage

Rekenmodel financieel kader Participatiewet

KplusV rekenmodel financieel kader Participatiewet

20 mei 2014

AfbeeldingZicht op effect beleidskeuzes op beschikbare middelen

Samen met de gemeente Apeldoorn heeft KplusV een rekenmodel ontwikkeld voor de introductie van de Participatiewet. Dit model rekent het financiële effect van beleidsvoornemens door en helpt u met het onderbouwen van beleidskeuzes. Het model is nu voor iedere gemeente inzetbaar.

Nieuwe gegevens, zoals het budget voor de komende jaren of de geschatte instroom van uitkeringsgerechtigden (Zie kader voor Wajonggegevens 2013), kunt u snel en flexibel in het model invoeren. U kunt dus na de opbouw van het model op verschillende momenten in het komende begrotingsproces uw raad en college informeren over de financiële gevolgen van de keuzes die in het kader van de wet gemaakt moeten worden.

Wajong-gegevens 2013 beschikbaar
Door de ontwikkeling van ons model hebben we de beschikking gekregen over de gegevens van de instroom van Wajongeren in 2013 en de kosten die daarmee gemoeid waren. Wilt u die ook voor uw gemeente hebben? Vraag deze dan kosteloos en rechtstreeks bij ons op. Wij zetten voor u op een rij hoe groot de Wajong-instroom in uw gemeente was en hoeveel gedeeltelijk arbeidsongeschikte Wajongeren het betrof. We geven u inzicht in de bedragen die het UWV gemiddeld kwijt was aan ondersteuning van deze doelgroep. Hiermee hebt u belangrijke aanvullende stuurinformatie in uw voorbereiding op de (bijgestelde) meerjarenbegroting voor de Participatiewet.

direct opvragen

Efficiënt begroten
Het model van KplusV biedt een doorrekening van scenario’s en alternatieven voor de beleidsnota en de daaruit voortvloeiende begrotingen. Daarbij is rekening gehouden met een uitsplitsing naar uitkeringen, verplichtingen, de inkoop van re-integratie-instrumenten en de inzet op arrangementen en subsidies voor de huidige Wsw, de Wajong en de Wwb. Het model kan eenvoudig worden aangepast als variabelen wijzigen in bijvoorbeeld het definitieve collegeprogramma en de begroting voor 2015. En dat is handig in uw voorbereidingen op een bijgestelde meerjarenbegroting voor het collegeprogramma 2014-2017, de informatie uit de Meicirculaire en later in november bij uw begroting voor 2015. Voor een duurzaam gebruik zorgen wij ervoor dat het model naadloos aansluit op uw wijze van (product)begroten. Uw medewerkers Financiën kunnen hiermee het model na de opbouw zelf onderhouden.

Waar helpt het model bij?
Het belang van het rekenmodel is drieledig. Het is een hulpmiddel om

  1. de ramingen bij te stellen;
  2. de verbinding tussen middelen en beleidsdoelen aan te brengen;
  3. het belang van het denken in ‘verdienmodellen’ te onderstrepen.

U hebt direct in kaart over welke budgetten u beschikt, hoeveel er vastligt aan verplichtingen en wat uw investeringsruimte is. Met het model krijgt u inzicht in het effect van de inzet van arrangementen bij mensen met een verschillende verdiencapaciteit. Ook Beschut werk en de Garantiebanen zijn in het model opgenomen. Hiermee kunt u aannames doorrekenen en het effect zien van resultaten in uw bestedingsruimte. Op uw verzoek werken we dit meer of minder gedetailleerd uit. Zo bereikt u op basis van resultaatanalyse van bestaande arrangementen een grotere voorspellende waarde. U bepaalt zelf hoever u bewijsvoering voor aannames wilt valideren.

Een rekenmodel voor uw gemeente?
Wilt u ook snel en efficiënt in zicht in de financiële consequenties van de Participatiewet in uw gemeente? Graag denken wij met u mee over de toepassing van ons model in uw praktijksituatie. Neem gerust contact op met Geert van Dijk (g.vandijk@kplusv.nl, 06-27 08 55 66).

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.