of 61819 LinkedIn

Tip 60: Vergeet passend onderwijs niet

Tip 60 in de reeks extra tips gericht op de vraag wat gemeenten de komende paar maanden nog aan “damage control” kunnen doen om de transitie jeugdzorg zonder al te grote ongelukken te overleven, gaat over het niet vergeten van die andere grote operatie met grote raakvlakken met de transitie jeugdzorg, te weten de invoering van passend onderwijs.

Die invoering is vanaf heden formeel een feit. De invoering van passend onderwijs met ingang van dit schooljaar is er in essentie op gericht om in regionaal verband samenwerkende scholen te bewegen om maximaal in te zetten op het bieden van passend onderwijs op reguliere scholen voor kinderen die te kampen hebben met allerlei soorten van problemen die het leren belemmeren en daarmee het beroep op het speciaal onderwijs terug te dringen. Dit streven past naadloos in het jeugdhulptransformatiegedachtengoed gericht op zo veel mogelijk normaliseren.

 

Zowel in de wet op het passend onderwijs als in de nieuwe jeugdwet wordt dan ook niet voor niets aandacht besteed aan het belang van op overeenstemming gericht overleg (OOGO)tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Op zich een vreemde term overigens want bestaat er ook niet op overeenstemming gericht overleg? Maar afijn. De wetgever gaat er blijkbaar van uit dat dat overleg tussen scholen en gemeenten niet vanzelf tot stand gaat komen. De vraag is overigens of wat zinnetjes in beide wetten daar veel aan gaan bijdragen.

 

Belangrijker is dat (regionaal samenwerkende) scholen en gemeenten zich realiseren dat ze beide financieel en inhoudelijk belang hebben bij een nauwe samenwerking. In algemene zin maken vele professionele handen, als ze goed samenwerken, het zware werk met betrekking tot kwetsbare kinderen lichter. Meer specifiek kunnen scholen profiteren van jeugdhulp in de scholen om het kwetsbare kinderen op het reguliere onderwijs te houden en daarmee kosten te besparen voor speciaal onderwijs. Docenten worden zo ontzorgd, kunnen zich focussen op lesgeven mede gebruikmakend van tips van jeugdhulpprofessionals hoe om te gaan met kwetsbare kinderen. Andersom kunnen docenten als ogen en ogen fungeren voor de jeugdhulpprofessionals als het gaat om de vraag of hulp ook voldoende effect sorteert. Jeugdhulp in en buiten de school (bijvoorbeeld in het gezin en in de wijk) kunnen via korte lijnen op elkaar worden afgestemd. Daarmee kan ook voor een deel beroep op dure jeugdhulp worden vermeden en wordt de gespecialiseerde jeugdhulp die deels altijd nodig zal blijven veel effectiever en duurzamer. En daar profiteren niet alleen de kinderen in de knel van, maar ook de gemeenten (in financiële zin).

 

Omdat de transitie van alle betrokkenen, met nog slechts zo’n 65 werkdagen te gaan op weg naar 1-1-2015, een grote inspanning zal vragen is het kortom verstandig om snel werk te maken van het OOGO. Niet omdat het van de wet moet, maar omdat dat in ieders belang is. Het zal zeker bijdragen aan de vermindering van de kans op grote ongelukken rondom de transitie.

 

In het bijzonder verdient in dit verband de positie van thuiszitters de aandacht. Daarbij gaat het grotendeels om kinderen die vanwege bijvoorbeeld chronische ziekte, een psychiatrische stoornis, dyslectisch hoogbegaafdheid, mantelzorg of een baan in verband met schulden, niet (geheel) aan de leerplichtwet kunnen voldoen in de zin van les krijgen op school. Passend onderwijs voor dit soort kinderen en jongeren (mbo) dient te bestaan uit maatwerk. Dan gaat het om het in samenwerking tussen de afdeling leerplicht van de gemeenten met scholen mogelijk maken van geheel of gedeeltelijk thuisonderwijs/zelfstudie, terwijl de leerlingen wel ingeschreven worden op een school die ook voor het afleggen van schoolonderzoeken en examens zorg draagt. Gemeenten doen er daarbij verstandig aan de huidige AWBZ eis dat school een voorliggende voorziening is te laten vallen. Die leidt er nu nog toe dat ouders gedwongen worden ontheffing van de leerplicht aan te vragen om in aanmerking te komen voor extra begeleiding voor hun kwetsbare kinderen. Het ministerie van OCW zal hiertoe de ruimte moeten bieden door scholen die hier aan meewerken niet financieel en anderszins te straffen. Een deel van de financiering die scholen voor deze kinderen ontvangen kan worden doorgesluisd naar de ouders ter medefinanciering van thuisonderwijs.

 

Gebeurt dit niet dan blijven de thuiszitters verstoken van onderwijs wat ook de effectiviteit van de ingezette jeugdhulp niet ten goede zal komen. Bovendien komen deze jongeren met een grote achterstand op de arbeidsmarkt met alle kosten voor werkloosheidsuitkeringen van dien.

Eric Gerritsen 


De eerste 55 tips staan in het boek “Hoe kun je als gemeente de transitie jeugdzorg overleven: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap, voor slechts 12,50 euro te bestellen bij communicatie@jbra.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Docent Amsterdam op
De hemel beware Amsterdamse scholen voor nog meer jeugdzorg ellende dan al het geval is! Jeugdhulp in de school wordt als hoogst onwenselijk gezien door veel docenten ivm de slordige omgang met de kinderen: te laat komen, kinderen zomaar uit de les halen omdat jeugdzorg belangrijker is dan onderwijs, afspraken niet nakomen, kinderen uit huis plaatsen zonder te vertellen waar ze heen zijn en wat er mee is gebeurd.

En wat te denken van leerkrachten aanvallen als die kritiek hebben op Jeugdzorg. Begin dit jaar heeft er nog een groot verhaal in het Parool gestaan van twee juffen die keer op keer aan de bel trokken over hoe laks jeugdzorg met kinderen omging die ernstig zorg nodig hadden.

Wat gebeurde er? Gerritsen vertelde tegen het Parool dat de juffen ernaast zaten en geen 'professionals' waren. De juffen moesten bij de DMO (ambtenaren van de gemeente Amsterdam komen die over jeugdzorg gaan) en hen werd hetzelfde te verstaan gegeven.

Werkelijk schandelijk! Ik heb zelf ook soortgelijke ervaringen. Er is een oud onderzoek van de stadsregio waaruit blijkt dat docenten een enorme hekel hebben aan jeugdzorg vanwege de huiveringwekkende omgang met kinderen waar de gemiddelde docent zich rot van schrikt en zijn of haar kinderen tegen wil beschermen.

Gerritsen ruikt weer handel, weer omzet voor jeugdzorg. En als scholen maar groot genoeg zijn en bestuurders hebben die ook op grote afstand van leerlingen en docenten staan, treft hij daar collega-bestuurders die ook wel geld zien in de kinderen en in samenwerking. Meestal van harte gesteund door de Partij van de Arbeid waar dit soort bestuurders niet zelden uit afkomstig zijn.

Een les: vrijwel onmiddelijk nadat het verhaal van de juffen in het Parool heeft gestaan is de verantwoordelijke wethouder Hilhorst, die weg had gekeken bij de klachten van de juffen en niet bereid was geweest ernaar te luisteren, weg gestemd door de Amsterdamse bevolking en de PvdA erbij.

Een noodactie waarin Hilhorst, geschrokken door de publiciteit, nog halsoverkop naar de juffen is gegaan toen het al te laat was is een van de allerlaatste daden van deze slappe wethouder geweest. Die totaal niet oplette wat Gerritsen en jeugdzorg uitspookten samen met de DMO.

In Amsterdam is onder docenten geen enkel draagvlak voor nog meer jeugdzorg. Gerritsen heeft het over ontzorgen? Hij weet niet waar hij over praat als je als docent om kinderen geeft. Hij begrijpt niet dat je niet kunt slapen als je niet weet of die kinderen veilig zijn, dat je die twintigjarige hulpverleensters zonder kennis wel wat kunt doen door hun onbegrijpelijk slordige omgang met kinderen vaak.

Mag deze tip 60 nou eindelijk eens de laatste zijn van deze columnist? Zie ook de andere commentaren? Dit begint bespottelijk te worden, een man die alleen maar reclame maakt voor zichzelf terwijl er zo ondertussen een hele hoofdstad roept dat het niet waar is wat hij zegt en de PvdA onder meer hierop gevallen is.
Door S.Palmer (vader) op
De eerste 55 tips staan in het boek “Hoe kun je als gemeente de transitie jeugdzorg overleven: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap, voor slechts 12,50 euro te bestellen bij communicatie@jbra.nl.

vanwaar toch nog die reclame voor je boekje , als je 't nu al zelf over 'Damage control' hebt , Erik ?
Door Logica op
"Docenten worden zo ontzorgd". Hoe?
Docenten worden al jaren niet meer ontzorgd, alleen maar opgezadelt met meer werk in minder uur.