of 60715 LinkedIn

Tien redenen tegen verplichte anticonceptie

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla deed staatssecretaris van Veldhuijzen van Zanten tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer de toezegging, dat zij het initiatief zal nemen voor een hoog geplaatst orgaan waar deskundigen de discussie over verplichte anticonceptie in bijzondere situaties, waarin onmachtige ouders aantoonbaar niet voor kinderen kunnen zorgen, opnieuw kunnen voeren. 

Ook het forse aantal positieve reacties naar aanleiding van Zembla lijkt er op te duiden dat er nieuw momentum is ontstaan om het taboe op verplichte anticonceptie definitief te doorbreken. Maar er wat uiteraard ook veel kritiek. Ten behoeve van het voortzetten van het debat zet ik daarom 10 veelgehoorde redenen om tegen verplichte anticonceptie te zijn op een rijtje.

 

  1. Verplichte anticonceptie is een fundamentele inbreuk op de lichamelijke integriteit en keuzevrijheid van ouders, de rechten van (ongeboren) kinderen op een veilige ontwikkeling zijn daaraan ongeschikt;
  2. Pleiters voor verplichte anticonceptie geven blijk van misplaatste morele superioriteit en doen aan stigmatisering ten opzichte van ouders die wegens hun niet aan te rekenen omstandigheden als verslaving, psychiatrie, of licht verstandelijke beperktheid niet in staat zijn een veilig opvoedklimaat voor hun kinderen te scheppen. De daarmee gepaard gaande kindermishandeling is onderdeel van de gebroken schepping waarin we niet anders dan kunnen en moeten berusten;
  3. Er wordt nog onvoldoende gewerkt met alternatieve, op vrijwillige medewerking gebaseerde, ontmoedigingsmethodieken en dus is verplichte anticonceptie veel minder nodig. Dat deze methodieken in extreme situaties niet zullen werken, daar moeten we maar even aan voorbij gaan;
  4. Door betere en intensievere vormen van zorgverlening en steun in het sociale netwerk kunnen veel meer onmachtige ouders dan nu in staat worden gesteld om zelf goed voor hun kinderen te zorgen. Dat dit voor een klein deel van de extreem onmachtige ouders niet voldoende zal zijn, daar hebben we het maar even niet over.
  5. Door te pleiten voor verplichte anticonceptie maken we van de kinderen van extreem onmachtige ouders tweederangs burgers die niet geboren hadden mogen worden, ondanks het feit dat de jeugdzorg juist voor die groep van meest kwetsbare burgertjes alles uit de kast haalt om ze nog een enigszins leefbaar bestaan te bieden;
  6. Omdat er geen heldere 100% scherpe criteria zijn te formuleren wanneer sprake is van zodanig extreme ouderlijke onmacht dat verplichte anticonceptie aan de orde is moeten we er niet aan beginnen. Dit ondanks het feit dat ditzelfde probleem ook nu al speelt bij de beslissing om tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing over te gaan en wordt opgelost door de uiteindelijke beslissing in handen te geven van de rechter die per geval een afweging op maat kan maken;
  7. Verplichte anticonceptie voor bepaalde doelgroepen (ondanks het feit dat het niet gaat om het hebben van een bepaalde “aandoening”, maar om de vraag of die “aandoening” ouders wel of niet in staat stelt tot veilig ouderschap) leidt tot een hellend vlak op weg naar eugenetica. Want zelfs in een beschaafd land met een sterke rechtstaat zijn we niet in staat om bestand te zijn tegen dit hellende vlak.
  8. Omdat een maatregel van verplichte anticonceptie moeilijk te handhaven is en de dreiging ervan mogelijk leidt tot meer vluchtgedrag en zorg mijden moeten we er maar niet aan beginnen.  Dit ondanks het feit dat de meeste zorgmijders vroeg of laat weer in beeld komen, het werken met een enkelband de effectiviteit van de handhaving kan vergroten en degenen die het lukt om langdurig uit beeld van de hulpverlening te blijven sowieso verloren zijn, ook zonder de dreiging van verplichte anticonceptie;
  9. Verplichte anticonceptie betekent discriminatie van vrouwen/moeders omdat verplichte anticonceptie voor mannen/vaders (nog) niet bestaat. Of hier echt sprake is van discriminatie of van een drogredenering en welke gevolgen dit heeft voor kinderen doet niet ter zake;
  10. Omdat we niet exact weten om hoeveel aantallen het gaat kunnen we nog geen goed afgewogen beslissing nemen. Of het gaat om enkele tientallen gevallen per jaar of mogelijk rond de honderd gevallen per jaar dat maakt nogal wat uit of verplichte anticonceptie een verstandige maatregel is.

Ik hoop van harte dat met deze tien redenen tegen verplichte anticonceptie het debat erover op een hoger niveau wordt gebracht. Als de tegenstanders van verplichte anticonceptie uiteindelijk weer zullen zegevieren, dan is het wellicht voor de voorstanders ervan een schrale troost dat ook in Nederland het particuliere initiatief de ruimte zal pakken als gevolg van het uitblijven van een wettelijke regeling. In navolging van de Verenigde Staten en Engeland zal dan wellicht een stichting actief worden die verslaafden in ruil voor 300 euro overhaalt om zich “vrijwillig” te laten steriliseren. Dat geen sprake is van echte vrijwilligheid, omdat verslaafden nu één maal niet in staat zijn autonoom verstandige beslissingen te nemen over hun eigen lichaam en dat van hun ongeboren kind, dat moet men dan maar voor lief nemen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arie op
Ik heb werkelijk waar nog nooit zulke slechte onderbouwingen van een mening gelezen.

Naar wat ik lees schrijft u dit uit religieuze overtuiging maar dat is niet op wetenschap/feiten gebaseerd, en niet van toepassing op veel mensen die uw overtuigingen niet delen.

1: De rechten van een kind op een veilige en gezonde omgeving zijn nooit ondergeschikt aan het recht op zelfbeschikking van de ouders als die wilsonbekwaam zijn. U bent dus voorstander van het opgroeien van kinderen bij ouders die ze mishandelen, verwaarlozen, ziek maken of niet voldoende helpen te ontwikkelen?

2: Er was geen schepping (hier is 0 wetenschappelijk bewijs voor) dus dit 'argument' vervalt.

3: U zegt dat ontmoedigingsbeleid kan werken maar ondersteunt dit niet met referenties naar onderzoeken dus dit 'argument' vervalt. Het feit dat u onderkent dat dit niet altijd zal werken maar de gevolgen op de koop toe neemt laat zien dat u totaal geen hart heeft voor de ontwikkeling en veiligheid van kinderen.

4: Zelfde kritiek als bij punt 3.

5: Loos argument. Als mensen hebben laten zien het niet te kunnen is het beter het al geleden leed te voorkomen bij eventuele jongere broertjes/zusjes.

6: Loos argument. Alleen omdat er niet met een eenvoudige test te meten is wie wel en niet goede ouder zullen zijn betekent niet dat er geen gevallen zijn waar het overduidelijk is dat kinderen niet goed op zullen groeien. Er zal altijd een grijs gebied zijn en deze mensen zouden wellicht met meer ondersteuning in staat kunnen zijn een kind of te voeden.

7: Alweer een loos argument, zie uitleg bij nr 6.

8: U geeft geen referenties voor uw feitelijke uitspraak. Mensen om wie het gaat wonen in zorginstellingen dus die zijn goed in de gaten te houden. Veel van de mensen om wie het gaat zijn niet in staat om de meest basale dingen alleen te doen dus is de kans dat ze bv op straat belanden zonder dat dit gemerkt wordt nihil.

9: U heeft uw huiswerk overduidelijk niet gedaan. Een vasectomie is relatief eenvoudig en, na de genezingsperiode, bijna altijd succesvol.

10: Absoluut geen argument in deze discussie.

Deze redenen zijn erg slechte argumenten voor uw mening en tilt enige discussie niet op een hoger niveau.
Door CB op
1. Verplichte anticonceptie mag dan wel een inbreuk op de lichamelijke integriteit zijn, maar mijn mening is dat als je je kind mishandelt of een kind misbruikt, jouw eigen lichamelijke integriteit ook vervalt. De rechten van kinderen – geboren of ongeboren – staan boven alles.

2. Pleiters, voorstanders, denken voornamelijk aan de portomonnee van de hardwerkende Nederlander: Henk en Ingrid, oftewel de belastingbetalers. De belastingbetaler heeft geen zin om telkens maar op te blijven draaien voor zulke lowlife's, die vaak uitblinken in schulden en bijstandtrekken (hen kun je in de categorie 'ik wil niet werken' zetten) maar tegelijkertijd aan alle kanten zwart werken. Elke euro is er één in tijden van crisis, bezuinigen en de broekriem aantrekken/

3. Meer zorg en intensievere begeleiding betekent meer uitgeven, iets dat in tijden van crisis en bezuiniging erg beledigend is om van de belastingbetalers te vragen.

4. Door verplichte anticonceptie worden deze mensen tweederangs burgers. Maar waren ze dat niet al? Ik ken zat gehandicapten – verstandelijk en lichamelijk – die ondanks alles nog heel ver zijn gekomen. Eén van hen is redacteur geworden bij Achmea, de ander - verstandelijk - schildert. It's not the disorder, but it's the attitude of the person! Face it, geitewollesokken!

Door Martin van Amerongen op
Dat dit voorstel ethisch op bezwaren stuit lijkt mij logisch indien je het dwingt. Maar waarom kopen we de verplichte anticonceptie niet? Bijvoorbeeld: een vrouw die duidelijk ongeschikt is om moeder te worden. Voor een bedrag van 200 euro per maand mag ze bij de plaatselijke GGD even een prikpil of iets dergelijks halen. Een man die duidelijk ongeschikt is om vader te worden, ontvangt 2000 euro indien hij zich laat steriliseren. Ik denk dat de kosten en baten elkaar dan makkelijk in balans brengen. Toegegeven, het krijgt niet de schoonheidsprijs voor ethisch handelen. Maar een verwaarloosd dood kleutertje doet dat ook niet. Dan lijkt het mij een makkelijk keuze tussen 2 kwaden.
Door Ivo op
Terecht om de tegenargumenten goed zichtbaar te maken. Maar let op

We hebben al geaccepteerd dat mensen die geen gezond verstand hebben hun mensenrechten verliezen. De grens van dat gezond verstand is arbitrair, maar we sluiten verstandelijk gehandicapten op en geven ze verplichte medicatie. Daar ben ik overigens een groot voorstander van, maar het is wel een schending van de integriteit van het lichaam.

De kernvraag is of deze vrouwen aan deze criteria voldoen en ze dus ook hun rechten verliezen.

De criteria zijn met name schade voor zichzelf of schade voor de omgeving. Onmachtig om kinderen op te voeden valt onder dat laatste.
Door anoniem (pleegmoeder) op
Hulp verlening in de vormen van jeugd en pleegzorg moeten met lede ogen aanzien hoe er in meerdere gezinnen de rechten van het kind geschonden worden. Er niet voor de kinderen gezorgd kan worden er geen veilige omgeving is om op te groeien. Dat er meerdere kinderen uit huis geplaatst worden, en er steeds op nieuw "nieuwe" kinderen komen die dan meteen worden weggehaald. Het kind heeft niet om deze ouders/situatie gevraagd. Waar is/blijft het recht van het ongeboren kind.
Door Eugene Ethica op
Natuurlijke selectie corrigeert alles zodra de boel instort.
Totdan klooien we an, noem het een luxeprobleem.
Door van rijn op
ik vind het onbegrijpelijk dat iemand tien tegenargumenten uberhaupt kan formuleren, al is het alleen maar om de discussie naar een hoger platform te voeren. welk hoger platform? in elk beschaafd land zou deze discussie allang beslecht moeten zijn in het voordeel van de bescherming van de kinderen.