of 60220 LinkedIn

Plasterk eist verantwoording per decentralisatie

Gemeenten moeten straks van minister Plasterk per decentralisatie verantwoording afleggen. Het is nog onduidelijk in hoeverre de budgetten ontschot naar gemeenten worden overgeheveld.

Ontschot budget of niet, gemeenten zullen de uitgaven per decentralisatie straks apart moeten verantwoorden. ‘Er moet natuurlijk wel rapportage op plaatsvinden. Ik ben er van overtuigd dat ook de Tweede Kamer dat wil.’

Vastpinnen

Dat stelt minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) deze week in een interview met Binnenlands Bestuur. Het is overigens nog onduidelijk hoe en in welke mate de miljarden euro’s voor de drie decentralisaties binnen het sociaal domein ‘ontschot’ naar gemeenten worden overgeheveld. De minister – tevens coördinerend bewindspersoon voor de decentralisaties − wil zich daar nog niet op vastpinnen. 

 

Indexering budgetten

‘In het regeerakkoord staat ‘zo veel mogelijk ontschotte budgetten. We zijn nu aan het kijken in welke mate dat kan’, stelt Plasterk. De indexering van de respectievelijke budgetten is een van de punten waarop in ‘Den Haag’ het hoofd wordt gebroken. ‘Voor het gemeentefonds heb je de trap-op-trap-af systematiek. Voor de zorg heb je een eigen indexering en die moet je ook houden; je hebt immers te maken met stijgende zorgkosten en demografische ontwikkelingen.’ Voor de uitkeringen geldt weer een andere systematiek.

 

Groeivoet

‘Als je dat uiteindelijk allemaal in één budget laat landen, dan zul je in ieder geval aan het begin van het jaar moeten vaststellen wat de verdeling wordt van het gemeentefonds over de gemeenten en daarnaast wat de groeivoet is voor die verschillende domeinen van dat fonds. Maar als dat er een keer is, dan leidt dat uiteindelijk onder de streep tot één bedrag. Gemeenten weten dan voor het einde van het jaar precies wat hun budget is.’


Geoormerkt

Evenmin staat vast of de budgetten voor het sociaal domein in het gemeentefonds voor de decentralisaties werk, jeugdzorg en begeleiding en langdurige zorg worden geoormerkt. Plasterk: ‘Ik wil het nog niet te ver gaan invullen, want de besprekingen lopen nog. Hoe je het ook inricht; je zult het altijd apart moeten administreren, alleen al om de groeivoet te kunnen vaststellen. Dat is ook in het belang van gemeenten, anders gebeuren er ongelukken.’


Niet wachten op opschaling

Ook gemeenten met minder dan 100.000 inwoners worden vanaf 2014 verantwoordelijk voor de begeleiding en langdurige zorg (vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten, Awbz), voor de uitvoering van de Participatiewet en (vanaf 2015) de jeugdzorg, verzekert Plasterk. De minister wacht niet totdat gemeenten zijn opgeschaald tot 100.000-plusgemeenten, zoals in het regeerakkoord staat.

 

Centrumgemeenteconstructie

'Die decentralisaties hebben een eigen tempo, maar op een gegeven moment moeten die taken gewoon naar de gemeenten. We moeten het stelsel zo inrichten dat – ook als er best veel gemeenten zijn die lang niet de gewenste schaalgrootte hebben – het toch een houdbaar stelsel is. Dat zal in de vorm van gemeenschappelijkheid tussen gemeenten moeten gebeuren.’ Opties die nu openliggen zijn een gemeenschappelijke regeling of een centrumgemeenteconstructie. Aan beiden kleven nadelen, erkent Plasterk. 'Mijn neiging is om de bezwaren van een centrumgemeenteconstructie in zekere zin groter te vinden.'

 

Lees het hele interview met minister Plasterk in Binnenlands Bestuur 1.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Op zichzelf heeft Plasterk gelijk. Als gemeenten via decentralisatie iets moeten uitvoeren en daarvoor buiten het gemeentefonds om geld krijgen moeten gemeenten daar ook aantoonbaar uitvoerend beleid tegenover stellen. Het gevaar is natuurlijk wel dat een controlesysteem weer verzand in grote bureaucratie. Tip: houd het simpel via een overzicht van de cijfers met waar nodig een korte toelichtende verklaring en leg als verplichting op de overlegging van een goedkeurende verklaring van een AA-accountant . Over enkele jaren kunnen bedragen worden toegevoegd aan het gemeentefonds en kan het controlesysteem overboord. We moeten tenslotte wel praktisch blijven. En ... natuurlijk wel ontschotten!
Door Jos Derckx (adm) op
Opnieuw doet deze regering alsof de wens van de burger niet bestaat. Dramt de opschaling door zodat kleine regiopartijen geen voet meer aan de grond krijgen. Adieu democratie, op naar het 3 partijenstelsel. Voor alle anderen is geen plaats meer. Brussel beslist toch, dus wat doet het er toe.
Hoe alles betaald moet worden blijft het probleem voor de burger, de regering rekent naar hun hoop.
Door MariancaH (senior beleidsadviseur (WMO 7, 8 en 9)) op
Afzonderlijke verantwoordingen zullen -opnieuw- samenhang belemmeren. gemeenten kunnen dan geen integraal beleid voeren. En om tegen centrumgemeente constructie te zijn, zijn argumenten nodig. Huidige praktijk met centrumgemeenten MO/VO werkt uitstekend, goed voorbeeld. Wat zijn Plasterk's argumenten om ernaar te neigen er tegen te zijn? Graag practice-based handelen.
Door nicoline emck (beleidsmedewerker gemeente) op
Ontschotten moet, eilandjes denken mag niet. Samenwerken moet. Een toegang voor het gezin moet, maar er mogen meer vindplaatsen als toegang functioneren, zoals jongerencentrum, school, etc. Financiën, o.m. de inzet van trajecten op maat, moet flexibel kunnen worden ingezet. Gemeenten moeten echt regie voeren als zakelijke opdrachtgever. Sturend, keuzen makend en soms dwingend. Ik hoop dat het allemaal zo uit gaat pakken. De professionals krijgen ruimte, met kaders en toch meer flexibiliteit. Dus allen, denk breder dan nu. Ingewikkeld, maar zo ontzettend boeiend. Blij dat ik beleidsmedewerker jeugd ben in Leerdam.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (Kantlijner) op
Back to the future of the past?Bruine zakjes met contanten op het departement halen op vrijdagochtend? Komt men er achter dat de gemeenten ALLE zeiltjes en lapjes bij moet zetten voor het gedachte takenpakket.Misschien is een stage tijdens het voorjaarsreces op een afdeling Financiën een eye-opener ( = een oogjes opendoenweek)
Door Mark Rouw (senior adviseur ) op
Als verantwoording per decentralisatie moet plaatsvinden, belemmert dit de ontschotting. Stel 1 budget beschikbaar voor het sociale domein en laat de verantwoording dit volgen. Dan pas komen gezinnen centraal te staan en zullen maatregelen in samenhang worden ingezet.
Door nicoline emck (beleidsmedewerker gemeente) op
Ontschotten moet, eilandjes denken mag niet. Samenwerken moet. Een toegang voor het gezin moet, maar er mogen meer vindplaatsen als toegang functioneren, zoals jongerencentrum, school, etc. Financiën, o.m. de inzet van trajecten op maat, moet flexibel kunnen worden ingezet. Gemeenten moeten echt regie voeren als zakelijke opdrachtgever. Sturend, keuzen makend en soms dwingend. Ik hoop dat het allemaal zo uit gaat pakken. De professionals krijgen ruimte, met kaders en toch meer flexibiliteit. Dus allen, denk breder dan nu. Ingewikkeld, maar zo ontzettend boeiend. Blij dat ik beleidsmedewerker jeugd ben in Leerdam.
Door Bertus (Criticus) op
Dr. Plasterk, euh het GF is vrij besteedbaar. Daar kunnen de middelen van decentralisaties dus niet in worden overgeheveld als u die verantwoordingen wilt. In de vorm van specifieke uitkeringen dus...Dit betekent weer meer administratie. Euh, wanneer krijgen gemeenten nu eens een administratieve lastenverlichting.