of 62812 LinkedIn

Participatiewet heeft tijd nodig

Uit de SCP eindevaluatie kan niet de conclusie worden getrokken dat de Participatiewet onherroepelijk mislukt is, laat staan dat er opnieuw grote systeemwijzigingen nodig zijn. Het invoeren van de Participatiewet in 2015 bracht veel nieuwe taken voor gemeenten met zich mee. ‘Het is niet gek dat je er jaren over doet om dat op de rails te krijgen,’ zegt Martin Heekelaar, sectorleider Werk en Inkomen bij Berenschot.

Het is nog te vroeg om te spreken van een mislukking van de Participatiewet, vindt adviesbureau Berenschot. Dit stelt het in reactie op de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de doelstellingen van de Participatiewet nauwelijks zijn behaald. ‘Geef zo'n nieuwe wet voldoende tijd om tot ontwikkeling te komen.’

Niet mislukt
Het SCP meldde vorige week dat de Participatiewet baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nauwelijks heeft verhoogd. Dat klopt, zegt adviesbureau Berenschot, maar daaruit kan niet de conclusie worden getrokken dat de Participatiewet onherroepelijk mislukt is, laat staan dat er opnieuw grote systeemwijzigingen nodig zijn. Het invoeren van de Participatiewet in 2015 bracht veel nieuwe taken voor gemeenten met zich mee. Martin Heekelaar, sectorleider Werk en Inkomen bij Berenschot: ‘Het is niet gek dat je er jaren over doet om dat op de rails te krijgen. Een definitief oordeel over de wet kunnen we absoluut nog niet vellen.’

Stijgende lijn
Om dat te illustreren, wijst Heekelaar op de groep arbeidsbeperkten die via gemeenten aan het werk geholpen worden. Het gaat om mensen die voorheen in aanmerking kwam voor Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en onder het nieuwe stelsel een deel van de doelgroep van de Participatiewet vormt. In een recent verschenen memo laat Heekelaar zien dat veel gemeenten nu meer arbeidsplaatsen verschaffen aan arbeidsbeperkten dan voor 2015. Dat is in bijna de helft van de gemeenten het geval. Bovendien is er een stijgende lijn te zien: het aantal arbeidsbeperkten dat met hulp van de gemeente aan de slag kon, daalde weliswaar na de invoering van de Participatiewet, maar loopt snel weer omhoog. ‘Als je dat doortrekt, gaat het in de toekomst steeds beter’, aldus Heekelaar.

Goede voorbeelden
Bovendien zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Heekelaar: ‘Je moet ervoor waken dat het geen gemeente-bashen wordt. Er zijn ook veel goede voorbeelden in het land.’ In de memo is een ranglijst opgenomen van gemeenten die nu meer arbeidsbeperkten helpen dan onder de vorige regeling het geval was. Daarom moet volgens Heekelaar de ingezette koers doorgezet worden. Gemeenten waar de opstartproblemen nog niet verholpen zijn, kunnen van de goede voorbeelden leren. ‘Geef zo'n nieuwe wet voldoende tijd om tot ontwikkeling te komen.’

Flevoland
Ook het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) deelt de conclusies uit het SCP rapport maar ten dele. Dit samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen merkt op dat in Flevoland de toestroom van kansarme werkzoekenden naar regulier werk elk jaar toeneemt. Ook uit de memo van Berenschot blijkt dat Flevoland goede resultaten boekt. Vijf van de zes gemeenten in Flevoland helpen nu meer mensen aan een baan dan voor de invoering van de Participatiewet. Almere staat op de achtste plek in de ranglijst van G44-gemeenten die Berenschot maakte. 

Budgetten ontoereikend
De gemeente Den Haag staat in dezelfde lijst op de eerste plek. Dat is volgens een woordvoerder van de gemeente vooral te danken aan extra geld dat Den Haag inzet uit eigen middelen: ‘Zowel op de budgetten voor uitkeringen als op de budgetten om mensen naar werk te begeleiden, leggen wij als stad geld bij.’ Het meerendeel van de banen voor arbeidsbeperkten die de gemeente realiseerde, zijn STiP-banen, waarin de gemeente structureel 27 miljoen investeert. 'De hoogte van de budgetten is een belangrijk knelpunt van de huidige Participatiewet,' aldus de gemeente. 'De Haagse prestaties zouden met alleen de rijksmiddelen onmogelijk zijn geweest.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Een veel betere oplossing is om alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties met een nader aantal te bepalen minimum aantal werknemers (bijv. vanaf 10) wettelijk te verplichten om in relatie met het aantal werknemers arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scheppen.
Als tegenprestatie zou door de Overheid een subsidie per arbeidsplaats beschikbaar kunnen worden gesteld.
Voordeel:
1. de betrokkenene krijgen de waardering die ze verdienen.
2. een arbeidsplaatsplaats in een normale werkomgeving heeft altijd de voorkeur en leidt tot een betere acceptatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
3. het leidt tot meer inleving en een beter sociaal klimaat in de werkomgeving en daar buiten.
Feitelijk had dit al direct in de Participatiewet als wettelijke verplichting kunnen en moeten worden opgenomen
Door Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op
Men had van te voren moeten kijken of bepaalde groepen er het dupe van zouden worden. En de wet moeten toetsen aan het VN-verdrag handicap. De groepen wao-ers 80-100% die een aanvulling krijgen vanuit de wwb/anw gaan helemaal stuk de vernieling in. Wajongers die men deze wet ook wil opleggen, wacht hetzelfde. De steevaste reactie waarbij mw, van Ark de verantwoordelijkheid neerlegt voor de ergste gevallen bij de gemeentes is ........ Waarom neemt mevrouw de verantwoordelijkheid zelf niet en beschermt bepaalde groepen voor de negatieve spiraal waarin bepaalde groepen terecht komen, dmv de kostendelernorm. Zelf ben ik 80-100% afgekeurd. aandoeningen van de zenuwen hypermobiliteit in de benen/heupen eds, en een beschadiging van mijn dura door de vele valpartijen. Die niet meer verholpen kan worden, daar ik jaren roofbouw op mijn lijf heb gepleegd omdat ik voor mijn mv.geh, broer zorgde. Ik kreeg met die wet te maken nadat mijn partner overleed. Toen kreeg ik een aanvullende anw-uitkering voor een verzorgingsrelatie a 50%. Daar moest ik van rondkomen samen met mijn dochter en broer. Toen kreeg ik nog een aanvulling vanuit de wwb. In 2015 is mijn broer overleden en ging ik door voor de kostendelernorm a 50%, tja gevolgen ik kan geen medische hulpmiddelen aanschaffen zoals nieuwe spalken, rollator, elleboogkrukken, bracens, kleding, bewassingskosten etc. Doordat mijn broer bij mij in huis woonde kreeg ik de max huurverhoging jaren, en die is never nooit naar beneden gegaan. Ook nu niet, daar ik een anw-uitkering/wao 80-100% heb. Doe daarbij een extra belastingkorting omdat ik 2 uitkeringen heb. dus nog eens een extra korting erboven op. Daarbij is mijn dochter chr.ziek. leverfalen, afwijking van de lever waardoor deze te traag werkt. Ze hadden die effecten beter eerder kunnen onderzoeken voordat ze ons die participatiewet door de strot douwden. Het zou ook eens leerzaam zijn om bij de voedselbanken te kijken, kunnen ze zien hoeveel mensen er met een beperking ervan moeten leven. Dikke schande deze wet...... ik vrees het ergste voor de wajongers.... want hij moet en zal er doorheen geduwd worden.
Door Matthias op
Het verhaal dat de Participatiewet tijd nodig had om tot ontwikkeling te komen stond ook al in het SCP rapport. Zo werd daar bijvoorbeeld geconcludeerd dat gemeenten tijd nodig hadden om de voorzieningen in te richten en gewend te raken aan hun nieuwe verantwoordelijkheden. Ook was er tijd nodig om de samenwerking tussen gemeenten en UWV vorm te geven. Je kunt je afvragen of men die tijd vooraf niet had kunnen inbouwen.
Door doeterniettoe (-) op
@Martin Heekelaar: goed dat u reageert, maar het doet niets af aan het feit dat de wet of niet functioneert of niet goed is geïmplementeerd.
Als budgetten inderdaad anders verdeeld moeten worden, dan had dat bij de invoering al moeten worden gedaan, niet nu jaren later. Niet alleen jaren later, maar ook heel veel menselijke ellende later.
Of de wet is gewoon fout. Zou niet de eerste keer zijn dat een politieke wens doorgedrukt wordt, ook al gaat het ten koste van mensen. In dit geval mensen die sowieso al zeer kwetsbaar zijn. De aannames waren voordat de wet werd ingevoerd al door velen betwist, alsmede de bezuiniging die alvast ook maar eventjes was ingecalculeerd...
Door Martin Heekelaar (Adviseur Berenschot) op
Misschien goed ter toelichting, nog iets over wat we nu precies met elkaar hebben vergeleken. We hebben voor de analyse gekeken naar de landelijke ontwikkeling van het aantal mensen dat met LKS aan de slag is geholpen ten opzichte van de vermindering van het aantal Wsw-ers. Vervolgens hebben we de landelijke daling Wsw vertaald naar gemeenteniveau op basis van de instroom in de wachtlijst Wsw en de instroom in de werkregeling Wajong. Deze verdeling wordt ook gebruikt voor de verdeling van de landelijke budgetten voor de nieuwe doelgroepen. We hebben op gemeenteniveau niet gekeken naar de werkelijke gemeentelijke uitstroom Wsw, omdat deze scheef over het land is verdeeld. Op basis van de score kun je geen conclusies trekken over de kwaliteit van het beleid. Ook kan het zijn dat er in een gemeente veel mensen aan de slag zijn geholpen, bijvoorbeeld vanwege een gunstige arbeidsmarkt, waardoor het instrument LKS minder vaak nodig was. De analyse die we hebben gemaakt is vooral het begin van een gesprek.
Door Titia Beukema (Secretaris Wajonggroep FNV) op
Sinds wanneer wordt de politieke discussie gevoerd via de koppen boven onderzoeken? Wordt Berenschot op pad gestuurd door het ministerie?
Mijn ervaring is dat de onzekerheid onder jonggehandicapten alleen maar toeneemt (inkomensachteruitgang bij Wajongers en korte contracten), en dat gemeenten de mensen met hoge loonwaarde beter helpen, omdat ze meer opleveren aan uitkeringsgelden. Dit perverse systeem moet WEL struktureel op de schop. De resultaten zijn beperkt in aantallen, en beroerd voor de meest kwetsbare groep, die is te duur.
Door Willem (Volger) op
I.d.d. goed om de discussie even te normaliseren met een blik op de toekomst. Iets heeft tijd nodig om tot wasdom te komen. Doet niet af aan het feit dat gemeenten met een grote mate van experimentele vrijheid (zonder doelkader) het bos zijn ingestuurd en dat 5 jaar - zonder alle voorbereidingstijd gerekend - lang is. Daar waar nu sprake is van enig succes betreft het gemeenten die de rijks bezuinigingen omzeilen en bijpassen vanuit reserves of andere doelgelden. Dit zegt wat over het gekozen implementatiemodel. Dus zonder het systeem nu af te breken had of kan het alsnog ook anders. Die nuance van Berenschot is terecht. Maar praat niet recht wat krom is en pak het aan (overheid)!
Door Ria Huisman (Directeur) op
zijn ook de mensen waar het om gaat hierbij betrokken of wordt er alleen aan de hand van cijfers weer rapportage gemaakt.
Schiet niet op klant is niet geholpen.
Door Broadcaster op
Op wiens verzoek komt Berenschot met dit advies?