of 64120 LinkedIn

Ook nieuwe afspraken Wmo liggen zwaar op maag

De herziene (concept) Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) inkoop maatschappelijke ondersteuning gaat gemeenten geld kosten en is mogelijk in strijd met de nieuwe aanbestedingsregels. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie op de herziene AMvB.

De nieuwe (concept) Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) inkoop maatschappelijke ondersteuning gaat gemeenten geld kosten en is mogelijk in strijd met de nieuwe aanbestedingsregels. Dat stelt gemeentekoepel VNG in een reactie op de herziene AMvB. De VNG benadrukt nogmaals deze overbodig te vinden.

Risico-regelreflex

Via de AMvB wil verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (VWS) onder meer regelen dat gemeenten reële (cao-conforme) tarieven voor huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en vervoer gaan betalen. ‘Veel gemeenten zijn in staat een goede afweging te maken tussen prijs en kwaliteit en bieden ook een reële vergoeding’, stelt de VNG in een reactie op de ‘tweede’ versie van de AMvB. ‘Het rijk zou meer vertrouwen moeten hebben in de uitvoeringskracht van gemeenten en niet in de risico-regelreflex schieten. We zien meer in het aanspreken (indien nodig) van een individuele gemeente op de keuzes die ze maakt’, stelt de VNG in een schriftelijke reactie.


Vernieuwing

De eerste versie was voor gemeenten onverteerbaar. Na bestuurlijk overleg tussen de VNG en Van Rijn (VWS) werd toegezegd dat het ministerie met een aangepaste versie zou komen. Die is er nu, maar ook daar hikken gemeenten tegenaan. Een van de bezwaren is dat het rijk in de (concept) AMvB spreekt van ‘een college dat een reële prijs vaststelt voor het leveren van een dienst’. Hiermee wordt voorbij gegaan aan het feit dat colleges lang niet altijd een tarief vaststellen, aldus de VNG. Dat doen colleges alleen als op basis van geleverde zorguren wordt afgerekend (en ingekocht: ‘p x q’-financiering). ‘Met het oog op de transformatie experimenteren gemeenten met andere vormen van bekostiging zoals resultaatfinanciering of populatiegebonden bekostiging. Het rijk is geïnteresseerd in nieuwe vormen van bekostiging maar in de AMvB zien we dat niet terug’, stelt de VNG.


Te verstrekkend

De reikwijdte van de AMvB is wel erg (te) groot, vindt de VNG verder. De ‘voorloper’ van de AMvB – de (vrijwillige) Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning – had alleen betrekking op de huishoudelijke hulp. De AMvB wil ook reële tarieven afdwingen voor begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en vervoer.


Bestuurlijk aanbesteden

De AMvB gaat uit van de mogelijkheid tot bestuurlijk aanbesteden. Dat strookt in de ogen van de gemeentekoepel niet met de nieuwe Aanbestedingswet, die stelt dat diensten boven 750.000 euro Europees moeten worden aanbesteed. De VNG wil weten of gemeenten niet meer bestuurlijk mogen aanbesteden, of dat bestuurlijke aanbestedingen buiten de werking van de AMvB vallen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Edwin Bastian (Consultant Legal) op
Merkwaardig is dat de VNG nu ineens stelt dat bestuurlijk aanbesteden strijdig zou zijn met de Aanbestedingswet. Op basis van de herziene bepalingen betreffende het 'nieuwe verlichte aanbestedingsregime' voor sociale en specifieke diensten is het bij overschrijding van de drempelwaarde van € 750.000,- zo dat een (voor)aankondiging van de opdracht én een aankondiging van de gegunde opdracht dient te worden gepubliceerd. E.e.a. biedt nog steeds ruimte voor bestuurlijk aanbesteden.
Door de jong op
De AMvB beoogt te regelen dat er een redelijke prijs te betaald wordt. En dat houdt in dat o.a. conform de CAO betaald kan worden. In wat voor bananenrepubliek leven wij dat kennelijk de ene overheid de andere wettelijk wil dwingen om de naleving te verzekeren van een door diezelfde overheid algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. Bizar.
Door Tim Robbe (Advocaat) op
Dit is wel een bijzondere reactie van de VNG.

Ten eerste moeten gemeenten ALTIJD een redelijke prijs betalen voor ingekochte diensten en dus ook ALTIJD kunnen beargumenteren waarom een bepaalde prijs redelijk is. Dit was zo en zal zo blijven. In alle vormen van bekostiging is sprake van prijs x hoeveelheid. Waarbij dus die prijs (en ook de hoeveelheid waarmee moet worden gerekend) redelijk dient te zijn. Het model in de AmvB is een prima model om mee te rekenen. De VNG moet zich er drukker om maken dat uit de berekeningen wellicht prijzen komen die niet te betalen zijn op basis van het geld dat het Rijk verstrekt. Maar dat is een andere discussie die ik de VNG niet of maar mondjesmaat zie voeren.

Ten tweede draait de VNG op het punt van bestuurlijk aanbesteden. In de discussie rondom Buurtzorg/TSN was er niets aan de hand. En vorig jaar nog publiceerde de VNG samen met Europa Decentraal een document waarin duidelijk stond dat bestuurlijk aanbesteden ook onder de Aanbestedingswet mogelijk is. Als ontwikkelaar van het model moet ik dan ook op dit punt wel reageren. Ook onder de nieuwe wet is bestuurlijk aanbesteden gewoon mogelijk en voor een reactie op die punt "in fine" verwijs ik graag naar mijn publicatie: http://ar-advocaten.nl/publicatiebericht03.html.

Wat zijn nu de (politieke) belangen van de VNG om zo bijzonder te reageren?

Relevante Parlementaire Dossiers