of 64621 LinkedIn

Nog weinig innovatie in jeugdzorgplannen

Zonder vernieuwing in de jeudgzorg zijn de budgetkortingen niet haalbaar. Dit breed gedeelde besef vertaalt zich vooralsnog niet in de regionale transitiearrangementen (RTA’s).

Slechts enkele van de 41 jeugdregio’s gaan komend jaar al aan de slag met zorgvernieuwing aan jongeren. Het gros van de regio’s kiest er vooral voor om de zorg in 2015 te continueren, en slechts mondjesmaat en voorzichtig te vernieuwen.

Besef

Wel is er een breed gedeeld besef dat zonder vernieuwing de budgetkortingen niet haalbaar zijn. Dat blijkt uit een eerste, grove analyse van een aantal regionale transitiearrangementen (RTA’s). Deze moesten eind vorige week af zijn. Alle regio’s hebben de deadline gehaald, maar het gaat in de meeste regio’s om slechts principeafspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en financiers. Ook hebben gemeenteraden zich nog niet over de afspraken tussen regio’s en zorgaanbieders uitgesproken.

 

Verkorten wachtlijsten

De jeugdzorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe (Apeldoorn en omgeving) is een van de regio’s die ervoor kiest om in 2014 al te starten met de vernieuwing, zodat in 2015 − het jaar waarin de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten komt te liggen − sneller verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Daarbij wordt gedacht aan het verkorten van wachtlijsten en een verschuiving van zware (en dure) zorg naar lichtere zorg.


Intrekken

In de regio IJsselland (waaronder Deventer, Kampen, Zwolle)  worden komend jaar afspraken gemaakt over vernieuwingen in de zorg. Zorgaanbieders moeten aantoonbaar bijdragen aan de transformatie naar snellere, meer op preventie gerichte zorg volgens het principe van één-gezin-één-plan. Als zorgaanbieders onvoldoende vernieuwingen doorvoeren, worden de continuïteitsafspraken aangepast of per 2016 zelfs ingetrokken. Om vernieuwing meer kans te geven, biedt het transitiearrangement nadrukkelijk ruimte voor nieuwe aanbieders.

 

Zorgtoewijzing

De regio Rijnmond (16 gemeenten) wil komend jaar met een nieuwe werkwijze tot zorgtoewijzing

aan de slag. De verwachting is dat hierdoor minder mensen een beroep op zwaardere zorg zullen doen. Nieuw te vormen teams die dichtbij ouders en kinderen staan, spelen hierbij een beslissende rol.

 

Integrale hulp

Binnen de regio Zuidoost-Brabant worden het komend jaar jeugdzorgtaken van de provincie overgenomen. In drie subregio’s wordt op verschillende manieren vorm gegeven aan vernieuwing, maar ze zijn allemaal gericht op het bieden van integrale hulp en het terugdringen van het beroep op duurdere zorg. Zo worden in twee subregio’s (Eindhoven en de Peelgemeenten) generalistische professionals/teams in wijken en dorpen ingezet, in een andere subregio worden de Centra Jeugd en Gezin versterkt met specifieke jeugdzorgkennis en in weer andere subregio wordt gestart met een integrale toegang Sociaal Domein.

 

Innovatiebudget

De acht Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken minimaal eenvijfde van het budget van 2015 te reserveren voor nieuwe vormen van zorg en ondersteuning. Maximaal 80 procent van het budget dat naar gemeenten overgaat, is bestemd voor de continuering van de zorg. Komend voorjaar horen de huidige zorgaanbieders de Achterhoek de toegang tot de jeugdzorg vanaf 2015 gaat regelen. De 19 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant willen in 2015 4 procent van het jeugdzorgbudget inzetten voor vernieuwing.

 

Aanvullend beleidskader

In de regio Hart van Brabant (9 gemeenten) gaat in een nog op te stellen beleidskader afspraken maken over vernieuwing en innovatie van de jeugdhulp. Dat moet uiterlijk begin 2014 worden vastgesteld. Naast regionale afspraken maken de gemeenten zelf aanvullende beleidskaders, waarin onder meer de zorgtoegang voor ouders en jeugd wordt geregeld.

 

Langere overgangsperiode

Drenthe kiest voor een overgangsperiode van drie jaar in plaats van het wettelijk vastgelegde jaar. Ook een aantal andere regio’s heeft besloten de zorg ook na 2015 voort te zetten. Wel wordt al in 2014 gestart met zorgvernieuwing, door onder meer het versterken van preventie en een nieuwe manier van zorgtoewijzing. In de regio Haaglanden (9 gemeenten) stellen gemeenten en aanbieders samen, voor eind december, een innovatieagenda op voor 2014 tot en met 2017.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Moeder (moeder, vrijwilliger) op
Dit tegen de zin behandelen is geen argument voor transitie. Dat komt waarschijnlijk ook voor zonder dat het nodig is, maar moet anders opgelost worden. TRansitie is niet de oplossing. Het gaat hier om ouders en jongeren die wel voor behandeling kiezen en dat ook hard nodig hebben. Ik ken nogal wat geregeld suïcidale jongeren met licht autisme die geholpen waren als ze eerder naar GGZ waren verwezen. Ik ken jongeren met autisme die zwaar overvraagd werden en onbedoeld kapot zijn gemaakt door volwassenen omdat men vroeger autisme niet kon detecteren. Nu wel. Ik had mijn zoon ook ongewild kapot gemaakt als ik het niet wist, hoe ik ook mijn best had gedaan en hoe tijdig men ook hulp had gezocht. Transitie maakt dit veel moeilijker te herkennen. De GGZ wordt dan weer veel te laat of niet ingeschakeld. DAt het onze zoon zo goed gaat na tijdige verwijzing is het levende bewijs daarvan.
Nog meer politieke trucs om fatale transitie goed te praten zie ik als misleiding. Het lijkt erg op geloof in een twijfelachtige sekte. TEgengeluiden worden ook daar niet getolereerd. Zie ook parlementaire enquete onderwijsvernieuwingen. Diegenen met een tegengeluid werd de mond gesnoerd. Gebeurt hier weer, velen trappen er met open ogen in. Ik schrijf niet meer voorlopig, echt geen tijd.
Door Paul van der Klein (sociaal ondernemer, initiatiefnemer jeugdkracht.nl) op
Behoedzaamheid in de transitie is begrijpelijk, maar funest voor de transformatie.
Om daadwerkelijk tot zelfregie en besparingen te komen moet er veel meer ruimte komen voor nieuwe innovatieve aanbieders, die afgerekend moeten worden op kwaliteit en dienstbaarheid aan jeugdigen en hun ouders.
Ik ken een jongvolwassene, die tegen haar zin veroordeeld wordt tot (dure) GGZ-behandeling terwijl de (alternatieve) therapeut van haar voorkeur zich noodgedwongen gratis in moet zetten.
Ik ken een vrouw van 70+, die zich nu moet wenden tot een zorgkantoor en anonieme zorg moet accepteren, terwijl de zeker zo voordelige vertrouwde PGB-verzorger (die al haar grillen en angsten al jarenlang kent en daarmee uitstekend weet om te gaan) haar wordt afgenomen....

Soms zijn innovatie en besparing redelijk voor-de-handliggend.
Door Moeder (moeder/vrijwilliger) op
Beste Gerrie, als u al problemen ontkend die realistisch kunnen opduiken met gezond verstand, dan vrees ik het ergst voor de toekomst. Functionarissen en plaatselijke politici die niet willen luisteren naar ons. Dat belemmert de 'eigen kracht' waar de politiek op uit is!
Voor politici en ambtenaren die dat wel willen: ouderverenigingen zullen u graag informeren.
Verder heb ik twee verschillende gemeentelijke politici in twee verschillende gemeentes gesproken. De een was wethouder en zou contact tussen het kind en GGZ vervangen door contact met gezinscoach, en die coach zou nog wel contact hebben met de GGZ. Daarnaast sprak ik er een die ontbreken privacy heel goed vond, ook in ons geval van ouders die wel zorg zoeken. Dan kon men beter samenwerken. Prima, maar met toestemming ouders, zou ik zeggen. Kwalitatief goede zorgverleners krijgen die toestemming wel van goedwillende ouders. En die zijn er bij GGZ volop. Het lijkt me toch belangrijk om privacy alleen te schenden als het kind fysiek in gevaar is, zoals tot nog toe het geval was. En het is nergens vastgesteld hoe lang men die gegevens over mijn kind bewaart. Ik herinner me nog dat iemand die ik ken de Veiligheidsindex niet wilde invullen. Die werd achtervolgd door de gemeente met post, telefoontjes op zaterdag, etc. Het is zo ondoorzichtig als de pest, wat men van je wil weten. Ontkennen heeft geen zin en illustreert hoe serieus de burger wordt genomen. Daarnaast zal men bij verkiezingen op politici kunnen afrekenen, maar de meeste mensen vinden de rollator voor moeder 1000x belangrijker dan de hulp voor de zogenaamd 'lastige' jongen 4 huizen verderop. Die jongen wordt betrekkelijk makkelijk als de GGZ gaat helpen overigens. En de meeste mensen weten niet de weg en hebben geen geld voor juridische hulp. Ook zijn ouders extra kwetsbaar omdat ze media mijden om privacy kind en geen tijd hebben. Zo, ik ga mijn zoon wekken.
Zo, tijd om mijn zoon te wekken.
Door Moeder op
Beste Gerrie, de hele transitie is gebaseerd op de aanname dat mentale problemen opvoedproblemen zijn, of te voorkomen zijn met juist opvoeden. Dat is steeds het uitgangspunt van enthousiaste motiverende leiders van de transitie, en die aanname klopt al niet. Het is een simpele logica dat de hele wet dan rammelt. De hele verhuizing van jeugd-GGZ naar de gemeente kost geld. Hoeveel uren werk kost dat ambtenaren en politici? Daarnaast zullen veel gemeenten geneigd zijn om met de goedkoopste aanbieder in zee te gaan, straks zitten ze zonder geld. Aanbieders met te weinig ervaring en opleiding wellicht. Zorgverzekeringen eisen bij somatische zorg in elk geval nog kwaliteit en hebben daar expertise over. Hoeveel weet u van autisme, van voorstadia van schizofrenie, van eetstoornissen EN verslavingen, alles bij elkaar komt op het bord van de gemeente. Ik heb geen jeugdpsychiater nodig om in te zien dat dit helemaal mis zal gaan. Dat had ik zelf al bedacht. Niet voor niets is voormalig minister Rouvoet ook tegen overheveling van jeugd-GGZ naar de gemeente. Ik heb geen tijd meer om naar uw argumentatie te luisteren. Onze grote zoon vraagt 80 uur intensieve zorg per week, dus ik heb wat anders te doen. U zit vast in uw enthousiasme. Als mijn mening u niet verontrustte zou u mij wellicht negeren. Maar ik wil oprecht geen politicus in de problemen zien komen door de jeugdwet. En zeker geen kwetsbare kinderen.
Door Harro Labrujere (adviseur) op
Er klinkt iets gemeenschappelijks in de plannen door: het uitgangspunt is aanbod en in het beste geval een beetje ruimte voor innovatie. Er lijkt nergens sprake te zijn van een fundamentele omkering van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken, immers dat zou betekenen dat je durft los te laten wat het huidige aanbod nu is. En dat zou betekenen dat je de jeugdzorg niet van bovenaf regelt, maar er op vertrouwd dat waar er een werkelijke vraag is, je die ook kan beantwoorden. Toegegeven, is allemaal wat lastiger planbaar voor de gemeenten en de aanbieders. Maar de verwachtte meerwaarde van de decentralisatie blijft volledig uit (wordt alleen maar duurder) als we het oude systeem op kleine schaal overeind houden. Ook mis ik de omkering die nu wel in de jeugdwet staat: niet het zorgplan is leidend, maar het familiegroepsplan. Een burger die beter nadenkt over wat hij nodig heeft, vraagt een gemeente die beter weet in te spelen op wat de burger vraagt (ook al zijn dat vragen die je niet van te voren kon bedenken). Daar past het continueren van de oude productieafspraken totaal niet bij.
Door Gerrie op
N.a.v. onderstaande reactie: lijken me juist goede argumenten om jeugdhulp niet los te maken van jeugd-ggz, maar samen over te laten gaan.
Verder merk ik dat achter dit verhaal de reguliere misvatting zit dat gemeentenambtenaren de jeugd-ggz over zouden willen nemen. Daar is natuurlijk geen sprake van. De accounthouder van de zorgverzekeraars voeren nu toch ook geen zorg uit??
Dit is een simpele lobbystrategie van GGZ-lobbyisten om bij cliënten en professionals angst op te wekken voor gemeenten. De werkelijkheid is dat medisch beroepsgeheim gewoon blijft bestaan en dat kinderen die in ggz behandeld worden straks onveranderd behandeld worden. Er verandert weinig. Maar goed, dat zal GGZ NL u niet zo snel vertellen, omdat dat in de lobby niet goed uitkomt. (Eind van het liedje zal ws. zijn dat GGZ NL straks de argumentatie gaat omkeren: zie je wel, gemeenten veranderen niets, waarom dan al die moeite van de decentralisatie?) Ggz-bestuurders kunnen hun energie beter steken in het voorsorteren op maatschappelijke ontwikkelingen en in het equiperen van hun professionals. De maatschappij betaalt die dure bestuurders niet voor het verspreiden van spookverhalen aan cliënten en medewerkers.
Door Moeder (moeder/ v/rijwilliger) op
Eigenlijk moet ik hier mijn naam bij zetten, maar dat mag in geen geval van mijn tienerzoon. En terecht, ik moet zijn privacy waarborgen. Doet u dat ook, want nu lijkt de privacy ook een probleempje te worden bij sommige gemeenten. Mijn zoon zou dan nooit om hulp vragen, hij doet dat nu wel bij de GGZ omdat zij medisch beroepsgeheim hebben.
Overdracht tussen de maximaal twee hulpverleners die de meeste ouders kennen als hun kind autisme of ADHD heeft regelen ouders zelf, is mijn ervaring. Ik wel, het is in ons belang. Wij hebben ook geen gezinscoach nodig, maar enorme expertise, dus GGZ. De groep ouders die GGZ-hulp zoekt is een heel andere groep dan die met Jeugdzorg te maken heeft. Bij de meeste ouders die GGZ-hulp vragen komt veel wanhoop voor, het kind is er ernstig aan toe, je gaat er alleen heen als het moet. Want anders is het zonde van de tijd. Deze ouders voelen wanhoop terwijl ze nog steeds verantwoording nemen en professionele hulp zoeken. Dus overhaast u niet, alleen privacy doorbreken als fysieke veiligheid kind ernstig in het geding is en de ouders zorg mijden. En dan nog aub zorgen dat alleen de betrokken hulpverleners bij de gegevens kunnen. Dank u.
Door Moeder (Moeder, vrijwilliger) op
Geachte wethouders en raadsleden, ik heb als ouder van een zeer kwetsbaar kind bijzonder veel respect voor bepaalde politici omdat ze voor onze kinderen opkomen of opkwamen. Velen van u dienen dezelfde partijen waarmee ik sympathiseer en ik wil dat het u goed gaat in uw werk. Maar bij transitie Jeugdzorg wordt u gehersenspoeld als het om jeugd-GGZ gaat. Ons kind valt heel soms even niet op, meestal wel. Dat wil zeggen, het gedrag roept op dat omstanders en buren denken dat wij onze zoon zeer zwaar mishandelen. Dat is doodgewoon paniek bij relatief licht autisme. De zwaarte van licht autisme wordt breed ontkend, maar houdt dus in frequente paniek en ongelooflijke dwangmatigheid. En isolement als de volwassene geen inzicht heeft in hoe contact te leggen. Dat inzicht en die ervaring zijn er niet bij de Jeugdzorg, maar bij jeugd-GGZ. Als bij kinderen in uw gemeente geen GGZ wordt ingeschakeld bij onderzoek, zijn vele kinderen zogenaamd slachtoffer van zware kindermishandeling. Terwijl het 'gewoon wat autisme' is. Als het autisme niet herkend wordt, wordt uw gemeente enorm op kosten gejaagd. Bovendien wordt het gedrag van het kind steeds paniekeriger zonder jeugd-GGZ. Niet voor niets tekenen zoveel ouders de petitie. Echter, u wordt een rad voor ogen gedraaid met citaten van pedagoog Jo Hermanns. Ongetwijfeld een kundige man, maar kundig in het opvoeden van doorsnee kinderen. En bovendien altijd gewerkt in een tijd dat onze kinderen verborgen zaten in een tehuis. Ouders hoefde hij niet te begeleiden bij autisme, dus. Hij weet er gewoon te weinig van af. En dat geldt ook voor al die andere ernstige problemen. Die liefdevolle, doodnormale ouder van een uiterst kunstzinnig kind dat op 8-jarige leeftijd al dood wil, al wat verward is en schizofrenie blijkt te hebben. Ik ken nogal wat ouders door mijn vrijwilligerswerk - ik kan wel wat proberen te troosten, maar niet behandelen of begeleiden! Dat vraagt te veel kennis van zaken.