of 63606 LinkedIn

Moslimouders: islamlessen op school

Moslimouders in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart willen in grote meerderheid dat er islamlessen komen op school.
Sjors van Beek 9 reacties
Moslimouders in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart willen in grote meerderheid dat er islamlessen komen op school.

Een minder groot deel van de moslimouders is ook bereid lessen over de islam daadwerkelijk te helpen organiseren of de komst van de lessen door middel van een handtekening te ondersteunen. Wettelijk gezien zijn openbare basisscholen verplicht godsdienstonderwijs aan te bieden als de ouders daar om vragen.

 

De behoefte van de islamitische ouders aan religie-onderwijs komt naar voren uit een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nu de wens van de ouders kenbaar is geworden ‘zal de discussie hierover tussen ouders en schoolbesturen wel ontstaan’, denkt verantwoordelijk portefeuillehouder Paulus de Wilt (GroenLinks). Hij ziet verder geen rol voor de overheid in dit proces. ‘Behalve als een school dit onderwijs niet zou toestaan.’

 

Behoefte

 

Het onderzoek is verricht op verzoek van de stadsdeelraad. Die wilde in 2008 weten of er behoefte is aan godsdienstonderwijs, of er bij de openbare basisscholen draagvlak voor is en of die scholen daarbij ondersteuning verwachten van het stadsdeel. Aanleiding voor het onderzoek waren opmerkingen van toenmalig stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch over het slechte pedagogische klimaat en het lage onderwijsniveau op de koranscholen in het stadsdeel. ‘Hij suggereerde dat het geven van godsdienstonderwijs op de reguliere scholen een alternatief voor de koranscholen kon zijn’, legt portefeuillehouder De Wilt uit. ‘Wellicht konden ouders verleid worden tot islamonderwijs via de normale Nederlandse onderwijskanalen, in contact met de Nederlandse samenleving, en dus niet via ingevlogen imams.’

 

Verkeerd verstaan

 

Islamonderwijs op scholen wordt vaak ‘verkeerd verstaan’, zegt De Wilt: ‘We krijgen voortdurend te horen dat we willen islamiseren. Maar het staat gewoon in de wet dat je moet meewerken aan godsdienstonderwijs als ouders het willen’ (zie ook kader hieronder, red.).

 

De universitaire onderzoekers ondervroegen in Slotervaart op vijf scholen dertig ouders per school, en spraken met de schoolleiding. Drie scholen gelden als zwart, met een nagenoeg volledig islamitisch leerlingenbestand. Eén school is Montessori met een gemengde populatie, één school is 60 procent autochtoon/Europees en 30 procent Marokkaans/Turks.

 

Van alle ouders in de enquête is bijna de helft van Marokkaanse afkomst en heeft 20 procent een Turkse achtergrond. 20 procent is autochtoon of Europees, 10 procent overig niet-Europees (onder wie ook Surinamers en Antillianen). Samen hebben de bevraagde ouders 279 kinderen op de vijf scholen, ofwel 19 procent van het totaal. Eén school weigerde medewerking: hier hadden de onderzoekers een gesprek met de medezeggenschapsraad. Driekwart van de geënquêteerde ouders is islamitisch. Een kleine minderheid is christelijk of hindoeïstisch, 15 procent valt buiten de traditionele wereldreligies of wil de levensbeschouwing niet noemen. Meestal (72 procent) waren het de moeders die de vragenlijst invulden. De moslimouders gaan in overgrote meerderheid zelf naar de moskee en driekwart van de kinderen gaat nu of binnenkort naar een koran- of weekendschool.

 

Ruim driekwart van alle gesproken ouders geeft te kennen behoefte te hebben aan religieus/levensbeschouwelijk onderwijs voor hun kinderen. Onder islamitische ouders ligt dat percentage rond de 90. In totaal zeiden 104 van de 115 moslimouders die behoefte te hebben. Drie zeiden van niet, vijf zeiden misschien, drie zeiden het niet te weten. Uit de overige groepen waren er in totaal nog twaalf ouders die ook kenbaar maakten godsdienstonderwijs op school te willen zien. Van de moslimouders die godsdienstles willen, zei 62 procent (65 ouders) dat ze de islam in die lessen centraal willen stellen. Tweederde van hen vindt dat er ook aandacht mag zijn voor de verschillen en overeenkomsten met andere religies; eenderde van deze groep wil dat niet.

 

Afdwalen

 

Onder moslimouders leeft breed de angst dat jonge kinderen kunnen ‘afdwalen’ of ‘in verwarring raken’ als ze kennis nemen van andere religies, zo blijkt uit de antwoorden van de ouders. Veel ouders zeggen en passant dat ze graag Arabische les voor hun kinderen willen. Op een school stipt de leiding aan dat veel ouders ‘onvoldoende op de hoogte zijn van de materie en het niet overzien’. De gegeven antwoorden hangen volgens deze school af van het ontwikkelingsniveau van de ouders: ‘Ouder 1 zegt bijvoorbeeld: “Islamonderwijs is hartstikke goed”. Ouder 2 zegt: “Waar gaat dat over? Het moet niet een les worden in het reciteren van de koran”.’

 

Op de 7e Montessorischool is driekwart van de bevraagde ouders autochtoon of Europees, 13 procent is Marokkaans. De uitkomsten liggen hier wezenlijk anders dan op de zwarte scholen: slechts elf van de dertig ouders vinden godsdienstonderwijs wenselijk. Als zo’n onderwijs er al komt, dan over alle religies, aldus de ouders.

 

Openbare basisschool De Vlaamse Reus weigerde mee te werken aan de ouderenquête. ‘Die is niet wenselijk omdat hier de suggestie van uitgaat dat godsdienstonderwijs een apart vak zou moeten zijn’, zo liet de Medezeggenschapsraad (MR) weten. Op de school komt religie afdoende aan bod binnen het thematisch onderwijs in de bovenbouw, aldus de MR.

 

Wet duidelijk over godsdienstles
De Wet primair onderwijs (Wpo) is duidelijk over godsdienstles op openbare scholen. Als ouders er om vragen, moet de school meewerken. Op iets meer dan de helft van alle openbare basisscholen wordt ook al godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs gegeven. In 1857 is bepaald dat godsdienstonderwijs wordt overgelaten aan kerkgenootschappen, maar dat de scholen hiervoor lokalen beschikbaar kunnen stellen. Vanaf 1978 mag dat onderwijs ook binnen schooluren vallen, vanaf 1981 is dat zelfs verplicht als de ouders daar om vragen. Tot 2009 waren zendende instanties afhankelijk van (vrijwillige) subsidies van gemeenten, sinds 2009 is structurele rijksfinanciering geregeld. Vanaf 2004 dienen godsdienstdocenten aan wettelijke bekwaamheidseisen te voldoen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rwindt (machteloze burger) op
Neline • 03.05.10 21:26

Voor voetbalhooligans bestaat geen enkel maatschappelijk draagvlak hoor. Dat gaat door alle culturen heen zou ik menen.
Dat geldt voor alle maatschappelijke ellende.

Voor de ethische kwesties waar u wellicht moeite mee heeft, is vele malen meer draagvlak dan Koranlessen op openbare scholen en ten koste van gemeenschapsgeld.

Burgers maken mee dat die mogelijkheden binnen de ethische kwesties een zegen kunnen zijn.
Niemand moet die ondergaan. Dat is een persoonlijke keuze ook weliswaar.
Echter, die mogelijk geworden ethische keuzes (bestaan al een tijd) hadden een maatschappelijk doel. Om de illegale praktijken, of gruwelijke zelfdodingen te verminderen.
Dat is een pragmatiek van een geheel andere orde dan Koranlessen, die net als de Katholieke Gemeenschap die ik ken, heel goed zelf te organiseren zijn zonder noemenswaardige kosten ook nog!

Maatschappelijk belang, kosten daarvan en draagvlak moeten altijd de afweging blijven. Dat gebeurt helaas te vaak niet.
Door rwindt (machteloze burger) op
Azzougarh • Beleidsadvisuer • 03.05.10 09:52

In de derde alinea van onder geef ik aan dat het een zegen zou zijn als het bijzonder onderwijs zou worden opgeheven. Dat de beperkte groep Chr. orthodoxie een blinde vlek heeft en blijft hangen in een zuilentijdperk dat toen werkte en nu niet meer. Dus uw opmerkingen in mijn richting daaromtrent snap ik niet.

Het ging hier echter over een openbare school!!
Dat mensen gebruik maken van een wet, maakt niet die koers altijd goed.
Wetten kunnen nu eenmaal achter feiten aanlopen of hiaten hebben. Dan beland je in legitiem misbruik.

Hier is echter iets anders gebeurd met een wet die oorspronkelijk goed was..
Wat niet had gemoeten, is dat die wet voor het openbaar onderwijs in de tijd van de immigratiegolven is aangepast. De jaartallen worden in het artikel genoemd. 1978 en 1981. Op aandringen en terwille van hoofdzakelijk groepen met een Islam. achtergrond in de praktijk en gesteund door poliieke geestverwanten op dat punt.

Die wegen worden ook gebruikt voor de ambulance die u ooit eens nodig hebt, of een bus die u gebruikt, of familieleden. Of voor de brandweer die er ook voor u is.
Over de mate m.b.t. aantal wegen kun je redetwisten.
Over de nut en noodzaak van vredesmissies kun je redetwisten.
Of gewoon vinden dat andere landen maar kosten en levens moeten inzetten daarvoor. Of over de omvang daarvan.

Een levensovertuiging is een persoonlijke aangelegenheid en hoort buiten politiek te staan. Het is geen zeker weten, al gedraagt men zich vaak wel zo en men heeft alle ruimte genoeg als persoon, of collectief in dit land (niet in landen van herkomst) om een geloof in te vullen. Naar Nederlandse wetten wel te verstaan, hetgeen op een aantal punten niet gebeurd is in de afgelopen decennia, onder de noemer geloofsvrijheid.. Uw vergelijkingen lopen mank wat mij betreft.

De cultuurbepalende religie heeft in de praktijk geen extra privileges. Dat is beschaving. Daar op alle mogelijke manieren overheen willen gaan in de dagelijkse praktijk, als nog recentelijke religie hier, vind ik niet beschaafd.

Religie kan maatschappelijk gezien goed een tool zijn voor normen en waarden, maar dan wel die breed gedragen worden in Nederland. Het is maar zeer de vraag of met de huidige aantal Imams dat gebeurt nu. Die behoefte aan Koranlessen op openbare scholen zou er anders niet zijn.
tenslotte.

De wetten hier (via westerse bril toegepast) en de Nederlandse taal en breed gevoeld burgerschap dienen een gezamenlijke ondergrond te worden. Daarboven kunnen alle mogelijke verschillen zijn. Dat heeft Nederland al bewezen met al die andere culturen (met andere wereldreligies) waar geen fricties mee zijn. Waar zou dan het probleem liggen?

De wetten oprekken voor o.a. Koranlessen binnen openbaar onderwijs en belastinggeld claimen, om min of meer goedkoop uit zijn en anderen de rekening laten betalen, plus gemakszucht, is vragen om problemen en werkt polariserend. Zoals trouwens alles wat een aparte status voor slechts groepen met een bepaalde religie als gemene deler, polariserend werkt en de cohesie en solidariteit aantast.

We hebben meer culturen dan er Tweede Kamerleden zijn.
Vraagt u e.a. zich dan nooit af waarom nieuwe Nederlanders met een andere wereldreligie die hang en drang naar aanpassingen aan hun cultuur NIET hebben? Voortdurend worden de overige Nederlanders aangesproken op vermeende onverdraagzaamheid t.o.v. slechts culturen met een Islam. achtergrond. Dat wordt binnen die groepen ook gecultiveerd. U doet het ook.
Het is de omgekeerde wereld. Er is sprake, met al die claims voor een aparte status, van ongelijke behandeling tussen Moslims en niet-Moslims.

Autochtoon en Allochtoon zakt weg, wat vroeger of later. Splitsing tussen Moslims en niet-Moslims wordt sterker via onwenselijke visies en vervolgens (slecht gerepresenteerde)democratische wegen gecontinueerd. Dat zou ook uw zorg moeten zijn!
Door Martijn op
Ik heb die Wet op het primair onderwijs er eens op nageslagen, en ik zie geen enkele referentie naar ''als ouders het willen dan moet het''.

Het dichtste bij komt artikel 50, maar daar gaat het ten eerste over de school als gezag, niet de ouders, en het geeft aan dat leerlingen er niet toe verplicht kunnen worden.

http://www.st-ab.nl/wetten/0725_Wet_op_het_primair_onderwijs_WPO.htm
Door Neline op
Het valt me altijd weer op hoe verschillend en er met aparte maten gemeten kan worden als het gaat om de mening van een ander. Zeker als het gaat om zaken die om doordenking vragen van een grondbeginsel. "Het staat gewoon in de wet dat je moet meewerken aan godsdienstonderwijs als ouders het willen’
Direct komt er dan de mening over belastinggeld om de hoek kijken, alsof de christenen en moslims niet veel meer betalen aan zaken waar zij het fundamenteel mee oneens zijn, terwijl dit toch ook met hun belastinggeld gebeurt. Ik denk hierbij aan de massahysterie, het geweld, de beveiliging rond het voetbal en alle andere sporten die meer zijn dan een gezellig sportief bezig zijn. Maar ook alle ingrepen op medisch gebied, zoals abortus, euthanasie, de inenting van meisjes van 12 jaar zodat ze sexueel actief kunnen worden. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden! Zolang de bijzondere scholen goed presteren volgens een onafhankelijk vastgestelde norm, laat de ouders, hun geloofsovertuiging en hun scholen met hun kinderen met rust!
Door Sjaak (systeembeheerder) op
Geloof hoort niet op een school, maar in de kerk/moskee. Terug naar de zondagschool dus en op school zaken leren waar je maatschappelijk belang bij hebt.
Door Les Paul op
Een zeer onwenselijke ontwikkeling daar in Amsterdam-Slotervaart.
Als de ouders islamonderwijs willen voor hun kinderen, dan richten ze maar een islamschool op, met gebruikmaking van artikel 23 van de Grondwet.
Vergelijkbaar met de christelijke (confessionele) scholen die er zijn opgericht.

Het is echt onacceptabel dat openbare scholen verworden tot verkapte islamitische scholen.
Door Azzougarh (Beleidsadvisuer) op
Beste R Windt, Ik kan me in hoge mate vinden in de oplossingsrichting die je aangaf. Tegelijkertijd benm ik een rechtschapen burger en vind dat alle burger zonder uitzondering gebruik moeten kunnen maken van de mogelijkheden die de wet biedt. Dat deden en doen nog steeds de confessionele scholen. Daar heb ik nooit iemand over gehoord. Het wordt pas een punt van discussie op het moment dat moslims daarbij betrokken zijn. Er worden dan zeer discutabele redeneringen aangehaald zoals belastinggeld voor islamitisch onderwijs ed. Wat denkt u van belastinggeld aanwenden voor het aanleg van wegen terwijl ik geen auto rijd, of belastinggeld aanwenden voor het voeren van oorlog in Afghanistan terwijl ik tegen die oorlog ben en de lijst kan nog langer. Godsdienst onderwijs in de openbare school gaat niet verder dan dat de school de gelegenheid daarvoor moet bieden (een lokaal meestal). De rest is een verantwoordelijkheid van ouders. Het bijzonder onderwijs heeft godsdienst onderwijs geintegreerd in het curriculum en geen haan die naar kraait. En als godsdienst onderwijs controversieel is dan moeten wij dit over de hele linie het uit het onderwijs (openbaar en bijzonder) uitbannen. De pijlen uitsluitend richten op islamitisch onderwijs draagt niet bij aan het gevoel van "erbij horen"maar werkt eerder afstotend.
Door Jaap op
Ik snap niets meer van onze samenleving. Sinds wanneer subsidieerd onze overheid religieuze stromingen en het onderwijs in deze vaak toch intolerante levensovertuigingen? Ik ben er in ieder geval niet voor dat mijn belastinggeld gebruikt wordt voor het promoten van welke religieuze overtuiging dan ook maar. Religie is een persoonlijke keuze, die je ook zelf maar moet financieren!
Door rwindt (machteloze burger) op
Opvallend dat alleen wat in de wet staat telt in de redeneringen!
Het zou logischer zijn de wet anno 2010 te veranderen naar mijn mening.

Marcouch maakte gebruik van de ruimte in de wet om onwenselijke toestanden op Koranscholen hiermee op te lossen.
Dat had ook anders gekund.

Die wet is nog een voortvloeisel uit het zuilentijdperk.

Levensovertuigingen kun je wel onder de noemer algemene ontwikkelingstof behandelen in de daarvoor geschikte huidige lessen binnen het openbaar onderwijs.

Nu gaat in deze tijd, met relatief weinig mensen nog op het totale aantal burgers, die bij een kerkorganisatie ingeschreven zijn, slechts een specifieke groep belastinggeld gebruiken van mensen, die of een heel andere religie hebben, of de bulk niet-religieus (meer) is.
Het is niet te verwachten dat andere groepen binnen het openbaar onderwijs dit ook willen. De Islam. kinderen zet je toch weer apart. Dat past niet in het openbaar onderwijs en is eigenlijk ook atypisch voor de PvdA, zoals die ooit bedoeld was.

Die Koranlessen gebeuren binnen de reguliere lesuren, zoals ik het begrepen heb. Wat doe je dan met de andere kinderen? Die moeten met wat anders bezig gehouden worden.

In deze pluriforme samenleving en ook moeizame integratie van een levensovertuiging, waarvan aspecten haaks staan op onze wetten, moet je onderwijs en religie loskoppelen en kinderen via neutraal en kwalitatief goed onderwijs een basis geven, waarin de levensovertuigingen van de ouders niet bepalend is. Van groot belang om extreme invloeden van ouders op welk onderwerp dan ook, wat te compenseren.

Een neutrale start via onderwijs is m.i. van groot belang voor cohesie in dit land, met zoveel verschillende culturen in zo'n korte tijd. Raar dus dat de PvdA deze koers van Marcouch steunt. Het zou een zegen zijn als ook het bijzonder onderwijs opgeheven zou worden. Dat kon in vroegere jaren werken toen Nederland er anders uitzag. Nu werkt het tegen in een periode van ontkerkelijking en huidig gebrek aan cohesie. Chr. orthodoxie hebben een blinde vlek voor dat aspect.

Ouders hebben buiten schooluren genoeg gelegenheid hun levensbeschouwing aan de kinderen mee te gevan. Dat is prive en dient prive georganiseerd te worden en betaald. Dat men een ruimte buiten schooluren in een buurtschool daarvoor gebruikt is goed, mits de school zeker weet dat de lessen pedagogisch verantwoord zijn.

In katholieke kerken die ik ken worden vrijwilligers via cursussen toegerust om kinderen bijbelkennis bij te brengen.
Waarom moet de PvdA nou weer verantwoordelijkheid van burgers zelf naar de overheid toetrekken met een tot nu toe niet toegepaste wet binnen het openbaar onderwijs en dan dit, in het licht van het Nederland van nu, heel normaal te vinden.
Wat zou Drees sr. daar nou van gevonden hebben?