Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning werd de loonschaal van thuiszorgmedewerkers aangepast en zakten hun salarissen van rond de 13 euro per uur naar circa 10,50 euro per uur. In de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen was al eerder vastgelegd dat dat zou worden gerepareerd. Er is nu een nieuwe loonschaal voor thuiszorgmedewerkers afgesproken.

Gemeenten monitoren
Dit voorjaar zetten de de cao-partijen al met het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) al hun handtekening onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarin is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om een reeële en kostprijsdekkende tarieven te hanteren. Begin juni werd deze AMvB van kracht. 

 

Monitor

Ook is er afgesproken dat er een monitoringsysteem wordt opgezet dat de vakbonden en werkgevers, het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in staat stelt controle uit te oefenen op de prijzen die gemeenten in hun aanbestedingen stellen. Gemeenten die geen reeële kostprijs vragen, zullen daarop worden aangesproken. (Red./ANP)