of 59130 LinkedIn

Landelijk fonds voor woningaanpassingen

De overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor zelfstandig wonenden blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit zijn gemeentekoepel VNG en VWS overeengekomen.

Gemeenten moeten de kosten van woningaanpassingen de komende jaren goed bijhouden. Zij moeten apart gaan registreren of de cliënt een dergelijke voorziening vanuit de Wmo of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt. De wens van een aantal gemeenten om een landelijk fonds in te stellen voor woningaanpassingen boven de 50.000 euro zal waarschijnlijk niet door VWS worden gehonoreerd, vreest gemeentekoepel VNG.

Overheveling

De overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor zelfstandig wonenden blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten. De overheveling naar de uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat niet door. De overheveling naar de Wlz van hulpmiddelen van cliënten met een Wlz-indicatie die niet zelfstandig, maar intramuraal wonen zonder behandeling, gaat in principe wel door. Dit gebeurt op zijn vroegst op 1 januari 2019. Dit zijn VNG en het ministerie overeengekomen, zo meldt de VNG in een ledenbrief. Het besluit is genomen op basis van twee onderzoeken naar de gevolgen van de overheveling van Wmo naar de Wlz.


Complexe operatie

Een van de redenen om de verantwoordelijkheid voor woningaanpassingen en hulpmiddelen niet naar de zorgkantoren over te hevelen, is dat er voor cliënten dan geen sprake is van één loket. Het fysiek overhevelen zou bovendien een complexe operatie worden, door onder meer de waardebepaling van inmiddels verstrekte voorzieningen. Ook zou het onderhoud ervan door de zorgkantoren overgenomen moeten worden. De omvang van de financiële middelen die gemeente nu kwijt zijn aan hulpmiddelen en woningaanpassingen kon evenmin worden bepaald. Gemeenten houden weliswaar de uitgaven hiervan bij, maar zij registreren niet of de hulpbehoevende een Wlz-indicatie heeft.


Combinatie

Een van de werkgroepen die zich de afgelopen periode over de gevolgen van de overheveling heeft gebogen, oordeelde dat hulpmiddelen en woningaanpassingen vanuit één wettelijk kader moeten worden toegekend. Ze hangen nauw met elkaar samen en worden veelal in combinatie verstrekt. Omdat de zorgkantoren van meet af aan geen brood zagen in de overheveling van woningaanpassingen, is het beter om ook de hulpmiddelen bij de gemeente te houden.


Landelijk fonds

Gemeenten vrezen wel voor een toename van de kosten als steeds meer mensen met een Wlz-indicatie langer blijven thuis willen blijven wonen. ‘De druk op gemeenten om kostbare aanpassingen te vergoeden omdat de cliënt graag thuis wil blijven, zal toenemen’, aldus de VNG in haar ledenbrief. Omdat de Wmo geen plafond kent, zullen rijk en de VNG de kostenontwikkeling goed moeten monitoren, vindt de VNG. ‘Dit kan echter alleen als de gemeenten gaan registreren welke cliënt een Wlz-indicatie heeft.’ Sommige gemeenten die aan het onderzoek deelnamen, hebben geopperd om een landelijk fonds in te richten. Woningaanpassingen boven de 50.000 euro zouden hieruit kunnen worden gefinancierd. De VNG legt het voorstel wel in Den Haag neer, maar vreest dat deze wens op korte termijn niet door het ministerie van VWS zal worden gehonoreerd. De VNG gaat er bij het CIZ op aandringen gemeenten automatisch een seintje te geven als een inwoner van de Wmo naar de Wlz gaat. Dit is nu nog niet mogelijk.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hein Bos (Commissielid niet raadslid) op
Schaf het aanbodmodel af in de woningverdeling voor ouderen c.q. gehandicapten en neem de huisvestingsbehoefte op in het zorgplan, Wijs vervolgens de woning toe die al eerder is aangepast.
Door L. Trentelman (bestuurslid Wmoraad) op
Uit eigen ervaring meegemaakt hoe lastig het kan zijn om voor een verpleeghuisbewoner via de Wmo voorzieningen aan te moeten vragen bij de gemeente. De één-loket idee niet kunnen ontdekken. M.n. in de communicatie ging het helemaal mis tussen verzorgingshuis en gemeente. Patiënt was wel de dupe.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is nog beter om ook aan de voorkant te investeren via de bouw van levensloopbestendige woningen. Eventuele aanpassingen aan die woningen vraagt namelijk aanzienlijke lagere investeringen, omdat deze al grotendeels aan de gewenste eisen voldoen.