of 64120 LinkedIn

Klijnsma steunt behoud sw-infrastructuur

Actualisering van de ramingen van de Wsw-uitstroom uit 2012 lijkt gezien voorlopige resultaten niet nodig, schrijft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief reageert Klijnsma op de oproep van 269 wethouders in het manifest “Investeren in werk voor kwetsbare groepen” te waarborgen dat de sw-infrastructuur landsdekkend blijft bestaan. Daar is ze het van harte mee eens.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is het van harte eens met de oproep van 269 wethouders in het manifest “Investeren in werk voor kwetsbare groepen” aan politieke partijen te waarborgen dat de huidige sw-infrastructuur landsdekkend blijft bestaan. Verder lijkt een actualisering van de Wsw-raming uit 2012 haar niet nodig.

Grote verschillen
Dat schrijft Klijnsma in een reactie op het manifest waar de Tweede Kamer begin april om had gevraagd. Hoewel Klijnsma vanwege haar demissionaire status geen financiële toezeggingen kan doen schetst ze wel waar sw-bedrijven wat haar betreft nu staan en gaat ze in op de zorgen van de wethouders. Ze verwijst naar een gelijktijdig verstuurde brief waarin wordt toegelicht hoe de 30 miljoen euro voor de uitvoering van de motie-Kerstens heeft bijgedragen aan de transformatie van de Sw-sector. Het aantal werknemers dat werkt bij reguliere werkgevers is gestegen van 34 procent in 2014 naar 38 procent in 2015. Uit Cedris-cijfers blijkt dat de efficiency van de sw-bedrijven gemiddeld duidelijk is toegenomen, maar ook dat er grote verschillen zijn tussen bedrijven en voor verbetering meer inkomsten nodig zijn. ‘Kortom, we zijn er nog niet.’

Wsw-thermometer
Ook begrijpt Klijnsma de zorgen van de wethouders over de jaarlijkse bezuiniging op de Wsw. Die loopt door tot en met 2020. De wethouders noemen de bezuiniging tot nu toe (1000 euro per Wsw-baan) realistisch, maar verdere verlaging van 500 euro per jaar (in totaal 2000 euro per Wsw-baan) is dat volgens hen niet. Het leidt tot een lastenverzwaring voor gemeenten van 140 miljoen euro in 2022. Klijnsma wijst op de eind dit jaar te verschijnen Wsw-thermometer die een landelijk beeld geeft en de diepte ingaat over hoe sw-bedrijven omgaan met de prijs per arbeidsjaar. Daar hoopt ze lessen uit te trekken.

Actualisering raming niet nodig
Begin mei worden cijfers bekend over de Wsw-uitstroom. Volgens de wethouders verloopt die minder snel dan in 2012 werd geraamd en als tot 2020 daarmee wordt gerekend leidt dat tot een extra budgettekort van 182 miljoen euro. Maar volgens Klijnsma lijkt actualisering van de raming niet nodig, aangezien voorlopige resultaten erop wijzen dat het gerealiseerde volume 300 arbeidsjaren lager is dan geraamd en deze in 2015 ook al lager uitviel.


Meer begeleiding niet nodig

Het bedrag dat gemeenten krijgen voor de begeleiding van de nieuwe doelgroep van voormalig Wajongers is volgens de wethouders veel te laag. Klijnsma ziet verbetering in de uitvoering door gemeenten, maar ook verbeterpunten, zoals een betere inzet van de jobcoach. De wethouders willen 5500 euro voor elke ex-Wajonger die van het UWV naar de gemeente wordt overgeheveld (nu 1800), maar volgens Klijnsma is intensieve begeleiding niet voor iedereen uit deze groep wenselijk en noodzakelijk. ‘In 2015 werkte meer dan 60 procent van de Wajongers die in een regulier bedrijf werken zonder begeleiding.’ Op de gevraagde structurele 3000 euro extra per beschutte werkplek reageert Klijnsma met de constatering dat het aantal beschutte werkplekken eind 2016 is gestegen naar 200 en daarbuiten 4500 mensen aan de slag raakten via loonkostensubsidies en jobcoaches.

 

Cedris: positief 

Cedris noemt de brief van de staatssecretaris “positief”, maar constateert ook dat niks wordt geboden. ‘Maar dat hadden we wel verwacht. Dat is aan het nieuwe kabinet’, aldus woordvoerder Bert Doek. Hij hoopt dat, nu voorlopige uitstroomcijfers mee lijken te vallen, de Voorjaarscirculaire wordt aangepast en gemeenten daarmee kunnen gaan rekenen. ‘De staatssecretaris onderschrijft de urgentie van het overeind blijven van de sw-infrastructuur en onderstreept dat extra middelen nodig zijn. Ik zie hierin een oproep aan het nieuwe kabinet om hierin keuzes te maken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
4 jaar afbraakpolitiek van de PvdA op SW-beleid. Klijnsma en Asscher hebben jaren aan verbetering kunnen werken, maar het ligt nog lang niet op het noodzakelijke niveau. En ....nu het manifest van 269 wethouders steunen? Hoe geloofwaardig kan je nog zijn.
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Dit lijkt op de pyromaan die de brandweer steunt met het slang uitrollen. Mevr Klijnsma was eerste ondertekenaar van het WSW sloopbesluit en ontdekt nu dat wethouders echt menen wat ze zeggen. Misschien was deze stellingname wel beter geweest voor de socialistische verkiezingsuitslag als die bij het debat was geuit door mevrouw. Mooie praatjes vullen geen gaatjes, ook niet nadat het gebit is verwoest.De gaten en de pijn blijft.
Door de Vries (Adviseur) op
Klijnsma voedt met ogenschijnlijke ondersteuning van het manifest van de wethouders de gedachte dat er met betrekking tot de WSW niks hoeft te veranderen. Niks is minder waar. De WSW bestaat niet meer en dus verdwijnenen langzaam maar zeker de min of meer gratis handen van de sw-bedrijven. Wie dan denkt dat de 'sw-infrastructuur' in stand kan of moet blijven verkoopt klinklare onzin.
Door anand (adviseur) op
Eigenlijk is er voor wat betreft de SW niets veranderd.
de infrastructuur blijft in stand, de populatie lijkt zich te stabiliseren.
Alleen de middelen ontbreken. !!!