of 61043 LinkedIn

Jeugdhulp is Noordoostpolder uit handen geglipt

Noordoostpolder onderschat de uitgaven voor jeugdhulp al drie jaar achter elkaar. Het aantal jeugdhulptrajecten is van 2015 tot en met 2017 met 28 procent gestegen, terwijl de uitgaven van de geïndiceerde hulp met 50 procent zijn gestegen. Dat concludeert de rekenkamercommissie Noordoostpolder.

De gemeente Noordoostpolder onderschat de uitgaven voor jeugdhulp al drie jaar op rij. Het aantal jeugdhulptrajecten is van 2015 tot en met 2017 met 28 procent gestegen, terwijl de uitgaven van de geïndiceerde hulp met 50 procent zijn gestegen: van ruim 8 miljoen euro in 2015 tot ruim 12 miljoen euro in 2017.

Kostenstijging

Dat concludeert de rekenkamercommissie Noordoostpolder in haar rapport ‘Uitvoering van de jeugdzorg in Noordoostpolder’. Zowel college als raad krijgen er daarin van langs. Het college is onvoldoende ‘in control’ en de gemeenteraad hamert onvoldoende op goede informatie om te kunnen sturen. De kostenstijging is problematisch, benadrukt de rekenkamercommissie. De structurele overschrijding kan niet langer worden bekostigd uit de overschotten op de Wmo, de gemeentelijke reserves en het gestegen acres vanuit het gemeentefonds, stelt de rekenkamercommissie. ‘Daarmee is er een noodzaak tot het nemen van maatregelen.’ Onder druk van de gemeenteraad heeft het college inmiddels toegezegd uiterlijk in oktober met een nieuw beleidsplan jeugdzorg te komen.  

 

Te weinig prikkels

De gemeente heeft nauwelijks grip op de toegang tot de jeugdhulp via huisartsen. De gemeentelijke toegang, via de sociale teams, is weliswaar recent herijkt, maar ‘onduidelijk is tot welke concrete effecten op doelmatigheid en doeltreffendheid van de jeugdzorg dit moet leiden’, aldus de rekenkamercommissie. De inkoopstrategie kent te weinig prikkels om te kunnen sturen op doelmatigheid en doeltreffendheid. ‘De huidige strategie van de gemeente is dat iedereen de hulp moet krijgen die nodig is en dat leidt in de praktijk tot toename van het gebruik van jeugdhulp en het verhogen van budgetplafonds van aanbieders.’ En hoewel inkoopstrategie deels is herijkt - zo wordt per dit jaar de jeugdhulp lokaal ingekocht - is het onduidelijk tot welke verbeteringen die moet leiden. ‘Of en in welke mate het gaat leiden tot effectievere en efficiëntere zorg is niet expliciet bepaald of vastgelegd.’ De gemeenten overweegt een ander inkoopmodel. Kansen om goed geïnformeerd te worden, worden gemist, zoals het monitoren van gebruik en kosten en de effectiviteit van de verleende hulp.   

 

Geen concrete doelstellingen

De raad is weliswaar betrokken geweest bij de kaderstelling van het jeugdbeleid, maar heeft onvoldoende handvatten en informatie om op de jeugdzorg te kunnen sturen. Dat is deels aan de raad zelf te wijten. ‘De gemeenteraad Noordoostpolder heeft geen concrete doelstellingen en daarbij passende indicatoren voor de jeugdzorg geformuleerd. Daarmee ontneemt de gemeenteraad zichzelf ook de mogelijkheden om gericht te sturen op de doeltreffendheid van de jeugdhulp’, stelt de rekenkamercommissie. De raad heeft wel regelmatig om kwantitatieve gegevens over de jeugdzorg gevraagd, maar slechts mondjesmaat gekregen. ‘Daarmee heeft de raad slechts op zeer grote hoofdlijnen een beeld van de kostenontwikkeling en het gebruik van jeugdhulp. De raad heeft geen zicht op de effectiviteit van de jeugdhulp.’ De raad had daarop moeten blijven hameren, vindt de rekenkamercommissie. Nu hij niet heeft doorgepakt, is de raad ‘mede-eigenaar van zijn te beperkte informatiepositie’.


Trendinformatie

Het college moet concrete instrumenten en maatregelen ontwikkelen om zicht te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de jeugdzorg, adviseert de rekenkamercommissie. ‘Te denken valt aan afspraken met jeugdzorgaanbieders over wachttijden, wachtlijsten en het rapporteren over de effectiviteit en duurzaamheid van de geboden ondersteuning. Vertaal dit in de inkoopafspraken met aanbieders bij alle nieuw af te sluiten contracten.’ De raad moet een ‘kwantitatief zicht op het doelbereik en de effecten van jeugdhulp voorzien van meerjarige trendinformatie en uiteraard verklaringen en duiding’ eisen. De raad moet elk kwartaal de jeugdzorgcijfers bespreken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@WanderersOfWorlds.
Open einden in wetgeving betekenen geenszins dat gemeenteambtenaren maar kunnen uitgeven wat wettelijk wordt voorgeschreven. De door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten zijn altijd leidend. Als er tekort gemeentelijk budget is kan
-als er tenminste voldoende financiële middelen zijn- via de gemeenteraad aanvullend budget beschikbaar worden gesteld. Niet door de gemeenteraad geaccordeerde budgetoverschrijdingen zijn uit den boze en dodelijk voor goed financieel beheer en beleid en behoren dat ook te zijn voor in deze sectoren (jeugdzaken, financiën) werkenden ambtenaren en bestuurders.

Door Bart Dinnissen op
‘De huidige strategie van de gemeente is dat iedereen de hulp moet krijgen die nodig is [...].'
Eh, ja. Als dat het uitgangspunt niet is, waar zijn wij dan mee bezig?
Door criticaster (gemeente-ambtenaar) op
En wat was het advies en/of de rol van de manager in die periode aan het college. Wie heeft hier niet opgelet?
De interim manager is gewoon weer elders aan de slag gegaan op hetzelfde vakgebied en geeft daar dezelfde signalen (weer niet) af.
Door WandererOfWorlds (Positivist in hart en nieren) op
@Spijker: leest de Jeugdwet er dan nog maar eens op na. Dat is een 'open einde' regeling waarbij de gemeenten niet vooraf weten wat de in te zetten ondersteuning werkelijk gaat kosten. Fixed pricing, zoals u aangeeft, is niet toegestaan (zal binnenkort wel een rechter zijn die dat uitspreekt) in dit domein omdat er passende zorg moet worden geleverd. Klinkt vervelend voor gemeenten, fijn voor burgers, lastig voor raadsleden én wethouders.
Rekenkamercommissie schiet precies in de kramp die er niet voor gaat zorgen dat het beter wordt. Gemiste kans om de juiste keuzes te maken aldaar....
Door Mark op
De raad moet op hoofdlijnen sturen! Het college stuurt op details. Het rapport van de rekenkamer klinkt als héél veel extra administratieve rompslomp. En daar wordt het er niet beter op.
Door Spijker (n.v.t.) op
Bij iedere beslissing in het Sociaal Domein dient natuurlijk vooraf duidelijkheid te zijn over het benodigde financiële budget voor een cliënt. Op die manier kunnen er helemaal geen tekorten ontstaan. Als je dit artikel leest werken sommige gemeenten kennelijk als een kip zonder kop.