of 59345 LinkedIn

Gemeenten moeten sneller eigen bijdrage Wmo doorgeven

Staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) wil de huidige termijn voor de berekening en inning van eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen inkorten. Gemeenten en zorgaanbieders moeten binnen 12 weken gegevens bij het CAK aanleveren, die de eigen bijdrage berekent en int. Nu is daar geen wettelijke termijn voor.

Staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) overweegt de huidige, wettelijke, termijn te verkorten voor de berekening en inning van eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Gemeenten en zorgaanbieders moeten binnen 12 weken gegevens bij het CAK aanleveren, die de eigen bijdrage berekent en int. Nu is daar geen wettelijke termijn voor.

Stapelfacturen

Het CAK moet op zijn beurt sneller de eerste rekeningen voor die eigen bijdrage bij de zorggebruiker bezorgen. Nu staat daar een periode van maximaal twee jaar voor. Van Rijn wil die termijn terugbrengen naar maximaal vier weken, gerekend vanaf het moment dat gemeenten en zorgaanbieders de zorggegevens bij het CAK hebben aangeleverd. Dit schrijft Van Rijn in een brief aan de Kamer. Een voorstel hiertoe is nu in de maak. Doel van deze aanpassingen is dat zorggebruikers sneller weten wat ze zelf financieel moeten bijdragen aan een Wmo-voorziening, maar vooral om zogeheten stapelfacturen voor zorggebruikers te voorkomen. Hiervan is sprake als zij in een keer over meer dan twee periodes van vier weken hun eigen bijdrage moeten betalen. Dit kan onder meer tot financiële problemen leiden.


Aanpassen termijn

De Kamer had Van Rijn via een motie opgedragen het aantal stapelfacturen terug te dringen en de termijnen aan te passen voor de aanlevering van zorggegevens en de berekening en inning van de eigen bijdrage. Dat gebeurde in een Kamerdebat in maart. Aanleiding voor dat debat was onder meer het onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in), waaruit naar voren kwam dat een kwart van de zorgbehoevenden door de (te) hoge eigen bijdrage afziet van zorg.


Informatievoorziening

Uit dat onderzoek werd ook duidelijk dat gemeenten hun inwoners onvoldoende informeren over zowel het feit dat ze een eigen bijdrage moeten betalen als over de hoogte daarvan. Ook op dit punt moest Van Rijn van de Kamer aan de bak. De staatssecretaris werd via een motie opgedragen gemeenten aan te sporen Wmo-gebruikers goed te informeren, ook over financiële ondersteuning door gemeenten als de eigen bijdrage niet kan worden opgehoest. Volgens Van Rijn is er op veel fronten actie ondernomen, onder meer via voorlichting door het CAK aan gemeenten en vereenvoudiging van een online rekentool voor de berekening van de maximale periodebijdrage. ‘Met verschillende acties die in gang zijn gezet om de informatievoorziening over eigen bijdragen te verbeteren wordt de cliënt nu beter geïnformeerd over de eventuele eigen bijdrage die betaald moet worden’, aldus Van Rijn in zijn Kamerbrief. Uit het overzicht van die activiteiten noch de Kamerbrief wordt duidelijk of dit ook daadwerkelijk heeft geleid tot verbetering van de informatievoorziening.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Finus Kuijs (Divisiemanager) op
Die betere voorlichting gaat toch niet helpen dat 25% besluit om niet de passende hulp te nemen die nodig is? Wat bespaar je als de eigen bijdrage wordt afgeschaft en het hele circus inclusief het CAK zelf wordt afgeschaft? Dan kan er een financiële balans worden opgemaakt.