of 61869 LinkedIn

Enschede moet meer bekendheid geven aan bijzondere bijstand

De gemeente wordt geadviseerd om het bereik van de bijzondere bijstand te vergroten door meer bekendheid te geven aan bijvoorbeeld de website Geldkompas.

In Enschede is sprake van ernstige armoedeproblematiek. Het welbevinden is laag, de gezondheid slecht en geld voor eerste levensbehoeften als voedsel, verwarming en medicijnen ontbreekt zelfs.  Dat schrijft de lokale rekenkamer in een rapport. De gemeente moet meer bekendheid geven aan de mogelijkheden voor bijzondere bijstand.

2007
In Enschede zijn de problemen groter dan in vergelijkbare gemeenten, is de opvallende conclusie van de rekenkamer. Hoe dat kan, vermeldt het rapport niet. De meeste gemeentelijke regelingen zijn wel bekend onder de doelgroep maar de individuele bijzondere bijstand blijft hierbij achter. In 2007 constateerde de rekenkamer ook al dat de bijzondere bijstand onvoldoende in de aandacht bij de doelgroep stond. ‘Het strenge handhavingsbeleid dat de gemeente voert op mensen die onbewust onjuiste of onvolledige gegevens aanleveren, demotiveert en maakt door de forse boetes de financiële problemen groter’, aldus de rekenkamer.

 

3 miljoen uitvoering
Verder valt op dat de uitvoeringskosten van het Enschedese armoedebeleid hoog is. Van de 11 miljoen die met armoedebeleid gemoeid is, gaat 3 miljoen op aan uitvoeringskosten. Dat is hoog, aldus de rekenkamer. Een verklaring hiervoor is dat er veel nadruk ligt op individueel maatwerk en rechtmatigheid. De rechtmatigheid voor iedere aanvraag afzonderlijk vaststellen, maakt de afwikkeling een kostbare zaak.

 

Fraudebeleid
Bij de handhaving valt op dat Enschede meer stuurt op overtredingen die makkelijk te constateren zijn dan op de omvang of de ernst van de fraude. ’In de praktijk doen zich situaties voor dat de hulpverlener zich niet bewust is van het belang om fraudesignalen (tijdig) te melden of hier zelfs bewust van afziet om de relatie met de klant niet op het spel te zetten door fraude te melden’, aldus de rekenkamer. ‘Dit is problematisch omdat juist vroege signalering onnodige problemen en kosten kan voorkomen’.


Beleid evalueren
De gemeente wordt geadviseerd om het bereik van de bijzondere bijstand te vergroten door meer bekendheid te geven aan bijvoorbeeld de website Geldkompas, Stichting Present, Meldpunt Huurschuld en Resto van Harte. Ook zouden hulpverleners gestimuleerd moeten worden om fraudesignalen vroegtijdig te melden, zodat onnodige problemen en kosten voorkomen kunnen worden. Daarnaast adviseert de rekenkamer de gemeente de problematiek beter in kaart te brengen, een implementatiestrategie uit te werken door mensen vanuit beleidsprincipes aan te sturen en haar beleid periodiek te evalueren.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.