of 60264 LinkedIn

Enorme tariefverschillen Wmo-voorzieningen

In bijna één op de drie gemeenten zijn de tarieven dit jaar opnieuw fors gestegen, soms met ruim 200 procent.. Niet alleen tussen gemeenten, maar ook bínnen gemeenten worden verschillende tarieven voor Wmo-voorzieningen gehanteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

Niet alleen tussen gemeenten, maar ook bínnen gemeenten worden verschillende tarieven voor Wmo-voorzieningen gehanteerd. In bijna één op de drie gemeenten zijn de tarieven dit jaar opnieuw fors gestegen, soms met ruim 200 procent.

Wranger

Het is al vaak gezegd als het over toegankelijkheid en betaalbaarheid van Wmo-voorzieningen gaat: het kan sinds 2015 uitmaken in welke gemeente je woont. De ene gemeente is ruimhartiger in het toekennen van zorg en voorzieningen dan de andere, en de ene gemeenten heeft zorg goedkoper ingekocht waardoor de eigen bijdrage voor een hulpbehoevende in ene gemeente lager uitvalt dan in een andere. Uit onderzoek door Binnenlands Bestuur onder 66 gemeenten blijkt dat het nog wranger kan zijn.


Tarief en zorgsoort

Eén op de tien gemeenten baseert de eigen bijdrage voor Wmo­-gebruikers op zowel het tarief per zorgsoort, als op het tarief per aanbieder. Pechvogels betalen een hogere eigen bijdrage dan hun buurman (met eenzelfde inkomen, gezinssamenstelling etc.), voor precies dezelfde zorg, maar geleverd door een andere aanbieder. Het gros van de gemeenten (88 procent) neemt het tarief per zorgsoort (dagbesteding, begeleiding, etc) als basis voor de berekening van de eigen bijdrage, zo blijkt uit het onderzoek. Binnen deze gemeenten is sprake van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.


Grote tariefverschillen

Tussen gemeenten kunnen uiteraard wel grote tariefverschillen zijn, en daarmee hogere (of lagere) eigen bijdragen. Die tariefverschillen zijn fors, zo blijkt uit bij het CAK opgevraagde gegevens. De kosten voor een uur begeleiding variëren van 14 euro tot 56,42 euro. Voor dagbesteding variëren de prijzen tussen de 16,24 euro en 49 euro per dagdeel. Hoewel de grootste stijging zich in 2015 heeft voorgedaan, stijgen ook dit jaar in bijna één op de drie gemeenten de tarieven. En daarmee de eigen bijdrage. Een kwart van de zorggebruikers stopt vanwege de (hoge) eigen bijdrage met zorg en ondersteuning, zo bleek eerder uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in).


Forse verhoging

In sommige gemeenten zijn de tarieven voor begeleiding wel heel fors verhoogd. Zo hanteerde Peel en Maas vorig jaar een uurtarief van 14,29 euro en dit jaar een tarief van 37,13 euro; een stijging van 160 procent. Het uurtarief in een aantal Friese gemeenten (zoals Ferwerderadiel en Dongeradeel) staat sinds 1 januari op 42,54 euro, terwijl deze vorig jaar 14,10 euro bedroeg; een stijging van ruim 200 procent. Procentueel gezien spant Meppel de kroon; het tarief steeg dit jaar met 214 procent (van 14,20 euro naar 44,55 euro).


Dagdeel

Ook bij dagbesteding lopen de verschillen tussen gemeenten ver uiteen. Apeldoorn is met dagbesteding de goedkoopste gemeente, met een tarief van 16,24 euro per dagdeel en Tilburg met 49,00 euro de duurste. De gemeentelijke tarieven voor dagbesteding zijn per 2016 zowel verhoogd, verlaagd als niet veranderd. Het exacte aantal stijgers en dalers kan voor dagbesteding, op basis van de CAK-gegevens, niet in kaart worden gebracht. Sinds dit jaar rekenen diverse gemeenten niet meer met een uurtarief, maar met een tarief per dagdeel (van 4 uur).


Boven(modaal)

Voor 80 procent van de 450.000 Wmo-gebruikers heeft de tariefstijging geen gevolgen; zij zitten aan hun persoonlijk plafond. 20 procent (90.000 mensen) voelt het wél. Het gaat met name om mensen met een (boven)modaal inkomen en mensen die niet heel veel zorg hebben waardoor ze niet op hun persoonlijk maximum zitten. Ook voor de zorggebruikers waarvan het overgangsrecht per 1 januari is afgelopen, gaat de rekening omhoog. Volgens het CAK gaat het hierbij om 3.500 mensen met dagbesteding en/of begeleiding.

 

Afbeelding

  

Afbeelding

 

 Afbeelding

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 6 van deze week 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door L.J. Lekkerkerk (Hans) (Onbezoldigd commissaris bij een WMO-zorgverlener en docent aan RU) op
In het inkoopbeleid van zorg lijkt nog veel verbetering mogelijk.
1) Het uurtarief wordt gewoon gedicteerd zonder verstand van zaken; hoe kan men bij de gemeente nou denken dat € 14,x een realistisch, commercieel verantwoord, op de CAO gebaseerd tarief is voor iemand met de HBO-opleiding en ervaring die voor veel WMO-zorg noodzakelijk is.
2) Er worden beschikkingen afgegeven voor een aantal uren zorg. Als het tarief (veel te) laag is, komt de verleiding op bij zorgverleners om alle 'beschikte' uren te declareren of ze nu voor en met de cliënt gebruikt zijn of niet. Iemand met een iets hoger uurtarief kan met minder uren toe, terwijl een onervaren zorgverlener (laag tarief) veel meer uren nodig heeft om een bepaald resultaat met een cliënt te behalen. De nadruk op uurtarieven is volstrekt misplaatst en bekijkt slechts de ene kant van de medaille.
3) Een vaste vergoeding voor min-of-meer standaard gevallen betalen is mogelijk. Ook heel complexe zaken op een vast tarief zetten legt het risico echter ten onrechte bij zorgprofessionals.
4) Onderdeel van inkoopafspraken is de wijze van declareren: hier heeft elke gemeente een eigen wiel voor uitgevonden: je zal maar cliënten in een aantal verschillende gemeenten hebben, dan lopen de kosten voor administratie behoorlijk uit de hand. Uiteindelijk moet dat betaald worden.
Door p op
Het artikel gaat aan twee fundamentele zaken voorbij. Het behandelt alleen de uitschieters.

Wat is bijvoorbeeld de mediaan of normaalverdeling van alle gemeentes? Dat geeft cijfermatig een veel beter beeld.

En natuurlijk vers twee, wat biedt de gemeente voor kwaliteit. Wat zit er onder dat label begeleiding of dagbesteding?

Door louk Dorrestein (Adviseur zorginkoop SD) op
Bij het struinen naar informatie viel mijn oog op dit artikel.
Ik adviseer diverse regio`s in Nederland zowel op inhoudelijke zorgvragen als ook op de te hanteren tarieven, dit vaak voor jeugd waar geen eigen bijdrage is maar ook voor de WMO, die wel scherp maar ook redelijk moeten zijn.
Een aanbieder van zorg/begeleiding moet het er wel voor kunnen doen en ook nog eens enige kwaliteit kunnen bieden.
Veel gemeenten hadden in 2015 wel erg lage tarieven zo blijkt uit het overzicht maar sommigen ook erg hoge.
De regio`s waar ik nu advies uit breng zitten zo rond de 40euro voor basis begeleiding en 70 euro voor gespecialiseerde begeleiding gezien de eisen waar een uur begeleiding aan moet voldoen redelijke tarieven in mijn ogen.
Nu snap ik dat de klant met een eigen bijdrage last heeft van hoge tarieven die een gemeente afspreekt met aanbieders van zorg maar zit het probleem dan bij de Gemeente dat de eigen bijdrage hoger uitvalt of is er iets mis met onze berekeningen van de eigen bijdrage. Ik persoonlijk ben voorstander van kosten naar draagkracht. wellicht is het goed om de politiek te laten kijken of het rekenmodel voor de berekening van de eigen bijdrage nog wel aansluit bij de huidige tijd.
Als ik de opgegeven tarieven bekijk schrik ik van de diversiteit.
Door W.F.Willems (pensioen) op
Juist Wiersma, bij brief dd. 17-3-2006 de VNG al voor gewaarschuwd: zorg dat er landelijk een uniforme retributie regeling WMO komt.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het was te verwachten en vertel me niet dat er niet voor is gewaarschuwd.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Dat krijg je met lokale politici en ambtenaren die niets van de materie begrijpen en die een vaak beschamende desinteresse in de doelgroep tonen. De kern is dat het gaat om de kwaliteit van leven van mensen die met ziekte of ouderdom kampen. Betrek mensen zelf in het proces ! ik pleit niet voor openeinde regelingen, maar wel voor een humaan en op de mens gericht beleid. Hopelijk straffen de kiezers dit beleid meedogenloos af. Gewoon een formidabele afgang als beloning voor het wanbeleid.
Door R Poortvliet (nvt) op
De gemeente Aalsmeer is lang onduidelijk geweest over de uurtarieven voor dagbesteding in verband met NAH. Toen ik eindelijk de tarieven ontving bleek dat het uurtarief van €14,21 naar €48,21 is gestegen, een verhoging van ruin 339%. Op deze manier zorg je voor ontzorging van de maatschappij, samen met de verhogingen van eigen bijdrage ziektekosten en steeds meer ziektekosten welke voor eigen rekening komen. Ik ben in ieder geval genoodzaakt mijn dagbesteding te beëindigen en wacht maar af waar het schip zal stranden.
Door Arja van Dijke (PGB-houder en moeder van kind met PGB) op
In de gemeente Coevorden waar wij wonen is de begeleiding opgedeeld in laag tarief (ongeveer 30 euro) en hoog tarief (maximaal 55 euro)Laag tarief is gekoppeld aan begeleiding regulier en hoog aan de bouwsteen zelfredzaamheid zwaar.
Lijkt heel mooi, ware het niet dat i.p.begeleiding regulier wordt geindiceerd.
Zowel voor mijn zoon die voor het overgangsrecht 15 uur zorg geindiceerd had (al een behoorlijk aantal jaren) en nu met 9 moet redden. Minder uren en tegen lager tarief, hoewel de zorgvraag onveranderd is en er gespecialiseerde hulp nodig is. Die is niet voor 30 euro per uur te krijgen!
Mijn stukje is nog ingewikkelder en zal ik daarom buiten beschouwing laten.
Maar het lijkt vrijwel onmogelijk de indicatie en het uurtarief geindiceerd te krijgen om de benodigde zorg in te kopen.

Het verschil in uurtatief dat onze gemeente maakt, zal in andere gemeente waarschijnlijk ook meespelen.
Want voor 14 per uur is geen gespecialiseerde hulp in te kopen. hoogstens een veredelde oppas.
En dat is toch niet waarvoor men meestal de indicatie krijgt.
Dat een dergelijk gemeente omhoog gaat qua uurprijs lijkt mij logisch.
Ik vraag e wel af hoe gemeenten die deze lage uurprijs indiceren motiveren. Het moet immers mogelijk zijn daadwerkelijk de geindiceerde zorg te kunnen inkopen met het toegezegde bedrag. Hoe ziet een dergelijke gemeente dat in de praktijk dan?

Groeten, Arja
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Eens met Ben van Asselt. Zo is de decentralisatie precies bedoeld. Van Rijn heeft dat ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat de communicatie en oplossing van vragen en problemen goed geregeld moet zijn is natuurlijk vanzelfsprekend. Enne..kunnen we nu eens ophouden over dat onderzoek over zorgmijders ? Die 0,03% van het totaal slaat nergens op. Het beschreven kwart van de zorggebruikers gaat over de onderzochte zorggebruikers. Dat zijn er 862. Gedeeld door 4 praten we over 216 personen op de 650.000 zorggebruikers. Over misleiding gesproken...
Door Moeder (Mantelzorger) op
Het is echt verschrikkelijk. Wat een chaos in Heerlen mbt de Wmo. Als ik al antwoord krijg op vragen kan ik er alsnog niks mee en blijf ik met nog meer vragen achter. Ik heb de zorg voor mijn volwassen zoon met kernautisme. Ik heb onder pgb AWBZ naast vaste uren ook contracten met zorguren op afroep kunnen sluiten. Ik ben zelf chronisch ziek en heb regelmatig een spoedopname. Binnen Wmo pgb is dit niet mogelijk. Naast mijn zorg ( mijn zoon heeft - ook volgens indicatie van de gemeente- 24u toezicht nodig) heb ik mijn handen vol aan administratie en het kunnen voldoen aan de extra regels die de gemeente stelt zoals VOG's voor al jarenlang vertrouwde zorgverleners inclusief mijzelf, calamiteitenplannen, veiligheidsplannen, nieuwe zorgcontracten maken, scannen en insturen. Bij mijn zoon is sprake van langdurige zorg. De gemeente erkent dit ook. Toch moet ik over 7 maanden weer aankloppen voor een nieuwe indicatie omdat de indicatie voor zorg maar voor één jaar wordt afgegeven. In de AWBZ heeft hij steeds de maximale indicatieduur gekregen. Zorg in natura sluit helaas niet aan voor mijn zoon. Deze konden niet de continuiteit in tijd en persoon bieden. Voor mijn zoon is dat belangrijk. Zelf denk ik dat ik hoe dan ook door mijn hoeven ga met of zonder zorg. Dan maar zonder zorg, dat kan mogelijk iets schelen. Maar mijn zoon is daar niet bij gebaat. Als mantelzorger blijf je met grote dilemma's zitten. Bedankt Wmo voor zorg verder af dan ooit, bedankt Heerlen!

Relevante Parlementaire Dossiers