of 65101 LinkedIn

Coronacrisis zet hulp aan werkzoekenden onder druk

Volgens de Inspectie SZW zouden gemeenten 'nu al alles in het werk moeten stellen om de personele capaciteit aan te passen aan de verhoogde instroom en ondersteuningsbehoefte, rekening houdend met de benodigde inwerktijd en het beslag dat inwerken legt op het huidige personeelsbestand.'

Gemeenten moeten nú de personeelsbezetting voor de dienstverlening aan werkzoekenden opschalen, willen ze de verwachte groei aan hulpvragen het hoofd kunnen bieden. Ook is het belangrijk om de meest kwetsbare werkzoekenden niet uit het oog te verliezen, om te voorkomen dat de achterstand als gevolg van de coronacrisis nog groter wordt. 

Nasleep
Dat zijn de twee belangrijkste bevindingen van de Inspectie SZW (van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), die onderzoek deed naar de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van werk en inkomen. Hoewel de Inspectie een positief beeld heeft van het aanpassingsvermogen van gemeenten in het begin van de coronacrisis – zoals bijvoorbeeld gedemonstreerd in de voortvarende uitvoering van de Tozo – zijn er ook belangrijke zorgen over de nasleep van de crisis.

Nu al
Zo bestaat het risico dat gemeenten de benodigde ondersteuningscapaciteit niet tijdig opschalen. Volgens de Inspectie zouden gemeenten 'nu al alles in het werk moeten stellen om de personele capaciteit aan te passen aan de verhoogde instroom en ondersteuningsbehoefte, rekening houdend met de benodigde inwerktijd en het beslag dat inwerken legt op het huidige personeelsbestand.' De Inspectie is er niet van overtuigd dat gemeenten daar al voldoende mee bezig zijn.

Nijpend
Gemeenten geven aan zorgen te hebben over de toereikendheid van het beschikbare budget. De 'als nijpend ervaren financiële situatie van veel gemeenten' is een belangrijke reden voor de terughoudendheid om nieuw personeel aan te trekken. Volgens de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) zijn er bovendien onvoldoende gekwalificeerde klantmanagers te vinden op de arbeidsmarkt. In beperkte mate kan het probleem op creatieve wijze worden opgelost door bijvoorbeeld het opleiden van werkzoekenden tot klantmanagers, schrijft de vereniging. Maar dat is geen volledige oplossing.

Onoverbrugbaar
Als de dienstverlening niet wordt opgeschaald, ontstaat er nog een tweede risico, waarschuwt de Inspectie SZW. Dan worden gemeenten gedwongen om keuzes te maken in de inzet van de schaarse capaciteit, waarbij juist de meest kwetsbare groepen gevaar lopen om 'verdrongen' te worden. Het ondersteunen van inwoners met een lichtere hulpvraag levert immers sneller concrete resultaten op. Als gemeenten hier niet alert op zijn, is het risico groot dat de achterstand van de meest kwetsbare groep onoverbrugbaar wordt, signaleert de Inspectie. Uiteindelijk gaat dat ten koste van de effectiviteit van de dienstverlening, en leidt het tot grotere maatschappelijke problematiek.

Prikkelwerking
Dat risico komt voort uit 'de combinatie van financiële prikkelwerking in het inkomensbudget en schaarste in het activeringsbudget', duidt de VNG in een reactie. 'Gevolg van deze combinatie is dat gemeenten zich genoodzaakt zien vooral in te zetten op mensen die relatief gemakkelijk naar een reguliere baan kunnen worden geholpen.' De VNG roept het kabinet dan ook op om die onderliggende problemen aan te pakken. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter (Medewerker) op
Volgens mij is het probleem complexer. Het is nu niet aantrekkelijk voor de werkgever om een gewone Nederlandse werkloze in dienst te nemen, want de Oost Europeaan is veel goedkoper. Van sommige bedrijfsactiviteiten kan je je afvragen of ze met een hogere loonsom wel in deze vorm wel blijven bestaan. Er zijn allerlei mogelijkheden om de komst van Oost Europa naar Nederland af te remmen en dit moet echt. De Oost Europeanen die hier permanent zullen blijven, ongeveer een derde, hebben geen of onvoldoende pensioen en AOW opgebouwd, dit leidt uiteindelijk tot een enorme financiële klap voor Nederland. Zeker als wij de meer dan een miljoen mensen die in Nederland aan de kant staan niet aan het werk krijgen. Die kosten lopen ook door. Linksom of rechtsom zal er het nodige moeten gebeuren. De bevindingen van de commissie Roemer blijven helaas voorlopig op de plank liggen en worden doorgeschoven naar het volgende kabinet.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Hans (Teamleider).. De mobiliteit van werknemers is geregeld binnen de EU. Belemmeringen opwerpen voor andere EU-werknemers is overeenkomstig de daar vastgelegde afspraken niet mogelijk.
Hoewel ZZP-tarieven en minimumlonen in Nederland feitelijk zouden moeten worden verhoogd creëert een verhoging van deze tarieven/lonen (nog) meer aantrekkingskracht voor werknemers uit andere EU-landen. Dit EU-beleid heeft voor sommige landen (w.o. Nederland) dus een duidelijk drukkend effect op de lonen. Door dit beleid belanden de desbetreffende Noord Europese landen dus in een spagaat. Zie hier naast de voordelen dus ook een nadeel van het EU-lidmaatschap. Zou het ministerie SZW dit destijds ook onderkend hebben en alsnog veranderingen willen aanbrengen?
Door Hans (Teamleider) op
Het zou helpen als het Rijk wat meer belemmeringen zou opwerpen voor werkgevers die half Oost Europa naar Nederland halen. Zoals een minimum zzp tarief en verhoging van het minimumloon. Een vergunningplicht voor uitzendbureaus. Maar daar heeft het “liberale” demissionaire kabinet van gezegd dat dat geen prioriteit heeft!!! Natuurlijk niet, de achterban van VVD, CDA en D’66 wil deze maatregelen helemaal niet.