of 59130 LinkedIn

Compensatie voor tekorten jeugdbudget

Gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor voogdijkinderen en 18-plussers kunnen daarvoor worden gecompenseerd door het rijk. De compensatieregeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.

Gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor voogdijkinderen en 18-plussers kunnen extra geld krijgen van het rijk. Het gaat om gemeenten die (substantieel) nadeel ondervinden van het (historische) verdeelmodel. Zij kunnen tot 31 maart een beroep doen op de compensatieregeling. Die regeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.

Mismatch

Ongeveer 3 miljard euro van het jeugdhulpbudget wordt sinds vorig jaar op basis van het objectief verdeelmodel verdeeld en zo’n half miljard op basis van het historische model. Het gaat daarbij om het budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en meerderjarigen (18+) die op grond van de Jeugdwet nog jeugdhulp ontvangen. Het budget voor deze twee groepen voor 2017 is gebaseerd op het zorggebruik van 2015. In een aantal gemeenten blijkt het budget en het zorggebruik niet in de pas te lopen, waardoor tekorten ontstaan. Vanwege het aantal signalen én de hoogte van het tekort dat een aantal gemeenten meldt - hoger dan één miljoen euro -, is in een bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeentekoepel VNG tot een herstelactie besloten. Dit heeft VWS maandag bekend gemaakt.


Verschil in volume

Twee regelingen zijn ingericht: een regeling voor gemeenten die op een substantieel tekort afstevenen door een verschil in volume (zorgdagen) en één voor gemeenten die door tariefverschillen in de problemen komen. Oorzaak van het verschil in volume wordt volgens VWS met name veroorzaakt door onvolledige of onjuiste aanlevering van de beleidsinformatie door jeugdhulpaanbieders. VWS gaat ervan uit dat dit aanloopproblemen zijn, en komt daarom hiervoor met een tijdelijke regeling voor de jaren 2017, 2018 en 2019.


Geen eigen risico

Gemeenten die dit jaar een tekort van minimaal 250.000 euro hebben én als dat tekort meer dan tien procent van het voogdijbudget behelst, kunnen een aanvraag indienen. Gemeenten met een tekort van meer dan vijf procent ten opzichte van het budget van het objectief verdeelmodel 2017 kunnen eveneens een aanvraag indienen. Als gemeenten voor compensatie in aanmerking komt, wordt het volledige tekort gecompenseerd. Er geldt geen drempel of eigen risico, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij de vangnetregeling voor de bijstand. Dezelfde selectiecriteria gelden voor gemeenten die een aanvraag willen doen bij tekorten bij 18-plussers, al geldt hier wel een drempel. Het tekort moet meer dan tien procent van het gecombineerde budget voogdij en 18-plus zijn.


Opslag

Bij gemeenten die door het tarief in de financiële problemen komen, ligt de problematiek ingewikkelder. De problematiek is bovendien structureler van aard, aldus VWS. De gemiddelde dagprijs waarmee wordt gerekend bij de verdeling van het budget over gemeenten, is in met name kleine gemeenten veel lager dan de tarieven die een gemeente (gemiddeld) moet betalen. Een simpele oplossing is er niet voor dit probleem, stelt VWS. Vooralsnog is gekozen voor een opslag voor gemeenten met een tekort van meer dan 250.000 euro én als dat tekort meer dan tien procent op het budget voogdij en/of 18-plus. Gemeenten met een tekort van meer dan 2,5 procent ten opzichte van het budget van het objectief verdeelmodel 2017, kunnen eveneens een aanvraag indienen.


Nader onderzoek

Over een aantal onderwerpen wordt nog nader onderzoek gedaan. Zo zal worden onderzocht hoe noodzakelijk en wenselijk het is om het budget voor jeugdhulp zonder verblijf en voor jeugdreclasseringsmaatregelen voor 18+ historisch te blijven verdelen. Ook wordt onderzocht in hoeverre de vastgestelde gemiddelde dagprijs per categorie jeugdhulp met verblijf in de beleidsinformatie overeenkomt met tarieven die gemeenten hiervoor hebben afgesproken. Tot slot zal worden onderzocht in hoeverre de zogeheten T-2 systematiek (budget wordt vastgesteld op het zorggebruik van twee jaar geleden) gemeenten voor substantiële problemen stelt en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. De onderzoeken moeten voor de meicirculaire zijn afgerond.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.