of 59212 LinkedIn

Beschermd wonen in alle gemeenten

De 1,4 miljard euro die nu wordt besteed aan de zorg en ondersteuning van 30.000 zeer kwetsbare mensen moet via een nog te ontwikkelen objectief verdeelmodel, via het Wmo-budget, bij alle gemeenten terechtkomen. Dit zijn enkele onderdelen uit het advies van de commissie Toekomst beschermd wonen.

Beschermd wonen moet worden getransformeerd naar ‘beschermd thuis’. Het moet de verantwoordelijkheid worden van alle gemeenten en niet, zoals sinds 1 januari, die van de 43 centrumgemeenten.

De 1,4 miljard euro die nu wordt besteed aan de zorg en ondersteuning van 30.000 zeer kwetsbare mensen moet via een nog te ontwikkelen objectief verdeelmodel, via het Wmo-budget, bij alle gemeenten terechtkomen. Dit zijn enkele onderdelen uit het advies van de commissie Toekomst beschermd wonen. Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze commissie onder voorzitterschap van oud-wethouder Erik Dannenberg een visie ontwikkeld, uitgangspunten voor een financieel verdeelmodel geformuleerd en geschetst wat de omwenteling betekent voor gemeentelijke samenwerking.

‘Burgerschap hebben we bij de visieontwikkeling als uitgangspunt genomen. Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor maatschappelijk herstel, participatie en sociale inclusie’, licht Dannenberg toe. Beschermd Wonen is niet voor niets vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) ondergebracht en niet bij de Wet langdurige zorg (Wlz), brengt hij in herinnering.

‘Ook bij deze groep mensen, die onder de Awbz een indicatie voor langdurige zorg met verblijf hadden, willen we kijken naar de mogelijkheden die ze hebben om een zelfstandig leven in gewone wijken te leiden, met ondersteuning en, waar nodig, behandeling. In een bepaalde periode zal iemand meer hulp nodig hebben dan in een andere. In onze visie is die mogelijkheid van op- en afschalen goed en eenvoudig te regelen’, zegt hij. Als er meer zorg nodig is, kan er extra hulp via de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ingeschakeld via bijvoorbeeld verwijzing van een huisarts. Zodra de situatie weer is verbeterd, kan worden ‘afgeschaald’ naar hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Meer woonvarianten
Beschermde woonplekken in de wijk dus, met een 7 x 24 uur woonvoorziening voor een kleine groep mensen. ‘Dit vraagt om veel meer woonvarianten dan er nu zijn.’ Dus niet meer alleen groepshuizen waar een handjevol bewoners onder meer of minder toezicht samenwoont, maar ook kleine woningen en appartementen met een huur tot 450 euro. Hij erkent dat dit een lastige opgave is, omdat er ook andere groepen zijn die daar een beroep op doen: ouderen die langer zelfstandig blijven wonen, vluchtelingen met een verblijfstatus. Maar: ‘Zonder een verruiming van wooneenheden en woonvarianten maakt beschermd thuis weinig kans.’

De keuze om alle gemeenten verantwoordelijk te maken voor beschermd thuis is een zeer bewuste. ‘Als je die verantwoordelijkheid bij de centrumgemeenten zou houden, blijf je denken in voorzieningen. Daar willen we juist vanaf. Ook mag het niet zo zijn dat steden worden opgescheept met iedereen die zwaardere zorg en ondersteuning nodig heeft. Benut de meerwaarde van de lokale gemeenschap.’ Het is wel van belang dat gemeenten ook op dit terrein samenwerken, benadrukt Dannenberg. Bijvoorbeeld rondom inkoop en kennisdeling. Opvallend in het advies is de ingebouwde financiële prikkel als iemand van de ene naar de andere gemeente wil verhuizen. Maximaal drie jaar moet de gemeente van ‘vertrek’ 50 procent bijdragen aan de kosten aan de ‘ontvangende’ gemeente. ‘Die prikkel hebben we ingebouwd om te voorkomen dat vooral kleinere gemeenten mensen stimuleren om in gemeenten met meer voorzieningen te gaan wonen.’

Herijkt
Het verdeelmodel Beschermd Wonen moet opgaan in het objectieve verdeelmodel Wmo, adviseert de commissie-Dannenberg. ‘Dat moet worden herijkt omdat de kenmerken van mensen die gebruikmaken van beschermde woonplekken verschillen van de mensen die nu van de Wmo gebruikmaken. Voor de herijking moeten jaarlijks systematisch gegevens worden verzameld over de populatie die gebruikmaakt van beschermde woonplekken’, stelt Dannenberg. Zo moet onder meer rekening worden gehouden met gemeenten met een grote instroom van cliënten uit ggz-instellingen. Ook moet er aandacht zijn voor specialistische aanbieders van beschermd wonen, zoals forensisch beschermd wonen. Uiterlijk per 2022 moet het objectieve verdeelmodel, inclusief beschermde woonplekken, worden gehanteerd. Vanaf 2017 zou het budget voor beschermd wonen in fases van centrumgemeenten naar alle gemeenten overgedragen kunnen worden.

Voor de kanteling van beschermd wonen naar beschermde woonplekken is een overgangsperiode van vijftien jaar vereist.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Norbert (Wmo-consulent Beschermd wonen en gespecialiseerde Begeleiding individueel psy) op
Helemaal eens, al dienen er wel een hobbels genomen te worden (o.a. op het gebied van deskundigheid binnen die gemeenten, populisme en onderbuikgevoelens en ja, ook religie speelt een verkapte rol) Maar in 15 jaar kan er veel veranderen. Eindelijk eens een rapport in mijn core-bussines met visie en de cliënt centraal! Hulde!!! Zou er graag aan meewerken....... Mvg, Norbert Wijnhofen (o.a. senior psychiatrisch verpleegkundige)
Door Nico Wortèl (lid ombudsteam) op
We hebben ontdekt dat er twee strikt gescheiden geldstromen zijn: voor beschermd wonen en eentje voor begeleid wonen. Dit is heel verwarrend! De instellingen verwijzen naar elkaar, van het kastje naar de muur.
Uiteindelijk mag de cliënt zelf er uit kiezen! Ook dat is niet altijd gewenst, zeker als de cliënt handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam is. In dat geval gebeurt er wat er voor de mentor het handigste is, en dat hoeft niet in het belang van de cliënt te zijn.
Dus naar ons idee is dit alles nog niet uitgekristalliseerd.
Door Eelke op
Kleine gemeenten zullen of in afwachting van fusie of in regionale samenwerking in het kader van woonvisies vast wel prestatie-afspraken met corporaties kunnen maken.
Door Leva op
Die woonplekken moeten dan wel rereliseerd worden. Een deel van die geoormerkte (!) budgetten komt ook aan woningcorporaties toe vind ik.
Door johannes (ambtenaar) op
Dat gaat dan zeker ook weer met de nodige bezuinigingen richting gemeenten
Door Marchand op
Advies heeft zeker aardige dingen in zich. Deels is dit proces al lang in gang gezet en handelt het over de 'oude' wijze van beschermd wonen invullen die reeds is verlaten in veel situaties. Het gaat dus meer over vormen van ambulant begeleiden.
Verkaveling over alle gemeenten is onzinnig plan, dat kost onnodige fte's, verkavelt kennis en kunde en zowel klant als betrokken hulpverlening wordt daar niet beter van. Eis regionale samenwerking (verplicht op bv. dit onderdeel) en zo tevens verbinding met de resterende velden. Nog steeds: het is voor de gemeente de zwaarste WMO-vorm, dan is enige overpeinzing voordat je de zaak verkavelt verstandig.
Uitsmeren over 15 jaar is dan cosmetisch voor de zachte landing wellicht leuk maar per saldo blijft het onnodig verkavelen en door meerkosten weer minder geld beschikbaar maken voor de begeleiding zelf.
Dus: inhoud plan goed, structuurwijziging slecht.
Door Koert Vrijhof (juridisch adviseur) op
Interessant advies!