of 64707 LinkedIn

Bemensing arbitragecommissie jeugd nu pas openbaar

Pas nu is bekend gemaakt wie er in de ‘Commissie van Wijzen’ zit die met een zwaarwegend advies aan het nieuwe kabinet moet komen over structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten en eventuele stelselaanpassingen.

De ‘Commissie van Wijzen’ komt een dezer dagen met haar oordeel over een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten en eventuele stelselaanpassingen. Bijna twee maanden geleden is tot deze ‘arbitrage’ besloten omdat rijk en gemeenten met elkaar in de clinch liggen over structureel extra budget. Pas maandag is bekend gemaakt wie die commissie bemenst.

Eigen bijdrage

De commissie moet niet alleen bepalen hoeveel extra geld het rijk structureel aan gemeenten moet geven voor de uitvoering van de Jeugdwet. Gemeenten komen jaarlijks 1,7 miljard euro op de jeugdzorg tekort. Ook andere maatregelen die het jeugdstel financieel beheersbaar kunnen krijgen, worden in het oordeel van de arbitragecommissie meegenomen. Mogelijke maatregelen staan in het recent verschenen rapport ‘Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet’, dat door een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Marjanne Sint is opgesteld. Het begrenzen van de gemeentelijke jeugdhulpplicht, de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inperken van het verwijsrecht van wettelijke verwijzers worden daarin als opties genoemd.

 

Kabinetsformatie

De ‘Commissie van Wijzen’ moet – op basis van het AEF-rapport (dat het tekort berekende) en het rapport van de commissie Sint – ‘een antwoord geven op de vraag hoe de omvang van het tekort via een combinatie van middelen en maatregelen het hoofd kan worden geboden’, aldus het instellingsbesluit van de commissie in de Staatscourant van maandag. Het oordeel is een ‘zwaarwegende inbreng’ voor een nieuw kabinet ‘om een integrale afweging te maken over financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel, zowel beleidsmatig als in de uitvoering.’ Een nieuw kabinet neemt volgend jaar een besluit over structurele ophoging van het budget en aanpassing van het jeugdstelsel, aldus het instellingsbesluit. Het ‘zwaarwegende advies van de Commissie wordt (integraal) toegevoegd aan de uitkomsten van de bestuurlijke weging en dient daarmee als inbreng voor de kabinetsformatie.’

 

Van Zwol voorzitter

De commissie bestaat uit vijf leden. Het rijk en de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ieder twee leden voorgedragen. Gezamenlijk hebben ze Richard van Zwol als voorzitter van de commissie aangewezen. Van Zwol is sinds oktober 2017 staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State. Daarvoor was hij secretaris-generaal op onder meer Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Financiën. Het rijk heeft verder André de Jong (ambtenaar op Binnenlandse Zaken) en Joke de Vries, voormalig hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg als lid van de commissie voorgedragen. De VNG heeft de Friese commissaris van de koning Arno Brok en Herman Sietsma, voormalig senator namens de ChristenUnie, naar voren geschoven. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft de vijf met terugwerkende kracht per 5 maart benoemd, zo is maandag in de Staatscourant gepubliceerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Toekomstige financiële budgetten dienen beter en meer uitgebalanceerd te worden bekeken in relatie met:
a. de gewenste/noodzakelijke reikwijdte van de wetgeving.
b. de prioriteitstellingen (de specialistische jeugdhulp dient voorrang te krijgen boven alles).
c. de balans (wat betaalt de Overheid en waarvoor en wat kunnen/moeten ouders zelf betalen).
d. het benodigde (flexibele) vastgoed, de organisatie en de locaties daarvoor (wat lokaal, regionaal/provinciaal en landelijk).
etc.
Kortom, er moet nog veel meer 'water door de Rijn' voordat de Jeugdzorg goed is geregeld.