of 59082 LinkedIn

18 miljoen voor arbeidsmarkt Oost Groningen

Gemeenten gaan samen één gemeenschappelijke aanpak voor alle partijen rondom de Participatiewet ontwikkelen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt 18 miljoen extra uit om de arbeidsmarkt in Oost Groningen uit het slop te trekken. Het geld is bedoeld voor de periode tussen 2015 en 2018. Gemeenten gaan samen één gemeenschappelijke aanpak voor alle partijen rondom de Participatiewet ontwikkelen.

Winst
Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van het akkoord dat gemeenten, provincie, het ministerie van SZW en de sociale partners in Oost Groningen hebben ondertekend. Een commissie onder voorzitterschap van Jan van Zijl heeft zich de afgelopen tijd gebogen over hoe de problemen in Oost Groningen aan te pakken. ‘Eigenlijk zijn we met het bereiken van het bestuursakkoord afgeweken van de opdracht om een advies te schrijven over de positie en toekomst van de werkvoorzieningsschappen en de samenwerking met de gemeenten. Met  dit bestuursakkoord hebben we een steviger resultaat bereikt. Nu gaan de verschillende partijen direct aan de slag en dat is winst’, aldus Van Zijl.


Eén organisatie
Afgesproken is dat er één nieuwe uitvoeringsorganisatie komt, voor zowel de zittende Sw'ers, beschut werk als de andere doelgroepen van de Participatiewet. De nieuwe uitvoeringsorganisatie gaat in 2016 van start. De organisatie gaat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden, trainen en scholen. Ook moeten deze mensen werkervaring kunnen opdoen en worden ze bemiddeld naar re-integratie in werk bij reguliere werkgevers. Daarnaast gaat de organisatie ook beschut werk inrichten voor mensen die niet bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen.

 

Sw-bedrijven gaan dicht
Gevolg van de afspraken is dat de huidige twee Sw-bedrijven Synergon en Wedeka in de regio afgebouwd worden en de huidige gemeenschappelijke regelingen beëindigd. Alle Sw’ers gaan dan over naar de nieuwe organisatie. Daarbij is het streven dat in 2018 60 procent van de mensen met een Sw-indicatie bij reguliere werkgevers of bij de gemeenten aan de slag is.

 
Strikte voorwaarden 

De bouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie kost meer geld dan de betrokken gemeenten kunnen ophoesten, vindt ook de commissie. Daarom draagt het ministerie van SZW 18 miljoen euro bij aan het vormen van de organisatie en een nog op te stellen sectorplan. De verstrekking van de miljoenen is wel verbonden aan de strikte voorwaarde dat de afgesproken doelstellingen en activiteiten in het plan van aanpak van de nieuwe uitvoeringsorganisatie ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.


Bijzondere situatie

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) heeft al vaker gewezen op de bijzondere situatie van de arbeidsmarkt in Oost Groningen. De Sw-bedrijven zijn de grootste werkgevers in de regio. Zij bieden aan ruim 3000 mensen werk. Daarmee telt Oost Groningen 3,5 keer zoveel Sw’ers al de rest van het land. Ook leven 8000 mensen van een Wajong- of bijstandsuitkering en ligt het aantal arbeidsplaatsen aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde.

Aanpassingen wegennet
Naast de afspraken over de nieuwe uitvoeringsorganisatie, staan in het akkoord ook afspraken over scholing, begeleiding, re-integratie en het ontwikkelen van werkgelegenheid. De provincie Groningen wil zich de komende jaren extra inzetten om de economische structuur in de regio te versterken. Zo moeten er snelle internetverbindingen komen en staan aanpassingen in het wegennet op het programma. Verder gaat de provincie bijdragen in de personele kosten van een regievoerder die de bestuurlijke afspraken bewaakt.

850 garantiebanen
Voor sociale partners die meewerken aan het akkoord is het van belang dat de huidige Sw’ers hun baan behouden en dat er geld beschikbaar komt uit de sectorplannen. Ook moet er een fonds komen dat benut kan worden voor scholing en ontwikkeling van de doelgroep van de Participatiewet. De partners zetten zich in om 850 garantiebanen in Oost Groningen te realiseren, zoals afgesproken in het sociaal akkoord.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.