of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • De hervorming van de langdurige zorg heeft qua participatie van mensen met een beperking, inzet van mantelzorgers en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning nog niet tot de gewenste resultaten geleid. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is er 'herbezinning' nodig op de haalbaarheid van enkele doelen.

  SCP: Herbezinning op langdurige zorg nodig

  De hervorming van de langdurige zorg heeft qua participatie van mensen met een beperking, inzet van mantelzorgers en toegankelijkheid van zorg en ondersteuning nog niet tot de gewenste resultaten geleid. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is er 'herbezinning' nodig op de haalbaarheid van enkele doelen.

 • De VNG ontraadt de motie van meer dan dertig gemeenten om pas deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein met het rijk af te sluiten, als het rijk voldoende budget voor de bijstand beschikbaar stelt en de tekorten over 2016 en 2017 op het bijstandsbudget compenseert.

  VNG: tekorten BUIG mogen IBP niet blokkeren

  Het VNG-bestuur ontraadt de motie van ruim dertig gemeenten om pas deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein met het rijk af te sluiten, als het rijk voldoende budget voor de bijstand beschikbaar stelt en de tekorten over 2016 en 2017 op het bijstandsbudget compenseert.

 • Het regent moties en amendementen van gemeenten die het niet eens zijn met de afspraken die het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemaakt met het rijk over de gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Het bestuur verklaart veel voorstellen niet ontvankelijk of ontraadt ze.

  VNG-bestuur zet streep door vergaande IBP-moties

  Het regent moties en amendementen van gemeenten die het niet eens zijn met de afspraken die het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemaakt met het rijk over de gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Het bestuur verklaart veel voorstellen niet ontvankelijk of ontraadt ze.

 • Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt een lagere bijstandsuitkering omdat hun ouders nog wettelijk verplicht zijn om financieel zorg over hun kinderen te dragen tot die 21 jaar oud zijn. Omdat er bij zwerfjongeren vaak sprake is van een verstoorde verhouding tussen ouders en kind gebeurt dit in de praktijk in veel gevallen niet. In die situaties hebben jongeren recht op bijzondere bijstand van hun gemeente. Volgens de onderzoekers is het dan ook van belang dat onderzocht wordt in hoeverre gemeenten in deze context bijzondere bijstand verstrekken.

  Geen bijzondere bijstand zwerfjongere

  Bijzondere bijstand kan een belangrijke bron van inkomensaanvulling zijn voor zwerfjongeren. In hoeverre gemeenten deze doelgroep hier ook daadwerkelijk op wijzen en bijzondere bijstand verstrekken, is echter onduidelijk. Dat is een van de bevindingen van een onderzoek naar zwerfjongeren met schulden dat is uitgevoerd door onderzoeksbureaus Labyrinth en Slim Beleid in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • Gemeenten verzetten zich tegen de kabinetsplannen om het abonnementstarief voor de Wmo in te voeren. Een aantal dient tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG moties in om het abonnementstarief van tafel te krijgen.

  Gemeenten in actie tegen Wmo-abonnementstarief

  Gemeenten verzetten zich tegen de kabinetsplannen om het abonnementstarief voor de Wmo in te voeren. Een aantal dient woensdag tijdens de algemene ledenvergadering van gemeentekoepel VNG moties in, met als doel het abonnementstarief van tafel te krijgen.

 • Pas na de zomer geeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) een reactie op het advies om het macrobudget voor de bijstand aan te passen en een deel van de tekorten over 2016 en 2017 eenmalig af te kopen. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft dat deze week geadviseerd.

  Pas na zomer reactie SZW op advies bijstandsbudget

  Pas na de zomer geeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) een reactie op het advies om de raming van het macrobudget voor de bijstand aan te passen en een deel van de tekorten over 2016 en 2017 eenmalig af te kopen. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft dat deze week geadviseerd.

 • GroenLinks en SP willen een onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget jeugd. Daartoe hebben zij donderdagavond in een Kamerdebat een motie ingediend. Die wordt door minister De Jonge (VWS) ontraden.

  Deel Kamer wil onderzoek naar macrobudget jeugd

  De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en PVV in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over de tekorten bij gemeenten op hun budget voor de jeugdhulp. GroenLinks en SP willen een onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget jeugd. Daartoe hebben zij donderdagavond een motie ingediend. De VVD voelt daar niets voor. De partij vindt het de verantwoordelijkheid van gemeenten om goed te begroten en goed in te kopen. Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt dat gemeenten voldoende budget hebben. 

 • Volgens belangenbehartiger Ieder(in) krijgen gezinnen de zorg voor hun kinderen niet of maar heel moeizaam geregeld. ‘De toegang tot de zorg is bureaucratisch, er worden korte ondeskundige indicaties afgegeven en daarmee samenhangend: bij veel gemeenten ontbreekt de juiste expertise.’

  Jeugdwet schiet tekort voor kind met handicap

  1 reactie

  De Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Gehandicapten- en ouderorganisaties ontvangen een ‘bijna constante stroom’ van meldingen over wat er voor hun kinderen misgaat in de zorg en ondersteuning, meldt belangenorganisatie Ieder(in).

 • De zorgverzekeraars hebben in 2017 in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond. In 311 gevallen werd er fraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude was 86.891 euro in 2017. In 2016 was dit 59.129 euro.

  Meer zorgfraude vastgesteld

  1 reactie

  Zorgverzekeraars hebben in 2017 voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld. Dat is ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016, blijkt uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

 • De raming van het macrobudget voor het bijstandsbudget (BUIG) klopt niet en moet worden aangepast. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn donderdag verschenen advies over het macrobudget voor de BUIG aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Macrobudget bijstand klopt niet

  De raming van het macrobudget voor het bijstandsbudget (BUIG) klopt niet en moet worden aangepast. De grote tekorten op de bijstandsbudgetten van gemeenten over 2016 en 2017 moeten eenmalig door het rijk worden ‘afgekocht’.

 • Veel gemeenten stemmen volgende week niet zonder meer in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. De passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is niet acceptabel.

  Tekorten wegstrepen via IBP onacceptabel

  Veel gemeenten stemmen volgende week woensdag niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is onacceptabel.