of 59329 LinkedIn

Nieuws

 • Vanaf volgend jaar krijgen gemeenten extra geld voor het intensiveren van de hulp aan laaggeletterden. Het gaat om 5 miljoen euro in 2020 oplopend tot 7,3 miljoen euro in 2024. Eind 2024 moeten alle gemeenten een integrale aanpak laaggeletterdheid hebben.

  Extra geld voor aanpak laaggeletterdheid

  Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar extra geld voor het intensiveren van de hulp aan laaggeletterden. Het gaat om 5 miljoen euro in 2020 oplopend tot 7,3 miljoen euro in 2024. Alle gemeenten moeten eind 2024 een integrale aanpak laaggeletterdheid hebben.

 • In Cranendonck is gestart met een speciaal kind- en scheidingloket. Het is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding te voorkomen, te beperken of op te lossen. Mediators en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck bemensen het loket.

  Proef met kind- en scheidingsloket

  In Cranendonck is deze week gestart met een speciaal kind- en scheidingloket. Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een (vecht)scheiding te voorkomen, te beperken of op te lossen. Het gaat om een pilot van een jaar die volgend jaar zomer wordt geëvalueerd.

 • Statushouders vinden iets gemakkelijker werk dan vorig jaar. Van de statushouders die in 2015 instroomden heeft 17 procent nu een betaalde baan. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2018, blijkt uit de vierde Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding statushouders van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Vooral kansrijke statushouders profiteren van extra inzet van gemeenten.

  Vooral kansrijke statushouder profiteert van gemeente

  Statushouders vinden iets gemakkelijker werk dan vorig jaar. Van de statushouders die in 2015 instroomden heeft 17 procent nu een betaalde baan. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2018, blijkt uit de vierde Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding statushouders van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Vooral kansrijke statushouders profiteren van extra inzet van gemeenten.

 • Midden-Groningen gaat de toegangsdrempel tot de jeugdzorg en de Wmo verhogen. Dit in een poging de begroting structureel sluitend te maken.

  Toegangsdeur tot jeugdzorg en Wmo gaat dichter

  Midden-Groningen gaat de toegangsdrempel tot de jeugdzorg verhogen door meer verantwoordelijkheid van ouders en opvoedomgeving te eisen. Ook bij aanvragen voor een Wmo-maatwerkvoorziening zal scherper worden gekeken of de gevraagde hulp wel echt nodig is. Dit in een poging de begroting structureel sluitend te maken.

 • Gemeenten die op resultaat indiceren bij de toekenning van een Wmo-voorziening, hoeven niet en masse hun beleid om te gooien en weer op uren gaan indiceren. Bij mensen die bezwaar- en beroep hebben aangetekend, moeten gemeenten wel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) volgen. Dat heeft minister De Jonge (VWS) recent in een overleg met de Tweede Kamer aangegeven.

  Gooi beleid niet om, maar luister wel naar rechter

  Gemeenten die bij toekenning van een Wmo-voorziening op resultaat indiceren, hoeven nu niet massaal hun beleid om te gooien en weer op uren gaan indiceren. Bij mensen die bezwaar- en beroep hebben aangetekend, moeten gemeenten wel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) volgen.

 • Ufogas, het bedrijf dat lachgas verkoopt bij uitgaansgelegenheden, mag donderdag geen 20.000 gratis lachgasballonnen uitdelen tijdens een manifestatie in Amsterdam.

  Lachgas demonstratie mag, maar zonder lachgas

  Reageer

  Ufogas, het bedrijf dat lachgas verkoopt bij uitgaansgelegenheden, mag donderdag geen 20.000 gratis lachgasballonnen uitdelen tijdens een manifestatie in Amsterdam. Dat laat de gemeente weten. 

 • Gerichte hulp aan 50 gezinnen met gelijktijdige en verschillende problemen heeft toekomstperspectief voor de gezinnen opgeleverd en de gemeente Den Haag naar schatting 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten bespaard. Dat hebben de gemeente Den Haag, zorgverzekeraar CZ en Sociaal Hospitaal bekend gemaakt.

  ‘Scharrelruimte’ helpt bij aanpak multiproblematiek

  Gerichte hulp aan 50 gezinnen met verschillende en gelijktijdige problemen heeft niet alleen toekomstperspectief voor de gezinnen opgeleverd, maar heeft de gemeente Den Haag naar schatting 1,5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten bespaard. Het project – Health Impact Bond – wordt door de gemeente voortgezet bij nog eens 200 huishoudens.

 • Wethouder Grootswagers van Loon op Zand is niet de eerste wethouder die opstapt vanwege tekorten in het sociaal domein. Zo legde in Zevenaar wethouder Anita van Loon in juli om diezelfde reden haar functie neer.

  Coalitie valt over hoge kosten jeugdzorg

  In Loon op Zand is de coalitie uit elkaar gevallen. Het CDA stapte eruit, nadat wethouder Kees Grootswagers van die partij opstapte wegens aanhoudende financiële tekorten in het sociaal domein.

 • Familieleden die gaan samenwonen om zorg te ontvangen en te verlenen, moeten niet op hun bijstandsuitkering worden gekort. Het wetsvoorstel om die uitzonderingsregel voor bloedverwanten in de tweede graad uit de Participatiewet te schrappen, moet van tafel. Dat stellen de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in) en Mind.

  Wetswijziging Participatiewet moet van tafel

  Familieleden die gaan samenwonen om zorg te verlenen en zorg te ontvangen, moeten niet worden gekort op hun bijstandsuitkering. Het wetsvoorstel om die uitzonderingsregel voor bloedverwanten in de tweede graad te schrappen, moet van tafel.

 • Dat concludeert Lysias Advies, dat op verzoek van de rekenkamercommissie van Maassluis onderzoek deed naar het Wmobeleid en de uitvoering daarvan. De uitvoerder van de Wmo voor onder meer Maassluis – ROGplus – meet jaarlijks een aantal prestatie- indicatoren, zoals input en output, maar daarmee wordt de effectiviteit van het Wmobeleid niet gemeten.

  Raad Maassluis mist kansen Wmo

  De effectiviteit van het in Maassluis gevoerde Wmo-beleid is lastig vast te stellen. Daarnaast heeft de raad weliswaar voldoende mogelijkheden om meer inzicht in het gevoerde Wmo-beleid te krijgen en bij te sturen, maar maakt daar nauwelijks gebruik van. 

 • Het aantal mensen dat in armoede leeft is in de meeste gemeenten gedaald. Toch ligt het percentage armen in sommige gemeenten ver boven het landelijk gemiddelde. In 17 gemeenten steeg het percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen Armoede in Kaart 2019 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Aantal armen neemt af, wel uitschieters

  Het aantal armen in Nederland is gedaald, maar in een flink aantal gemeenten ligt het percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft ver boven het landelijk gemiddelde. Gemiddeld leeft 5,7 procent van de Nederlandse bevolking onder de armoedegrens. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag liggen daar met respectievelijk 10,9, 10,5 en 10,3 procent ver boven.