of 59147 LinkedIn

Van integratie-uitkering naar algemene uitkering: een grote aanpassing of toch niet?

AfbeeldingDe toevoeging van de integratie-uitkering sociaal domein aan het Gemeentefonds was in 2015 een grote aanpassing. Deze integratie-uitkering was bedoeld voor financiering van de taken die in 2015 zijn overgeheveld naar de gemeente. Met de meicirculaire van dit jaar, die op 31 mei is gepubliceerd, is de overheveling van de integratie-uitkering naar de algemene uitkering geregeld.

Grote verandering voor 2019?

Bij invoering van de integratie-uitkering in 2015 was het nog niet mogelijk om de middelen voor het sociaal domein op te nemen in de algemene uitkering. De verdeling in de algemene uitkering en de aanpassing voor loon- en prijsstijgingen waren niet passend voor het sociaal domein. Maar het is altijd de bedoeling dat een integratie-uitkering uiteindelijk in de algemene uitkering terechtkomt. Is er dan nu iets veranderd? Het antwoord daarop is zowel ja als nee.


Uitbreiding maatstaven algemene uitkering

De maatstaven in de algemene uitkering zijn nog steeds niet passend voor het sociaal domein. Daarom worden bij de overgang van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering ook de maatstaven overgeheveld. De maatstaven voor de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet worden toegevoegd aan de algemene uitkering in gelijknamige nieuwe subclusters. Waar mogelijk worden maatstaven samengevoegd, bijvoorbeeld de maatstaf ‘aantal inwoners’. In sommige gevallen worden ook de definitie en de peildatum gelijkgetrokken. Bijvoorbeeld bij de maatstaf ‘jongeren’. In de integratie-uitkering worden daarmeeinwoners t/m 18 jaar bedoeld, in de algemene uitkering inwoners t/m 20 jaar. Met de overheveling wordt de definitie voor de jongeren gelijkgetrokken: alle inwoners t/m 18 jaar.

 

Deze aanpassingen brengen een kleine verandering met zich mee in de uitkering aan de gemeente. Maar omdat het Rijk niet wil dat er nu herverdeeleffecten optreden, worden de budgettaire gevolgen van de overheveling gecorrigeerd met een suppletie-uitkering. Daardoor is overheveling voor de gemeente budgettair neutraal en verandert er in 2019 dus niets.


Aanpassing groei Gemeentefonds

Wat nu wel verandert, is dat de groei van het Gemeentefonds wordt aangepast (het ‘trap-op-trap-af-principe’). Tot en met 2018 groeit het Gemeentefonds namelijk mee met de uitgaven van het Rijk, maar zonder de uitgaven voor zorg en sociale zekerheid. Voor 2019 wordt voor de groei van het Gemeentefonds ook rekening gehouden met de groei in uitgaven voor zorg en sociale zekerheid. Deze uitgaven sluiten goed aan bij de uitgaven in het sociaal domein. Omdat het Rijk de komende jaren een sterke groei verwacht in deze uitgaven, stijgt het Gemeentefonds de komende jaren in gelijke mate mee. De koppeling van het Gemeentefonds aan de totale rijksuitgaven zorgt ervoor dat het fonds de komende jaren met € 2,88 miljard stijgt.

 

Met deze extra middelen moeten gemeenten wel zelf de tekorten oplossen. In het InterBestuurlijk Programma (IBP) zijn deze afspraken vastgelegd tussen het Rijk en de gemeenten. Er loopt nog wel een onderzoek naar de uitgaven bij jeugd en ook voor het BUIG-budget is een onderzoek uitgevoerd. Voorlopig is het niet de verwachting dat dit zal leiden tot extra budget voor jeugd. Het advies van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) voor de BUIG is om het macrobudget aan te passen zodat de gemeenten in totaal voldoende middelen krijgen om deze taak uit voeren.


Gevolgen voor gemeenten?

Voor gemeenten zijn er in 2019 geen gevolgen van de overheveling van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering. Door het instellen van een suppletie-uitkering verandert er niets. De hoogte van de inkomsten blijft gelijk aan het bedrag van voor de overheveling. De aanpassing van het ‘trap-op-trap-af-principe’ heeft financieel wel grote gevolgen. De extra middelen die gemeenten de komende jaren krijgen, zijn aanzienlijk. Met deze extra middelen moeten gemeenten een aantal tekorten zelf oplossen. De verbreding van het ‘trap-op-trap-af-principe’ sluit echter wel goed aan bij de uitgaven van de gemeenten in het sociaal domein. Door de verbreding van de uitgaven is de verwachting dat de algemene uitkering ook stabieler zal worden en minder schommeling zal vertonen bij een recessie.


De echte aanpassing komt in 2021!

De echte verandering in inkomsten komt voor de gemeenten pas in 2021. Dan wordt namelijk de verdeling van het deel voor het hele sociaal domein (dus voor zowel de oude als de nieuwe taken) in de algemene uitkering herzien. 50% van de algemene uitkering is bedoeld voor het sociaal domein. Het onderzoek naar de nieuwe verdeelsystematiek start dit jaar en krijgt uiteindelijk in de meicirculaire van 2020 definitief vorm. Dat gaat zeker herverdeeleffecten voor gemeenten opleveren. Als daar grote wijzigingen in voorkomen, dan zal het Rijk voorstellen om een gefaseerde invoering toe te passen om met name de nadeelgemeenten tegemoet te komen.

 

Ook het andere deel van de algemene uitkering zal worden herzien, gelijktijdig met de aanpassing voor het sociaal domein . In 2021 wordt de verdeling van de algemene uitkering dus in zijn geheel aangepast. Kortom, een grote verandering die tussen nu en de meicirculaire van 2020 vorm krijgt. De effecten van de aanpassing zijn er dus niet in 2019, maar wel in 2021.


Meer weten over de financiën bij een gemeente?

Het financiële proces binnen de gemeente, en specifiek binnen het sociaal domein, is complex. Voor een beleidsmedewerker, leidinggevende of projectleider is het niet eenvoudig daarbinnen goed te sturen. Goed inzicht in de financiële stromen en financiële processen helpt daarbij.

 

Op dinsdag 2 oktober geven we bij Stimulansz de training ‘Effectief aan het (financiële) stuur’. In deze training krijgt u inzicht in het complexe financiële proces binnen het sociaal domein, en tools om hier meer grip op te krijgen. Meldt u nu aan via deze link!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Meer nieuws

Schuldhulpverlening

Afbeelding

Agenda november

1 november   Begeleiding in de Wmo 2015: van onderzoek tot indicatie 
8 november SJD Actualiteiten Participatiewet (PW) 
8 november Kwaliteitscontrole Concerncontrole Gemeente
13 november Platform Bezwaar en Beroep
16 november Tour van Wet naar Werk
19 november Effectieve ondersteuning van statushouders
21 november Platform Participatie en werk
27 november SJD Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en Wmo 2015
29 november SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont
30 november        Tour van Wet naar Werk

Kijk voor het volledige aanbod op www.stimulansz.nl

Alles over sociaal juridische regelingen in één boek:Afbeelding

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers